Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Adyar

Vägen till självkännedom 4

2009-11-01 21:06 #0 av: Aldebaran

Fjärde delen av Vägen till självkännedom av I.K.Taimni Översättn. Gunnel Bernhard.

 

Kapitel 4. Den fysiska kroppens funktioner                                     

I ett av de föregående kapitlen gavs en överblick över vad självfostran i stort sett går ut på. Det framgick bland annat att problemet delvis består i att fullkomna de speciella medvetandevehikler som Jivatman förfogar över på olika plan. Den grövsta och tätaste av dessa vehikler är den fysiska kroppen. Det är den vehikel vi bäst känner till och som vi har att göra med så länge vi lever på det fysiska planet. Vi skall därför först ta upp den fysiska kroppen till behandling. Den naturliga och riktiga metoden vid klarläggandet av ett problem är att gå från det kända till det okända. Detta sätt att angripa frågan ligger helt i linje med det faktum att den första av människans olika kroppar som vid normal utveckling organiseras och fulländas är den fysiska. Naturen börjar i regel nerifrån för att sedan steg för steg arbeta mot allt större fullkomning.

Kroppen är ett själens instrument på det fysiska planet. Den är ett levande verktyg, inte en okänslig maskin, och uppvisar därför vissa egna tendenser. Ett instrument som skall användas för arbete, av vilket slag som helst, måste hållas i perfekt skick. Det måste behandlas och utvecklas på ändamålsenligt sätt så att det fungerar så effektivt som möjligt. En musiker som försummar sin fiol och håller den ostämd är lika dåraktig som den som i onödan alltför mycket bekymrar sig om sin och slösar bort tid och energi på dess utsmyckning.

Innan vi övergår till metoderna för att att kontrollera och rena den fysiska kroppen och göra den till ett känsligt och effektivt verktyg i Jivatmans tjänst måste vi ha bra kunskap om instrumentets natur och funktion. Om vi vill förfina och träna upp ett verktyg för ett visst ändamål måste vi känna till och förstå dess konstruktion så ingående som möjligt. En hästuppfödare t ex måste ha grundlig kunskap om hästens natur. Först tack vare sådan kunskap kan han få djuret under kontroll och träna det för det arbete det är avsett att utföra. På samma sätt måste en lärare i detalj känna till barnets natur och möjligheter för att kunna leda det i rätt riktning. Vi måste känna till och förstå vår fysiska kropp väl om vi vill förfoga över ett effektivt instrument som vi helt behärskar.

Först och främst måste vi skaffa oss en allmän uppfattning om kroppens - instrumentets - uppbyggnad och anatomi. Varje grundläggande lärobok i fysiologi ger god kunskap om kroppens inre struktur och kan rätta många allmänna missuppfattningar om funktionssätt. Många annars välutbildade och förnuftiga människor kan vara helt ovetande om de mest elementära fakta när det gäller den egna kroppen; det händer att de inte ens kan ge ett bestämt besked om på vilken sida levern är belägen. De kan ha en fullt korrekt uppfattning om solens sammansättning och vilka grundämnen den består av och känna bilmotorns konstruktion på sina fem fingrar, samtidigt som de är helt okunniga om sina egna kroppsfunktioner som de ändå är beroende av under hela sin livstid. Detta är en bedrövlig följd av vårt uppfostringssystem, som proppar elevernas huvuden fulla med massor av onyttig kunskap om rena oväsentligheter men nästan inte bryr sig om saker och ting som hör till det viktigaste i livet.

Grundliga kunskaper om den fysiska kroppens inre struktur gör det möjligt för oss att lättare objektivera den, dvs att uppfatta den som något som är skilt från vårt verkliga jag och att inse att den i själva verket bara utgör ett verktyg. Om vi bara känner till kroppens yttre form har vi lättare att identifiera oss med den än om vi mentalt kan ta den för vad den egentligen är: en komplicerad levande maskin som till sin funktion är mer fulländad än någon modern industriell anläggning!

Dessutom måste vi skaffa oss klara begrepp om den fysiska kroppens funktioner. Vi är överens om att den är ett verktyg, men vad har då detta för uppgift? Svaret är att kroppen är det instrument genom vilket Jivatman kommer i kontakt med det fysiska planet. Under människans långa utvecklingsprocess har detta instrument sakta utvecklats och förfinats genom de olika gudomliga krafterna som arbetar inom solsystemet. Det gör det möjligt för Jivatman dels att komma i förbindelse med det fysiska planet, och dels att påverka och åstadkomma förändringar hos olika objekt och fenomen på detta plan. Med hjälp av de fem sinnesorganen, på sanskrit Jnanendriyas, som långsamt fulländats under den fysiska kroppens utveckling, skaffar sig själen kunskap om det fysiska planet, och genom handlingsorganen, Karmendriyas, åstadkommer den förändringar i den omgivande världen. Dessa organ har utvecklats, det ena efter det andra, under kroppens långa evolution.

Hur beroende vi är av våra sinnesorgan för att få kunskap om vår fysiska omgivning kan konstateras av vem som helst med hjälp av ett enkelt experiment. Om vi stänger av våra sinnen så långt det är möjligt , det ena efter det andra, finner vi att kontakten med den fysiska världen blir allt mer begränsad. När alla fem sinneskontakter är stängda är vi helt avstängda från den fysiska världen. Allt som återstår är de mentala bilderna från tidigare kontakter med yttervärlden, som fantasin och minnet målar upp.

Sedd ur denna synpunkt är den fysiska kroppen ingenting annat än ett flyttbart instrument som i sig förenar de båda funktionerna hos en radiosändare respektive - mottagare. Från omgivningen uppfångar den vibrationer av ljus, ljud etc., som via sinnesorganen förs inåt mot hjärnan och gör det möjligt för Jivatman att uppfatta den fysiska världens olika objekt. Å andra sidan mottar den fysiska kroppen de impulser och tankar som kommer från Jivatman och skickar dem vidare utåt. När vi förflyttar oss bär vi ständigt med oss detta bärbara instrument, som förmedlar den kontakt med de olika delarna av den fysiska världen som vi behöver. Vanan att identifiera sig med den fysiska kroppen har ändå blivit så ingrodd, att det skulle kännas mycket främmande för oss om vi, i stället för att säga "jag gör detta" eller "jag går dit", skulle säga "jag låter min fysiska kropp göra detta" eller "jag förflyttar min fysiska kropp dit".              

Vi kommer nu till något mycket viktigt, som utgör ockultismens bidrag till en rätt förståelse av kroppens byggnad. Den västerländska vetenskapen, som under två århundraden utforskat den fysiska kroppens sammansättning, har skaffat sig en mycket detaljerad kunskap om det sätt på vilket den fungerar. Varenda muskel, vartenda ben, varenda nerv och vartenda blodkärl har ingående studerats och katalogiserats, och de olika ämnesomsättningsprocesserna är kända i alla sina faser. Trots detta omfattande arbete har vetenskapen på grund av sin ortodoxa materialistiska syn lämnat mer än hälften av den fysiska kroppen helt och hållet utanför, nämligen eterkroppen, som den kallas i den ockulta litteraturen (på sanskrit Pranamaya-kosha), kosha = hölje. Den täta fysiska kroppen (Annamaya-kosha), som vetenskapsmännen har undersökt och som vi kan iaktta med våra ögon, är sammansatt av materia i fast, flytande och gasliknande form tillhörande det fysiska planets tre lägsta underavdelningar. Förutom dessa tre underplan som tillhör den fysiska kroppen finns det fyra andra underordnade plan av finare natur som vetenskapsmännen för närvarande inte vet något om men som genomtränger den tätare materien. Dessa fyra finare grader av materia ingår i eterkroppen. Eterkroppen är en finare motsvarighet till den fysiska kroppen. Den kallas 'eterisk' därför att dess fyra grader av materia kallas eter, och 'dubbelgångare' eller kopia därför att denna finare kropp är en exakt motsvarighet till den grövre fysiska kroppen, utom att den på alla sidor når utanför denna med ungefär 7-8 cm. Eterkroppen är inte en separat medvetandevehikel utan ett komplement till den tätare kroppen. Båda utgör tillsammans hela den fysiska kroppen.

Eterkroppens funktion är att tjäna som vehikel för prana, d.v.s. den speciella energi som med sina olika modifikationer håller i gång och reglerar den fysiska kroppens aktivitet. Energin kommer ytterst från solen och bryts ner i sina olika beståndsdelar av det chakra som är beläget nära mjälten. De olika energiströmmarna förs sedan utmed väl markerade kanaler till kroppens olika delar för att utföra sina speciella uppgifter. Denna livskraft kommer från solen och används av eterkroppen som är källan för alla de livskrafter som behövs för att få den fysiska kroppen att fungera. Vetenskapen betraktar med orätt födan som den upphållande livskraften och grundar sina felaktiga närings- och medicinska teorier på denna uppfattning. Den fysiska kroppen behöver mat och dryck för att kunna reparera sina vävnader, för att producera värme m.m. samt för andra uppgifter, men inte för att skänka kroppen livskraft. Detta måste vi hålla i minnet, därför att våra falska idéer om födans uppgift skapar omotiverad fruktan och tvivel och gör det svårare för oss att bli av med vår dåliga vana att äta för mycket, vilket ju är grunden till ett stort antal av de vanligaste sjukdomarna. Ämnet är intressant men vi behöver inte gå in på det här. Inom den ockulta litteraturen finns åtskilliga böcker som kan hjälpa till att reda ut begreppen på detta område.

I samband med den fysiska kroppens konstitution kan lämpligen nämnas funktionerna hos vissa organ och centra som ofta omtalas i den ockulta litteraturen. Dessa organ får ökad betydelse under de sista stadierna av människans utveckling, när förbindelsen mellan det lägre och det högre medvetandet blivit mera markerad och den fysiska kroppen utvecklats till att bli ett instrument för det högre Självet.

Låt oss börja med de två välkända organen tallkottskörteln och hypofysen, båda belägna i hjärnan, vilkas egentliga funktion är mycket litet känd av fysiologerna. Biologerna brukar betrakta dem som rudiment från tidigare stadier i utvecklingen men anser att de numera spelar mindre roll. De tros utsöndra vissa sekret som kan vara viktiga för kroppens vidmakthållande och tillväxt. Den verkliga funtionen hos dessa organ, som kommer att vara av största betydelse under människans utveckling. är känd endast av ockultisterna. Hypofysen tjänar som en ventil för överföring av vibrationer från buddhi-planet och högre manas till den fysiska hjärnan, och stimuleringen av detta organ är därför en del av den träning som varje avancerad studerande av praktisk ockultism måste underkasta sig. Tallkottskörteln är organet för tankeöverföring; dess utveckling och stimulering gör det möjligt för människan att överföra tankar från sin egen hjärna till en annans.

Här skall kort också nämnas funktionen hos chakras som så ofta nämns i yoga litteraturen. När en klärvojant person studerar den eteriska dubletten kan han på olika ställen inom den iaktta virvelrörelser, där materien tycks virvla runt med stor hastighet. Virvlarna utsänder ett speciellt lysande ljus och tycks vara uppdelade i ett antal olikfärgade delar som kallas "kronblad". De heter inom yogaterminologin chakras och utgör kontaktpunkterna mellan de fysiska och astrala vehiklerna. I dessa punkter förs olika slag av energi från astralkroppen ner i den fysiska kroppen. Den observerade egendomliga virvelrörelsen beror på det snabba inflödet av krafter, som har sitt ursprung i högre dimensioner. Chakras har olika funktioner. En av de viktigaste är att fungera som en bro för medvetandet. När dessa punkter stimuleras kan vi få direkt förbindelse mellan de fysiska och astrala planen. När chakras väcks till liv och blir aktiva utvecklas astral klärvoajans och det blir då möjligt för hjärnan att klart och korrekt återkalla minnet av alla de erfarenheter individen gjort på det astrala planet. De två planen blir då, i själva verket förenade till ett enda, en del av det vakna medvetandet.

Uppväckandet av dessa chakras åstadkoms med hjälp av kundalini, denna mystiska kraft som har sitt säte vid ryggradens bas och som spelar så stor roll vid praktiserandet av yoga. Vid genomgången av tekniken vid vissa yogaövningar, som aldrig bör utföras annat än under direkt ledning av en kompetent lärare, väcks denna kraft till liv och tvingas då uppåt längs Sushumna, d.v.s. ryggradens inre kanal. När sedan kundalini passerar genom samtliga chakras, det ena efter det andra, stimuleras dessa centra och möjliggör för den invigde att komma i kontakt med astralplanet. Alla sådana övningar företas endast under de sista stadierna av lärotiden som leder till upplysning, och ingen nybörjare kan fuska i dessa saker utan att utsätta den fysiska kroppen för allvarliga risker.

Forts. kap 5

Kap 3

_____________________

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-02 15:31 #1 av: evrekaw

Får som vanligt läsa om fler gånger och klura lite...Glad

Anmäl
2009-11-02 18:21 #2 av: Aldebaran

gör du så...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-02 18:31 #3 av: rore

Hmm. Med risk för att hamna utanför ämnet nu.

Men detta med Kundalini,, väcker min nyfikenhet. Vet och kan inget om detSkäms

"väcks denna kraft till liv och tvingas då uppåt längs Sushumna, d.v.s. ryggradens inre kanal"

Någon som vet hur detta käns?

Eller är det olika från individ till individ?

Varför anses den vara farlig? Vad finns det att vara rädd för?

I perioder när jag mediterar så kan jag uppleva pulsationer nerifrån svanskotan och upp genom ryggraden.

De första gångerna det hände blev jag ganska skrämd för det var så påtagligt.

Det är ingenting som jag har försökt provocera fram eller mana fram på annat vis. Det bara sker.... eller är detta något annat som jag upplever?

 

 

 

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-11-02 18:52 #4 av: Aldebaran

Ja det är lite off topic....Men svarar ändå..

Man skall vara mycket försiktig då det gäller Kundalini.

Dessa högre affekter är avsett för adepter (lärjungar till dom högre mästarna)

Vi kan ha känningar av liknade effekter dock ej fulla kundaliniresningar.

En kundaliniresning kan ha förödande effekter för dom flesta av oss, då denna "gudomliga" ursprungskraft krockar med allt "orent" i våra sinnen...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-02 18:56 #5 av: rore

Tack för ditt svar Alde.Kyss

Blev bara så nyfiken.

Passar på att tacka för din artikel. Den är intressant och väcker alla möjliga tankar, som du märkerSkäms.Glad

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-11-02 18:57 #6 av: Aldebaran

Här é en länk till en tidigare artikel, som beskriver en del av ämnet och vad som krävs...

Det tredje ögat

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-02 19:01 #7 av: rore

Tack!

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-11-03 01:36 #8 av: Moonwing

Häftigt  Alde!!,....Förvånad..det är givande för sinnet när man kan få sas en ledtråd..om hur allt hänger ihop,detta facinerar mig mest hos Teosofin..

..att man inte nöjer sig med "ja ,men så är det nog"..utan i detalj har viljat o hela tiden söker nya förklaringar till hela vår livsform-både det man ser och det "osynliga" (människan som en levande varelse)

..precis som det står ovan:"Hur skall vi annars kunna lära oss behärska hela vår kropp?..."Flört

/Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-11-03 15:57 #9 av: nillanb

Tack Alde, väldigt intressant.

Anmäl
2009-11-04 01:05 #10 av: Aldebaran

Varsågoda, det var ju kul att det var intressant, trots allt Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-04 01:07 #11 av: nillanb

trots allt ?

Anmäl
2009-11-04 13:49 #12 av: Moonwing

#11..han menar nog;"Trots tung läsning.."..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-11-04 18:30 #13 av: [yodhe]

Här  är en ganska bra bild för chakrarnas flöde.

Har man en blockering någonstans blir det stopp i de blå och gula kanalerna..även om du renar kanalerna innebär det inte att du får en resning, utan den kommer sig av att du för upp för mycket av energin igenom hela systemet.. om jag har förstått saken rätt..

Kundalinin ligger i det 1:a chakrat.

( en liten parantes, med tanke på föregående inlägg)

Detta med kundalini kan inte påpekas nog hur farligt det kan vara om man inte är både fysiskt och psykiskt redo att ta emot den kraftfulla energi som bildas.

Anmäl
2009-11-07 19:54 #14 av: evrekaw

#13 Tack för en jättebra bild! Mycket lättare att förstå nu! Skrattande

Anmäl
2009-11-08 14:28 #15 av: [yodhe]

 

# 14 VarsågodGlad

Anmäl
2009-12-05 14:29 #16 av: Shakti

Jag kanske är lite sent ute när det gäller den här artikeln men då jag själv har haft en kundaliniresning och verkligen gillar ämnet starkt kan jag inte låta bli att kommentera artikeln.

" När sedan kundalini passerar genom samtliga chakras, det ena efter det andra, stimuleras dessa centra och möjliggör för den invigde att komma i kontakt med astralplanet."

När min kundalini nådde kronchakrat var det inte astralplanet som jag kom i kontakt med utan med det gudomliga. Jag blev ett med gud! Det är på astralplanet (astralvärlden med andra ord) som bland annat astralväsen existerar eller själar som av någon andledning inte hittat in i ljuset än. Varelserna som befinner sig där är oftast på en mycket lägre andlig nivå än oss och därför förstår jag inte hur författaren till artikeln kan mena att det skulle vara astralplanet som man kommer i kontakt med i och med en kundaliniresning.

Anmäl
2009-12-05 16:55 #17 av: Aldebaran

Vad är det som säger att "varelserna" på astralplanet skulle befinna sig i en mycket lägre nivå än oss.. Astralplanet är ju det plan där vi befinner oss på direkt efter den fysiska döden. När vi får riktigt astralt medvetande så har vi kommit mycket längre än var vi är i dag. Förstår inte riktigt vad du menar att det atsrala är lägre än vårt. Det fysiska är ju lägre än vad det astrala är..

Om det är så att du har haft en kundaliniresning och verkligen fått kontakt inte bara med det astrala utan själva gudomligheten så borde du kunna dessa texter utan och innnan min vän. Så det är väl snarae vi som skall fråga dig om allt..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-05 18:30 #18 av: Shakti

Bara för att man erfarit det gudomliga eller haft en kundaliniresning så betyder det inte att man plötsligt blivit upplyst eller vet svaret på allt, som du verkar tro ;)

Vi är det gudomliga som manifesterar sig i både den astrala världen och i den fysiska världen. Vår inre kärna är alltså gudomlig. Astralväsen kan man skapa med sina egna tankar. http://paranormal.se/topic/astralvasen.html Oberoende på det som står i länken har min man som är ganska "hemma" i astralvärlden och som har tagit bort ett astralväsen från mig en gång förklarat det på liknande sätt. Jag skapade mitt astralväsen med mina egna tankar. Även själar som befinner sig i astralvärlden för att dom inte har hittat in i ljuset brukar inte vara intelligentare än vi. Oftast är dom inte ens medvetna om att dom är döda och vet inte vad som står på.  Skapelsen kan aldrig vara högre än skaparen. Vi är inga fysiska varelser som är här för att göra gudomliga erfarenheter utan vi är det gudomliga som är här för att göra fysiska erfarenheter. Vårt förstånd eller ego är bara inte medvetna om det. Men skulle du haft en kundaliniresning skulle du förstå vad jag menar. Sen undrar jag vad du menar med astralt medvetande? Astralväsen brukar inte vara intelligenta. Man kan jämföra dom med ett datorprogram.

Anmäl
2009-12-05 22:39 #19 av: Aldebaran

Det finns nog lika många syner på vad astralplanet egentligen är som det finns olika grupperingar som behandlar ämnet.

Du jar din tro Shakti, jag har min...I stort verkar den krocka om istort vadsomhelst som skrivis här inne..

Jag hävdar att astralplanet är betydligt mer än dom viljelösa oitnelligenta varelser som du beskriver, eller står beskrivet i din länk du la med.

Astralt medvetande är när vi har vårt lägsta medvetande på astralplanet och inte som nu på det fysiska..

 

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-08 21:04 #23 av: [yodhe]

#20

Det som du kallar min tro är inget som jag tror på, utan något som jag har erfarit.

En fråga: Tror du då inte på det du har erfarit, så tolkar jag det du skriver...??? Det säger emot sig självt.

Om jag har erfarit något brukar det oftast bli en uppenbarelse av det som sedan leder mig till en tro...så upplever jag det...

Anmäl
2009-12-09 11:29 #25 av: Shakti

#23

Det som man har erfarit det vet man, tro behöver man bara göra om man inte vet.

Anmäl
2009-12-10 00:36 #32 av: [yodhe]

 

# 25

För mig är det tvärtom, att tro Är att veta av upplevda erfarenheter..

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.