Adyar

Vårt liv i tre världar 3

2010-04-25 20:28 #0 av: Aldebaran

Av Annie Besant

 

Forts Kap I. Människoandens beständiga höljen.

Vad som emellertid är av vikt för oss är det faktum, att det finns två gudomliga världar ovanför vårt femfaldiga universum. Detta senare omfattar: Eterns värld (Akasha), luftens värld (Vayu), eldens värld (Agni), vattnets värld (Apas) och jordens värld (Prthivi). De tre aspekterna av Människans medvetande, kraft visdom och intellekt, är förbundna med den materia, som bildar eterns, luftens och den högre eldens världar. Genom höljen av dessa olika slag av materia lever vi i och kommer  i beröring med dessa världar. Höljena växer, utvecklas och blir mer sammansatta, allteftersom Människan under sin evolution uppenbarar sitt väsen och utvecklar sina egenskaper.

De avläggs inte under den långa följden av inkarnationer, utan är i sanning en del av Människan själv, lika oskiljaktiga från henne som huden är från kroppen. De är hennes "vahan", eller vehikel, den odödliga Andens redskap under utvecklingen. Utan dem kan han ej uppenbara sig.

 

Människoandens tillfälliga kroppar.

Då Människoanden skall leva och röra sig i de tre väldar, genom vilka födelsens och dödens hjul vrider sig, måste han ikläda sig kroppar, från vilka han kan frigöra sig, alldeles som den fysiska kroppen utanpå sin oavtagbara hud bär kläder, som går att ta av. Dessa kroppar hämmar och begränsar den odödliga Andens uttrycksförmåga, men sätter honom samtidigt i stånd att vinna den erfarenhet, genom vilken han skall växa, ty de förmedlar hans beröring med de lägre världarna.

Eldens värld har emellertid två avdelningar, den högre och den lägre elden - från den högre får vi intellektets hölje och från den lägre den kropp, genom vilken kunskap vinns, den konkreta tankens kropp eller mentalkroppen. Vattnets värld som också kallas astral-, känslo- eller begärsvärlden (Kamaloka), lämnar materia för känslokroppen, där känslorna uttrycker sig, genom vilken de arbetar och attraheras eller repelleras av yttre föremål. Från jordens värld, den fysiska världen, hämtas den materia, genom vilket medvetandet uttrycker sin verksamhetsaspekt, och härav skapas handlingskroppen.

Det är endast med dessa tre vi nu skola sysselsätta oss: mental- eller tankekroppen, som står i förbindelse med tankevärlden, astral- eller känslokroppen, som står i förbindelse med känslan eller begärets värld samt handlings- eller den fysiska kroppen, som står i förbindelse med handlingens värld, den fysiska.

Man bör lägga märke till det faktum att vår fysiska kropp, handlingskroppen, är så beskaffad, att den har organ, inte blott för fysisk utan även för mental och emotionell verksamhet. Den fysiska utgångspunkten är alltid i nervsystemet. Tankeförmågan arbetar genom den grå substansen i hjärnan och samlar såsom material för tanken förnimmelser rörande yttre föremål. Här begagnas de fem sinnena, som har sina centra i hjärnan med de cerebrospinala nervernas ändpunkter där och i huden.

"Förnuftet är det sjätte sinnet", som sammanfattar de övriga fem sinnenas förnimmelser. Känslorna och begären inverkar genom det sympatiska systemets nerver på körtelsystemet. Handlingar uppkommer tack vare de nerver, som går till musklerna. Således är den fysiska kroppen ett organ, varigenom kunskap, känsla och verksamhet uttrycks, och dessa tre är jagets aspekter i intellektets, visdomens och kraftens världar.

 

De lägre kropparnas öde.

Kropparnas och klädnadernas öde är att användas, att nötas ut och till sist bortläggas av Människan. Hon begagnar samma mentala klädnad under en hel livsperiod i de tre världarna, från det att hon börjar stiga ner i den fysiska världen och till dess att hon lämnar den himmelska världen för att på nytt gå ner i den fysiska. Denna del av sin klädnad begagnar hon under hela livsperioden, det är den första dräkt hon påtager och den sista hon avlägger, och hon bär den ständigt.

Känslans klädnad är den nästa i ordningen. Människan påtager denna, då hon passerar känslans värld, och bortlägger den huvudsakliga delen därav, då hon dör bort från denna värld och inträder i tankens värld eller den himmelska världen.

Slutligen har vi handlingskroppen, som tar sin början i och med konceptionen. Denna kropp avlägges för alltid i den fysiska döden, då Människan inträder i känslans värld på sin väd tillbaka till himlen.

Människoanden har alltså tre höljen av materia och är vidare iklädd tre klädnader eller kroppar av materia. De tre förstnämnda är oupplösligt förenade med den gudomlige Anden, under den tid han reinkarnerar. De tre senare kan lösgöras från honom, de nyskapas och dör och återvänder efter döden till de plan de tillhör i de olika världarna och uppträder sedan i andra former, mineral, växter, djur eller människor.

Människoanden har sina kroppar på livstidslån, och även under lånetiden är de partiklar, varav de är sammansatta, ständigt i ett tillstånd av rörelse. Härpå beror, att hälsa såväl som sjukdom, panik och hjältemod, vidskepelse och ädla tankar smittar. Partiklar från de tre kropparna övergår ständigt från en person till en annan, och vi är var och en ansvariga för de hälsobringande eller sjukdomsalstrande partiklar vi ständigt utsänder.

De materiepartiklar, som motsvarar ädla tankar, upphöjda känslor och moralisk och fysisk hälsa, ligger i luften runt omkring oss och gör atmosfären god, både mentalt, moraliskt och fysiskt medan de, som hör samman med låga tankar, dåliga känslor, och en grov och oren fysisk kropp, skapar en atmosfär, som är laddad med giftiga frön till allt ont. Det finns mentala och moraliska sjukdomsbaciller likaväl som fysiska.

Del 4

Del 2

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-26 21:31 #1 av: Aldebaran

Detta är det nog inte många som tänker på än mindre kan föreställa sig.....

"Människoanden har sina kroppar på livstidslån, och även under lånetiden är de partiklar, varav de är sammansatta, ständigt i ett tillstånd av rörelse. Härpå beror, att hälsa såväl som sjukdom, panik och hjältemod, vidskepelse och ädla tankar smittar. Partiklar från de tre kropparna övergår ständigt från en person till en annan, och vi är var och en ansvariga för de hälsobringande eller sjukdomsalstrande partiklar vi ständigt utsänder.

De materiepartiklar, som motsvarar ädla tankar, upphöjda känslor och moralisk och fysisk hälsa, ligger i luften runt omkring oss och gör atmosfären god, både mentalt, moraliskt och fysiskt medan de, som hör samman med låga tankar, dåliga känslor, och en grov och oren fysisk kropp, skapar en atmosfär, som är laddad med giftiga frön till allt ont. Det finns mentala och moraliska sjukdomsbaciller likaväl som fysiska."

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-26 21:56 #2 av: Moonwing

" ty de förmedlar hans beröring med de lägre världarna."..

..således.. en helt unik upplevelse-erfarenhet, Livet!Skrattande

 

Tack, Alde!!Kyss

 

"Från jordens värld, den fysiska världen, hämtas den materia, genom vilket medvetandet uttrycker sin verksamhetsaspekt, och härav skapas handlingskroppen."

ps. ...från jord är du kommen...ds.Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-26 22:03 #3 av: Aldebaran

mmm bibeln och kristendomen är mycket esoterisk, mer esoterisk än de själva är medvetna om..

Annie Besant har också skrivit en bok/avhandling som heter Esoterisk Kristendom.. Mycket läsvärd... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-26 22:07 #4 av: Aldebaran

För att inte nämna Koranen och Islam, är om den tolkas på "rätt säät" mycket esoterisk. Mycket mera tollerant än man kan ana..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-26 22:28 #5 av: Moonwing

Mycket riktigt !..min far sade ofta om "kristnas utlägg"..om just kunskap som i grunden var enkel, men..lättare kunnat förstås på ett annat..-men kanske just för den trosuppfattningens felaktiga sätt..att tolka det så..

"Varför göra det enkelt när man kan göra svårt?"..

..en rätt tänkvärd frågeställning..-om Prestige..Flört..och rädsla!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-27 02:08 #6 av: [yodhe]

 

Mm, moral ja....gillar den..moralisk och fysisk hälsa, ligger i luften runt omkring oss och gör atmosfären god, i både tanke och handling, ligger väldigt mycket i det...om inte allt?

Tack..

Anmäl
2010-04-27 12:33 #7 av: Aldebaran

Tankens kraft slår allt. Finns inget starkare än det. Med tanken följer ju också handling...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.