Adyar

Vägen till självkännedom 5

2009-11-11 21:17 #0 av: Aldebaran

Femte delen av Vägen till självkännedom av I.K.Taimni Översättn. Gunnel Bernhard.

 

Kapitel 5. Kontroll, rening och sensibilisering av den fysiska kroppen.                    

Den fysiska kroppens viktigaste uppgift är att fungera som ett själens instrument på det fysiska planet, något som påpekades redan i föregående kapitel när vi behandlade kroppens konstitution och funktioner. Den som vill gå den väg som slutligen leder till fullkomlighet måste därför träna och utveckla sin kropp på ett sätt som gör det möjligt att fylla denna uppgift. Naturligtvis begränsas vi av det fysiska planets natur, men kroppen kan ändå uppövas till en mycket högre grad av effektivitet och fulländning än den för närvarande har och på så sätt bli ett lämpligt verktyg för själen. Det har sagts att i en avlägsen framtid, när det fysiska planets materia nått en långt högre utveckling än nu, kommer de fysiska kroppar som då existerar att kunna reagera betydligt bättre på vibrationerna från de högre planen. Den fullkomliga människa som då lever på jorden kommer att med sitt fysiska medvetande kunna få bättre kontakt med sin gudomliga natur. Vi får ändå inte låta detta göra oss mindre modiga och beslutsamma. Även med de begränsningar vi har för närvarande finns stora möjligheter till framgång och utveckling, och allt som fordras av oss är att vi gör det bästa av det material som finns nu.

Redan i början av denna bok påpekades det att begreppet självfostran inte får uppfattas som något vagt och obestämt, utan att det tvärtom har ett alldeles bestämt syfte: självfostran skall så småningom leda fram till självförverkligande. Vad som sägs i fortsättningen om självfostran utgår alltid från denna tolkning av begreppet. Kanske kommer ämnet därigenom att något begränsas till sin omfattning, men i stället kommer det att vinna i praktisk klarhet och åskådlighet.

Det första problem vi ställs inför när det gäller den fysiska kroppen är att få den under viljans kontroll. Detta är faktiskt nödvändigt, för utan kontroll kan vi inte rena kroppen eller göra den till ett instrument som tillräckligt känsligt registrerar de ytterst fina vibrationer som utgår från vårt högre väsen. Men vi får inte glömma att den fysiska kroppen är ett levande instrument och inte en maskin som t.ex. en bil, som bara är underkastad fysiska och kemiska lagar. Kroppen äger något som vi kan kalla halvt medvetande. Den har fasta vanor och egenheter och dessutom har den en slags egenvilja, som kommer den att göra motstånd mot alla försök till förändringar. Det finns väl ingen som inte har upplevt denna kroppens motspänstighet vid eventuella försök till förändring av fysiska vanor eller levnadssätt. Det är visserligen sant att det mesta motstånd vi möter vid sådana försök utgår inte så mycket från den fysiska kroppen som från begärs- och mentalkropparna - den fysiska kroppen är ju huvudsakligen ett instrument genom vilket dessa arbetar för att uppnå vad de önskar. Men även om vi bortser från de faktorer som kommer från begäret och den mentala naturen, återstår något som har sin rot i den fysiska delen av vår varelse. Den fysiska kroppen är därför alltid något som vi måste ta med i beräkningen när det gäller att få vår lägre natur under kontroll.

Det första steget som leder till kontroll av den fysiska kroppen är att vi måste lära oss att skilja mellan vårt verkliga jag och kroppen och göra alldeles klart för oss att den fysiska kroppen är en enhet för sig, som är skild från och behärskas av vårt verkliga jag. När vi tidigare talade om att vi måste skaffa oss kunskap om vår fysiska kropp nämndes det, att just den kunskapen hjälper oss att mentalt skilja mellan vårt eget själv och vårt fysiska instrument, eller med andra ord att objektivera kroppen, som den tekniska termen lyder. Denna förmåga till objektivering bör flitigt tränas till dess vi är fullt medvetna om den dualism som föreligger här, och inte längre identifierar oss med kroppen - i varje fall inte mer än t.ex. med en häst som vi rider in eller använder i arbete. Vi måste utfodra hästen på rätt sätt och se till att den sköts väl. Kanske får vi någon gång ge efter för ett oskyldigt infall, men vi låter den aldrig ta befälet. Vår inställning till den fysiska kroppen måste vara ungefär likadan. Den måste betraktas som ett levande väsen som uppvisar vissa nycker och böjelser, ett naturligt begär efter bekvämlighet och en tendens att undvika allt som faller utanför den vanliga rutinen. En sådan attityd uppnås naturligtvis inte bara genom goda avsikter, utan här fordras uthållig och sträng disciplin, som kroppen måste underkasta sig. Utan disciplin kan vi inte utveckla förmågan att skilja det sanna jaget från den fysiska kroppen, och alltså blir vi då även i fortsättningen slavar under den. Med disciplin menas naturligtvis inte att vi skall gå till den andra ytterligheten och t.ex. utsätta kroppen för tortyr eller onödiga påfrestningar, som ibland skett när omdömeslösa fakirer fått handleda religiösa personer. Sådana ytterlighetsmetoder är genomgående felaktiga, och i själva verket varnar både Bhagavad-Gita och alla mera betydande läromästare för dem. För att få den fysiska kroppen under kontroll och villig att ändra vanor fordras bara större viljestyrka än vanligt. För övrigt skall tålamod och sunt förnuft vara vägledande. När tapas och annan sträng livsföring praktiseras på ett intelligent sätt syftar detta till att uppnå kontroll över kroppen så att den blir ett lydigt redskap för själen och effektivt och utan motstånd utför vad som begärs av den. Varje sadhaka eller lärjunge kan här utarbeta sin egen metod, eftersom varje individ har olika behov, och vad som fordras i ett fall kan vara onödigt i ett annat.

När vi väl har lyckats med den nödvändiga kontrollen och fått den fysiska kroppen att lyda vår vilja kommer vi till en punkt då vi måste ta itu med att rena den. Vad menas då här med rening? Inte bara den fysiska kroppen utan också våra emotionella och mentala vehikler måste renas. De bör, med andra ord, domineras av sådana beståndsdelar, eller kombinationer av materia, som lättare aktiveras av finare vibrationer än av grövre. På alla plan står kombinationerna av materia tydligt och specifikt i relation till vissa vibrationshastigheter på så sätt att vissa slag av materia selektivt påverkas av impulser från vissa begränsade vibrationsområden, medan de är mer eller mindre okänsliga för vibrationer från annat håll. Fenomenet är mycket välkänt inom vetenskapen, och principen kan tillämpas generellt också när det gäller sådan materia som våra kroppar är uppbyggda av. Av den nära överensstämmelse som råder mellan materia och vibrationer följer, att vibrationskapaciteten hos kroppen i dess helhet - vi begränsar oss här tillfälligt till den fysiska kroppen - bestäms och begränsas av kvaliteten och den relativa mängden av de olika slag av materia den är uppbyggd av. En kropp, som mest består av finare kombinationer, reagerar lättare på höga vibrationer och blir mer eller mindre ogenomtränglig för lägre, medan däremot en kropp som byggts upp av grövre materia lättare och fortare reagerar på lägre tankar och känslor men inte kan fånga upp de finare vibrationerna.

Med rening avses därför ingenting annat än att öka kroppens mängd av de finare slagen av materia och samtidigt gradvis ta bort eller åtminstone minska andelen grövre materia. Vi bör också komma ihåg att själen arbetar genom nervsystemet när den använder den fysiska kroppen. Hela kroppen utgör själens instrument, men nervsystemet är det speciella medium genom vilket känslor, tankar och andra högre själsliga energier kommer till uttryck på det fysiska planet och uppträder i det fysiska medvetandet. Hela den komplicerade mekanism som kroppen utgör tillför nervsystemet näring och håller det i stånd - det finns ingenting som effektivare stör de själsliga funktionerna än rubbningar i nervsystemet. En blodpropp i hjärnan kan fullständigt förlama kroppen och förhindra all själslig aktivitet. Nervsystemet, vars vibrationer ger upphov till alla fenomen som uppträder i medvetandet, är beroende av kroppen i dess helhet för sin näringstillförsel; så som den fysiska kroppens kvalitet är, sådan blir också nervsystemets, inklusive dess reaktion på olika slag av vibrationer.

Den fysiska kroppen är uppbyggd av den mat och dryck vi intar, och naturligtvis kommer dess kondition och allmäntillstånd att till stor del bero på den intagna födans kvalitet. Kunskap om de olika födoämnenas natur och praktiska experiment har gjort att ockultisten har kunnat indela de olika slagen av föda i olika kategorier efter det sätt de påverkar kroppens allmänna vibrationsförmåga. Den mest kända klassifikationen omfattar tre grupper:tamasiska, rajasiska och sattviska födoämnen. De tamasiska framkallar letargi eller tröghet, de rajasiska ökar aktiviteten och de sattviska ger harmoni och rytm. Yogin, som eftersträvar andlig kunskap, bör helst välja sin föda ur den sista gruppen.

Här måste ges en varning, att ovanstående princip för valet av föda ibland kan gå för långt om den används på ett ointelligent och rutinmässigt sätt. En del hinduer gör en fetisch av principen och det är patetiskt att se hur deras religiösa strävanden, som ändå skall förandliga livet, nästan helt begränsas till matlagningsbestyr. Kroppens renhet är bara ett medel bland andra i strävandena att nå ett visst mål, och kan inte i och för sig åstadkomma någon andlighet, lika lite som en god fiol som sådan kan skapa god musik. Om inte renheten förenas med andra förutsättningar för ett andlig liv, är den nästan meningslös.

Näst efter renhet är hälsan den viktigaste faktorn. Sann hälsa innebär att den fysiska kroppens alla vitala organ fungerar harmoniskt. Detta ger inte bara en känsla av välbehag utan är också en förutsättning för att långvarig fysisk och mental verksamhet inte skall bli tröttande. En person vid perfekt hälsa är normalt knappast medveten om sin fysiska kropp, medan den som lider av kronisk ohälsa alltid är akut medveten om någon del av kroppen.

Eftersom kroppslig sjukdom verkar störande på sinnet utgör den ett hinder vid yogaövningar och måste därför systematiskt övervinnas av var och en som förbereder sig för denna väg. Kroppslig sjukdom är inte sällan resultatet av inre disharmoni och bristande självkontroll och försvinner när dessa orsaker väl har avlägsnats. Det finns ändå en del fall där karmiska orsaker är med. Ohälsan kommer då att fortsätta trots bästa möjliga självdisciplin och ett avhållsamt liv. I sådana fall bör lärjungen tålmodigt genomgå denna fas av sitt liv, samtidigt som han fortsätter att ha en riktig attityd och en strikt livsföring. Perioden av ohälsa måste ju ta slut förr eller senare, och då kommer han att ha lagt en varaktig grund för fysisk hälsa i framtiden.

Vi kommer nu till en annan faktor som inte uppmärksammas när vi försöker göra den fysiska kroppen till ett passande instrument för själen och - åtminstone delvis - göra den känsligare för inflytanden från de högre planen. Naturligtvis måste den fysiska kroppen hållas ren, men bara renhet är inte nog. Något annat behövs för att kroppen och i synnerhet nervsystemet skall bli mottagligare för högre vibrationer och energier. Denna nödvändiga kvalitet kan bäst uttryckas med ordet sensibilitet. Graden av renhet beror på uppbyggnadsmaterialets natur, medan känsligheten snarast har att göra med vibrationsförmågan. Skillnaden kan bäst beskrivas genom en jämförelse från musikens värld. Den ton som frambringas när vi får en sträng att dallra beror först och främst på materialets kvalitet och i andra hand på strängens spänning. Genom att välja olika slags material, t.ex. järn, koppar, platina etc. kan man åstadkomma olika ljud. Olika strängar har olika klangfärger. Men tonen beror också på svängningstalet: ju högre svängningstal, desto finare ton. Men inte nog med att nervsystemets material måste vara av god kvalitet för att kontakt med det högre livet skall uppnås. Skall nervsystemet kunna reagera på finare vibrationer måste det dessutom vara sensibiliserat, om uttrycket tillåts. Om det räckte med bara renhet så borde ju vartenda barn som fötts av föräldrar med rena och sensitiva kroppar och som redan från första stund uppfötts på ren näring, med lätthet kunna kontakta det högre livet, men som vi vet är detta inte fallet. Barnets nervsystem har inte genomgått den särskilda process som gör det mottagligt för finare vibrationer.

Nervsystemets sensibilisering kan uppnås genom meditation, denna intensiva koncentration av sinne och medvetande, i kombination med en så het längtan i själen att alla de lägre vehiklernas samlade kraft polariseras i riktning mot det högre Självet och därmed möjliggör inflödet av högre krafter till den fysiska hjärnan. Vanliga preliminära koncentrations- och meditationsövningar leder så småningom till den mera intensiva disciplin och kontroll av sinnet som förstås under begreppet yoga, och som slutligen kulminerar i en sammansmältning av det lägre och det högre medvetandet.

Hur den fysiska kroppens konstitution i själva verket förändras som ett resultat av en längre tids meditation är inte känt i alla detaljer, och sådan kunskap är inte heller nödvändig för att kunna sensibilisera den fysiska kroppen och göra den mottaglig för högre vibrationer. Man vet ändå att processen delvis består av att aktivera de organ och centra som omnämndes i föregående kapitel, och delvis av en viss förändring av krafterna i atomerna som genomflyter nervsystemet. Vi skall här inte i detalj gå in på dessa förhållanden, först och främst därför att problemet är mycket komplicerat men också därför att det inte är nödvändigt att känna till hur kroppen sensibiliseras.

Det är alltså ingen lätt sak att göra den fysiska kroppen till ett känsligt instrument genom vilket själen obehindrat kan arbeta på det fysiska planet. Processen inbegriper djupgående förändringar av den materia som kroppen består av. Därför är en lång och hård träning nödvändig för den som önskar bli en verklig ockultist och endast den som har ovanligt stort tålamod och uthållighet kan lyckas med denna svåra uppgift. Det är visserligen sant att en del personer relativt lätt tycks åstadkomma de nödvändiga förändringarna, men det beror i så fall på att de redan i sina föregående liv siktat mot samma mål. Vad som verkar vara en lättvunnen seger är i själva verket en upprepning av de framsteg som gjorts i gångna liv. Var och en får den lön han eller hon förtjänar och har arbetat för. Naturen har inga favoriter.

 

Forts. kap 6_____________________

kap 4

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-13 20:41 #1 av: rore

Hmm, mycket svårläst idag.

Svårt att sammanfatta denna läsning för mig i dag kanske jag ska skriva istället.

Jag förstår att man i denna text försöker visa hur vi kan få vår kropp att vara ett instrument för själen,,,,,

Att separera sig i tanken från den fysiska kroppen och se den endast som ett redskap,,,,,,,,,,,,för själen.....

Min fysiska kropp heter Rore,,,,,,,

Själen finns inneboende i Rores kropp,,,,,

När Rores kropp dör,, så dör även Rore,,,,

Själen går vidare,,,,,,,,,,,,,,,Vem /vad är själen?

Är själen en energi som samlar kunskap i våra fysiska kroppar?

Samlar den på sig kunskap och för det vidare till det allvetandes Universum?

Mina tankar befinner sig i en labyrint just nu.Obestämd

Jag tycker dessa tankar är svåra,,,,,,,

ändå vet jag att mina tankar emellanåt går åt det hålletSkäms,,,,Knivigt detta ju. Om jag nu har förstått någonting alls vill säga?

Känner mig minst sagt förvirrad och kanske blev mitt inlägg OT igen.

Fingrarna ville inte sluta dansa på tangentbordet.

Ber om ursäkt för att det blev så långt

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-11-14 18:55 #2 av: [yodhe]

 

Ska läsa när hjärnan har slutat snurra och ögonen har klarnat...

På återseende....

Anmäl
2009-11-14 23:01 #3 av: Moonwing

Tack,  ..Alde-äntligen!!!!!!Skrattande..läser så gnistorna fyger!!Tungan ute

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-11-16 19:12 #4 av: [yodhe]

Tack för en väldigt bra artikel...som vanligt...Glad

Den här delen fastnar jag för just nu..

Det är alltså ingen lätt sak att göra den fysiska kroppen till ett känsligt instrument genom vilket själen obehindrat kan arbeta på det fysiska planet. Processen inbegriper djupgående förändringar av den materia som kroppen består av. Därför är en lång och hård träning nödvändig för den som önskar bli en verklig ockultist och endast den som har ovanligt stort tålamod och uthållighet kan lyckas med denna svåra uppgift.

Nu har jag läst, och har mediterat i många år och vet av erfarenhet hur svårt det är att hålla disciplinen, det tenderar att brista i de stunder när man har det som jobbigast i livet,och det är då lättast att falla tillbaka i gamla invanda mönster...

Här ser man också hur viktigt det är att hålla sig giftfri, eftersom energierna arbetar genom nervsystemet, många känner nog igen sig i det...vilket inte heller är det enklaste att hålla sig ifrån...men vi är ju bara människor...som tur är..

Men som rore beskriver, att jobba sig igenom den tjocka materian in till den fina sköra slöjliknande själen, kräver sin tid...

 

 

Anmäl
2009-11-16 20:35 #5 av: evrekaw

"Eftersom kroppslig sjukdom verkar störande på sinnet utgör den ett hinder vid yogaövningar och måste därför systematiskt övervinnas av var och en som förbereder sig för denna väg. Kroppslig sjukdom är inte sällan resultatet av inre disharmoni och bristande självkontroll och försvinner när dessa orsaker väl har avlägsnats. Det finns ändå en del fall där karmiska orsaker är med. Ohälsan kommer då att fortsätta trots bästa möjliga självdisciplin och ett avhållsamt liv. I sådana fall bör lärjungen tålmodigt genomgå denna fas av sitt liv, samtidigt som han fortsätter att ha en riktig attityd och en strikt livsföring. Perioden av ohälsa måste ju ta slut förr eller senare, och då kommer han att ha lagt en varaktig grund för fysisk hälsa i framtiden."

Fy vad jag är trött på dessa ständiga insinuationer och påhopp på alla som är sjuka... Nu har jag dessutom "bristande självkontroll!"

Orkar inte läsa mer sånt här snart... Tappar gnistan totalt... Det är som en sorts mobbing och rasism gentemot de som inte hade lyckan att få födas med hälsan...

 

Anmäl
2009-11-16 22:07 #6 av: Moonwing

Vet du evrekaw, jag ser mina fysiska besvär som en utmaning..något som vill komma o ta något ifrån mig.

Var gång jag stöter på nästa "helvetes-runda",taggar jag ..o tänker;

"Ok,..om det är på det viset..försök bara o ta mitt j-a, liv ifrån mig..gör det!-men jag ger mig inte utan strid..never!!"

Sen har jag "Down-perioder",..men sen slutar det alltid i att jag blir stinn av adrenalin o reser mig...

Alla har inte samma utmaningar i livet, en del får ekonomiska bekymmer, sjukdom, ensamhet, olyckor..eller allt!

..eller inget..!

..-men vad lär man sig av; "inget"??..säg mig det!Flört

 

Det är denna ödmjukhet (ej prövningarna i det förra livet) -som "nedärvs", gör dig till en allt mer finstämd existens i nästa liv, osv..

..det är min tro på det hela!!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-11-16 23:56 #7 av: evrekaw

#6 Jo jag vet att det är av prövningarna man lär sig och därigenom vidareutvecklas... Att jag kommit längre än vad jag annars skulle på grund av min sjukdom...

MEN oavsett vad så är det fruktansvärt trist att få det slängt i ansiktet, om och om igen... Att allt är mitt fel. Det är mitt val. Det är mina negativa tankar. Jag har blockeringar... Jag har själv skapat min sjukdom osv...

Jag är hjärtinnerligt trött på det. Det är nog att få följa i de konstanta skoven, upp och ner - aldrig "normalläge", kroniska sömnsvårigheter... Men, jag ska inte klaga - allt är ju självåsamkat. Jag har mig själv att skylla...

 

Anmäl
2009-11-17 01:13 #8 av: Aldebaran

#7 Du tar det för personligt min vän... Vi har alla våra lik i lasten.

Jag har mina problem, du har dina. Viktigast är vad vi gör åt dem här och nu...

Artiklarna har inte för avsikt att kasta skuld på någon utan bara belysa "problemet"

Bipolaritet och pyskoser har hemsökt min svenska sida av släkten...Hittils har jag varit förskonad av detta men jag har andra känningar.

Att försöka förstå varför och och varifrån dom kommer hjälper mig väldigt mycket..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-17 13:45 #9 av: evrekaw

#8 Jamen om det inte ska tas personligt, varför lyder då rubriken "Vägen till självkännedom"?

Självkännedom = lära känna sig själv - eller?

Om det inte ska tas personligt - hur menar du då att man ska ta det?

Anmäl
2009-11-17 14:24 #10 av: rore

Jag tror att vi alla kan tolka denna text på lite olika vis beroende på var vi själva står ,,,,,,,,,,

Jag vet att denna form av text skulle ha varit enormt provocerande för mig att läsa för bara 10år sedan,,,,,,

Och  jag skulle ha förkastat den utan pardon,,,,,, Just pågrund av Denna skuld betoning som faktiskt kan upplevas i texten.

Men om jag ställer mig själv lite granna utanför det som skrivs och läser med ett öppet sinne och verkligen försöker förstå budskapet,,,

utan att känna mig personligt träffad av det som står,,,

då öppnas mitt sinne på ett annorlunda sätt,,

För då kan jag  se bortanför mig själv, att se bortanför mitt ego,,,,

Då nalkas helheten i ett annat perspektiv.

Så upplever jag det,,,,,,,,,,,Obestämd

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-11-17 15:01 #11 av: Aldebaran

#10 precis så..  tack..Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-17 15:06 #12 av: rore

Glad Tack själv för en bra artikel

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-11-17 16:03 #13 av: evrekaw

#10 Jo Rore... Jag vet och förstår allt det där... Om jag inte hade självdistans skulle jag inte vara där jag är idag - tro mig...

Jag förstår bara inte frossandet i detta ämne. Det ska ältas och blötas om och om igen. Och jag vet att jag är långt ifrån ensam att känna att man ska rubbas med näsan i skiten väl hårt. 

Jag tycker att det är synd att en, så i övrigt, underbar livsfilosofi så ska överskuggas av detta ständiga tjat om egen skuld till sjukdom.

En och samma sak kan tas upp på ett mer eller mindre brutalt sätt. Det som står ovan är kliniskt och skuldbeläggande...

Eckhart Tolle framför samma budskap i sina böcker - men han gör det på ett mildare sätt och formulerar sig med möda för att det INTE ska framställas i ljuset av att vilja bringa andra skuld och skam. Detta gör att man klarar att ta det till sig. När det framställs som ovan blir det bara elakt och okänsligt. Nästan en rasistisk mobbingtext gentemot sjuka...

Kanske borde jag göra som majoriteten som känner som mig. Bara tiga och inget säga - för när man protesterar så här så framställer man sig som en som inte förstått, en som inte har insikt, en som är självcentrerad, saknar självdistans...

Så, nu är jag inte bara, skamligt nog, sjuk - jag har ingen självdistans eller förmåga till objektivitet heller...

 

Anmäl
2009-11-17 16:37 #14 av: Tride

Inte skuld - men orsak? Kanske handlar det om ordvalet? Annars håller jag med om att vi alltför ofta i de "stora" filosofierna blir påminda om vår litenhet. Varför pushas vi inte med att påminnas om vår potential? Vi skall alltid bli bättre, vi duger inte som vi är, vi är fattiga, syndiga och födda i synd. Förtal av mänskligheten!SkrikandesCool

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-11-17 16:53 #15 av: Aldebaran

Det står inget om personlig skuld i texten ovan, det har fabriserats efteråt..Vi kan väl ändå hålla oss någolunda på spåret kanske....

Det hela handlar givetvis om orsak/verkan precis som överallt annars. Finns inget inom teosofin som heter fattiga, syndiga och födda i synd.. Även om dessa "kristna uttryck" har en del sanning isig.. "Födda i synd" är ju inget annat än dålig karma (som vi alla har upp till fullkomlighet) som skall utarbetas med och mot andra systrar och bröder...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-17 16:59 #16 av: evrekaw

#14 Visst handlar det om ordval Tride... En och samma sak kan sägas på ett mer eller mindre brutalt sätt. Jag förstår inte heller varför man hela tiden ska påminnas om sin litenhet och sina alla fel... Jag har full koll på dessa - behöver inte bli påmind stup i kvarten...

Vad jag däremot behöver är något som hjälper mig att hålla näsan ovanför vattenytan under de mörka senhöst och vintermånaderna. Inte sånt här - det är som att strö salt i sår... Gråter

 

Anmäl
2009-11-17 17:02 #17 av: Tride

Enligt esoteriska filosofier har vi alla fröet till en högre utveckling inombords.Skrattande

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-11-17 17:08 #18 av: Aldebaran

så artiklarna som förövrigt kommer från en bok skall formas om för att passa just dig? Ur den aspekten så kan man ju hålla på och älta saker till leda det finns ju alltid någon det inte passar.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-17 18:40 #19 av: evrekaw

#18 Varför behövde du sänka dig till personangrepp? Och när har jag varit en som ältar saker???

Jag stod bara på mig om vad jag känner ang. detta med självåsamkad sjukdom... Men det är tydligt att det som många sagt tidigare stämmer... Man måste hålla med dig i allt annars...

Men... Glöm det! Ha ett bra liv!

Anmäl
2009-11-17 18:51 #20 av: Aldebaran

personangrepp? vartdå? Det var ju en simpelfråga inget annat..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-17 18:56 #21 av: rore

#13

Ewre jag förstår att du vet,,,,,

Jag försöker också klargöra för mig själv vad jag tycker och tänker....

Försöker komma underfund med mina egna tankebanor.

Inget annat

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-11-17 20:13 #22 av: evrekaw

#21 Jag vet rore... Jag försöker bara framföra att denna fråga står mig upp i halsen...

#20 Om det bara varit en simpel fråga hade du formulerat dig annorlunda. Du är inte så korkad och språkligt oinsatt att du inte vet skillnaden mellan en vänlig och en lite bitsk frågeställning...

 

Anmäl
2009-11-17 21:13 #23 av: Aldebaran

men snälla evre. du skräder minsann inte orden själv, utan biter ifrån dig mot allt och alla som du tycker förolämpar dig. Det är ju du som i inlägg efter inlägg tagit upp detta personligt mot just dig.

tror du verkligen att hela världen är intriktad på att kränka och mobba just dig? Tror du verkligen det?

Står den dig upp ihalsen varför läser du den då? Det är ju faktiskt du som reagerar personligt mot en ganska så opersonlig skrift.

Sedan lite omformuleringar och modifikatioenr av texten som "att vi inte duger, födda i synd, förtal av mänskligheten... etc etc. Inget av detta som ni trglat här ovan går att hitta i den text som skrivits...

Och nu räcker det med detta, har du mer att säga idenna fråga ta det via PM med mig. I denna tråd skall inget annat behandlas än texten ifråga..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-18 01:55 #24 av: Moonwing

Man måste se allt i sitt rätta förhållande..se ovan text som ett riktmärke..för en sund livsföring..

Precis som man satsar på ett barn, en ämne för idrott/sport-vill man ju ge de bästa förutsättningar man kan tex föda , miljö träning..

..allt för att det man satsar på skall få de maximala förutsättningarna att lyckas nå de mest optimala resultaten..

 

Så borde vi alla se våra liv...ge dem de bästa förutsättningar vi kan.

Vi skulle alla ge oss själva och medmänniskor det bästa vi vi kan hitta , ...inom ramen för våra egna begränsningar!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.