Adyar

ASTRALVÄRLDEN 9

2010-04-27 22:03 #0 av: Aldebaran

Nionde delen av Panchadasis ockulta undersökningar

 IX - Högre plan och bortom

 

Vi höjer våra vibrationer ytterligare en aning och inträder nu på det andar stora astrala underplanet, som också har sina sju underavdelningar och flerfaldiga mindre avdelningar och regioner. Utan att jag behöver säga något, kan ni nästan förnimma den religiösa atmosfär som är förhärskande inom detta område. Detta är nämligen det plan varpå religiös längtan och religiösa känslor finner sitt fulla uttryck. På detta underplan finns många själar som har tillbringat någon tid på de andra astrala underplanen. De har utfört sitt arbete där och sedan gått vidare till dessa omgivningar för att kunna manifestera denna sida av deras naturer.

Jag vill göra er uppmärksam på den ockulta distinktionen mellan "andlighet" och "religion". Andlighet är erkännandet av själens gudomliga gnista och utvecklandet av densamma  till medvetande, medan religion i ockult bemärkelse består i iakttagandet av vissa former av tillbedjan, ritualer, ceremonier, etc., framläggandet av vissa former av teologi och manifesterandet av det som kallas religiösa emotioner eller känslor. Den religiösa instinkten är djupt rotad i människornas hjärtan och kan betraktas som ett språngbräde till verklig andlighet - men den är inte andlighet i sig själv. I sina högre former är den en underbar företeelse, men i sina lägre aspekter leder den till trångsynthet och fanatism. Men den är ett nödvändigt steg på Vägen, som alla måste beträda för att nå högre ting.

Detta andra astrala underplan är fyllt av stora skaror själar, som var och en strävar efter att manifestera och ge uttryck för sin egen speciella nyans av religiös uppfattning. Man kan säga att här finns alla de himmelriken som teologin har drömt om genom tiderna och har predikat om i kyrkorna - samtliga fyllda med entusiastiska anhängare till de olika trosåskådningarna. Var och en av de stora religionerna har sitt eget speciella område där anhängarna samlas, håller andaktsövningar och fröjdar sig. Inom varje religion finner den religiöst sinnade själen "just vad han hade väntat" och hoppats att finna på "den andra stranden". Somliga är nöjda med den plats där de har hamnat, men en del känner sig otillfredsställda och driver bort mot någon underavdelning eller till någon grupp, som kommer närmare deras nyvaknade uppfattning av sanningen.

Vi passerar snabbt genom dessa regioner, och ni ser hur var och en har sin egen särpräglade omgivning i exakt överensstämmelse med tron hos den person som bor där. Det finns enkla gammaldags möteshus i gigantisk skala, men även väldiga katedraler med praktfull utsmyckning som genljuder av underbara litanior och andra rituella former av tillbedjan. Alla har de sina officierande präster eller predikanter, allt enligt reglementet. Ni ser med detsamma att omgivningen, miljön, byggnaderna, dekorationerna, etc., är uppbyggda av de församlades astralmateria, vilken härrör från deras föreställningsförmåga. Hela iscensättningen är komplett med tillbehör (jag säger detta med fullt allvar och inte i ett försöka att vara lustig eller respektlös) - ni kan till och med se de gyllene kronorna och harporna, samt de strama gloriorna. Vi något tillfälle kan ni även höra ljudet av "den eviga lovsången".

Jag beklagar att jag är nödsakad att vända er uppmärksamhet mot de regioner som tillhör några lägre religionsformer, där bakgrunden utgörs av ett brinnande helvete, som anhängarna belåtet kastar sina blicka mot, emedan de känner himlens fröjder intensifierade genom åsynen av de lidande själarna i helvetet. Jag kan glädja er med att tala om, att de lidande själarna och deras helvete är ren inbillning som skapats av astralmateria - helt enkelt en iscensättning så att säga. Dantes inferno har sina fullgoda motsvarigheter här på astralplanet.

Alla former av religion, höga som låga, österländska som västerländska, uråldriga som moderna, är representerade på detta plan. Vardera har de sin egen speciella hemvist. De som studerar jämförande religion skulle fröjdas av hela sitt hjärta om han besökte dessa nejder. Det finns en vackra och inspirerande scener och miljöer på detta plan, bebodda av upphöjda själar och underbara personligheter. Men tyvärr finns det ytterst avskyvärda sådana också. I betraktande av dessa olika scener, är det häpnadsväckande att lägga märke till hur många former människans religion och teologi har tagit sig under sin utveckling. Varje gudomlighet har sitt område med sina tillbedjare. Det är intressant att besöka de platser som en gång var fyllda av tillbedjare av de allra äldsta religionerna. Många har endast en handfull anhängare kvar på detta plan, men i vissa fall har anhängarna helt försvunnit och det astrala sceneriet på platsen, dess tempel och helgedomar, vittrar sönder och försvinner precis som de gamla templen på det materiella planet har gjort.

På det högsta av de astrala underplanen finner vi många platser bebodda av filosofer, vetenskapsmän, metafysiker och högre teologer - de som använde sin intellektuella förmåga till att försöka lösa universums gåta och som vill tränga bort slöjan enbart med intellektets hjälp. Hög som låg kan man träffa här. Det finns lika många filosofiska och metafysiska skolor här, som det finns religiösa sekter på planet under. Några är beklagansvärt svaga, omogna och barnsliga i sina föreställningar - andra har avancerat så långt att de liknar intellektuella halvgudar. Men inte ens detta är sann "andlighet" mer än den religiösa formbundenheten och dogmatiken på det underliggande planet. Allt har emellertid sin plats och allt utvecklas och slår ut i blom.

Man lägger med intresse märke till att det på detta plan och det inunder finns grupper av hädangångna själar som envist förkunnar att " det finns inget liv efter detta för själen", "själen dör med kroppen", etc. Dessa vilseförda själar tror att de fortfarande är kvar på det materiella planet, helt okunniga om hur det förhåller sig, och de har byggt upp ganska goda imitationer av jordiska landskap som hjälper dem i deras tro. De kallgrinar hånfullt åt allt prat om en tillvaro utanför den fysiska kroppen och dammar sina astrala knytnävar i astralborden för att visa hur solida alla verkliga föremål är - de tror endast på det solida "verkliga". Detta är det astrala livets verkliga ironi.

Medan vi färdats genom dessa regioner, har ni säker observerat viss underbara väsen, och jag har lovat att upplysa er om vad det är för personligheter. Dessa väsen är högt utvecklade varelser, som en gång var människor som vi själva och som nu frivilligt har återvänt från de högre sfärerna för att undervisa och instruera i religion och filosofi. De kombinerar det bästa från båda och leder de själar mot Sanningen som har nått fram till en eventuell förståelse för dessa ting. Det är verkligen sant, i astralvärlden såväl som på jordeplanet, att "när eleven är redo, kommer Mästaren". På astralplanet finns många, synnerligen många av människosläktets Äldre Bröder, som arbetar i en plikttrogen och uppriktig anda för att lyfta upp dem som strävar framåt längs Vägen.

Jag kan här inskjuta, att om man förstår de olika astrala områdenas beskaffenhet, förstår man också varför rapporter "från andra sidan" som förmedlas av diskarnerade själar vid spiritualistiska seanser är så fulla av motsägelser och felaktigheter, att inte två tycks ha samma uppfattning. Förklaringen är att var och en berättar sanningen som de ser den i astralvärlden utan att ana beskaffenheten av vad de har sett, eller att det i bästa fall endast är en aspekt bland miljoner andra. Jämför de olika "himlarna" som vi omnämnde för en stund sedan, och ni skall få se hur olika rapporterna blir som kommer från deras invånare. Har man en gång förstått astralfenomenens beskaffenhet, försvinner det problemet, och varje rapport betraktas som ett försök att beskriva den astrala bild, som det diskarnerade väsendet har skådat i tron att den är verklig och reell.

Jag vill nu berätta för er något litet om de plan som ligger över det astrala. Dessa plan ligger egentligen bortom varje försök till beskrivning. Det räcker därför att jag säger, att varje själ på astralplanet, även den allra lägsta, till sist sjunker in i en astral sömn efter fullgjort värv. Men innan den går vidare till återfödelse, vaknar själen till medvetande för en tid på en av underavdelningarna av de närmaste högre planet ovan det astrala. Den kan vara medveten på en lämplig underavdelning av detta plan under en kort tid eller  i många århundraden, beroende på dess andliga utveckling. Under sitt uppehåll på dessa högre plan, kommunicerar själen med sin inneboende högre princip - den gudomliga delen av Anden - och blir därigenom styrkt med nya krafter. Under denna kommuniceringsperiod bränns  åtskilligt slagg i människonaturen bort och upplöses i intet, och den högre människonaturen får näring och stimulans.

Dessa högre existensplan utgör själens verkliga "himmelrike". Ju mer utvecklad en själ är, desto längre stannar den på dessa plan mellan inkarnationerna. Liksom sinnena utvecklas och får uttrycka sina böjelser och ambitioner på astralplanet, så blir själens högre principer förstärkta och utvecklade på dessa högre plan. Den fröjd, lycka och andlig sällhet som råder här, går ej att i ord beskriva. Så underbart är det här, att själen långt efter det att den återfötts på jorden kommer att ha kvar minnen från sina upplevelser på dessa högre plan och en längtan att återvända till dem, såsom duvan längtar efter sitt fjärran hem mot vilket dess trötta vingar styr flykten. Har man en gång hört himmelrikets harmoni, glömmer man den aldrig - minnet stannar kvar för att styrka oss i stunder av prövning och sorg.

Dessa är alltså de verkliga "himmelrikena" enligt de ockulta lärorna - något helt annat än till och med de högsta astralplanen. Mystikernas skildringar är baserade på upplevelser på dessa plan, inte på astralplanen.

Del 10

Del 8

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-27 22:50 #1 av: Farwuq

Man tackar, man tackar.

Glad

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-04-28 15:35 #2 av: [yodhe]

Den fröjd, lycka och andlig sällhet som råder här, går ej att i ord beskriva. Så underbart är det här, att själen långt efter det att den återfötts på jorden kommer att ha kvar minnen från sina upplevelser på dessa högre plan och en längtan att återvända till dem

Det här är något som jag verkligen kan hålla med om, när det varit som jobbigast i livet, kom denna känslan alltid tillbaka och upphöjde mig till det tillståndet av välbefinnande igen, som har gjort att jag fortsatt framåt i livet, och fortfarande kan jag uppleva den i meditationer..

Spännande med motpolen av att de som befinner sig på detta planet anser att det är en verklighet, som en spegelbild,liksom vi tycker att vår materiella jord är verklig ( vilket den inte ska vara då, en illusion sägs det)

Jag såg en film som handlar om just detta, tror att den heter " The Others", men är inte säker, Nicole Kidman är med, handlar om en mamma med sina två barn...har någon sett den? Väldigt bra....

Tack Alde!

 

Anmäl
2010-04-28 15:47 #3 av: Aldebaran

The others är en rätt bra film, men den är nog mera åt astralplanet till...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-28 17:39 #4 av: [yodhe]

 

#3 Vilket astralplan? Det finns ju tydligen en hel radda av underplan till astralplanet..

Vi höjer våra vibrationer ytterligare en aning och inträder nu på det andar stora astrala underplanet, som också har sina sju underavdelningar och flerfaldiga mindre avdelningar och regioner

Eller har jag missat nå´t??

Anmäl
2010-04-28 20:33 #5 av: Aldebaran

I den filmen är dom väl rätt jordbundna.. så det måste väl vara på något av de 4 lägsta...

Men det är ju bara en film baserat på historier om EN (1) andevärld

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-28 21:09 #6 av: Huygens

Denna serie tar andan ur mej. :)

Vilken av originalskrifterna är texten från? Jag antar att det är någon av dom som står listade i William Walker Atkinson (<- länk)?


Anmäl
2010-04-28 21:55 #7 av: Aldebaran

Ja det är han.

Och boken där denna översättning är gjord heter:

The Astral Plane: Its Scenes, Dwellers, and Phenomena. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1915

 

Under:

Bibliography of Atkinson writing as Swami Panchadasi

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-28 22:03 #8 av: Huygens

Han har en imponerande bibliografi.


Anmäl
2010-04-28 22:21 #9 av: Aldebaran

Ja, under flera olika namn  Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-03 23:26 #10 av: Aldebaran

Börjar bli dags för att göra klar sista delen av denna serie... kanske...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-04 09:54 #11 av: Farwuq

Inte kanske...

Det är dags!

Skrattande

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-05-04 12:13 #12 av: rore

Hallå!! Vaddå kanske??TystDet är dags nu!!Tungan ute

Är det sista kapitlet som kommer nu??

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-05-04 12:21 #13 av: Farwuq

Sista!

Förvånad

Jag vill läsa mer!!!

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.