Livsåskådning

Fanns det en Jesus?

2011-02-14 15:22 #0 av: Moonwing

Jesus bakom myterna - i nio frågor och svar

Jesus bakom myterna - i sju frågor och svar

1. Vad betyder egentligen namnet Jesus?

Jesus, Yeshua eller Yeshu på hebreiska och Ioshu på grekiska (Jesus är den försvenskade formen av grekiskans), var ursprungligen inget namn utan en titel. Den användes om någon som ansågs vara en frälsare i betydelsen militär segerherre, och ordet i sig betyder "IHVH frälser" (ung. Gud frälser/räddar). Troligen fanns det i varenda liten judisk rebellgrupp en "Yeshua", en ledare eller hjältefigur som man såg upp till under de olika epokerna av ockupation i det forntida Israel. Den första Jesus i den judiska historien är Mose egen efterträdare, på svenska kallad Josua och ärad med en egen bok i den hebreiska Bibeln. Framför alla andra "accepterade" jesusar i den judiska historien har denne krigarjesus givits en hederstitel, Yeshua ben Nun (Jesus, Fiskens son). Det är intressant att notera att associationen mellan "jesus" och "fisk" fanns i den judiska miljön redan mer än tusen år före kristendomens framträdande.

Den kände judiske historikern under det första århundradet, Josefus, skriver om inte mindre än nitton olika jesusar, och nio av dem levde och verkade under den tid som Nya Testamentets Jesus sägs ha levt. Ingen var så välinformerad och kunnig om de olika religiösa sekterna och grupperna inom judenheten som Josefus, men inte ett ord skriver han om någon Jesus från Nasaret. Detta är anmärkningsvärt. Som ett resultat av marginalanteckningar från kopister av hans verk kom dock ”Jesus från Nasaret” in i texten, vilka av misstag senare av andra kopister fördes in. Forskningen är dock enig, ”Jesus från Nasaret” omnämns aldrig i originaltexten.

Josefus skriver om de 28 överstepräster vid templet i Jerusalem som hade ämbetet från Herodes den stores tid (73 - 4 f .v.t.) tills templet förstördes år 70. Inte mindre än fyra av dem bar namnet Jesus; Jesus ben Phiabi, Jesus ben Sec, Jesus ben Damneus och Jesus ben Gamaliel. Till och med Paulus säger i Andra Korintierbrevet 11:4: "Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade..." Han skrev alltså inte en annan Messias, utan just en annan Jesus.

2. Vilka var då dessa andra jesusar?

Av närmare etthundra omskrivna har ett antal haft sådan betydelse att de är intressanta att lyfta fram och särskilt nämna. Bland dessa har jag valt att kort presentera sex stycken:

Jesus ben Sirach . Denne Jesus skrev omkring år 180 f. Kr en bok där han förde samman populär judisk visdom med hjältetyper inspirerade av Homeros dikter. Denna bok räknas till de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna i Gamla Testamentet i västlig tradition, och benämns på svenska som Jesus Syraks Vishet (på latin går den under namnet Ecclesiasticus).

Jesus ben Pandira , en rabbin vilken verkade under kung Alexander Jannæus regering (106-79 f. Kr.) och är känd från den talmudiska litteraturen som undergörare och helbrägdagörare. Denne Jesus, som också verkade som profet (i den gamla judiska betydelsen offentlig predikare), hade oturen att hamna i konflikt med kungen eftersom han ofta kritiserade dennes oetiska agerande. Konflikten tog ett abrupt slut genom att Jesus avrättades på erev pesach (kvällen som inleder den judiska påsken). Denne Jesus har av flera pekats ut som Esséersamfundets stiftare och den som i dödahavsrullarna omtalas som Baal HaTzedek, "rättfärdighetens mästare".

Jesus ben Ananias . År 62 började denne profet vandra Jerusalems gator upp och ner, oupphörligen skrikande "Ve åt staden! Ve åt staden!", och förkunnade dess snara förstörelse. Josefus omnämner honom och hans profetior i sin Boken om de judiska krigen (6:3). Romarna arresterade honom, men ansåg honom vara en dåre och frigav honom strax därefter. Han dog år 70 genom att krossas av ett stenblock från en katapult under den romerska beskjutningen av Jerusalem.

Jesus ben Safat var en rebelledare i Tiberias i Galiléen omkring år 68. När kejsar Vespasianus legionärer var nära att ta kontroll över staden flydde denne "frälsare" till Tarichea vid Galileiska sjön.

Jesus ben Gamala. Under det judiska inbördeskriget åren 68-69 var denne Jesus ledare för det så kallade "fredspartiet". När iduméerna under ledning av bröderna Jacob och Johannes ben Susa besköt Jerusalem protesterade han högljutt och vilt, stående högt uppe på Jerusalems murar. Iduméerna fann detta tämligen irriterande, så när de tagit sig in i staden var Jesus en av de första att gripas. Han dödades direkt och man matade gamar och hundar med hans kropp.

Jesus ben Thebuth var en präst som vid Jerusalems kapitulation för romarna år 70 (eller redan år 69 enligt en annan uppgift) räddade livhanken genom att till romarna överlämna en stor mängd tempelskatter, bl a ett antal ljusstakar (och även också den berömda sjuarmade Menoran), bägare i rent guld samt en mängd rituella dräkter inklusive översteprästens. Dessa bars i procession under segerparaden i Rom, hållen av kejsar Vespasianus och hans son Titus. Segerparaden kan än idag, med de erövrade tempelskatterna, beskådas i bildform på Titus triumfbåge i Rom.

3. Men med så många jesusar, kan det då inte funnits någon Jesus från Nasaret?

Det finns överhuvudtaget inget i den samtida litteraturen eller i de romerska och judiska arkiven som omtalar en ”Jesus från Nasaret”. Frånvaron av handlingar om någon ”Jesus från Nasaret” skulle alltså tala emot att han har funnits. Men män med namnet Jesus fanns det dock gott om.

Judarna har alltid fört register över de sina (och detta trots det bibliska förbudet att ”räkna folket”). Och speciellt noga har man varit med prästsläkterna och ättlingarna till kung David. Nya Testamentet berättar att Josef var av kung Davids hus på Josefs sida och att hans moder Maria tillhörande en prästsläkt, men ingenstans i släktrullarna finns någon Jesus från Nasaret från tiden runt vår tideräknings början.

Ett antal omständigheter här måste då nämnas. Evangelierna (i synnerhet Lukas) säger att Josef och Maria begav sig från Nasaret i Galiléen till Betlehem i Judéen för en "universell" romersk skattskrivning (folk- och bostadsräkning skulle vi kalla det idag), beordrad av kejsar Augustus. Det finns fyra problem i denna historia. För det första var Galiléen inte en romersk provins, till skillnad från Judéen. Därför hade Josef och Maria ingen anledning att bege sig till Judéen för att låta sig registreras vid en romersk befolkningsräkning. De var ju inte romerska undersåtar. För det andra beordrade varken kejsar Augustus eller någon annan romersk kejsare någonsin en skattskrivning. De hade ingen anledning till det, och här har vi det tredje problemet. Romersk beskattning beräknades endast och uteslutande på ägandet av lantegendom, inte på person. Det fjärde, och mest problematiska för berättelsen, är att Nasaret grundlades först under slutet av 200-talet.

Faktum är att samtliga biografiska uppgifter om Jesus från Nasaret tidiga liv helt enkelt inte är hållbara. Händelser som tillskrivs honom och hans liv, bl a vise män som följer en klart lysande stjärna, jungfrufödelse, gående på vatten, död och uppståndelse och så vidare, hade redan långt tidigare tillskrivits andra heliga män både i Västerlandet och Österlandet. Här behöver man inte lägga några värderingar, utan man kan enkelt konstatera detta bara. De två uttalandena av Jesus från Nasaret som kom att få stor betydelse för de kristna är bönen Fader vår och Bergspredikan. Dessa var dock redan välkända under det första århundradet. Fader vår till exempel är en av rabbi Hillel redan på 100-talet f. Kr. gjord sammanställning av diverse citat från den hebreiska Bibeln, fast då inte som en bön utan som minnesramsa för judiska barn över de väsentligaste delarna i den judiska tron, och den judiska sorgebönen Kaddish,

De nytestamentliga evangelierna nedtecknades och fick sin slutgiltiga form 150 till 300 år efter händelserna skulle ha inträffat. Dessa byggde på dels äldre muntlig tradition och dels på ett idag förlorade, antager bibelforskningen, så kallat Q-evangelium (Q från tyskans källa, quelle).

Flera av de felaktigheter och missförstånd kan man kanske förklara med mänsklig okunskap och misstag. Men ett av dessa är särskilt värt att lyfta, och det är frågan om Nasaret. För hur kan en man ha kommit från en stad som inte fanns? Jo, det är troligen så att senare översättare och kopister missförstod det, och sedan tog sig litterära friheter med att ”rätta till” texten. Grekiskans ”nazoraios” (som återfinns bland annat i Markusevangeliet), på svenska nasaré, återfinns i grundtexten och har tolkats som att betyda ”en man från staden Nasaret”. Då staden i fråga inte fanns vid tiden för vår tideräknings början, så måste det ha betytt något annat. Det finns två teorier kring hur ordet egentligen skall tolkas och översättas. Den första är det är en grekisk form av det hebreiska ordet ”nasir”, vilket betyder ”en som är avskild” (åt Herren, se 4 Mos. 6:1-21). Nasirerna var en form av judiska asketer vilka avlagt löften som innefattade bland annat att inte klippa håret och avstå från vin och druvor. Andra har sökt tolka ordet som att det skulle komma från det hebreiska ordet för ”gren” (neser, gm. Jes. 11:1). Det mesta talar dock för att det är nasir som avses.

Så någon ”Jesus från Nasaret” från tiden vid vår tideräkningsbörjan kan aldrig ha funnits, men däremot kan en Jesus vilken var nasir ha funnits och verkat då. Men bland alla de anonyma män med namnet Jesus som finns omnämnda vid tiden är det nog en omöjlig uppgift att identifiera exakt vem denne nasir Jesus var bland alla dessa.

4. Vem kan då ha ”skapat” denne Jesus från Nasaret och när?

Naturligtvis så vet vi inte när och vem som först gjorde misstaget att missförstå ordet ”nazoraios” och ”rättade till” berättelsen då manuskripten har gått förlorade. Däremot så kan man i de nytestamentliga skrifterna (de kanoniska, såväl som andra) utläsa att det fanns en tidig konflikt inom den så kallade apostlakyrkan. Å ena sidan ser vi de tolv apostlarna under ledning av Petrus och Jakob, och Paulus å den andra.

Paulus var den av det judiska högsta rådet i Jerusalem ex-kommunicerade rabbinen Saul från Tarsos (i nuvarande södra Turkiet). I den babyloniska Talmud (Siddra Sanhedrin) finns ett domstolsprotokoll bevarat som visar att han dömdes för att ha ”uppfunnit” och predikat en "falsk messias". I Apostlagärningarna framträder denna konflikt mellan de tolv och Paulus. Det tolv kan vi utläsa önskade behålla kyrkan inom den juridiska kontexten, medan Paulus å sin sida önskade en universell kyrka (gm. Gal. 3:28). Ser man i skriften Kerygmata Petrou så framträder denna konflikt än mer tydlig. Det är därför möjligt att den paulusistiska formen av kristendomen tog sig större ”litterära” friheter, och gärna sammanfogade de ursprungliga berättelserna med andra av ickejudiskt ursprung för att därigenom skapa en igenkänningseffekt bland de som de predikade för.

5. Vilken var då de tolv apostlarnas Jesus?

Jo, nasiren Jesus vars livsberättelse senare sammanblandades med Jesus ben Pandira, i Dödahavsrullarna kallad rättfärdighetens mästare och Esséersamfundets grundare, och också upphovsman till terapevternas skola i Egypten. Att de tidiga kristna hade förbindelser med Esséersamfundet torde det knappast råda några som helst tveksamheter kring, det är snarare omfattningen som är en fråga för diskussion.

6. Var han det judiska folkets Messias?

Vem eller vad Messias är har blivit mycket missförstått utanför den ortodoxa judiska kretsen. Jesus uppfyllde aldrig alla de krav på Messias som de gammaltestamentliga profeterna ställde upp. Där har vi den enkla grunden till att endast en minoritet av judarna kom att acceptera honom. Främst bland dessa krav är att Messias skall upprätta ett universellt fredsrike. Bibeln säger dock att Jesus skall återkomma och uppfylla även detta sista och tjugotredje krav, de övriga tjugotvå har han redan uppfyllt enligt den bibliska berättelsen.

7. Vem lär judendomen att Messias är?

Messias är ingen annan än Mose själv, vilken ständigt reinkarnerar och därmed alltid är levande och verksam inom det judiska folket, och de ortodoxa rabbinerna har kompletta listor på samtliga hans inkarnationer till dags dato (även om alla naturligtvis inte är överens om exakt samma lista, och även nasiren Jesus återfinns på vissa av dessa listor). Det har alltså alltid funnits en potentiell Messias inkarnerad lär man, men innan Moses blir denne Messias skall han ha uppfyllt de 23 kriterier som anges i den hebreiska Bibeln, främst i Jesajas bok. Och det hela anser man är en rent intern judisk angelägenhet.

Den stora frågan är dock om nasiren Jesus var Messias, men det är en trosfråga.

Carl T. Ek

Källa;Teosofiska Läror mm

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-02-14 15:43 #1 av: Wargmane

Jahaa , intressant... detta förstår jag, ser själv Jesus" som en energi, som kommer från många håll, sagorna får andra gärna berätta, och tro på, och det är nog bra att de finns, ibland behövs "sagor" för att få fram Budskapet ...

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2011-02-14 15:50 #2 av: Aldebaran

Carl Ek är alltid intressant.

Han hade teosofiska Sällskapet i GBG, nu tror jag han håller på med Frimureri. Alltså esoterisk sådan..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-14 15:58 #3 av: Moonwing

Ja det är väldigt betänkligt,..man kan undra varför man inte hört det förut..man undrar ju..Tungan uteCool

Viktigast är ju vad alla sk Mästare hade att ge..plus att vi visar respekt för deras offer, om det var för det goda..och kan ta det till oss och använda det i våra liv till andligt växande!

Sen är det viktigt att ha ett perspektiv på vad dessa har framfört och ställa det i relation vilka de var och ville ..Flört

..allt går ju att göra fanatism av-vad det än gäller..det har ju inte med gamla mästares visdomsord att göra..Glad

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-02-15 21:16 #4 av: Aldebaran

Bra insikter wingen Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-15 23:23 #5 av: Tricolori

Det finns ju flera böcker utgivna av bl a rosen kreutzarna...

Anmäl
2011-02-15 23:32 #6 av: Aldebaran

Ja, jag vet..  Jag har en som heter Jesu hemliga liv Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.