Adyar

ASTRALVÄRLDEN 2

2010-02-23 23:06 #0 av: Aldebaran

Den andra och allt mer spännande delen om resan genom Astralplanet.

 

2 - DE ASTRALA REGIONERNA 

I de ockulta lärorna refereras det ofta till vad som kallas "de astrala regionerna", och till invånarna och fenomenen i nämnda regioner. Liksom termen "plan" har begreppet "region" varit orsak till många missförstånd. De gamla ockultisterna använde det i en mera allmän betydelse, då de viste  att deras elever klart förstod den verkliga betydelsen. De brydde sig inte om huruvida andra personer förstod det eller ej. Men den moderna ockulte forskaren, som inte har förmånen att ha en lärare står ofta  förbryllad när han hör talas om vissa "regioner" av astralplanet och föreställer sig dem ofta som den gamla teologins "himlar och helveten" - såsom  avgränsade platser i rymden. Men dessa astrala regioner är inget annat än manifesterade vibrationer på astralplanet och man kan inte hänvisa dem till någon avgränsad plats i rummet utan de kan manifestera sig nästan var som helst. De astrala regionerna upptar samma rymd som de materiella utan att de inkräktar på varandra.

Termen "astral" härstammar från grekiskan och betyder "stjärnlik". Ursprungligen användes den för att beskriva grekernas himmel - deras gudars boning. I denna betydelse och användningsform fick termen vidgat användningsområde och blev slutligen använd för att indikera vad de gamla ockultisterna kallade "andevärlden". Denna andevärld antogs vara bebodd av varelser av eterisk natur; inte endast diskarnerade andar, utan även änglavarelser av en högre rang.

De gamla ockultisterna i Grekland och andra delar av västvärlden vande sig att använda denna bekanta term för att ange det som vi i den moderna ockultismen känner som astralplanet. Naturligtvis hade de österländska ockultisterna sina egna termer för detta manifestationsplan, termer som hämtades från sanskritrötter och som var vida äldre än de grekiska termerna. Men då sanskritorden har en tendens att förbrylla västerlänningen, använder många österländska lärare de gamla grekiska ockulta termerna när de undervisar västerländska elever.

Här kan det vara lämpligt att jag besvarar en fråga, som vanligen dyker upp hos den uppmärksamme eleven vid detta stadium av undervisningen. Kanske tänker den studerande som läser dessa rader på den just i detta ögonblick. Frågan kan formuleras så här: "Hur är det möjligt för någon att tala begripligt om astralvärldens fenomen, om det plane befinner sig på en högre vibrationsskala än de fysiska sinnena? Hur kan man besöka astralplanet och uppfatta ting där utan att kroppen dematerialiseras?"

Denna fråga är helt naturlig och ger ett exempel på den vetgirighet som den verklige ockultisten alltid besitter. Och ingen sann lärare i ockultism vill för ett ögonblick tveka att besvara den. Ty kom alltid ihåg detta, mina elever, att ockult undervisning inte enbart är baserad på principer som framlades som "evangelium" av de gamla ockultisterna. Dessa gamla läror hålles i stor vördnad, det är sant, men varje ockultist vet att han måste erfara ett ockult fenomens manifestation innan han med säkerhet kan säga att det är en ockult sanning. Sådana erfarenheter bibringas varje ockultist när han når det nödvändiga utvecklingsstadiet, där han utan risk kan mottaga sådana erfarenheter. Liksom vetenskapsmannen lär den sanne ockultisten av sina egna erfarenheter parade med tidigare upptecknande erfarenheter av andra. Den framstående ockultisten uppfattar astralplanets fenomen lika klart som det materiella planets fenomen uppfattas av dem som vistas där.

Men för att återknyta till frågan: Man behöver inte desintegrera eller dematerialisera sin fysiska kropp för att besöka eller uppfatta astralplanet och dess fenomen. Det finns två sätt att nå astralplanet: (1) genom att bruka de så kallade astrala sinnena eller (2) genom att besöka det i "astralkroppen". Låt oss titta lite närmare på dessa båda metoder.

Med termen "de astrala sinnena" anger ockultisten den underbara extra uppsättning av sinnen, vars funktion motsvarar de fysiska sinnena, men vars uppgift är att mottaga intryck på astralplanet. Vart och ett av människans fysiska sinnen har sin astrala motsvarighet som fungerar på det astrala planet på samma sätt som de fysiska sinnena på det materiella. Varje människa har alltså en latent förmåga att se, höra, känna, lukta och smaka på det astrala planet med hjälp av dessa fem astrala sinnen. I själva verket är den ännu fler, såsom varje framgångsrik ockultist vet. Människan har egentligen sju fysiska sinnen istället för fem, ehuru de två sista inte är tillräckligt utvecklade hos genomsnittsmänniskan för att komma till användning. Ockultister som förvärvat vissa insikter utvecklar dem dock till praktisk användning. Även dessa två extra fysiska sinnen har sina astrala motsvarigheter.

Då en person oavsiktligt eller genom målmedvetne träning har utvecklat förmågan till astral syn, uppfattar han händelser på astralplanet lika klart och tydligt som han med den fysiska synen uppfattar saker och ting på det materiella planet. Den typiske klärvoajanten får glimtvis astrala visioner men kan i regel inte förnimma astralt genom en viljeakt. Den tränade ockultisten däremot kan skifta över från en uppsättning sinnen till en annan genom en ren viljeakt närhelst han önskar. Han kan således vara verksam på båda planen samtidigt.

Då det gäller klärvoajans eller astral syn, blir ockultisten kvar i sin fysiska kropp, men han förnimmer ändå astralplanets fenomen helt naturligt och med största lätthet. Det är inte ens nödvändigt för honom att försätta sig i trans eller i något abnormt mentalt tillstånd. Om han använder sig av de högre formerna av klärvoajans kan han till och med uppfatta händelser på avstånd, både å det astrala och det fysiska planet, fast detta tillhör strängt taget en annan gren av ockulta fenomen. För att kunna se astralt behöver ockultisten endast skifta över sin sinnes mekanism liksom en maskinskriverska skiftar från små till stora bokstäver. Detta är den enklaste och vanligaste metoden när det gäller att förnimma på astralplanet och lämpar sig även för många som inte behärskar den förra.

Den andra metoden att nå astralplanet går ut på att man lämnar den fysiska kroppen och färdas på astralplanet i astralkroppen. Astralkroppen är sammansatt av en eterisk substans som liknar mycket fin materia, men som är mycket mera tänjbar än något som vi känner som materia. I vanliga fall kan astralkroppen endast uppfattas genom astral syn, men under vissa fall kan den taga gestalt av en dimlik materieform, som av de vanliga fysiska sinnena kan uppfattas som en "ande" eller ett spöke, även när uppenbarelsen ifråga befinner sig i det fysiska livet. Astralkroppen är en exakt motsvarighet till den fysiska men överlever den senare med många år. Den är emellertid inte odödlig utan upplöses så småningom till sina ursprungliga beståndsdelar liksom den fysiska kroppen.

Den tränade ockultisten kan i sin astralkropp lämna den fysiska kroppen - vilken stannar kvar i ett tillstånd av sömn eller trans - och efter behag besöka astralplanet, till och med på platser i rymden som är avlägsna från hans fysiska kropp.

Han är dock alltid förbunden med den fysiska kroppen genom en tunn spindelvävsliknande sträng av eterisk substans, vilken tänjs ut eller sammandrages allt eftersom han avlägsnar sig från eller nalkas den fysiskt sovande kroppen. Om denna förbindelsesträng avskäres genom någon olyckshändelse på astralplanet, "dör" hans fysiska kropp och han kan aldrig mer återvända till den. Sådana olyckor är sällsynta, men i den ockulta historien finns det uppteckningar om att sådana stundom inträffar.

Många personer kan färdas i astralkroppen under sömnen men har vanligen inget minne av detta när de vaknar. Ockultisten färdas däremot fullt medvetet och med en bestämd avsikt och är alltid klarvaken under sådana färder. Han känner sig lika mycket hemma på det astrala planet som på det fysiska.

Här ser ni alltså hur de ockulta lärorna rörande astralplanet har kommit till och hur de vilar på en fast grund av verkliga erfarenheter, liksom de läror som baseras på de fysiska observationer, experiment och erfarenheter. För övrigt kan varje ockultist själv verifiera lärorna - och gör det också.

Kap 3

Kap 1

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-02-25 11:20 #1 av: [yodhe]

 

Mycket bra!

Att göra astralresor är en märklig upplevelse, man hör allt som i ett sus, jag gör ofta det i sömnen, kan vakna av att kroppen känns fruktansvärt tung och inte riktigt hänger med, det är svårt att röra sig, då vet jag att jag har gjort en resa, även fragment av minnen kommer upp, som jag inte kan härröra från mitt vardagsliv..

Det är svårt att beskriva i vanliga ord, för dom orden finns nog inte egentligen för dessa upplevelser...

Tack Alde, detta är riktigt spännande att få ta del av...

Anmäl
2010-02-25 12:10 #2 av: Aldebaran

Tack själv.. Det är en serie i 11 delar, så det kommer mera...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-02-25 20:29 #3 av: [yodhe]

 

Vad bra!

då har vi mer att se fram emot!!Flört

Anmäl
2010-02-28 21:59 #4 av: Moonwing

Mycket välkommet..o efterlängtat! ,Alde..Tack!Skrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-02-28 22:01 #5 av: Aldebaran

Tack själv, själva...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-02 18:40 #6 av: Moonwing

MER!,Alde..mer!...

 

Förresten..Förvånad

.."Om denna förbindelsesträng avskäres genom någon olyckshändelse på astralplanet, "dör" hans fysiska kropp och han kan aldrig mer återvända till den. Sådana olyckor är sällsynta, men i den ockulta historien finns det uppteckningar om att sådana stundom inträffar."..

..hur kan man veta detta?..har någon kommit tilbaka via ett ett medium tex..o "skvallrat"?..SkämsTungan uteFoten i munnen

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-03-04 00:05 #7 av: [Jeremina]

#6 Har det verkligen hänt att förbindelsesträngen avskurits någon gång genom olyckshändelse?

Det är nog så då att de genom ett medium kommit och skvallrat som du kallar det Wingen! Glad

Anmäl
2010-03-04 00:34 #8 av: Aldebaran

Genom ett medium? hahah tror du det?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-04 00:39 #9 av: [Jeremina]

#8 Är det mig du skrattar åt? Jag skulle inte tro att du skulle skratta om du såg eller hörde mig "in action" som medium Tungan ute Men den biten med dem olika "kropparna" har jag inte fördjupat mig i därav min fråga Glad

Anmäl
2010-03-04 00:47 #10 av: Aldebaran

Och hur vet du att det verkligen är en diskarnerad själ som återvänder till dig som medium? Och inte ett tomt skal skapat av de sörjande tankevibrationer?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-04 00:52 #11 av: [Jeremina]

Den diskussionen tänker jag inte gå in på för jag vet vad jag vet och då är det ingen mening att förklara för de som inte tror på det!

Anmäl
2010-03-04 00:55 #12 av: Aldebaran

Jodå Jeremina, jag både tror, känner och ser...

Men "allt är inte guld som glimmar" som det så vacker heter...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-04 00:58 #13 av: [Jeremina]

I know.....Det har du alldeles rätt i om guldet alltså.....

Anmäl
2010-03-04 01:01 #14 av: Aldebaran

kommer inte att gå händelserna i förväg, men jag tror (är övertygad om) att du kommer att ha många synpunkter på kap 11 i denna serie..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-04 01:04 #15 av: [Jeremina]

#14 Är du synsk eller? *hihi*

Anmäl
2010-03-04 01:08 #16 av: Aldebaran

kapitlet handlar om Astrala väsen, alltså om alla former som finns på det medvetandeplanet.. Tex elemetaler som skapar det vi åtrår och vill ha tillbaka med hjälp av våra egna tankeformer...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-04 01:12 #17 av: [Jeremina]

Den biten behöver vi väl också....

Anmäl
2010-03-04 01:15 #18 av: Aldebaran

ganska så säkert behöver en del människor det... fastän det inte är vad dom tror, men det gör ju inget, ur den aspekten...

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-04 01:49 #19 av: [Jeremina]

Jag hittade en astralkropp på nätet *hihi*

Anmäl
2010-03-08 18:12 #20 av: rore

Intressant detta,,,,

Yodhe!

Just denna tunga känslan i kroppen och att den inte lyder, käns seg och trög,,

nu var det väldigt länge sen det inträffade, men jösses. En period i livet vågade jag nästan inte sova på grund av dessa fenomen.

Jag trodde jag höll på att bli knäpp. Vaknade och hade en stark känsla av minnesförlust,bara små sekvenser som jag kunde minnas, men aldrig kunde förstå, eller hur jag nu ska förklara. Otäckt var det i alla fall,,,Skäms

Vill ha mer att läsa om detta AldeKyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-03-08 18:24 #21 av: Aldebaran

det kommer det är 9 kapitel kvar Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-10 02:19 #22 av: [Jeremina]

#20 Håller med Rore för det var en obehaglig känsla första gångerna!

Anmäl
2010-03-10 09:47 #23 av: Aldebaran

#20 o #22... Just därför är det bra med kunskap om vad det handlar om, på så sätt kan man klara av "obehagliga" känslor..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.