Adyar

Gudomlighet, kosmos och människan IV

2011-02-22 10:37 #0 av: Aldebaran

Av G.A.F översättning Gunnar L

Tillvarons hierarkier

Vid utläggning av ämnet om hierarkier i kapitel II lades vissa fundamentala idéer fram: livet är universellt; det uttrycks i en nästan oändlig variation av former genom hela naturen; det finns inga tomma rymder och ingenstans finns det någon livlös materia. I kapitel III gjordes en början till att presentera en annan grundläggande princip, den om korrespondens eller reflektion som är sammanfattad i det hermetiska axiomet "som ovan, så nedan". Denna förberedelse kommer att hjälpa till med att förstå den esoteriska läran om hierarkier av varelser.

Livet är universellt; esoterisk vetenskap visar att " ... varje atom av materia är, oavsett på vilket plan, i sig själv liv. Där det finns liv finns det medvetande: "Allt i universum, genom alla dess riken, är medvetet, dvs. begåvat med ett medvetande av sitt eget slag och på sitt eget plan av förnimmelse." Under detta århundrade har vetenskaplig forskning bestyrkt uttalanden som dessa genom att demonstrera känslighet till gensvar inte bara i växter utan även i metaller med följdriktig eleminering av någon bestämd skiljelinje mellan levande och så kallat icke levande riken i naturen. Ändå skrev Madame Blavatsky långt före utvecklingen av sådana forskningsredskap som elektroniska mikroskop och andra superkänsliga instrument.

Den mänskliga kroppen uppvisar en miniatyrmodell av kosmos' hierarkiska struktur. De kemiska atomer och molekyler som bildar cellers material är levande strukturer; en hög grad av organisation är närvarande i de levande cellerna, som medverkar till bildandet av vävnader, skelett och organ - nästa hierarkiska nivå - tills vi kommer till det fungerande hela, kroppen själv. Varje enhet - från den kemiska atomen, cellen, organet till kroppen - har sitt individuella medvetande, medan det samtidigt fungerar inom en större enhets medvetande inom den hierarkiska strukturen. Varje enhet är i förbindelse med återstoden av systemet, som det är en del av, och översänder och tar emot meddelanden på sätt som vi, i våra egna mänskliga verksamheter, skulle beteckna som intelligenta.

Den fysiska kroppen är emellertid bara en aspekt av den sjufaldiga människan, vars inre aspekter upprepar eller vidareför det hierarkiska mönster, som, såsom beskrivits tidigare, återspeglar kosmos' struktur. Varje plan av det sjufaldiga universum är befolkat av liv, lika varierande i grader av medvetande som de framvisar, och i de funktioner de uppfyller i det kosmiska projektet, som de hierarkier av mindre liv är, vilka finns i människans kropp.

Hela kosmos leds, kontrolleras och animeras av nästan ändlösa serier av hierarkier av förnimmande varelser, var och en med en livsuppgift att utföra ... De varierar gränslöst i sina respektive grader av medvetande och intelligens ...

Definitionen av ordet hierarki antyder egendomligt den ockulta läran. Oxford Dictionary anger ordets etymologi: från det grekiska hieros, som betyder helig, och archein, eng. rule; sv. att härska över/bestämma/regera/stadga. Den definierar sedan hierarki som "den kollektiva skaran av änglar, grupperad i tre avdelningar och nio stånd av olika kraft, ära och glans". Definieringen nämner sedan var och en av de tre delarna i var och en av de tre grupperna enligt den kristna klassificeringen och tillägger "klassifikation i graderade underavdelningar, en skara klassificerad i successiva underordnade grader, prästerlig styrelse."

Alla dessa varelser som tillsammans bildar naturens plan är - individuellt själva och deras hierarkier kollektivt - delar av den evolutionära processen. Tills dess att det mänskliga stadiet nås är de oansvariga ombud för lagen, den lag som verkar genom hela universum. De kallas elementaler och är förbundna med mineral-, växt- och djurrikena, såväl som de utgör tre för-minerala riken. Bortom det mänskliga stadiet finns hierarkier av ännu högre medvetande, ett Logos, som en kollektiv varelse, livet i hela den storslagna tingens ordning.

Ett av de syften Madame Blavatsky föresatte sig med att presentera Den hemliga läran för allmänheten var "att tillskriva människan hennes rättmätiga plats i universums ordning och plan".

Vad denna plats är blir tydligt när vi förstår evolutionen av medvetande genom universums hierarkiska struktur. Ty människostadiet är det stadium i den totala processen där ande och materia är i jämvikt - ett stadium som symboliseras av de sammanflätade trianglarna i Salomons sigill, den ena representerande materia, pekande nedåt, den andra representerande ande, pekande uppåt, riktningen för framtida framåtskridande. Människan innehar en central position i den kosmiska evolutionära planen; som vi skall se är hon den arketypiska modellen för hela processen och i henne är det högsta andliga och det lägsta materiella sammanfogade genom sinnet. Människofasen och dess förhållande till de för- och efter-mänskliga skedena är klart uttalade i ett avsnitt av Den hemliga läran:

I en diskret sanning ... är varje så kallad "ande" antingen befriad från kroppen eller en framtida människa. Så som från den högsta ärkeängel (Dhyani-Chohan) ner till den sista medvetna "byggaren" (den underordnade klassen av andliga väsen), alla sådana är människor, som har levt sedan tidrymder, i andra manvantaror, 35) i denna eller andra sfärer, så är de underlägsna, halvintelligenta och icke-intelligenta elementalerna - alla framtida människor. Endast det faktum - att en ande är begåvad med intelligens - är ett bevis för ockultisten att den varelsen måste ha varit en människa, och förvärvat sin kunskap och intelligens alltigenom det mänskliga kretsloppet.

De tre form-riken som föregår det mänskliga i den fysiska världen är mineral, växt och djur. Likaledes finns det tre grupper av efter-mänskliga väsen, Dhyani-Chohans, "Herrar av ljus", definierade som "de gudomliga intelligenserna fyllda med övervakningen av kosmos". Madame Blavatsky påpekar att de motsvarar ärkeänglar som erkänns i det romersk-katolska systemet. Var och en av de tre grupperna har sin särskilda plats i den hierarkiska strukturen och sin särskilda funktion. Om den första gruppen undervisas att

De bygger eller snarare återbygger varje "system" efter "natten". Den andra gruppen av byggarna är uteslutande vår planetkedjas arkitekt; och den tredje, vår mänsklighets stamfader - den makrokosmiska prototypen [urtypen] för mikrokosmos.

I berättelsen om människans tillblivande och evolution som den ges i Den hemliga läran används olika termer för de kategorier av icke-fysiska varelser som deltar i processen, några fullföljer en ledande roll medan andra utför sina överordnades befallningar. Detta är inte platsen för att vidare gå in i detaljer, men ett omnämnande måste göras av en särskild grupp som har en utpräglad roll i förhållande till människan. De är [[the]] Lipikas, registratorerna eller skrivarna, om vilka det sägs att de "inpräglar de (för oss) osynliga minnestavlorna av astralljuset - evighetens stora bildgalleri - en trogen inspelning av människans varje handling, och även tanke, av allt som fanns, är eller någonsin kommer att finnas, i det förnimbara universum."

Traditionen om "en ängel som skriver i en bok av guld" är ingen tom myt, utan en ofullständig hågkomst, i en särskild religions struktur, av den urgamla kunskapen.

Det finns ett annat sätt som ordet hierarki används på i ockultism, förutom om varelserna av successiva tillstånd av tjänsteålder i världsordningen. I bildandet av ett kosmos är de första varelserna till att framträda ur den logoiska enheten kända som De Sju Högre Herrarna. Var av en av dessa kan tänkas såsom en 'stråles' överhuvud som skiner ner genom tillvarons alla plan. Alla ting delar dessa kvaliteter, eller har dem inneboende i sina naturer, men inte lika; en eller flera kvaliteter är förhärskande. Dessa strålar symboliseras ibland genom färger: violett, gul, grön, blå, röd, orange, vit (syntesen). Alla varelserna längs en förhärskande stråle refereras ibland till som en hierarki. Strålfärgerna har många korrespondenser i planeternas naturer, människans principer, ämneskvaliteter, ljud, delarna av kroppen, människans sinnen och till och med tillstånd av medvetande.

Kap 3

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-04-30 16:19 #1 av: Gaiatri

"Hela kosmos leds, kontrolleras och animeras av nästan ändlösa serier av hierarkier av förnimmande varelser, var och en med en livsuppgift att utföra ... De varierar gränslöst i sina respektive grader av medvetande och intelligens ..."

När jag läser om detta så blir det så härligt tydligt hur alla varelser och liv på olika nivåer samspelar och delar tillvaron och är en del av helheten. Allt är liv i olika former och uttryck. 

Tack för denna artikel!

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-04-30 19:22 #2 av: Aldebaran

Vassego Gaiatri Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-05-03 07:12 #3 av: Farwuq

Allt samverkar i en enda stor organism.

Glad

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2011-05-03 20:17 #4 av: Moonwing

Fantastiskt, ..-pga av detta har människokroppen benämts som ett "kärl", som är en sas plats för allt som passerar(/fyller) genom oss under vår jordevandring.., en förvaring för något som måste inhysas under en tid!

Tack, Alde! Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.