Adyar

Karmiska följder och Bardo

2010-09-19 13:04 #0 av: Aldebaran

Av G. de Purucker

Jag undrar om du för ett ögonblick kan glömma de påtagliga fakta som fyller ditt dagliga liv för att istället känna eller inse ditt karmiska ansvar och att du någon gång, någonstans, måste avlägga räkenskap för allt vad du är, dvs för allt du har gjort, känt och varit. Flertalet av oss inser detta och accepterar det som en filosofisk tes, men vi har inte lagt det på hjärtat som en allvarlig realitet, vilken vi dagligen står ansikte mot ansikte med i varje ögonblick under hela vårt liv. I så fall skulle vi vara oändligt mycket försiktigare än vi är, inte bara i våra känslor och tankar, utan också i våra handlingar. Allt vi gör kommer inte bara att forma vår karaktär och därmed modifiera vårt framtida öde. Det kommer också att utöva verkan på andra, och på grund av detta faktum kommer andra att utöva återverkan på oss. Verkan och återverkan - naturens första lag. Detta är karma, läran om konsekvenserna och, etiskt uttryckt, läran om ansvar. Som man sår, får man skörda. Det är synd om människor som tror att de kan göra vad de vill därför att de tycker om det eller är rädda för att göra annorlunda - och tror att de slipper undan följderna! Aldrig, aldrig, aldrig. De kommer att få betala för allt intill den yttersta skärven.

Det är inte bara frågan om vad som händer dig. Om ditt hjärta berörs av medlidandets och barmhärtighetens heliga eld, måste du lära dig inse att allt du tänker eller känner en dag kommer att omsättas i handlingar och att dessa handlingar skall verka på andra, till hjälp eller skada för dem. Och det är du som är ansvarig, inte någon annan. Det är du som får betala. Om du än flyr till jordens avlägsnaste platser, kan ingenting rädda dig undan de resulterande följderna.

På grund av samma lag kommer också varje vänlig och barmhärtig gärning, varje medlidsamt hjärtslag, att erhålla sin heliga belöning, inte bara i och genom andras nuvarande tacksamhet, inte bara genom deras nuvarande vänskap, utan också i framtida liv, ty sympati har skapats mellan dessa andra och dig själv. Och sympati är något som inte bara ger oss kraft att uthärda. Den ger också vårt liv en viss glans. I mitt tycke handlar ingen människa modigare än den som handlar på grund av medkänsla och barmhärtighet, eller som avstår från att handla därför att medkänslan i hennes hjärta viskar den maningen till henne. En sådan människa är en verklig människa och hennes liv är vackert. Belöning väntar henne i vad tibetanerna kallar bardo. Tro aldrig att du kan undfly följderna av dina tankar, känslor och handlingar, ty det är en förödande tro. Det fasansfulla vi ser i världen omkring oss skulle aldrig ha inträffat om människorna bara insett den allt genomträngande sanningen att vi är ansvariga och av naturens lagar tvingade att avlägga fullständig räkenskap för allt vi gör, eller med andra ord, för allt vi tänker och känner, omsatt i handling. Det finns ingen möjlighet att fuska med naturens vågskålar.

Bardo är ett ord som betyder "mellan två", dvs mellan slutet av det nuvarande livet och början av det nästa förkroppsligandet, reinkarnationen. Med bardo menas allt som kommer att hända mellan det nuvarande livets sista fysiska andetag och det första fysiska andetaget i nästa liv, allt det mellanliggande i astralvärlden, kamaloka och devachan.

Tibetanernas verkliga lära om bardo är identisk med vår egen eftersom den utgått ur samma källa. Men den tibetanska ritual som hänför sig till läran om bardo är inte vår. Denna ritual har sitt upphov bland anhängarna av bhön-religionen, vilka senare omvändes till buddhismen. Ritualen är ofta ett slags svart magi. Det vore dock orättvist att beteckna den som svart magi i den form den företas av tibetanerna nu för tiden, ty motivet är gott.

Denna ritual innebär att man, när en människa är nära döden, skickar efter lamor som sätter sig vid hennes säng och viskande uppmanar henne att vara vid gott mod, att inte vara rädd, att hålla sitt sinne rent. Sedan berättar lamorna för henne allt som kommer att hända då hon dör. Denna ritual kan vi inte gilla, ty den inverkar på den bortdragande själen, om än inte nödvändigtvis negativt. Men den leder själens tänkande i en bestämd riktning i stället för att låta det avslutade livets karma utforma de sista tankarna.

Någonting i samma stil existerar för övrigt inom de mer ortodoxa kristna kyrkorna. Prästen brukar kallas till dödsbädden för att ge tröst och annat, vilket alltsammans påverkar den döendes sinne. Är denne en människa som har lätt för att tro på det som sägs och i hela sitt liv varit anhängare av kyrkan, så förorsakas förmodligen inte någon större skada.

Jag säger bara att tibetanerna inte är de enda som tillämpar sådana metoder i avsikt att hjälpa själen på väg. Men det är långt bättre att inte göra det! Låt karma, låt tystnadens röst, tala. Låt den döendes tankar och känslor, ostörda och i tystnad, fortsätta att väva sin magiska väv. Den barmhärtiga naturen drar försorg om allt och alla, och det är oändligt mycket bättre att det flyende medvetandets sista ögonblick förlöper i tystnad.

Se därför till att gråt eller högljutt tal inte förekommer vid en dödsbädd. Låt fullständig tystnad och en atmosfär av frid råda. Det är tecken på godhet och förståelse. Då din dödsstund nalkas skall du minnas detta och måhända vara tacksam för att de som samlats kring dig inte stör dina sista ögonblick.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-09-19 23:37 #1 av: rore

Mycket tänkvärd text,, samtidigt får den mig att små le,,  igenkännande,,,

Den gamla rädslan för Karmats makt,, var jag nu fick den ifrån??

Det låter ju så hotfullt på någevis,, för det "mänskliga barnaörat",,,

Att stå till svars för alla tankar, känslor och handlanden,, "Hissnande och otäckt" Kan ju få vem som helst att vilja springa och gömma sig,,,Skäms,,

Men det finns ingen stans att gömma sig * som en gummi boll *

Lång är vår väg att gå genom illusionerna om vårt varande,,,,

Tack Alde!!

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-09-20 01:01 #2 av: Aldebaran

Visst kan det te sig hotfullt, så här räntframt upptryckt i ansiktet på en. Det kan tom jag tycka, men avsikten är inte hotfull, på något sett.

Karmas lag är ingen "hämndlag" på något sätt utan bara en orsak-verkan-lag.  Ungefär som att  om du kastar upp något i luften så faller det tillbaka.

Då vi är framsprungna ur samma gudom så det vi gör mot varandra gör vi därmed mot oss själva, på så sätt blir karmas lag en sk. "självmarkerande" lag...

Liknande den som "bränt barn skyr elden". Det lilla barnet om än oförståndigt petar med sitt finger i ljuslågan så bränner det sig. Barnet skyr därefter att peta med fingrarna där.

Likadant är det med karma, ju oförståndigare vi är desto snabbare lär vi oss. Det är betydligt värre för de som nått en bra bit upp på stegen. Karmas lag är mycket strängare mot en som tagit en eller ett par invigningar än mot "genomsnittsmänniskan"... Kan även detta jämföras med "ju högre du klättrar desto hårdare faller du"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-09-21 00:33 #3 av: retep

Jag har under många år tyckt bäst om det G.de Purucker skriver!

Även denna text om Karma är tänkvärd och inget jag egentligen motsätter mig. Samtidigt kan jag göra en annan tolkning och ha en annan syn, grundat på den "lära" och de erfarenheter jag förhåller mig till.

Jag är helt med på att vi alla är ansvariga för våra handlingar och måste ta följderna därav.

Det är mer genom vilket eller vilka sätt vi får ta konsekvenserna av vårt handlande, vilka möjligheter och val, vi har och kan få...

En sådan möjlighet tog jag tillvara då jag kärleksfullt tänkte och viskade uppmuntrande och inspirerade till min fru. (Att släppa taget om det Jordiska och rädslan), Beskrivande bilder av det astrala ljus och det efterliv hon var på väg till.

 

(Har också en litet annan syn på det astrala & kausala)

/ Peter

 

 

Anmäl
2010-09-21 01:31 #4 av: Aldebaran

Låter oerhört intressant Peter.. Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-09-22 17:54 #5 av: retep

Här kommer så litet funderingar kring Karma...

I alla aktiviteter, i allt vi gör, genererar vi karma. Det ligger naturligt i våra drifter och föreställningar och önskningar att få uppleva. Syftet med att vi är här är just att själen skall få möjlighet att uppleva och tillgodogöra sig utvecklande erfarenheter. Om våra handlingar är bra eller dåliga är kanske inte frågan, det är helt enkelt en del av vår utveckling.

Den karma som genereras genom vårt vardagliga positiva och välmenande handlande, avvecklas ganska omgående och omsätts. En avgörande faktor för det är hur vi förhåller oss till de invanda beteendemönster och förhållningssätt vi har.

Har vi t.ex. en attityd och föreställning om att vi bara kan gå på. Att det inte har någon större betydelse om vi är själviska och oärliga. Då är vi kvar i vår föreställning och o uppmärksamhet och binder oss till Karma

Det handlande som medför "tung" karma kan säkert betyda att det tar många inkarnationer att avveckla om vi inte under livet avvecklar genom olika medvetande tekniker som förenar och skapar ökad enhet.
När vi gör oss fria från föreställningar och vanebeteenden. När vi inte längre sätter etikett på eller dömer oss själva och andra, inte bedömer om vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Så länge vi inte binder oss vid känslor, tankar och uppfattningar...då avvecklar vi Karma.

När vi är förenade i enhet och upplysta i kosmisk medvetenhet, då påverkas vi inte längre som individer av karma. Vi har vi inte längre några o tillgodo sedda föreställningar, inte längre några önskningar eller behov av dessa Jordiska upplevelser och erfarenheter. Vi står därför fria från att generera nytt karma och vi har inte längre något Jordiskt karma att avveckla.

Den karma som det kollektiva Medvetandet har och genererar, på alla plan genom motsättningar och krig. Denna karma visar sig som vi kan se, genom nivån på medvetenheten i de enskilda individer som ingår i kollektivet. Från den lilla gruppen, en familj...till länder och hela det globala medvetandet.
Avvecklandet av Globalt, kollektivt eller individuell karma sker genom ökad medvetenhet!

På samma sätt som vi var och en utvecklas och blir mer medvetna genom olika former av Yoga och meditation, det vill säga alla medvetandetekniker och allt som förenar oss i Kärlek och skapar enhet.

På samma sätt kan vi skapa förening och enhet i det kollektiva genom olika medvetandetekniker.
När den förenande aktivitet vi gör, (d.v.s. karma) uppnår enhet, i individens medvetande, då förenas vi även i enhet i det Kollektiva Medvetandet.

Jag pratar nu om de specifika medvetandetekniker,(i grunden Patanjalis Yoga Sutras) som jag har och som används av små och stora grupper runt om på Jorden.

Även om det inte i en sådan grupp är individuellt upplysta. Så uppstår en samordning av medvetanden, då vi erfar rent Medvetande, Varande, (m.fl. benämningar).

När individerna i en grupp är i enhet, i sitt medvetande är förenade nära källan. Då flödar den kosmiska ordningen, de universella naturlagarna spontant ut i varje enskilt medvetande och mångfaldigas genom kraften av kollektivets storlek.

Genom det subtila uttrycket av specifika Sutror och genom kraften av kollektivets koherenta medvetande, flödande av Kärlek, sällhet och kosmisk ordning, levandegörs sant helande genom Naturens Lag.

Genom detta höga rena kollektiva medvetande, avvecklas och elimineras effektivt kollektiv eller Global stress och Karma.

Det blev en sammanfattning och beskrivning som förhoppningsvis kan förstås... gärna förtydligas och kommenteras om ni vill

/ Peter

Anmäl
2010-09-22 22:21 #6 av: Aldebaran

Tack Peter... Mycket bra sammanfattat. Jag har åxå förstått det så att man kan utarbeta viss karma genom olika tekniker, men sedan tror jag att en del karma måste utarbetas tillsammans eller kanske rent utav gentemot dem som man har denna med..

Alla olika bindningar mellan oss och andra skapar ett till synes (för oss) aldrig avslutat nät eller varför inte väv...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.