Adyar

Karma- Lagen om orsak och verkan 5

2011-01-25 01:29 #0 av: Aldebaran

Av Annie Besant

 

LAGENS TILLÄMPNING

 

Vår uppgift är nu att tillämpa karmas lag på det mänskliga livet, att ge principen en praktisk tillämpning. Det är bristen på klara och begripliga relationer mellan eviga principer och förgängliga ting, som har gjort den moderna religionen så betydelselös i det dagliga livet. En människa rensar sin bakgård, när hon förstår sammanhanget mellan smuts och sjukdomar; men hon lämnar sina mentala och moraliska bakgårdar orensade, emedan hon inte ser något sammanhang mellan sina mentala och moraliska brister och de olika ohyggliga erfarenheter, vilka religionerna hotar henne med efter döden. Därför tror hon inte å hotelserna och fortsätter sorglöst på samma sätt, eller också hoppas hon att undfly följderna genom något slags paktum med de högre makterna. I ingetdera fallet förändrar hon sitt levnadssätt. När hon inser att lagen är lika okränkbar i de mentala och moraliska världarna som i den fysiska, kan man väl förmoda att hon blir lika förnuftig i de förra, som hon redan är i den senare.

Som vi vet lever människan i tre världar, den fysiska, astrala och mentala; hon sätts i beröring med var och en av dem medelst en kropp, formad av dess egen materia, och hon handlar i varje värld genom motsvarande kropp. Hon skapar därför följder i var och en av dessa världar i enlighet med deras respektive lagar och krafter, och alla dessa kommer inom karmas allomfattande lag. Under sitt dagliga liv i vaket tillstånd skapar hon "karma", dvs. följder, i dessa tre världar medelst handlingar, begär och tankar. Medan hennes fysiska kropp sover, skapar hon karma i två världar, den astrala och den mentala, och måttet av denna karma som då skapas beror på vilket stadium människan nått i evolutionen.

Vi kan begränsa oss till dessa tre världar, ty genomsnittsmänniskan lever inte medvetet på högre plan än dem; men vi skall likväl alltid komma ihåg att vi är likt träd, vilkas rötter är fästade i de högre världarna, och vilkas grenar sprider ut sig på de tre lägre planen, där våra dödliga kroppar vistas, och där vårt medvetande arbetar. Lagar verkar inom sina egna områden och måste studeras som om dess verkningar var självständiga; alldeles på samma sätt som varje vetenskap studerar de lagar, som är verksamma på dess eget område, men likväl inte glömmer verkningarna av mera vittfamnande betingelser, så måste man, medan man arbetar inom de tre världarna, den fysiska, den astrala och den mentala, komma ihåg den lag som i sin verksamhet omfattar dem alla.

Varhelst en lag uppträder är den alltid okränkbar och oföränderlig, och var och en åvägabringar sin egen fulla effekt, ehuru det slutliga resultatet av deras uppträdande är den verkande kraft som återstår, när alla motsatta krafter blivit utjämnade. Allt vad som gäller för lagar i allmänhet gäller också för karma, den stora lagen. När en orsak finns för handen måste en verkan följa. Men genom att ta bort eller lägga till orsaker måste följderna förändras.

En person dricker; han kan därför säga: "Det är min karma att dricka"? Han dricker på grund av vissa böjelser inom honom själv, dåligt sällskap och möjligheten att få köpa starka drycker. Låt oss anta att han önskar besegra sin dåliga vana; han känner till de tre omständigheterna, som leder honom till dryckenskap. Han kan säga: "Jag är inte stark nog att motstå mina egna böjelser i närheten av spritdrycker och bland kamrater som frestar mig. Jag vill inte gå till sådana ställen, där jag vet att det finns sprit och dåligt sällskap." Han förändrar betingelserna och tar avstånd från två av dem, ehuru han inte är i stånd att omedelbart förändra den tredje, och det nya resultatet blir, att han inte längre dricker. Han "går inte i vägen för karma", men han förtröstar på den; inte heller går en vän i vägen för karma, om han övertalar honom att hålla sig undan från dåligt sällskap.

En man tvingas inte av karma att dricka, han endast placeras i vissa förhållanden, i vilka göra det antagligen att han kommer att dricka. Det är sant att det finns ännu ett sätt att förändra betingelserna, nämligen en kraftig viljeansträngning. Denna inför också en ny betingelse, som förändrar resultatet genom att lägga till istället för att ta ifrån. I denna enda bemärkelse är människan fullkomligt fri att "gripa in" i karma, så mycket hon kan och vill. Hon kan omintetgöra en krafts verkan genom att ställa en annan emot den - hon kan övervinna tyngdkraften med muskelkraft. I denna mening kan hon ingripa i karma så mycket hon önskar och hon bör göra det, när dess följder är gynnsamma. Men uttrycket är inte lyckligt, och det kan lätt missförstås.

Lagen är: en viss orsak åvägabringar alltid en viss verkan. Lagen är oföränderlig, men händelsernas spel förändras ständigt. Den mäktigaste orsaken av alla är den mänskliga viljan och det mänskliga förnuftet, och likväl förbises denna orsak oftast, när man talar om karma. Vi är orsaker emedan vi är den gudomliga viljan, ett med Gud i vårt innersta väsen, ehuru nedtyngda av okunnighet och arbetande genom tät materia, som hindrar oss till dess vi kan besegra den genom att förandliga den. Karmas oföränderlighet är inte en oföränderlighet hos följderna utan hos lagen, och det är detta som gör oss fria. Men slavar vore vi i sanning i en värld, där ingen lag funnes. I en lagbunden värld däremot är vi fria och trygga allt efter måttet av vår kunskap

Under medeltiden var kemisterna ingalunda i stånd att åstadkomma de resultat de önskade, utan måste ta emot resultatet sådana som de var, oförutsedda och ofta ovälkomna, ja stundom ytterst olycksbringande för dem själva. Resultatet av ett experiment kunde vara en nyttig produkt, men det kunde också spränga experimentatorn i luften. Roger Bacon satte igång orsaker, som kostade honom ett öga och ett finger och stundom kastade honom sanslös till golvet i hans cell; utanför vår kunskap är vi i fara, och varje orsak som vi sätter igång kan tillintetgöra oss, ty vi är ju nästan alla som Roger Bacon i de mentala och moraliska världarna; inom vårt kunskapsområde kan vi däremot röra oss fritt och säkert likt tränade kemister nu för tiden.

I alla de tre världar i vilka vi lever i gäller det som en sanning, att ju mer vi vet, desto mer kan vi förutse och kontrollera. Emedan lagen är okränkbar och oföränderlig, är kunskap betingelsen för frihet. Låt oss således studera karma och tillämpa vår kunskap på vårt liv. Många brukar säga: "Jag önskar att jag var god", men använder inte lagen att skapa de orsaker, som resulterar i godhet. Det är som en kemist sade: "Jag önskar att jag hade vatten", men struntade i att träffa de nödvändiga ingredienserna för dess frambringande.

Vidare måste vi komma ihåg, att varje kraft verkar i sin egen riktning, och att när många krafter möts i en punkt, är resultaten summan av dem alla. Liksom vi under vår skoltid lärde oss att konstruera en kraftparallellogram och finna resultanten, så bör vi också i fråga om karma lära oss att förstå krafternas konflikt och deras sammansättning till en enda resultant. Man hör frågas varför en god man misslyckas i sitt yrke, medan en dålig vinner framgång. Det finns inget kausualt sammanhang mellan godhet och penningförvärv. Vi kunde lika gärna säga: "Jag är mycket god, varför kan jag inte flyga?" Godhet hjälper ingen att flyga och lika lite att skaffa pengar.

Tennyson snuddade vid en stor lag, när han i sin dikt om "Belöning" säger, att dygdens belöning är varken "stoft", ej heller ro, ej heller njutning, utan odödlighet. "Dygden är sin egen belöning" i ordens fulla betydelse. Om vi är sanna, belönas vi med att vår natur blir mera sann, och så är förhållandet med alla dygder. Karmiska resultat kan endast vara av samma natur som deras orsak; de är inte godtyckliga som de mänskliga belöningarna.

Forts. i kap 6

Kap 4

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-01-25 02:10 #1 av: Moonwing

" Karmas oföränderlighet är inte en oföränderlighet hos följderna utan hos lagen, och det är detta som gör oss fria

Emedan lagen är okränkbar och oföränderlig, är kunskap betingelsen för frihet

 I alla de tre världar i vilka vi lever i gäller det som en sanning, att ju mer vi vet, desto mer kan vi förutse och kontrollera.

 I en lagbunden värld däremot är vi fria och trygga allt efter måttet av vår kunskap"

 

..Fantastiskt lätt hon förklarar allt, ..tänker på det gamla ordstävet;"Kunskap är Makt"..sannerligen sant, både på gott å ont.. Tack ,Alde!

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-01-25 02:16 #2 av: Aldebaran

Ja, denna text är mycket bra.. Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-01-25 09:30 #3 av: rore

Tack Alde!

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-01-29 23:12 #4 av: retep

Har läst dessa fina och tänkvärda delar om Karma...där vi kan se värdet av ökad kunskap, insikt och ett förandligande av våra liv...ett andligt liv.

Det jag genom åren har kommit att se och som jag berör i artikeln om Naturlig Lag...Det är att genvägen till kunskap, insikt och ett rikare andligt liv, är att gå direkt till Källan. Dit, där var kunskapen existerar i sitt frö, där andligheten har sitt säte...Att där på gränsen mellan Världarna, där var fröet spriker, intuitionen uppstår och kunskapen tar form...Att där på kraftfullaste sätt låta oss avveckla och befrias från Karmas band...och låta Lagen flöda fritt i våra liv

Anmäl
2011-01-30 23:42 #5 av: Aldebaran

Tack Peter!

Började våra samlingar inom Wesaklogen i GBG, och idag läste jag de första kapitlen i denna artikelserie.

Jag har aldrig hört så många funderingar kring detta laddade ord (karma) som jag gjort idag. En mycket intressant dag har det således varit. Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-01-31 21:31 #6 av: Howliten

#4 Hejsan. Var hittar man den artiklen om Naturlig lag? Jag sökte här på existens men fick inget napp.

Vänligen

Sanne

Anmäl
2011-01-31 21:43 #7 av: retep

Sanne! Du hittar den på Law of Attraction här på iFokus

Del 1

http://lawofattraction.ifokus.se/Articles/Read.aspx?ArticleId=c3f13fff-a94b-4f0c-807c-17399442b6cd&GroupType=Se.iFokus.Community.Board.ForumGroup

Del 2

http://lawofattraction.ifokus.se/Articles/Read.aspx?ArticleId=aa13581f-d897-47ca-ae14-3ad5eb122133&GroupType=Se.iFokus.Community.Board.ForumGroup

Anmäl
2011-02-03 00:43 #8 av: [Jeremina]

Som du redan vet Alde så har jag svårt att förlika mig med det med Karmalagen. Jag tror inte att någon kan leva fullt ut efter det och få det där perfekta i nästa liv.

Det är många som jag diskuterat det med och de flesta kan som inte förlika sig med Karmalagen. De tycker att en del som pratar om Karmalagen och att du får bara igen vad du gjort och så vidare de tycker synd om sig själva om de blir drabbad av något.

Helt plötsligt fungerar inte lagen för dem Förvånad

 

Anmäl
2011-02-03 00:49 #9 av: Aldebaran

Vem har påstått att man kan leva fullt ut i detta liv och få det perfekt i nästa liv? Det har bara en 2 kända personer gjort (som genomsnittsmänniskan vet om ) Den ene hette Buddha och den andre var jesus av Nasareth.

Du å jag å de flesta av oss kan lugnt fortsätta att strula runt här nere i ekorrhjullet några 100-tals liv till, så du har gott om tid Jer.

Texten bara beskriver vad som måste uppnås... Inget annat..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 00:51 #10 av: [Jeremina]

 

Vi får hoppas att fler kan uppnå detta då Skrattande

Anmäl
2011-02-03 00:54 #11 av: Aldebaran

Värt att nämna, Karma är ju en lag som du själv kan påverka både på kort samt då givetvis lång sikt.

Ansvaret ligger på dig själv och inte någon annan. Det kommer aldrig komma någon frälsare och rädda dig från allt bara du går i Kyrkan på Söndagarna och ber aftonbön varje kväll.

Den enda som kan frälsa dig från din karma är du själv genom dina handlingar.

Sedan är det ju så att de som tyvärr kanske är drabbade hårt av oangenäm karma tyck blä å fy om detta och även tycker synd om sig själva..

Fängelserna i detta land är ju fulla av liknande personer som är "oskyldiga" och det är den förb. staten som satt dem där på falska grunder.. Liknelsen är väldigt påtalig.....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 00:56 #12 av: [Jeremina]

Ansvaret ligger på dig själv och inte någon annan. Det kommer aldrig komma någon frälsare och rädda dig från allt bara du går i Kyrkan på Söndagarna och ber aftonbön varje kväll.

Det tyckte jag var bra skrivet Glad

Anmäl
2011-02-03 00:57 #13 av: Aldebaran

Men du tror inte på det?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 01:07 #14 av: [Jeremina]

Jag kanske gör det i alla fall då Glad det är väl bara det att det är nog svårt att uppfylla som sagt Flört

Anmäl
2011-02-03 01:09 #15 av: Aldebaran

det är det för alla människor som inte är fullkomliga...

Så du är i gott sällskap..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 01:12 #16 av: [Jeremina]

Det känns bra att veta Skrattande

Anmäl
2011-02-03 10:11 #17 av: Howliten

Jag har börjat studera det här och har läst och begrundat del 1 lite, så novis är jag.

Men det jag tycker skrämmer mig lite med det här med karma är att jag kan ha gjort saker i ett tidigare liv som jag då betalar för i detta liv. Jag kan ju inte göra det ogjort här och nu. Jag måste då acceptera det dåliga i mitt liv och genomleva det. Men man strävar väl efter att ha det bra och då blir det ju ganska jobbigt att förstå att även om jag jobbar på att häva det dåliga karmat så får jag förmodligen inte utdelning på det kämpandet förrän om något liv framåt i tiden. DET är svårt att acceptera. DET ger en hopplöshet och skuldkänsla och lite "tycka-synd-om-sig-själv"-känsla. Det blir att jobba i motvind. Jag vill hellre jobba i medvind. Veta och känna att jag i detta liv kan påverka mitt liv i positiv riktning och som jag får utdelning av redan i detta liv.

Som jag skrev så är jag bara i början av texterna och har inte hela bilden klar ännu. Det här är bara en spontan känsla och tanke, som förmodligen de mer lärda här hört förut. Flört

Anmäl
2011-02-03 10:23 #18 av: Aldebaran

#17 Ja , det kan tyckas att man inte kan få saker ogjorda, men helt sant är ju trots allt att varje orsak får ju en konsekvens antingen vi gillar den eller ej.

Jag tror (övertygad) att det inte är karman i sig (angenäm eller oangenäm) som är själva grejen, utan helt enkelt vår reaktion på saker och ting som vi pga vår intjänade karma utsätts för.

Karma är ju inte en bestraffning utan endast en lag som ger olika konsekvenser utifrån vårt handlande i ord tanke och handling.

Självklart är detta mycket svårt att ta till sig särskilt som man kanske sitter mitt uppe i "skiten" av något slag.

Detta gäller även mig emellanåt, men kan försöka se igenom vissa saker om man har den inre övertygelsen om att inget sker utan orsak.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 10:25 #19 av: Aldebaran

Vidare är denna artikelserie som vi nu kommit nästan hälften av, något av de bästa jag sett som behandlar detta svåra och laddade ämne.

6:e delen är snart på väg...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 10:29 #20 av: rore

Howliten!!

Känner igen dina tankebanor och jag kände stor rädsla inför detta med karma tidigare,,,

Framför allt tyckte jag det var sjukt knäppt och skrämmande att "vi" människor (jag) skulle straffas för saker som jag gjort i tidigare liv...

Hur sjutton skulle det gå till att korrigera detta??Förvånad Intrasslad som jag var i livets vågspel och automatiska tankegångar,,,

Jag tycker inte heller om att jobba i motvind,, mycket lättare att jobba i medvind,,,

Men ibland fastnar motvinden på mig och jag kämpar så in i norden med att undvika acceptansen,,,,,,och fly Nuet,, så hela tillvaron blir en kamp,,,

I dag tror jag att acceptansen och närvaron  i nuet  är nycklar som befriar oss från skuldkänslor och ger oss frid i sinnet..

Men många gånger fäller jag fortfarande krokben för mig själv, genom att gå in i inlärda beteendenSkrikandes

Vi kan bara göra vårt bästa och det är gott nog,, Ibland glömmer vi bort att vi är människor,,,,,,Flört

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-02-03 10:37 #21 av: Aldebaran

Mmm det handlar inte om att korrigera en handling som man gjort, utan att förstå innebörden av ett handlande man kanske gjort mot någon. Å då menar jag verkligen förstå. Inte bara ett litet förlåt som man oftast inte menar...

Det hela handlar om evolution och de små steg vi kan ta i varje liv...

De flesta som jag mött och som verkligen har ställts mot väggen i olika livskriser brukar (efter ett tag)  ju se livet med "nya" ögon.. Vilket ni nog åxå har stött på men kanske inte alltid funderat mycket över...

Men som vi alla egentligen kan se så har vi svaren och bevisen runt omkring oss..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 10:51 #22 av: rore

Jag har förstått nu att Karma inte handlar om att korrigera eller parrera tidigare misstag,,

Som jag ser/känner det i dag,, så handlar karma mer om att acceptera det som är,, i stället för att fly undan det.

 Tidigare så lockade ordet karma fram en massa försvar inom mig,,,,

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-02-03 10:54 #23 av: Aldebaran

Ungefär så ja  Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 13:07 #24 av: Howliten

Att acceptera det som är betyder inte att man ska fortsätta leva i det. Men accepterandet av, vad det nu än är, ger en frid. Sedan kan man utvecklas vidare. Man typ når botten, accepterar det - lever det, och sedan finns det bara en väg att gå. Uppåt.

Är jag med på tankebanan här eller har jag kört i diket?

Anmäl
2011-02-03 13:12 #25 av: rore

Att acceptera det som Är,,,

Är just att acceptera,, Vi behöver inte gilla det för att acceptera något. Vad det nu månne vara,,,

Tycker inte alls att du har kört i diket!

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-02-03 13:46 #26 av: Aldebaran

Nej, tvärtom...Tycker att funderingarna är mycket bra..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 18:22 #27 av: retep

Korrigerandet skulle väl i så fall komma som ett resultat av att ha insett betydelsen och konsekvenserna av ens handlande.

Om Karma är lagen...är det då inte också lagen vi lever och lagen vi är...Vi har inte karma...Vi är Karma.

Ger det då inte en annan innebörd...ett annat förhållningsätt?

Anmäl
2011-02-03 20:16 #28 av: Aldebaran

Mycket bra inlägg Peter.. Tack Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 20:58 #29 av: retep

Aldebaran!

Tack för inspirationen du ger.

Ni alla ger...

Anmäl
2011-02-03 22:38 #30 av: Howliten

Ursäkta jag inte är inne kontinuerligt... privata skäl, men nu är jag här.

Rore, dina ord "klickar" hos mig. Jag känner igen dem. För jag tror att betydelsen finns inom oss allihop.

Att acceptera det som Är,,, Är just att acceptera,, Vi behöver inte gilla det för att acceptera något.

 

Peter, om jag då inser att jag behöver "korrigera" mig, räcker då det? Enbart att inse. Att acceptera att man gjort galet. Förlåta sig själv (vilket inte alltid är så lätt)  och blicka framåt?

Om Karma är lagen...är det då inte också lagen vi lever och lagen vi är...Vi har inte karma...Vi är Karma.

Det sista här förstår jag inte riktigt. Men det kanske landar längre fram i genomgången.

Anmäl
2011-02-03 22:49 #31 av: Aldebaran

Vi är karma för vi är frukten av den karma som vi hitentills förtjänta på gott likväl som på ont. Vi har under evolutiones långa förlopp satt oss i de situationer som uppstår runt om oss så att säga. Angenäma såväl som oangenäma.

Det sägs att monaden (vårt överjag) befaller själen att reinkarnera och bygga upp de tre lägre kropparna på nytt igen. De tre lägre är då Mental, Astral samt den fysiska. Den fysiska materiella kroppen är den enda kropp som själen inte kan bygga upp på egen hand utan måste ha hjälp utav ett föräldrapar (mamma och pappa). Det sägs att själen då väljer ett lämpligt föräldrapar där det finns bäst förutsättninga (karmiska) för att fortsätta sin utveckling. Vi väljer alltså våra föräldrar såsom ande...

Därmed kan man säga tt vi är vår karma vi är ju vad vi själva gjort oss till.

Om uppbyggandet av de tre kropparna kan du/ni läsa om i Vårt Liv i tre världar, här som är en annan artikelserie som vi också kommit halvvägs i..

Även den skriven av Annie Besant. De här två artikelserierna är faktiskt bra tillsammans och ger en ökad förståelse för vissa abstrakta saker.. kanske... 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 23:05 #32 av: Tricolori

Ska läsa denna serie från början, men den verkar mycket bra. Detta är något jag kan ta in.

Anmäl
2011-02-04 00:37 #33 av: retep

Jag tänker också såhär...om att vi är Karma.

Karma är Lagen om orsak och verkan. Den som sätter orsak och verkan i rörelse, upplever och lever Karma, det är jag.

Lagen i sig förblir och upprätthåler sig själv oförändrad.

När jag lever den Karma jag är...tar bort och tillför genom mina handlingar, då är Karma i grunden likväl i balans.

Med den insikten vet jag att Karma är alltid i rörelse, tills jag Transcenderar och Karma är i sig själv, orörlig i balans...Eller Upplysningen för alltid avslutar seperationen.

Varje Transcendering återställer orsak och verkan i balans på två sätt

Transcenderingen stannar och balanserar karmas rörelse

Transcenderingar för ut  balansen i rörelsen och till handlingen.

Med andra ord... varje Transcendering återställer Karma i balans

Varje Transcendering gynnar handlingen och balanserar orsak och verkan.

 

Anmäl
2011-02-04 01:02 #34 av: Aldebaran

"När jag lever den Karma jag är...tar bort och tillför genom mina handlingar, då är Karma i grunden likväl i balans."

Mycket bra inlägg Peter.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-04 09:21 #35 av: Howliten

Då är jag Karma, Karma är jag?

Anmäl
2011-02-04 09:34 #36 av: Aldebaran

Ja, det kan man ju säga. Du är ju i allra högsta grad en produkt av din hittills in och utarbetade karma.

Dvs, din personlighet manifesteras i din fysiska kropp med alla de brister och färdigheter som du/jag å alla andra har.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.