Adyar

Vägen till Jaget

2010-10-31 21:43 #0 av: Moonwing

Det är inte 'gudsfruktan' som är 'upphovet till Visdom', utan kunskapen om Jaget som är själva Visdomen. (H P Blavatsky)

Enligt visa män över hela världen är målet för människans liv insikten om den grundläggande identiteten mellan den mänskliga själen eller atman och den gudomliga essensen (Brahman) och den därav följande släktskapen mellan människan och den övriga skapelsen. I den innersta kärnan av alla religioner, österländska såväl som västerländska, finns den eviga sanningen om att vår innersta väsenskärna är förenad med det Absoluta och att det endast är vår okunnighet eller ofullständiga kunskap som gör oss oförmögna att se denna sanning.

Vanligtvis uppfattar vi oss själva som bestående av en materiell kropp och ett immateriellt sinne. Vi betraktar i regel allt som finns utanför vår kropp som det yttre, och upplever mycket ofta den yttre världen som fientlig och farlig. För en person med detta synsätt måste livet vara en evig kamp mot främmande krafter, eftersom han för att bevara sin illusoriska identitet, eller sitt ego, förbrukar energi som i annat fall kunde användas i det kosmiska syftet att uppnå befrielse. En sådan person är i allmänhet övertygad om sin egen världsåskådnings överlägsenhet, men i övertygelsen om egots, kroppens och den yttre världens realitet förirrar han sig i illusionen och är på väg mot en total desillusionering.

Sådan ter sig situationen för den som endast är medveten om sitt lägre jag och okunnig om den högre essens som är odödlig, allvetande och absolut sällhet. Kunskapen om det högre Jaget, som utgör den inre kärnan i alla religioner, kallades av de gamle för theosophia, gnosis, eller brahmavidya. Kunskapen om Jaget är visdom, som H P Blavatsky säger. Att känna Jaget innebär att uppnå den eviga sanning som utplånar okunnighet och skänker befrielse.

Att samma sanning är förhärskande i både öst och väst framgår av sådana skrifter som Enneaderna av Plotinos (som levde i Alexandria under det tredje århundradet) och Upanishaderna, vilka beskrivs som den indiska mystikens blomma. Plotinos beskriver sin egen upplevelse så här:

"Ofta då jag under min kropps sömn kommer till mitt sanna Jag, skådar jag en underbar skönhet och tror då fullt och fast på min tillhörighet till en högre sfär och lever då ett ädelt liv och blir ett med det Absoluta."

"Den som har skådat detta Jag vet att jag talar sanning, hur själen får ett nytt liv när hon har uppgått i Det och blivit en del därav, så att hon i sitt nya tillstånd vet att den som skänker henne det sanna livet är hos henne och att det betyder allt för henne."

"Det är ett djärvt påstående, men i ett sådant skådande ser människan ingenting, men om hon ser, kan hon inte skilja det hon ser från sig själv, ej heller föreställa sig att det finns två, den skådande och det skådade...

Och när hon ger upp sig själv blir hon ett med Det, liksom medelpunkterna två cirklar kan smälta samman."

Dessa avsnitt ger en utmärkt beskrivning av en mystik upplevelse, där det lägre jaget överges på den uppåtstigande färden mot det Absoluta. Upanishaderna uttrycker samma tanke på följande sätt:

"Känn Brahman (det Absoluta), och alla bojor brister! Okunnigheten försvinner. Födelse, död och återfödelse upphör. Begrunda Brahman och höj dig över det fysiska medvetandet. Därigenom förenas du med världsalltets Härskare... Men du måste veta det. Därutöver finns intet mer att veta." (Svetasvatara-upanishaden)

"Det finns en bro mellan tid och evighet, och denna bro är Atman, människans Jag."

"Det finns ett Jag som är fritt från orenhet, från åldrande och död, fritt från sorg, från hunger och törst... Detta är atman, människans Jag. Denna atma åtrår endast Sanning. Detta Jag skall man söka, Det skall man spörja efter, Det skall man uppleva. Den som lär känna detta sanna Jag och upplever Det vinner alla världar och får all sin åtrå stillad, han har funnit det Absoluta (Brahman)." (Chandogya-upanishaden)

Upanishaderna tar upp de effekter som självförverkligandet kan ha på en mystiker och då framför allt uppnåendet av det tillstånd när vetaren, det vetbara och vetandet är ett utan åtskillnad.

En annan tanke som är gemensam för mystika traditioner är allt livs grundläggande enhet, alltifrån det Absoluta till gudar, människor och den allra minsta varelse. "Allt detta är ingenting annat än Brahman" säger Upanishaderna om världen. Men för att uppnå självförverkligande måste man först inse det lägre jagets illusoriska natur. Den starka längtan efter att gå bortom det lägre jaget är universell. En tjeckisk teosof och mystiker, A Meiböhm, skriver:

"Det finns många sätt att nå sanningen och det finns olika metoder att nå samma mål, men samtliga adepter på mystikens väg är överens om nödvändigheten att överge det lägre jaget för att nå den högre sfären. Islamitiska sufier, judiska kabbalister, kristna mystiker och österländska yogier tillämpar olika metoder för att nå det tillstånd där sinnet är fritt från alla tankar och i direkt kontakt med det högre Jaget."

Här uppstår en mycket viktig fråga: "Vad har allt detta att göra med den verklighet i vilken vi lever?" För en icke-reflekterande människa, som enbart lever genom sina sinnen, tycks det lägre jaget/egot - det sociala eller existentiella jaget - synnerligen verkligt. Hennes kunskap om yttervärlden är lika omedelbar som om sinnena vore fönster ut mot omgivningen. Men i grund och botten är det inte så, ty sinnesorganens och nervsystemets funktion är att tjäna som ett filter, vilket eliminerar överflödig information. Enligt den franske filosofen Henri Bergson:

"...hjärnans, nervsystemets och sinnesorganens funktion är framför allt att eliminera och inte att producera. Varje människa är i varje ögonblick i stånd att minnas allt som någonsin hänt henne och att uppfatta allt som händer överallt i universum. Hjärnans och nervsystemets funktion är att skydda oss från att bli överväldigade och förvirrade av denna mängd onödig och irrelevant kunskap genom att utestänga större delen av det vi annars skulle uppfatta eller minnas i varje ögonblick, och lämna kvar endast det mycket begränsade och specifika urval som torde vara praktiskt användbart."

Det vi vanligtvis uppfattar som "den kända verkligheten" är i grund och botten en personlig konstruktion av ett individuellt medvetande, vilket de som har funderat över universums makrokosmiska och mikrokosmiska struktur har kommit fram till. S Radhakrishnan, som studerat österländskt och västerländskt tänkande, uttrycker det sålunda: "Den objektiva världen existerar. Den är inte en total illusion. Den är verklig ej såsom absolut, utan såsom en form, ett uttryck av det absoluta. Att betrakta världen som absolut verklig är en illusion."

Verklighetens problem löses en gång för alla för en person som har nått själv-förverkligande: den som går upp i jaget förvandlas av denna upplevelse i så hög grad att han blir i stånd att se världen på ett annorlunda sätt. Han vet att det Absoluta (Brahman, Tao, Gud) är absolut verkligt, allt övrigt är endast dess mayaviska (illusoriska) lek. Upplevelsen av verklighet är så omedelbar att alla tankar och idéer uppfylls och skillnaden mellan självet och den övriga skapelsen utplånas. Den engelske mystikern och författaren Edward Carpenter har sagt:

"Av alla vetenskapens kalla fakta...vet jag inget som är så sant och grundläggande som påståendet att om man målmedvetet upphör att tänka kommer man så småningom till en medvetandenivå under och bortom tanken, som är olik vanligt tänkande till sin natur - ett medvetande av kvasiuniversell karaktär, och en insikt om ett mycket större jag än det vi är vana vid... Så mäktig är denna upplevelse att man torde kunna påstå att alla mindre betydande frågor och tvivel försvinner inför den..."

Men vägen från egot till det kosmiska eller absoluta Jaget är lång. Den slingrar sig uppåt i Livets träd, där varje prövning är av stor betydelse, eftersom den utgör en dörr till en högre medvetandesfär. Varje ny medvetandesfär är förenad med en annorlunda verklighetsgrad. Vid den kosmiska stegens bas finns det som vi känner till från vårt dagliga liv: det materiella, det astrala och det vitala. Därpå följer begäret (kama) och ännu högre upp finns sinnet (manas) och idéernas region. Härefter kommer det som till fullo är känt endast av de initierade - andligt medvetande (buddhi) - och vid stegens topp strålar den rena atman eller det verkliga Jaget.

Den tjeckiske teosofen och mystikern Jarfoslaw Koci skriver: "Från Jagets synpunkt finns varken ande eller materia utan bara ett evigt hav av Medvetande." För att nå det Absolutas rena medvetande måste man passera många kritiska platser, där legendariska drakar väntar på den vars fötter avviker från den "smala" vägen. Om hans vilja är stark, hans hjärta rent och hans sinne orubbligt kan han passera alla faror och fortsätta den långa färden ända till den kosmiska stegens topp, det absoluta Jaget. En själv-förverkligad person har nått sanningen och blivit fri - en mahatma.

Jan M Koziovsky

Källa;Paranormal.se/Teosofiska läror mm (av Herbert Edlund)

Utlagt av Moonwing

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-10-31 22:57 #1 av: Aldebaran

Mycket bra artikel du hittat Moonis... Med tanke på diskutionerna i andra trådar... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-11-01 14:47 #2 av: Moonwing

Tack,Alde!..ja det kom jue upp så mycket frågeställningar..om bla detta..så lite förståelse går att finna i denna..sen får man komplettera med med annat naturligtvis!Flört

 

 

"..där varje prövning är av stor betydelse, eftersom den utgör en dörr till en högre medvetandesfär.

Varje ny medvetandesfär är förenad med en annorlunda verklighetsgrad.

Vid den kosmiska stegens bas finns det som vi känner till från vårt dagliga liv: det materiella, det astrala och det vitala.

Därpå följer begäret (kama) och ännu högre upp finns sinnet (manas) och idéernas region.

Härefter kommer det som till fullo är känt endast av de initierade - andligt medvetande (buddhi)

- och vid stegens topp strålar den rena atman eller det verkliga Jaget."

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-11-02 09:48 #3 av: rore

Tack Wingen!!Kyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-11-03 13:50 #4 av: Moonwing

vassego,Roregumman!Kyss

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-11-03 15:13 #5 av: Tride

Kunde inte sagt bättre själv! FlörtTungan ute

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-11-05 00:17 #6 av: Moonwing

Tungan ute--sååå rätt,Tride!Kyss

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-11-05 00:47 #7 av: Tride

CoolSkrattande

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2012-09-26 19:55 #8 av: Moonwing

..puttar då den är så lärorik..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.