Adyar

ASTRALVÄRLDEN 8

2010-04-20 21:53 #0 av: Aldebaran

Åttonde delen av Panchadasis ockulta undersökningar

 

VIII Livet i Astralvärlden

 

Det jag just har sagt beträffande de astrala landskapens beskaffenhet, får inte tydas som en indikation på att astralplanen i sig själv är en fantasivärld som inte äger någon realitet. Och tro inte heller att den substans som de astrala landskapen är sammansatt av är mindre verklig, varav den materiella världen är uppbyggd. På det materiella planet manifesterar sig substansen som materia medan den på astralplanet uppträder som ett finare materieslag. Vidare formas materien på det fysiska planet av de fysiska naturkrafterna eller av människan när hon använder råmaterialet för att bygga "konstgjorda" strukturer eller former.

På astralplanet, å andra sidan, får materien inte sin formgivning av fysiska krafter utan kan endast taga gestalt och formas av tankarna och inbillningsförmågan hos dem som bor på det planet. Men de former och strukturer som är alstrade av astral materia får ingalunda betraktas som tankeskapelser, vilka endast existerar i astralinvånarnas fantasi. De har en egen oberoende existens som former av astral materia, ehuru skapande, formande och uppbyggda av astralinvånarnas tankestyrka i stället för av fysiska naturkrafter.

De astrala landskapen, etc., kvarstår sedan de själar som byggt upp dem gått vidare, och de upplöses inte förrän efter en ansenlig tidsperiod i likhet med de materiella tingen på jordeplanet. Vad beträffande människans föreställningsförmåga, så låt er inte bedras - den är en av de mest effektiva krafterna i naturen och arbetar starkt även på det materiella planet, fast den på det astrala är lättare uppfattbar för sinnena. För invånarna är deras landskap, byggnader, etc., lika fasta och solida som motsvarigheterna på det materiella planet för invånarna där.

Om man passerar genom de olika underplanen och underavdelningarna på det astrala, frapperas man av landskapens stora variationsrikedom och av invånarnas vitt skilda karaktärsdrag och sysselsättningar. Men en genomgående egenskap förmärker man trots alla olikheter, nämligen att alla som bebor astralplanet tycks vara uppfyllda av en oerhörd iver och ådagalägger en koncentration, som får dem att verka strängt självupptagna. Ofta lägger det inte ens märke till vår närvaro mitt ibland dem, om vi inte tilltalar dem direkt. Alla tycks strängt sysselsatta, även när de sysslar med sport eller lek.

Nyckeln till astralinvånarnas sysselsättningar och strävande finner vi i principen, att själslivet på de jämförelsevis höga underavdelningarna av astralplanet sysselsättes med att avreagera intellektuella begär och allmänna tendenser; smakriktningar, sympatier och önskningar som de inte till fullo kunde finna utlopp för under sitt jordeliv. Jag menar inte de låga, sensuella eller rent animala begären utan snarare "ambitionerna" och liknande former av begär och starka böjelser. Många av dessa böjelser kan var högst hedrande och berömvärda, men de är snarare sammanlänkade med fysiska manifestationer än med andlig utveckling i egentlig mening. På de högre planen blomstrar själen och bär frukt. På det astrala, inberäknat dess högsta plan, pågår ett utlevande och bortarbetande av intellektuella och andra jordiska ambitioner och strävanden.

Ju högre astralplan vi befinner oss på, desto mindre märker vi av de gamla jordiska miljöerna. Allteftersom vi höjer oss på skalan inhöljdes de jordiska miljöerna i en dimma, och där vi nu står, på det fjärde underplanet, kan man praktiskt taget inte urskilja dem. Detta speciella underplan är inte särskilt högtstående, men icke desto mindre är det intressant att studera.

Medan vi förflyttar oss från scen till scen ser vi de amerikanska indianernas "sälla jaktmarker" tätt befolkade med de gamla urinvånarna, som har vistats här en ansenlig tid. De är lyckliga är och jagar ivrigt sina bufflar skapade av astral materia genom indianerna inbillningsförmåga och utan verklig existens som levande, kännande djur. En bit längre bort kan vi bevittna liknande scener i de primitiva folkslagens "andevärldar". Där ser man de diskarnerade krigarna i strid besegra väldiga skaror av artificiella fiender och sedan fira segern med väldiga fester enligt deras gamla sedvänjor.

Valhalla finns här och även de andra inbillade paradisen hos de gamla folkstammarna. Men deras invånarantal minskar snabbt eftersom de hämtas upp av strömmar som för dem mot reinkarnation. Håll dock i minnet, att även om det inte finns något upplyftande i det man sysslar med i dessa miljöer, så finns det inte heller något lågt eller förnedrande över det, om man ser det från rent andlig ståndpunkt. Men det pågår ständigt ett utlevande och bortarbetande av gamla begär av detta slag för att bereda plats för högre sådana - allt strävar mot en andlig utveckling.

Vi höjer snabbt våra vibrationer och passerar genom många liknande miljöer. Nu befinner vi oss på ett relativt sett mycket högre plan. Här ser vi människor som sysslar med vad man på jorden kallade "nyttigt arbete". Men de utför det inte som ett arbete utan snarare som en glädjerik avkoppling. En närmare titt avslöjar att arbetet helt och hållet består av att uppfinna och konstruera. Män och kvinnor fullbordar det som varit deras intressen under jordelivet.

De förbättrar sin verk och är fyllda av skapandets glädje. Man blir starkt påmind om Kiplings yttrande om den framtida staten, där: "... ingen skall arbeta för pengar och ingen skall arbeta för berömmelse; utan alla för arbetets glädje." På dessa underavdelningar ser vi konstnären gå upp i sitt arbete. Han skapar underbara konstverk. Musikerna skapar sålunda också storslagna kompositioner, sådana han fåfängt drömt om under jordelivet. Arkitekten bygger väldiga strukturer - uppfinnaren finner på stora ting, och allt genomsyras av arbetets glädje och av den skapande fantasins hänryckning.

Men gör inte misstaget att betrakta detta som enbart lek eller möjligtvis som en form av belöning för välgjort arbete i världen. Naturligtvis spelar dessa saker sin roll i Lagens sätt att arbeta, men det betydelsefulla är att lägga på minnet, att i det arbetet som utförs på astralplanet finns det ingen verklig andlig utveckling, inget mentalt framåtskridande.

Men i många fall byggs här på just dessa plan de former, som skall låta stor uppfinningsrikedom och skapande gärningar flöda över det materiella planet i en framtid då de själar som nu utför arbetet på detta plan är inkarnerade på jorden. Astralvärlden är jordens stora mönsteraffär. Dess konstverk, musikkompositioner, litterära verk eller stora uppfinningar är blott en reproduktion av astrala mönster. Detta hjälper till att förklara den känsla som är gemensam för alla stora upphovsmän av skapande, fantasirika eller intellektuella verk - den sällsamma känslan att deras verk bara är fullbordan av något som de tidigare arbetat med - en återupptäckt så att säga.

I denna arbetets lek på astralplanet arbetar själen alltid med att förbruka gamla idéer, önskningar, etc. och förkastar dem slutligen. Härigenom göres verkliga framsteg, ty trots allt är även jordelivet i stort sett en fråga om att "leva ut och bortarbeta" för att kunna stiga högre på varje misstag och misslyckandes trappsteg. I det astrala arbetet bortarbetas och förkastas många gamla idéer; många gamla önskningar uttöms och kastas bort; många gamla ambitioner manifesterar sig men blir sedan lämnade kvar på stigen. Det försiggår en viss process som "bränner upp och bränner ut" gammalt tankestoff och bereder plats för nytt och bättre material för det nya jordelivet. På detta sätt presterar man därför ofta lika mycket på det astrala vad beträffande förbättring och utveckling, som är möjligt endast under en lång rad jordeliv. Livet på det astrala är oerhört intensivt och innerligt beroende på att vibrationerna är mycket högre än på det materiella planet.

Med dessa principer i minnet får de astrala miljöer ni nu studerar en ny och kanske större mening. Ni ser dem nu som mycket betydelsefulla skolsalar i livets stora skola. Det arbete som utförs här kan inte göras någon annanstans. Allting har sin mening. Det finns inga bortkastade ansträngningar eller onödiga sysselsättningsområden i universum, oavsett vad den obetänksamme har att invända. Astralvärlden är inget skämt av universum; den är en stor och verklig arbetsplats; ett själens laboratorium. Astralvärlden har sin särskilda plats i arbetet med den andliga utvecklingens framåtskridande.

Del 9

Del 7

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-20 21:55 #1 av: Farwuq

Nu ska vi läsa.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-04-20 21:57 #2 av: Aldebaran

Den är faktiskt intressant, samt mycket lättförstålig Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-20 22:14 #3 av: rore

Den sätter ju framför allt tankarna i spinn,,

Tack Alde,, återkommer nog när det stillat sig i knoppen,,,Glad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-04-20 22:40 #4 av: Farwuq

Jo man får läsa den två gånger i lugn och ro medan man funderar.

Obestämd

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-04-20 22:43 #5 av: Aldebaran

4:e o 6:e styckena uppifrån talas de om hur självupptagen man är på astralplanet samt att jordelivet försvinner bakom som i en dimma och inte längre då är så intressant..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-20 22:53 #6 av: Farwuq

Det är troligen därför det är svårt att komma i kontakt med dem här nerifrån.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-04-20 23:14 #7 av: Aldebaran

Ja, de lägger inte märke till någon av våra aktiviteter. Däeremot kan de känna av våra känslor och tankar. Det "stör" ju deras lilla sfär så att säga.. Hur jobbigt det än är med sorg och sorgearbete så är det ju alltid bäst att försöka släppa taget.. Men detta är ju helt självklart och för oss på denna nivå näst intill en omöjlighet.... Vilket då osökt leder oss in på nästa bit.. Den när det faktiskt är en sk. osalig ande. Oftast är det då en som vänder tillbaka till nära och kära pga en oerhörd långvarig sorg. De kan där hålla sig kvar ett tag istället för att bearbeta sina egna saker från sitt föregående liv..

Hursom så tror jag att detta stadium under alla oständigheter inte blir så långlivat då jag personligen är ganska så övertygad om att de får en viss hjälp därifrån....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-21 19:26 #8 av: Gaiatri

#7 Eller så kan det bero på karma hur länge dessa själar är fast...

Jag tänker att om dragningskraften mot det fysiska planet är mycket stort pga lägre begär så kanske man är kvar längre än om man hamnat i ett chocktillstånd och behöver hjälp att ta sig från det låsta läget.

 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-04-21 22:18 #9 av: Aldebaran

#7 Självklart är det Karma som styr även på astralplanet... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-21 22:28 #10 av: Gaiatri

Så när vi bygger upp alla dessa religiösa eller andliga miljöer så inverkar även en del högre astrala energier som vi då ibland kan kontakta när vi är på det fysiska planet. Ja det förklarar  verkningarna av när vi är i kontakt med någon andlig miljö att det lätt kan tolkas som att det är det enda rätta. Om de illusioner som vi bygger under jordelivet även byggs på under denna fas efter döden.

Får mig att tänka på bla trumresor när man reser in i någon astral värld och möter olika miljöer och djur som ger "visdom".

Funderar på om en andlig ledare eller guru som arbetar flitigt med sina intresseområden ger energi till det de skapat under livet på det astrala planet och att det då medför att någon slags energi finns kvar innan själen förs vidare. Kanske det är bla det som anhängare känner av och fortsätter i dennes anda innan det ofta ebbar ut.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-04-21 22:35 #11 av: Aldebaran

#10 Ja, så har jag uppfattat det hela. För många så kommer deras starka övertgelser att "besannas"

För de djupt troende på Jesus Kristus som sin ende frälsare kommer ju givetvis att omfamnas av honom på astralplanet.

För muslimer så väntar Mohammed etc.....Allt efter sina egna tankeformer...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-21 22:46 #12 av: Huygens

Enligt Rober Monroe (OBE-/UKU-expert) ramlar diskarnerade människor igenom sin tro (och religiösa astralpan) till slut och har då möjlighet att komma till en vacker park (trädgård?) utan bojor av religion i astralplanet. Denna park ska vara på ett högre astralplan än de (lägre) religiös astralplansnivåerna.

Vad som händer efter denna parktillvaro är en bra fråga, jag har inte kunnat hitta om Monroe fick svar, men han pratar om att diskarnerade människor verkar gå till den grupp av diskarnerade tidigare inkarnationer i ett slags kluster han kallar "I-There", dvs varje människa har ett kluster någonstans.


Anmäl
2010-04-21 23:05 #13 av: Farwuq

#12

Jag har också läst om parken och dess omgivningar. Han berätta i sin sista bok (om jag minns rätt) att en del av de som han kände försvann och deras bostäder stod kvar som de hade lämnat dem.

Här är en länk till något liknade.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-04-21 23:07 #14 av: Aldebaran

Vad som händer efter passage av de högsta astrala underplanen/medvetandivåerna är ju att vi lämnar astralkroppen och går över i mentalkroppen på mentalplanet/medvetandenivån...

Astralkroppen riskerar då att bli ett av dess tomma skal vi läst om i någon av dessa artiklar...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-21 23:18 #15 av: rore

Tack Farwuq !

Intressant!!Glad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-04-21 23:34 #16 av: Aldebaran

Parken är ju det som åxå kallas sommarlandet. Det vi bygger upp och lämnar efter oss. Vilket omnämn även i denna artikel  Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-24 15:59 #17 av: Gaiatri

Det är egentligen mycket finurligt konstruerat... när vi kan bearbeta våra lägre begär (och kanske också tröttna på vissa av dem) och kan bearbeta gamla idéer och önskningar då vi bygger mönster och förfinar verken. Det sätter döden i ett nytt perspektiv ... 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-04-24 16:46 #18 av: Aldebaran

Visst gör det Glad

Då kan man ju åxå ana att om man väljer att fly från alla motgångar som man ställs inför, ingalunda upphör för att man kraschar in i astralvärlden å knappast ens i mentalvärlden (värld i detta fall = plan/medvetande)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-25 04:02 #19 av: [yodhe]

 

Tack.

Lika spännande varje gång....

Den här världen/parken/sommarlandet kan man befinna sig i om man mediterar väldigt djupt, har varit där många gånger...

Anmäl
2010-04-27 12:36 #20 av: Aldebaran

Börjar kanske bli mogna för IX ?? Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-27 14:21 #21 av: Farwuq

Jupp, vi är mogna för del 9.

Flört

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-04-27 15:09 #22 av: Aldebaran

Va bra... Den kommer ikväll Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-28 15:34 #23 av: Moonwing

Yyyyyyyyippieeee!SkrattandeTungan ute

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-28 15:43 #24 av: Aldebaran

säger hon en dag efter  Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.