Om Existens iFokus

Existens iFokus

Detta forum är till för dig som är sökande, som funderar på detta med livet.

Är man en sökande person så finns där alltid många olika frågor, svar och tolkningar. Det är absolut inte fel att prova på olika läror och livsåskådningar. Däremot är det viktigt att man känner efter i sitt hjärta vad som är ens egen tolkning. Ibland måste man också vara beredd på att ändra på sina "tolkningar" efterhand som man utvecklas och erfar nya upplevelser och insikter.

Det finns många vägar att söka och detta forum tar jämte Teosofi som är huvudtemat på denna sajt, upp fler former för att försöka tillgodose allas tycke och smak ifråga om rätt sökväg. Det är den breda blandningen av dessa former som gör att vi för alla olika människor vill föra Existens.

Vi är här på jorden av olika skäl, men ett gemensamt mål är att vi ska leva vårt liv här i våra kroppar oavsett varför vi gick ner här i denna vår nuvarande inkarnation.

Här på sajten är det fritt att diskutera och utbyta erfarenheter och upplevelser. Det finns inga färdiga paketlösningar - vi är alla här för att lära - från smått till stort

Slutligen...

Den Teosofiska Världsbilden

Teosofiska Samfundet, vars enskilda medlemmar har fullt frihet att tolka det vetande som kallas teosofi, ängar sig åt att bevara och intränga i den uråldriga visdom, som i sig innesluter både en världsbild och en vision om mänsklig inre förvandling.

Denna tradition utgår från vissa grundläggande ideér:

1. Universum och allt som finns i det utgör en helhet, vars alla delar är ömsesidigt beroende av varandra.

2. Varje existerande enhet - från atom till galax - har sin rot i samma universella, livsskapande  verklighet. Denna verklighet genomtränger allt men kan aldrig infångas, inte ens genom alla sina uttryck sammantagna. Verkligheten är mer än summan av deluttrycken. Den uppenbarar sig i meningsfulla, ordnade och målinriktade processer i naturen likaväl som i människans själsliga och andliga aspekter.

3. Insikten om varje levande väsens unika värde uttrycker sig i vördnad för livet, medkänsla med allt, förståelse för att varje individ måste få finna sin egen väg till sanning samt respekt för alla religiösa traditioner. Hur dessa ideal förverkligas individuellt i såväl valsituationer som handling är varje mänsklig varelses privilegium att avgöra.

Det som är grundläggande inom teosofin är en strävan att främja förståelse och broderskap mellan folk av alla raser, nationaliteter, filosofier och religioner. Därför hälsas alla oavsett ras, trosföreställning, kön, kast eller hudfärg välkomna att ta del på samma villkor i samfundets liv och arbete. Teosofiska Samfundet ålägger inte sina anhängare några dogmer utan pekar hän mot den bakomliggande enheten bortom alla åtskillnader. Hängivenhet för sanningen, kärlek till alla levande väsen och ett liv i aktiv altruism kännetecknar den sanne teosofen

Aldebaran / sajtvärd

Wargmane / medarbetare

Farwuq/medarbetare

Rore / medarbetare 

 skanna0001.jpg   HPB.jpgAnnieB.jpg

Värd

Avatar för Aldebaran

Medarbetare

Avatar för Farwuq Avatar för Moonwing Avatar för rore Avatar för Wargmane