Adyar

ASTRALVÄRLDEN 11

2010-05-14 21:41 #0 av: Aldebaran

Elfte och sista delen av Panchadasis ockulta undersökningar.

 

XI - Astrala väsen

 

Utan att ha för avsikt att tränga alltför djupt in i detta ämne - det är nämligen förbehållet den avancerade discipeln och får inte obetänksamt meddelas andra - anser jag det dock på sin plats att göra er uppmärksam på det faktum, att det på vissa astralplan finns en slags varelser eller väsen som aldrig varit människor och ej heller kommer att bli det, därför att de tillhör ett helt annat naturrike.

Dessa sällsamma väsen är vanligtvis osynliga för människorna, men under speciella omständigheter kan de uppfattas med astralsyn. Strängt taget vistas dess egendomliga varelser inte alls på astralplanet i betydelsen en plats i rymden. Vi kallar dem astralvarelser helt enkelt för att de blir synliga för människan först när hon kan se på det astrala planet eller förnimma med sina astrala sinnen.

Vad tid och rum beträffar, bor dessa varelser på jorden precis som människorna. Men deras vibrationer skiljer sig från våra, det är skillnaden. De är ofta blott av mikroskopisk storlek och skulle vara osynliga för människoögat, även om de vibrerade på samma plan som vi. Astralsynen inte bara registrerar deras vibrationer undervissa förhållanden utan kan också i vissa fall förstora deras former till uppfattbar storlek.

En del av dessa astrala väsen går under benämningen naturandar och bor i vattendrag, klippor, berg, skogar, etc. Deras sporadiska framträdande för personer med psykiska förmågor eller ett vist mått av astralsyn, har givit upphov till otaliga berättelser och legender i alla länders folksägner. Dessa sällsamma väsen har bland annat fått följande namn: älvor, alfer, feer, tomtar, djinner, troll, satyrer, fauner, nissar, småfolk, etc. Dessa och liknande namn återfinnes i alla folkslags mytologier och legender. De gamla ockultisterna delade in dessa väsen efter de fyra elementen. Jordelementet representerades av "gnomerna" , luftelementet av "sylferna", vattenelementet av "undinerna" och slutligen eldelementet av "salamandrarna".

Denna grupp av astralvarelser undviker i regel människors närhet och flyr deras boplatser. De skyr till exempel storstäder som människor skyr kyrkogårdar. De föredrar naturens avskildhet och är förbittrade över människorna frammarsch, vilket tränger dem allt längre in i nya områden. De ogillar inte den fysiska närvaron av människan så mycket som hennes mentala vibrationer, vilka de kännbart förnimmer såsom högst motbjudande.

En viss grupp av dem är vad man kan kalla "goda kamrater", och någon gång tycks de finna nöje i att hjälpa människor som de har fäst sig vid. Många sådana fall finns upptecknade i gamla folksägner, men den moderna tiden har i det närmaste drivit bort dessa vänliga hjälpredor.

En annan grupp som numera också är mycket sällsynt tycks finna sin förtjusning i att spela folk barnsliga spratt, särskilt i form av skälmstycken mot bönder, etc. Vid spiritualistiska seanser kan man ibland utsättas för deras rackartyg.

De gamla magikerna och undergörarna assisterades ofta av varelser ur denna grupp. Än i våra dagar är sådan hjälp inte okänd i Indien, Persien, Kina och andra länder i Orienten, och många av magikernas konststycken kan helt tillskrivas dessa väsens medverkan.

Som jag tidigare nämnt, är dessa varelser i regel inte ovänligt sinnade mot människorna, fastän de i vissa fall kan spela dem en del spratt. Det tycks speciellt förtjusta i att driva med den som börjat utveckla psykiska förmågor, särskilt om denna inte har de nödvändiga förutsättningarna eller nonchalerar försiktighetsåtgärderna. För en sådan person kan de visa sig som vedervärdiga varelser, monster, etc., för att därigenom mota bort honom från det plan där deras närvaro kan uppfattas av honom.

Dock bryr de sig sällan om den avancerade ockultisten, och i regel undviker de sorgfälligt hans närvaro, även om ett flertal högtstående ockultister kan nämna fall, där några av dessa "småfolk" verkat angelägna och villiga att hjälpa den uppriktige, ansvarskännande sökaren, som sett dem som en del av naturens stora plan och inte som "onaturliga" varelser eller avskyvärda monster.

Förutom de icke-mänskliga varelser som förnimmes genom astral synförmåga eller direkt på astralplanet - omfattande ett flertal variationer och arter utöver de jag uppräknat, och vilka jag avsiktligt har utelämnat av orsaker som varje sann ockultist förstår är välgrundade - kan man med astralsynen finna en stor grupp väsen eller halvväsen både på astral- och jordeplanet. Ockultisterna benämner dem "artificiella väsen"

Dessa konstgjorda väsen föddes inte på naturligt sätt och skapades inte heller av de vanliga skaparkrafterna i naturen. De är skapelser av människornas tankeliv och är i själva verket en högt koncentrerad art av tankeformer. De är inga varelser i ordets rätta betydelse, ty de äger varken liv eller vitalitet utöver det som de lånar eller får av sina skapare. Den ockult studerande som har fattat principen bakom skapandet av tankeformer förstår klart och tydligt dessa "astralinvånares" natur, deras förmågor och begränsningar.

Huvudparten av dessa artificiella väsen eller tankeformer skapas omedvetet av personer som ådagalägger starka begärskrafter åtföljda av bestämda tankebilder av det de åstundar. Men många har lärt sig konsten att skapa dem medvetet i en elementär form av magi, vit eller svart. Mycket av tanke- eller viljekraftens effektivitet beror på skapandet av dessa tankeformer. Starka önskningar om något gott men likaså starka, illasinnade förbannelser, tenderar att påtaga sig en form och något som påminner om livskraft - de formas till artificiella väsen. Dessa väsen lyder emellertid under tankeattraktionens lag och går endast dit de känner dragning. De kan även neutraliseras eller till och med förintas genom positiva tankar som riktas på ett lämpligt sätt, vilket alla mera försigkomna ockult studerande känner till.

En annan, ganska stor klass av dessa konstgjord astrala väsen, består av tankeformer av övernaturliga väsen, som skapats av vissa personers starka, ofta upprepade mentalbilder - utan att skaparen ofta är medveten om resultatet. En varmt religiös moder, som ber om änglarnas beskydd åt sina barn och vars starka religiösa föreställningsförmåga avbildar dessa himmelska besökare såsom närvarande vid barnens sida, kan till exempel ofta skapa tankeformer av sådana skyddsänglar kring sina barn. De får ett visst mått av livs- och viljevibrationer från modern. På så vis kan de på detta sätt de skapade skyddsänglarna tjänstgöra som beskyddare åt barnen och varna dem för faror och frestelser. Mången from moder har uträttat mer än hon insett genom sina böner och innerliga önskningar. De tidiga kyrkofäderna, västerländska som orientaliska, kände till detta faktum och bad i enlighet därmed sina anhängare att använda denna form av bön och åkallan, fastän de inte förklarade det verkliga, bakomliggande motivet. Även sedan modern passerat vidare till de högre planen, kan hennes kärleksfulla minne tjäna till at kvarhålla dessa tankeformsväsen, som sålunda beskyddar hennes älskade.

På liknande sätt har många släktspöken skapats och hållits vid liv genom en gång på gång upprepad berättelse, vars äkthet man tagit för given generation efter generation. Till denna grupp hör de ryktbara historiska vålnaderna, som varnar högadeln och kungafamiljerna för annalkande död eller sorg. Det välbekanta familjespöket som vandrar uppe på de gamla borgmurarna vid bestämda tidpunkter tillhör vanligtvis denna grupp - dock inte alltid.

Många hemsökta hus kan få sina förklaringar på samma sätt - spöket kan ha blivit "ditlagt" av någon som känner till lagarna om tankeformer. Det bör läggas på minnet, att dessa artificiella väsen är helt och hållet mänskliga skapelser, som erhåller gestalt och liv från sina skapares tankekraft. Upprepade tankar och ständigt styrkt tro håller dessa väsen vid liv och förstärker den - i annat fall försvinner de med tiden.

Många övernaturliga besökare, helgon, halvgudomliga väsen, etc., hemmahörande i alla religioner, har formats på detta sätt, och i många fall hålls de levande av tron hos dem som är hängivna kyrkan, kapellet eller helgedomen. I många orientaliska tempel har man skapat och under många århundraden hållit vid liv tankeformer av de mindre gudarna och helgonen, som utrustats med starka förmågor att besvara böner, offer och ceremonier. De som tror på dessa krafter bringas i harmoni med dess vibrationer och påverkas av dem, på gott och ont.

De ociviliserade rasernas djävlar - en del av dem är ju praktiskt taget djävulsdyrkare - får sin kraft från samma källa. Till och med i de västerländska religionernas tidiga historia finner vi många referenser till djävulens uppdykande och hans onda gärningar, nämligen häxkonster och andra djävulska påfund, vilka samtliga var skapade tankeformer av ett visst slag. Många av de svarta magikernas och trollkarlarnas under producerades på samma sätt - tron underströk naturligtvis effekten. Vooddo-utövarna i Afrika och senare även på Martinique-ön, samt Kahuna-utövarna  på Hawaii, baserar sina konststycken på samma principer. Amulettens verkan betingas av samma lagar, inklusive trons verkan.

Även vissa slag av så kallade "andar", som kan dyka upp vid spiritualistiska seanser, lyder under denna princip och har aldrig någonsin varit människor. Förstår man denna princip kan man förklara många förbryllande psykiska fenomen. Det jag här har sagt får inte tolkas som ett förnekande av det som man i Västerlandet kallar "återvändande andar". Tvärtom är jag fullt insatt i många fall där verkliga diskarnerade själar återvänt till jorden. Men samtidigt är jag, och många andra ockultister med mig, helt på det klara med de stora chanserna till felbedömning inom detta område av psykiska fenomen. Skuggvarelser och även astrala skal förväxlas ofta med de kära hädangångna. Många till synes verkliga "andeformer" är inget annat än halvmaterialiserade tankeformer, artificiella väsen av de slag jag beskrivit ovan.

Många medier är verkligen klärvoajanta och kan i viss utsträckning omedvetet draga till sig informationer om det förflutna från de astrala krönikorna, i stället för att få upplysningar från en diskarnerad själ. Ockultisterna söker inte förneka den västerländska spiritualismens fenomen - den vill bara försöka att förklara dess sanna natur genom att bestyrka vissa av dess fenomen och påpeka den verkliga beskaffenheten av andra. Ockultismen borde därför hälsas som en bundsförvant av alla sanna spiritualister.

Man får inte inbilla sig att astralsyn är något som plötsligt kommer över oss med full styrka. Snarare är det mestadels en fråga om en långsamt fortskridande utveckling. Många personer har en svag förmåga till astralsyn men kan inte vidareutveckla den då de saknar lämpliga instruktioner. Somliga får denna förmåga i glimtar men är helt utan den i övrigt. Många "känner" astralvibrationerna snarare än ser dem med astralsynen. Andra uppnår en viss grad av astralsyn genom att skåda i en kristallkula, etc. Det som man ofta refererar till som "psykisk syn" eller "psykisk känsla", är en form av astral synförmåga eller förnimmelse. Psykiska förmågor är under alla förhållanden nära förbundna med astrala fenomen.

 

SLUTORD

Jag har i denna lilla avhandling försökt att på några få rader förmedla astralplanets bärande grundsanningar för er. Jag har packat samman ganska mycket på ett begränsat utrymme, så det gäller för er att läsa och begrunda vad jag har sagt mycket noggrant för att förstå hela innebörden. Detta är inte en skrift som skall läggas åt sidan efter genomläsning - istället bör den läsas om och studeras tills allt det väsentliga extraherats.

Glimtar från en del av de astrala underplanen är även ämnade att ge er en allmän, överskådlig bild av många andra miljöer på detta väldig plan. Kom ihåg att dessa scener är typiska exempel på det som bevittnats av den avancerade ockultisten, som kan färdas på dessa plan. Exemplen är snarare förringade än överdrivna. Några av de mera häpnadsväckande och "sensationella" scenerna har helt utelämnats, emedan jag inte vill draga till mig eller förpläga sådana som söker sensationer - mitt arbete är endast avsett för den allvarligt studerande.

Använd denna handledning som nyckel till att öppna många mysterier och inte som en skrift att fördriva en ledig stund med. Undvik alla "lediga stunder". Försök inte att "döda tiden". Var en uppriktig, uppmärksam ockultist, som ständigt växer och utvecklar sig medan han vandrar Vägen! Se framåt, inte bakåt! Se uppåt, inte nedåt! Var vid gott mod och hys ej fruktan, ty i er själs innersta finns en Gnista av den Gudomliga Lågan, som aldrig kan utsläckas.

Astralvärlden 10

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-14 22:07 #1 av: rore

Tack Alde!!

Behöver läsa denna fler gånger...intressant är det i alla fall,,Glad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-05-14 22:08 #2 av: Aldebaran

Tack själv... Tänk på och ta till er vad som står i slutordet...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-14 22:09 #3 av: Moonwing

"...inte förneka den västerländska spiritualismens fenomen - den vill bara försöka att förklara dess sanna natur genom att bestyrka vissa av dess fenomen och påpeka den verkliga beskaffenheten av andra.Ockultismen borde därför hälsas som en bundsförvant av alla sanna spiritualister."

....tänk om alla tänkte så..Flört

"Se uppåt, inte nedåt! Var vid gott mod och hys ej fruktan, ty i er själs innersta finns en Gnista av den Gudomliga Lågan, som aldrig kan utsläckas."Skrattande

Tack Alde!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-05-14 22:14 #4 av: rore

Mmm, käns som att det finns mycket information som "man" kan få till sig,, beroende på hur "man" läser,,,

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-05-14 23:23 #5 av: Huygens

Aha, nu förstår jag bättre varför man ska ha healingseanser.

Det fanns väl något i en av dom andra delarna där det stod att en del av "andarna" var (döda) astralskal från diskarnerade som gått upp i mentalplanet. Så det finns många låtsasandar alltså. :)


Anmäl
2010-05-14 23:32 #6 av: EeWeeM

 

Det som skrivits här i texten var en "förklaringsmodell" över hur jag själv tänker och "ser" men ...var kan man studera detta mer ingående,djupare på ett seriöst plan?

Var kan man få tag på det matrealet som du bygger/hämtar artikeln ifrån?

Nu är mitt intresse helt klart väckt.Flört

 

Anmäl
2010-05-15 23:11 #7 av: [yodhe]

 

Som barn hade jag stor förmåga att se och höra dessa naturandar, antar att mina sinnen var mindre upptagna av den stora världen då...

Ett syfte med medium som " rensar ut ur hus" kan ju vara att övertyga de anhöriga som säger sig se och höra sina släktingar i andevärlden, så att de kan släppa taget om dom i tanken, även om det nu inte är så att det är släktingar, utan skal. 

Många vill nog gärna se mer än vad de gör, kanske för att få "vara någon", det förekommer väldigt ofta, speciellt hos ungdomar, vilket jag vet kan skapa enorma trauman, det är ett helt företag att få bort dessa tankeformer, när personen ifråga är helt " övertygad" om att det är på riktigt...

Jag är väldigt glad att jag inte har den förmågan att se elementalerna....att förnimma och höra är inte skrämmande för mig...

Tack för en underbar serie Alde...Glad

 

Anmäl
2010-05-15 23:42 #8 av: Aldebaran

materialet som jag bygger själva artikeln av är just hans nedskrivna undersökningar rätt upp och ner. Har inte hittat detta på svenska någonstans utom detta översatta maskinskrivna material som min mamma höll på med under 60-70talen. Vet inte om detta finns på svenska...Har kollat nätet för några månadersedan men hittade bara på engelska.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-16 00:00 #9 av: EeWeeM

7//Nu är du inne på något som jag tycker är väldigt intressant just för att det alltid varit en stor paradox för mig-tidigare.Idag när jag städade igenom en garderob jag inte rört på 15år så hittade jag gamla texter jag skrivit som barn om just detta,så redan då hade jag dessa frågor.Långa invecklade förklaringar och dikter om illusioner.De senaste tio åren har jag bla fungerat som medium men...jag har alltid haft detta oerhörda motstånd att "kommunicera" med andar  just för att det oftast bara är skalet kvar eller jag brukar kalla det den personens signaturenergi.

Fullt verkligt,fullt synligt och visserligen går det att få den informations som behövs men...själva "ursprungsanden" är ju inte där...däremot kan man bakom illuisonen möta helt annat som du nämner,tankeformer eller ännu icke trevligare ementaler av varierande former.

Det blir liksom väldigt underligt att då sitta och prata med spåren,skalet,ekot av någon som redan "gått vidare".Att kommunicera med ett avtryck,en tanke,en tankeform,en listig elementalväsen.

Då har jag för egen del haft en del moraliska och etiska problem.Det har inte känts rätt.

Men då svarade ett annat medium att det "spelar ju ingen roll" vad det ÄR man pratar med bara man får informationen och även om det bara är ett skal man pratar med så lugnar det ifallfall den anhörige till den döde.

Kanske är detta rätt forum att fråga om hur ni ser på detta med mer teosofisk inrikting.Flört

 

Anmäl
2010-05-16 00:20 #10 av: Aldebaran

#9  "Men då svarade ett annat medium att det "spelar ju ingen roll" vad det ÄR man pratar med bara man får informationen och även om det bara är ett skal man pratar med så lugnar det ifallfall den anhörige till den döde."

Ändamålet helgar medlen så att säga. Och detta kan man ta betalt för??

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-16 00:30 #11 av: EeWeeM

10//Du slog just spiken på huvudet ...som det heter...Flört

Fast när det gäller flertalet av de medium jag pratat med så skulle de inte hålla med mig i det jag skrivit ovan överhuvudtaget eftersom de flesta trots allt ser vad de ser och sen är det bra med det.

Dvs de pratar med en "äkta ande"...punkt slut...men så finns de de som "ser bakom illusionen" och då har jag fått just det svaret du citerade.

 

 

Anmäl
2010-05-16 00:57 #12 av: Aldebaran

andlighet skall man passa sig för att ta betalt för, för det kommer att slå tillbaka förr eller senare.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-16 02:22 #13 av: Gaiatri

Ju mer jag läser desto fler funderingar blir det. Har försökt hitta alla referenser om naturandar och elementarer men inte blir jag klokare...

Vad det gäller tankeformer så är dessa kopplade till personen som skapade dem och inte bara till en plats eller sak, eller en annan person. Det är viktigt att vara medveten om vad vi skapar när vi tänker även om det kan vara nog så svårt att inte falla in i gamla mönster. Dessutom kan tankeformen ta över så att man blir slav under den.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-05-16 02:41 #14 av: Aldebaran

Tankeformen är inte endast kopplade till personen som skapade dem. De kan ju också "underhållas" av andra personer...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-16 03:07 #15 av: [yodhe]

 

# 11 Blir lite nyfiken när du säger dig vara medium själv, hur arbetar du då? om du  inte tror att det verkligen är de andeväsen som klienten vill prata med...min fråga är ingen kritik, jag bara undrar...

jag själv skulle ha svårt att fortsätta mitt arbete om jag inte hade den tilltron att det jag upplever är äkta..

# 13 Det är det som är det fina med teosofin, man blir aldrig färdig, ju mer man läser, desto mer frågor, desto mer måste man läsa...Tungan ute, men man blir väldigt trött i huvét till slut...

Anmäl
2011-12-13 15:17 #16 av: suddis

Detta var hyper intressant serie om astralvärlden,skriver ut dessa och får läsa i lugn och ro.

Förtjänas att puffa upp.Glad

 

Anmäl
2011-12-13 19:05 #17 av: Aldebaran

ja visst är den intressant, varsågod att skriva ut...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-12-13 19:37 #18 av: Moonwing

Nämen va härlitt å se dig härinne, "chefen"!Glad

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-12-14 12:45 #19 av: Aldebaran

hahaha jaaa, men det kommer bli bättre  Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-12-14 15:06 #20 av: Farwuq

Alde, varför gömmer du dig ute i träsket? Du bör vara här hos oss.

Obestämd

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2013-01-28 11:42 #21 av: Moonwing

puttar!..

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2013-01-28 14:12 #22 av: [Ambrosia]

Hej alla och Moonwing Skrattande

Tack för att du putta upp denna fantastiska kunskap. Jag ska läsa denna otroliga kunskap flera gånger.

Tack Aldebaran för att du delar med dig av din otroliga kunskap.

Är ny här, som ni ser Skrattande.

Känns spännande att få vara med här hos er och lära mig mera.

Med Vänlig Hälsning från Ambrosia Oskyldig

Anmäl
2013-01-28 20:16 #23 av: Moonwing

Varmt välkommen, Ambrosia!

(vad jag har väntat på att du skulle våga dig hit!)Flört

Läs och fråga, allt efter som det faller sig! Kunskap föder insikt först när vi ser helheten, eller får delar av den..det får ta den tid det tar!Glad

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2013-01-29 06:40 #24 av: Farwuq

Välkommen till Existens.

Glad

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2013-01-29 22:49 #25 av: [Ambrosia]

Moonwing: Tack för fina välkommnandet Skrattande

Ja bra, skall läsa med glädje och så kommer nog tusen frågor...*fniss*, ja du känner ju mig. Ler STORT.

Kram från Lisa Glad

Anmäl
2013-01-29 22:51 #26 av: [Ambrosia]

Farwuq: Tack så mycket Skrattande

Anmäl
2013-02-04 08:22 #27 av: Aldebaran

Hej hej, kul att se dig här Ambrosia, välkommen Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2014-04-06 07:41 #28 av: Farwuq

Vilken bra serie, jag skriver ut alla avsnitt.

Glad

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2014-04-06 21:54 #29 av: Moonwing

Ja, fruktansvärt bra material!Tummen upp...(hur nu fruktansvärt och bra rimmarSkrattar..)

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-05-27 23:43 #30 av: Aldebaran

:)


Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2014-05-29 15:00 #31 av: Älvan

an man förena sig med ett sådant andeskal om det tillhör sig själv?

Min erfarenhet säger ja. Jag har nämligen hittat en mycket ung version av mig (eller den hittade mig) Jag tror att orsaken att den tidigare skiljts från mig var stor rädsla pga ett trauma. Nu när jag många år senare mår bra och kommit till övertygelser som finns nämnda i artikeln kunde jag få kontakt med detta fragment av mig och kunde smälta ihop med den mha kärlek.

har någon annan erfarenhet av något liknande eller vet något om detta?

Anmäl
2014-05-29 15:00 #32 av: Älvan

*kan man*....

Anmäl
2014-05-29 18:29 #33 av: Moonwing

#33 "kan man förena sig med ett sådant andeskal om det tillhör sig själv?"

Först undrar jag lite över på vilket vis, du kom i kontakt "med dig själv"-annars kanske jag svarar dig fel!Funderar Skall ändå försöka svara, så långt min kunskap räcker..är ju ett väldigt omfattande och även ännu till stora delar outforskat område.

Men, på sätt och vis kan man beskriva det så, Älvan (som du gjort). 

Om vi börjar med vårt eget astrala skal, så frigörs sig inte ditt eget skal ifrån dig helt, förrän din jordiska gärning är slutförd (ditt eget astrala skal=din fysiska avbild -modellkroppen,) . Det kan besöka andra plan medan du sover, och det finns berättelser om att en del tror att den fysiska delen då kan övertas av dessa eller andra väsen.

Då skulle  vi först få besvara frågan om detta är möjligt, eftersom ditt astrala skal är beroende av ditt fysiska jag för att kunna verka i den fysiska världen, som enligt teosofin först är möjligt när din kropp är "fullständig", alltså både med ande &kropp som samarbetar, vad skall annars denna leva i symbios med? Det lever ju i harmoni med din kropp och är modellen för den! Alltså skulle inget annat "skal", göra nytta för din kropp å tvärtom.

Din fysiska kropp klarar sig inte särskilt länge separat, fullständigt utan din eteriska/astrala  del/modellkropp eftersom den behövs hela livet igenom för att du skall kunna fungera helt och fullt-den tolkar ju bla intryck utifrån (du skulle då hinna födas igen?, innan ditt gamla astrala skal brutits ner?). Vilket också strider lite mot tanken att vi erhåller "samma ritning" av vår modell/astralkropp, och som vilken byggs upp på nytt  (först eteriskt och sedan fysiskt) i moderlivet och som helt och hållet bryts ner efter varandra-när vi dör, fast då i omvänd ordning. 

Kanske går dina tankegångar i den meningen att det skulle vara ett gammalt skal ifrån en typ inkarnation av ett tidigare liv, dock förmultnar även det astrala skalet efter en rätt kort tid (i efter kroppen gjort det).

Om du läser det jag betonat i texten (om vi nu går över tankeformer), är det dock möjligt för dessa "tankevarelser", att "smälta ihop ", med dina tankar som du producerar/producerat. De kan inte leva ett sas "självmedvetet liv", utan är som det sägs "kvasimedvetna" (skenbart) medvetna, alltså utan dina/andras tankeformers hjälp har de inget eget medvetet liv. Dock, eftersom tankar är mer verksamma än många av oss verkligen förstår, kan de dra nytta av dem och tillsammans med dem skapa väldigt till synes, reella former.

".. kan man med astralsynen finna en stor grupp väsen eller halvväsen både på astral- och jordeplanet. Ockultisterna benämner dem "artificiella väsen...

...Dessa konstgjorda väsen föddes inte på naturligt sätt och skapades inte heller av de vanliga skaparkrafterna i naturen. De är skapelser av människornas tankeliv och är i själva verket en högt koncentrerad art av tankeformer. De är inga varelser i ordets rätta betydelse, ty de äger varken liv eller vitalitet utöver det som de lånar eller får av sina skapare..

..Skuggvarelser och även astrala skal förväxlas ofta med de kära hädangångna. Många till synes verkliga "andeformer" är inget annat än halvmaterialiserade tankeformer, artificiella väsen av de slag jag beskrivit ovan...

..Det bör läggas på minnet, att dessa artificiella väsen är helt och hållet mänskliga skapelser, som erhåller gestalt och liv från sina skapares tankekraft. Upprepade tankar och ständigt styrkt tro håller dessa väsen vid liv och förstärker den - i annat fall försvinner de med tiden.."

Ja, det blev lite mycket och rörigt, och upprepande i svaret (det är ju ett ämne som omfattar så mycket i astralvärlden), och nu i svaret pratar jag om vårt avlagda astrala skal och de artificiella väsen som nämns i artikeln, inget annat i den världen.

Om det är "ett tidigare du", i form av en tanke, känsla-kan det vara mycket troligt att du uppfattar den som "fristående" väsen, som du "smält samman med" -så länge du sas tänker på och livnär den. Det är dock inget slutgiltigt svar, vad du känner och uppfattar vet endast du och bara du kan komma fram till det med hjälp av insikt.

Har jag förstått dig galet, så får du hojta!Skämtar


"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-05-29 23:20 #34 av: Älvan

Moonwing
Både du och jag är något på spåren känner jag. :) Innan jag läste denna artikel hade jag ingen kunskap om astralvärlden alls. Jag tyckte mig kunna skymta ett svar på den erfarenhet som jag tidigare gav exempel på i mitt inlägg.

Tankeform och tankeväsen kan vara svaret på den "anden" som kunde uppfattas som till det yttre stämde överens på mig som mycket liten. Jag har som sagt varit med om upprepade trauman och denna tidigare-jag var den versionen av mig före allt detta hände. Jag har tänkt att det finns en tidigare version av mig som försvann efter dessa trauman. Det var alltså denna som visade sig i en mycket betydelsefull plats i nutiden som påminde om där traumat skedde i dåtiden.

Jag kunde integrera mitt tidigare-jag inom mig genom att ge denna kärlek och på det sättet smälta ihop och bli hel. Det var en mycket stark upplevelse. Den negativa energin som tidigare fanns på platsen och även uppfattades av andra försvann samtidigt.

Är detta begripligt? Tycker du händelsen kan förklaras utifrån astralplan?

Andra förklaringar på det hela är för mig att dåtid och framtid hela tiden korsas i nuet. Menar att man i nuet har tillgång till allt. Dvs även "tidigare versioner" av sig själv. Ytterligare annan förklaring skulle kunna vara att i varje val skapas samtidigt flera världar. En för varje val. Det är ju numera accepterat att förutom vårat universum som är oändligt föds hela tiden nya oändliga universum. Dvs allt som kan hända och har hänt finns någonstans. Då är det inte helt otroligt om dessa oändliga universum kan mötas i olika punkter. Dvs sammansmältning av det vi kallar dåtid i vårat nu.

Krångligt? Förstår du något av detta? :)

Anmäl
2014-05-30 00:09 #35 av: Aldebaran

"andeskal"? från tidigare liv?  De löses ju upp i sina astrala beståndsdelar så småningom. Ungefär som den fysiska löses upp. (Kremeras eller ruttnar)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2014-05-30 23:49 #36 av: Moonwing

#34 "Andra förklaringar på det hela är för mig att dåtid och framtid hela tiden korsas i nuet. Menar att man i nuet har tillgång till allt. Dvs även "tidigare versioner" av sig själv. Ytterligare annan förklaring skulle kunna vara att i varje val skapas samtidigt flera världar."

Ja, jag förstår vad du menar,  även jag är intresserad av metafysik, men forskare vet väldigt lite om den biten än, mer än att som du säger det skulle vara möjligt att det finns flera olika dimensioner.

Jag tror också att tid ej är linjär, men för vår begreppstolkning, skapas den som så i vårt sinne, för att helt enkelt lättare kunna greppa en "verklighet", sas. Naturligtvis kan det vara så som du säger, men det har ju ingen vetenskapliga belägg för än...-varken för eller emot.Skämtar

Jag tror dock den Plan eller Ordning som ändå kan skönjas i vårt kosmos ser till att vi håller oss till "beredd väg", varför det annars skulle helt lönlöst att även "planlöst", leva liv efter liv på jorden tex, viket Teosofin försöker förklara.

Det är inte en omöjlig tanke att det Högre Jaget arbetar i flera dimensioner, men vi vet inte så mycket om detta och frågan är om människor är beredda att bearbeta sådan information i dagsläget. Det kräver även komplexa förklaringar som vi inte ens har ord för i vår värld.

En spännande tanke är det dock, att "möta sig själv"-som i filmen "Tillbaka till framtiden", och på sätt och vis sker det när vissa kan nå information i Akashakrönikan och kanske tom få insikt i sina tidigare liv-dock inte sammansmälta med några gamla astralskal, eftersom de är borta för länge sedan, som Alde just nämnde..men jag förstår vad du är inne på..ett spännande nytt område.Cool

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-05-31 00:28 #37 av: Älvan

Moonwing
Det är sannerligen ett spännande område. :)
Att "möta sig själv" är en mycket intressant tanke och det på många olika nivåer. En sak är att möta sig själv i det som Freud kallade undermedvetna. Att faktiskt med ögonen se sig själv utanför sin kropp skulle kunna vara något som Freud var inne på. Han skulle iof mer kallat en sån upplevelse för psykos möjligen. ;)

I artikeln tas ju upp att tanken kan skapa varelser med tanken. Därför skulle en yngre version av mig kunna ta form?

Jag har aldrig läst ett ord teosofi förut. Jag har dock genom erfarenhet och intuition fått till mig kunskaper och de stämmer med det jag nu läser inom teosofin. Jag är glad att jag fått kunskapen före jag har läst på eftersom det då övertygar mig om sanningen i det hela. :)

Om du förstår vad jag menar?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.