Adyar

Varje människa skapa sitt eget öde.

2009-09-05 23:12 #0 av: Aldebaran

n/a

 

Varje människa skapar sitt eget öde

Av

Ingo de Jong

 

Att tänka är en av de mäktigaste krafter en människa besitter. Tankar har en verklig styrka, en skapande kraft som går att använda såväl på ett konstruktivt som på ett destruktivt sätt. Hela vår civilisation är byggd av tankar. Om vi önskar att förändra civilisationen så måste vi förändra många accepterade tankar och ersätta dom med andra, nya tankar. Tankarna styr våra handlingar. De styr även våra känslor ibland och kan på så sätt utöva kontroll över våra känslor. Men tankar påverkar inte enbart vår fysiska konstitution utan är även en dominerande faktor i utvecklingen av vår karaktär. Genom våra tankar skapar vi vår personlighet. Man kan säga att summan av våra tankar har skapat vår personlighet - och därigenom också vårt öde.

 

Så som vi tänker, så talar vi och handlar vi också

"Så som en människa tänker så blir hon. Kroppen tar den form som den längtar efter" (citerat ur A Vedic Commentary: As a man thinks so he is. Whatever a form (body) longs for, that very form that very body becomes").  Detta är en mycket djup ockult sanning. Man kan med andra ord säga att vi skapar oss själva. Det är ingen Gud som förbjuder oss, och ingen Gud som tvingar oss utan vi utarbetar vår egen frälsning.

Den mest mystiska skolan inom buddhismen, vilken Blavatsky enligt henne själv var mest trogen, kallas swabhavika-skolan. Den förkunnar Jagets tillblivande eller utveckling genom det inre impuls-själv-blivandet. Enligt denna lära blev inte till genom en guds nåd, utan det är genom våra egna Jag som vi blir allt vad vi är eller skall bli. Vi skapar oss själva och blir våra egna avkomlingar. Detta gäller inte bara människorna utan alla varelser. Här har vi etikens rot, styrka och mening. Vi är ansvariga för allt vi gör, för varje handling och för varje tanke vi tänker. Ingenting blir någonsin förlåtet eller utplånat, utom när vi själva vänder det onda, som vi gjort, till gott. Men vad är egentligen en tanke? Teosofin säger bland annat att en tanke är en elemntal, sprungen ur manas ("manasisk"). Då blir nästa fråga: Vad är egentligen en elemental?

 

Elementaler är tankeformer

Vår mentala, astrala och fysiska kropp består av material som tillhandahållits i dom tre elementalrikerna. Med andra ord är det de tre elementalrikerna som ÄR och förser människan med material till hennes mentala, astrala och fysiska kropp. Var och en av dessa kroppar har sitt eget medvetande, som är helt skilt från kroppens ägare, det mänskliga Egot (manas eller vår inre Gud), och som vi använder dessa kroppar för att kunna fungera och samla erfarenheter på det fysiska planet.

Den manasiska elementalsubstansen består av ett så hårfint levande material, att det uppstår en vibration så fort vi tänker en tanke. Den här tankevibrationen på verkar materialt både på det mentala, astrala och fysiska planet, varvid en TANKEFORM uppstår. Denna form motsvarar helt tankens mönster, styrka och kvalitet. Det är dess former som vi kallar för elementaler. Med andra ord är vårt sinne materia, men levande materia, och varje tanke vi tänker fäster sig vid sinnet och förbinds med det. Dessa former är lättrörliga (fleeting) och kan existera i några timmar, i månader eller i åratal.Elementalerna i sig har ingen form. Formen är producerad av människornas tankar, medvetet eller omedvetet, och våra känslor förser dem med energi och kraft.

Människorna tänker tankar och ger därigenom form åt dessa väsen. Genom att ständigt upprepa samma tankar, ger vi dem till viss del också ett slags enkel intelligens. Både astrala och mentala elementaler, som äger ett slags kvasimedvetande, påverkas mycket lätt av människor tankar och begär. De tvingas av tänkarens kraft och energi att anta en form. Varför? Jo, därför att de använder samma plan som utgör människors kroppar. Och för att kunna skapa substantiella former klär de sig i människans mentala, astrala och fysiska natur. Sedan kan de bli aktiva och ibland mycket mäktiga väsen. Det berättas om Martin Luther att han såg en djävul. Alltifrån barndomen hade Luther haft en föreställning om en personlig djävul, som hade en viss skepnad. Varje gång han upprepade den tanken gav han form åt elementalen och denna iklädde sig omedelbart den form som Luther föreställde sig. Ju oftare han upprepade sin föreställning om den personliga djävulen, desto tydligare blev formen.

 

Vårt själmedvetande

Människan har under evolutionens gång förvärvat ett självmedvetande. Men vi har inte alltid varit varelser med självmedvetande eller haft förmågan att tänka. Det står i DHL att vi en gång i tiden var förnuftslösa varelser, inte så mycket mer än djur. Då hade vi ännu inte utvecklat manas-principen inom oss, den fanns men den var så att säga sovande.

Att människan har förvärvat självmedvetande innebär att hon har förmågan att skapa tankeformer. Var enda tanke och begär som skickas ut av människans mentala eller astrala kropp (begärskropp) har en tillfällig skepnad av mental eller eterisk substans. Det är elementaler som förkroppsligar eller besjälar dessa tankeformer.

Tannkeformerna vill finnas till så länge som möjligt. För att kunna göra detta återvänder de till sin skapare och kräver att bli reproducerade. Det är just detta som gör, att vi är benägna att upprepa samma tankemönster gång på gång. . .

Sålunda kan kristalliseringen av sinnet uppstå. Sinnets schabloner är människans största fiende, hennes starkaste motståndare.

Vårt sinne är alltså materia, men det är en levande materia. Och varje tanke vi tänker fäster sig vid sinnet och förbinds med det. Tanken blir en elemental och om vi inte bryter sönder våra mentala schabloner kommer elementalerna att vända sig emot oss och plåga oss.

Vårt medvetande identifieras och styrs nästan helt och hållet av dessa väsen som vi själva har skapat. Det är de som producerar den fortlöpande strömmen av känslor och begär som uppstår inom oss. Tillsammans utgör de vad som helt enkelt kallas vår PERSONLIGHET, vårt personliga Ego. Det betyder att vi för det mesta inte är självbestämmande varelser, som har en fri vilja, utan att vi blir styrda och dominerade av elementaler som vi själva har gett form åt.

 

Stillhet minskar inflytandet

Det är bara i meditationens stillhet som vi kan befria oss från deras inflytande. Men de mentala elementalerna tycker inte om att sinnet blir stilla. De föredrar att sinnet är rastlöst och oavbrutet aktivt, för att kunna uppleva så många tankevibrationer som möjligt. Det gör att de känner sig levande. Detta förklarar våra svårigheter att koncentrera oss och få kontroll över våra tankar.

Begärselementalerna tycker om att uppleva så många känslor och så mycket spänning som möjligt, ju mer desto bättre. Ilska, hat eller vilken typ av grova vibrationer som helst får de astrala elementalerna att känna sig vid liv. Det är en av anledningarna att de förenar sig med människans djuriska natur.

De fysiska elementalerna gör sig påminda till exempel när vi är trötta, hungriga eller törstiga. Den processen behöver vi inte lägga oss i, annat än om vi på något sätt överdriver en böjelse, som när vi missbrukar mat eller alkohol. Just då är det elementalerna som bestämmer över kroppens ägare (vårt mänskliga Ego). De vill uppleva känslan av att bli matade om och om igen. Då bryr sig elementalerna inte om vad kroppens ägare vill utan tar över och resultatet blir att vi äter eller dricker för mycket.

 

Allt är sjufaldigt

Teosofin säger att allt i naturen - och med naturen menar jag både det synliga och det osynliga - är sjufaldigt. Det är likadant med elementalerna. (DHL 1:180)

Vi vet nu att tankar är elementaler, men i DHL står det också att roten till varje elemental är en gudagnista, en monad. Att den i grund och botten, i sin essens är en gudomlig varelse, en gudomlig gnista. Varför? Jo, därför att den äger all de sju principerna - än så länge latenta - och därmed potentiellt är en Gud. Men denna gudagnista är i början av sin utvecklingsbana. Det betyder att varje gudagnista eller elemental är ett lärande väsen.

En av grundprinciperna i DHL är att varje fysisk atom förkroppsligar en elemental på sin väg att bli en människa. Naturligtvis måste elementalerna genomgå oändligt många faser av existens och otaliga förkroppsliganden, men inte desto mindre är de förutbestämda att bli mänskliga.

(DHL 1:291) "Varje så kallad ande har i själva verket, antingen varit eller kommer att vara människa. Liksom all de högre andliga väsendena äro människor, som för tidsåldrar sedan i andra manvantara  levt på denna eller andra himlakroppar, så skall alla de lägre,  halvintelligenta eller ickeintelligenta elementalerna i en framtid bliva människor"  och (DHL 1:181) "Människan liksom och varje atom i världsalltet, bär inom sig möjligheten och anlaget att varda en Gud och slutligen Gud."

Med andra ord: En gång i tiden var också vi elementaler eller babysjälar och har nu utvecklats till människor. Och våra tankar - som är elementaler -  kommer att bli framtidens människor i kommande manifestationsperioder (manvantaras). I sin utvecklingsstatus är dessa elementaler naturligtvis lägre än människan. Man kan säga att människan har kommit halvvägs på evolutionsvägen, mellan å ena sidan gudarna (Dhyan Chohans) och å andra sidan dessa väsen under henne, elementalerna.

Det skulle vara fel att betrakta elementalerna som onda väsen. De utgör en del va det gudomliga livet och är väsen under utveckling, precis som vi människor. Den enda skillnaden är att de befinner sig i en annan fas av utvecklingen. Dessa elementaler, som utgör en del av vår lägre konstitution, följer helt enkelt sin egen utvecklingsbana, ner i materien. Men vi påverkar dem med våra tankar och präglar dem med våra känslor. Därför är vi också ansvariga för dem, de är delar av vårt väsen, vi har dem så att säga i släptåg. De bildar vår mentala, astrala och fysiska kropp.

 

Människan en hierarki

Och nu leder detta oss in till en av de vanligaste lärorna inom den teosofiska filosofin, nämligen att människan är en sammansatt varelse.

Människan är en hierarki, ett mikrokosmos, ett litet universum men fungerar som en individ! Individen är sammansatt av ett otal mindre utvecklade väsen, t ex celler. Cellerna har sitt eget medvetande och består av ännu mindre väsen som kallas för molekyler. Molekylerna består av atomer, som i sin tur består av ett oändligt små beståndsdelar bl. a elektroner. Observera att alla har sitt eget medvetande! Samtliga tillhör de människan eller den mikrokosmiska hierarkin som verkar under ledning av en hierark, nämligen av vårt mänskliga Ego eller vår inre Gud. Alla mindre utvecklade livsformer som frambringar denna kropp (genom vilket det mänskliga Egot uttrycker sig i den fysiska världen), står under dess inflytande och vi är därigenom en tankeform av vår inre Gud. En av de grundläggande lärorna i DHL är att varje väsen lever sitt liv i en sfär av ett större väsen. Dessa läror kallas "doktrinen om hierarkin" (Tho Doctrine of Hierachies).

Liksom människan tänker tankar och fyller atmosfären omkring sig med dessa levande väsen, de bevingade budbärare som kallas tankar, så utsänder det kosmiska grundväsendet - eller den kosmiska hierarkin eller kosmiska guden - kosmiska tankar som är delar av den själv.  Varje universum är fyllt av väsen som har sitt ursprung från och uppstår i toppunkten, dvs just den hierarkins Gud. Och denna Gud, det andliga grundväsendet, avkastar eller frambringar ur sig själv vid varje manifestationsperiod en månggestaltade serie av hieraekier. Dessa hierarkier består av lägre väsen som i andlighet och dignitet är lägre än guden själv. De är tankar som guden eller den kosmiska ursprungsmänniskan tänker. Just så använder universums hierark eller "arkitekt" kosmiska tankar ("ideation") för att spegal det universella medvetandet i materien och därigenom ge liv till alla olika nivåer av tillvaro i vårt universum. På precis samma sätt följer elementalerna de spår som våra tankar har gett dem. Och så har de byggt det fysiska tempel åt oss, som utgör vår kropp. För de elementaler som bildar vår kropp är vi såsom gudar. Å andra sidan är vi mänskliga varelser ingenting annat än utvecklade elementaler, i jämförelse med de väsen som är högre än vi själva.

Vi är också omgivna av elemnetaler -  de finns i luften vi andas, i vattnet vi dricker och i maten vi äter. De finns i marken, i växter och i rymden. De finns också i vårt blod, i våra muskler och vår benstomme. Kort sagt: de finns överallt. Vi byter hela tiden elementaler med varandra genom att vi kommer i kontakt med människor och djur: De kommer in i oss och de strömmar ut ur oss hela tiden, non-stop!

 

Vi är ansvariga

Varje tanke är så att säga baserad på en viss vibration. Det betyder att varje tanke har sitt eget liv, den har sitt eget väsen och sin egen utvecklingsbana att fullfölja. Var och en har sin särskilda väsensnatur (swabhava), som är dess individualitet.

Därför måste varje tanke eller elemental som utgår från människan förr eller senare återvända till henne, eftersom den är hennes egen skapelse. Den är fylld av hennes egna vibrationer och är följaktligen hennes karaktär. Elementalerna är väsen för vilka människan är ansvarig, därför att hon har påverkat dem med sina tankar. De är delar av hennes väsen, tankar av hennes tänkande, barn av hennes själ. Det betyder att vi är ansvariga för varenda tanke vi tänker. Tänk på det!

Här har vi också roten till karma. Vi vet nu att elementaler är resultatet av våra tankar, men dessa resultat producerar i sin tur nya resultat. Elementalerna är väsen som reagerar på våra tankar. Naturen omkring, som också består av elementaler, reagerar i sin tur ögonblickligen på elementalernas reaktioner, osv.

Karma är ett slags justeringe mellan orsak och verkan: En orsak skapas genom något väsen, som har en viss verkan på andra väsen i naturen omkring, och dessa väsen är i sin tur orsak till nästa reaktion och verkan, osv. Man kan inte skilja karma och väsen från varandra. Med andra ord: inga väsen, ingen karma.

 

Valet är vårt

Resultatet av våra tankar och känslor yttrar sig i handlingar, ju starkare tanke desto starkare handling. Om vi insåg att alla vår handlingar och tankar med oundviklig konsekvens verkar och återverkar på såväl oss själva som på alla andra varelser och väsen, oavsett var de befinner sig, hur annorlunda skulle vi då inte leva våra liv? Eller om vi insåg att varje tanke är ett ting som förr eller senare resulterar i en verkan? Och att upprepat tänkande i en viss riktning kommer att få sina följdriktiga konsekvenser?

Som jag nämnde tidigare, är vi ansvariga för varje tanke vi tänker och för varje handling vi utför. Det ges ingen förlåtelse för våra synder genom någon extra kosmisk gudomlighet! Bar vi själva kan vända ont till gott. Vi kan nu till fullo förstå den betydelse som ockultismen framhåller när det gäller att få kontroll över våra tankar och kan förstå hur viktig innebörden av moral är. I sin lilla bok "Praktisk Ockultism" fastslår HPB mycket klart att bara människan kan rädda människan.

Jag citerar: "Det är en evig lag att människan inte kan räddas av en kraft utanför henne själv". Alltså - vi är vår egen karma, god eller dålig. Valet är vårt! Som mästaren KH säger: "Du har skapandet av din egen framtid i dina händer och varje dag kan du väva dess mönster".

 

Ingo de Jong är en mångårig medlem i Teosofiska Samfundet. Han håller välbesökta föredrag i teosofiska ämnen som han studerar med stort allvar. Han har också en studiecirkel i vår lokal på Karlaplan (sthlm) där gruppen fördjupar sig i teosofisk litteratur.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-05 23:46 #1 av: Waara

Spännande o tack!, denna får bli nattaläsningen hära :)

Anmäl
2009-09-06 00:00 #2 av: Aldebaran

En rätt så intressant artikel om ett hett ämne på denna sajt...Karma

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-06 00:32 #3 av: Aldebaran

Ur Karmabegreppet kommer en jättejobbig tanke, det är jag som i grunden är orsaken till allt som händer mig, det går sällan hem jag vet..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-06 00:38 #4 av: Mads

# 3 Det brukar gå hem hos de som inte haft så mycket motgångar eller råkat illa ut i livet Glad Man själv är orsaken till väldigt mycket, men inte allt.

Amor Vincit Omnia

Anmäl
2009-09-06 00:42 #5 av: Aldebaran

å du tror att jag glidit omkring på en räkmacka genom livet? Självklart är du orsaken till det som händer just dig..Liksom rollerna kan bli ombytta under nästkommande liv. Och då är det tvärt om du som får vara dum och din plågoande i detta liv blir det sk. offret...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-06 00:46 #6 av: Mads

# 5 Allt handlar inte om dig Alde, jag skrev mitt inlägg riktat rent allmänt inte specifikt till någon. Skulle det fungera som du skriver så skulle allt bara gå runt i en cirkel och då förvsinner meningen med allt, det blir ju helt meningslöst att liv efter liv göra samma sak med omvända roller emellanåt...Obestämd

Amor Vincit Omnia

Anmäl
2009-09-06 00:49 #7 av: Aldebaran

nej det blir det inte, men klart vaknar man aldrig upp utan fortsätter att hämnas så blir det ett litet ältande. under ett antal liv...

"då förvsinner meningen med allt, det blir ju helt meningslöst att liv efter liv göra samma sak med omvända roller emellanåt...Obestämd"

Ser du, du har en medveten tanke om detta, jag tror inte att du kommer att leva liv efter liv och göra samma sak...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-06 00:54 #8 av: Mads

# 7 Nej, det tror inte jag heller tack och lov men som du beskriver det så skulle det fungera så. Tex min familj behandlar mig illa i detta liv, aha då är det klart så enkelt som att det är min karma och jag behandlade nog min familj illa i mitt förra liv, så i nästa vad händer då ? Jo, då kanske jag inte har någon familj för det blev helt enkelt för jobbigt och belastande oavsett vad Skrattande Jag tror helt enkelt inte det fungerar riktigt så, även om jag är benägen att tro på karma så drar jag inte det till ytterligheter. Jag kan påverka min karma, men inte andras och så länge man lever tillsammans med andra människor som vävs våra karmor ihop vare sig vi vill eller ej och det kan vi inte göra så mycket åt mer än att flytta ut i skogen med inga grannar.

Amor Vincit Omnia

Anmäl
2009-09-06 01:03 #9 av: Aldebaran

ja du kan påverka din karma vilket texten ovan åxå säger. Men det är bara du som kan bryta mönstret, inte din familj eller den som gör något mot dig... Det är givetvis inte karman isig som utvecklar dig ett steg i rätt riktning utan din reaktion på karman du får just nu...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-06 01:12 #10 av: Mads

# 9 Jo precis, det är inte så enkelt då ju med andra ord som folk gärna vill ha det till ibland. Det räcker inte att jag går runt och tänker fina vackra tankar och gör valet att aldrig ljuga, livet och min karma blir inte en fest för det...

Amor Vincit Omnia

Anmäl
2009-09-06 01:16 #11 av: Aldebaran

det är ju klart att allt vänder inte på en femöring, men det var heller inte det jag avsåg. Tankar har som du ser i texten ovan en annan effekt som få tänker på...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-06 01:18 #12 av: Mads

# 11 Sant, det är mycket med det hela man ska hålla reda på. Ju mer man lär sig och kan ta till sig desto bättre blir det antar jag...eller hoppas jag Glad

Amor Vincit Omnia

Anmäl
2009-09-06 02:41 #13 av: [yodhe]

 

Den här artikeln är ju väldigt bra. 

Tanke,känsla, handling, är ju det som styr oss,

intressant och veta hur de styr oss också, mycket talande text.

Och givetvist påverkas vi med det i karma, det enda man kan göra är att bryta mönstret, vi skapar vårt trauma både från tidigare och här.

Allt jag har blivit utsatt för har jag själv valt att uppleva, inte bara det onda, även det goda, det glömmer vi åter igen..

även om det kan vara svårt att ta till sig när man fortfarande är sårbar i sin trauma. Inte alltid lätt att ta till sig.

Tack för en fin artikel.

 

 

Anmäl
2009-09-06 02:58 #14 av: Aldebaran

varsågod...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-06 13:37 #15 av: Aldebaran

En annan aspekt på detta är många av dom sk. "jordbundna andar" kan vara ett fenomen som uppstår med dessa elementaler. Det är många gånger dessa energier som du får tillbaka i tron att det är dina nära och kära som kommer.. Du som anhörig påverkar ju dessa elementaler liksom mediumet att forma det du vill ha...

 

 

      

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-06 14:40 #16 av: sven-g

 mycket intressant läsning. Detta stämmer i stort vad ett trans medium sa under seans. En av deltagarna frågade vad händer när jag föds och dör. Svaret var typ följande. Vi är alla en del i ett stort minne, när vi föds får vi ta del av detta minne, med dess erfarenheter som det tidigare samlat, uppgiften i livet är att tillföra detta minne kunskap genom erfarenheter. Detta betyder när vi dör ökar minnets erfarenheter, därför utvecklas vi hela tiden. Dessa val vi gör av de tidigare erfarenheterna, dvs med hjälp av den lilla del av minnet vi fått, är den lärandes val. Det betyder att alla är del av allt, men själv en mycket liten del, i en utvecklings fas. 

Skriver en del av en dikt som jag inte skrivit klar.

Du som aldrig funnit, solen i liv. Ditt liv har bortrunnit, i mörker sorg och kiv.

Du samlar på dej stenar, av det du byggt ett berg. Fast du inte alls det menar, du suger ur din märg.

Anmäl
2009-09-06 15:51 #17 av: Aldebaran

Minnet är ju din sk monad som tankar över dina erfarenheter från ditt tidigare liv, på Kausualplanet där din förra personlighet upplöses och därifrån du kan reinkarnera igen...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-08 11:26 #18 av: rore

"Jag citerar: "Det är en evig lag att människan inte kan räddas av en kraft utanför henne själv". Alltså - vi är vår egen karma, god eller dålig. Valet är vårt! Som mästaren KH säger: "Du har skapandet av din egen framtid i dina händer och varje dag kan du väva dess mönster"."

 

Jag tycker personligen att denna artikel säger en hel del, även om det lilla sårade barnet inom mig vill protestrera.

Jag föddes in i en alkoholistisk familj och som barn var det väldigt svårt att värja sig mot alla otäckheter som förekom. Såg mig själv som ett offer långt upp i ålder och lät mina tidigare erfarenheter och skydds mekanismer styra.

Försökte hitta lösningar utanför mig själv och hade så klart mitt egna förnekelse system i full gång under många år.

Offerkoftan låg som en smäck över hela mitt varande. Jag önskade bli räddad ur detta av Någon/något Annat.

Jag lärde mig så småningom att det inte fungerade på det viset.

Ovanstående citat ger mig bekräftelse på den insikt jag fick när jag började leta andra vägar till läkning.

Hela artikeln talar till mig.

Tack Alde

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-09-08 12:19 #19 av: Wargmane

Ja Rore visst finns det små sårade barn inoom oss alla ....så är det ju...och inget fel m,ed det...

Gäller bara att ta det där lilla sårade barnet i knät ...trösta förstå och acceptera ....sen är det lättare att gå vidare .....tror jag....

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-09-08 12:22 #20 av: rore

Absolut wargis. Gäller bara att hitta fram till den lilla inom sig, så går det mycket lättare att trampa vidare på livets stigKyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-09-09 00:58 #21 av: evrekaw

Vet inte varför... Men det känns tufft att man valt allt själv - gott och ont... Det är inte lätt att ta om man har och/eller har haft ett tufft liv. Tanken att man kan förändra saker genom tankens kraft gör dock att det känns mera humant.

Men jag kan förstå Mads resonemang... Är en treåring som blir utsatt för en pedofil verkligen att lasta för att ha orsakat det själv? Vet inte om jag köper det...

Jag förstår det där att man släpar med sig karma från tidigare liv som man sedan får bearbeta genom att exempelvis få en tuff barndom - men jag känner ändå lite avståndstagande där...

Anmäl
2009-09-09 01:16 #22 av: Mads

# 21 Jag känner lite som så att även om vi som individer har vårt eget fria val i livet gällande mycket så är vi också beroende av andra människor som formar och skapar delar av de vi är och blir, likaså händelser och liknande som vi faktiskt inte alltis själva kan påverka. Skulle vi alla kunna påverka allt själva skulle nog betydligt fler människor leva lyckliga och helt problemfria liv. Och det känns som en alldeles för enkel lösning att tänka som så att tex om jag blir arbetslös i detta livet har jag kanske haft ett bra jobb med mycket pengar i det förra livet som jag då kanske inte uppskattade tillräckligt eller missbrukade så jag nu då ska lära mig en läxa...

Amor Vincit Omnia

Anmäl
2009-10-12 02:27 #23 av: [Jeremina]

Det här ska jag läsa när jag är piggare under kommande dag inte i natt! Så kan jag kommentera det!

Anmäl
2009-10-12 03:23 #24 av: Aldebaran

oki, låter bra det Glad

Ser framemot dina kommentarer och din tolkning

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-12 11:36 #25 av: Moonwing

Den här ligger på mitt natt-bord,Alde..den är "kusligt sann".

..påminner mig om ett talesätt;"När man prata om trollen..står de i farstun"..

Hur mycket framanar vi inte i våra (tankebanor) liv-utan att vara försiktiga! Om vi tog mer hänsyn till vad vi önskar  o vill välja för vägar -så skulle vi/andra... få bekymmer/glädjeämnen ,därefter med..Flört

/Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-10-12 15:27 #26 av: Aldebaran

visst är den "kusligt sann"... det där med elementaler som styr och ställer över oss.

Vi drar ju ihop dessa energier helt själva med våra begär och tankar. Många av dom sk. "jordbundna andarna" är ju i själva verket elementaler som "spökar" för oss...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-12 22:58 #27 av: [Jeremina]

Ja..nu har jag läst alltihopa långsamt och jag blir häpen för nu förstår jag vad du menat Alde med ditt snack om Karma hela tiden.

Jag har tänkt mycket nu senaste veckorna som jag inte brukat och vet inte om jag ska handla därefter eller inte? Obestämd

Ska läsa fler gånger och se vad som poppar upp i huvudet då Glad

Anmäl
2009-10-13 04:47 #28 av: Moonwing

# 26..tror du har helt rätt,där,,

-sådana saker tenderar att bli värre ,ju mer man talar om dem..tänk på alla spökhistorier,som ungar sitter o hetsar upp sig med..nog händer det något alltid..just då!Flört

Tankar är ju raka motsatsen till stillhet..så man kan ju förstå konsekvenserna,därför är det fruktansvärt viktigt -att vara "mentalt ren",och förberedd..(stillat sin själ)..tömt sitt känsloutrymme sas.

...om man vill öppna sig för något-för att vara säker på att det är rätt sorts energier man får kontakt med..inte lätt,alltid!Foten i munnen

 

/Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-10-13 10:51 #29 av: sven-g

Min morfar brukade säga, om man tänker eller pratar om dom, kommer dom. Och att känna av sådant kallade han en släkt förbannelse. Men tanken kommer onekligen till en sak jag jag minns tydligt från min barndom, som talar mot detta.

Jag var en av få som fått en barncykel, vilken jag var i vår by och cyklade med, vid en gård såg jag en tant som rensade en rabatt, men jag såg att hon var så blek saknade färg. När jag kom hem till morfar och mormor, talade jag om att hon såg så konstig ut när hon stog och rensade rabatten. Morfar sa nu är du tyst, som barn reagerade jag så, att jag tjatade om saken. Till sist sa han att hon var död, och inte kunde stå vid blomlandet. Jag förstår idag varför han inte ville att jag skulle prata om saken. Detta med att se sånt här har ingen förståelse i vårt samhälle, och än mindre på den tiden. Om inte det varit detta tjat skulle jag glömt saken, på några dar. Men när man får order att tiga som barn, då kommer man ihåg. Då ställs undran jag kunde ju inte dra till mig elementaler, vid sådant tillfälle. Vid andra tillfällen jag sett, men inte då.

Anmäl
2009-10-13 22:44 #30 av: Moonwing

Det var mycket som inte var rumsrent förr,bla alla sk kostnärliga yrken,sångare,artist,målare ,tivoli-arbetare och bla gåvan att se saker andra inte såg.

Jag tror även "förmågan att se",är att likna vid tex att teckna..det kan ju alla göra!..

..men hur,ja en del kan ju göra ett porträtt av saker -andra bara streck,en teckning är det dock!

En del tror jag,har lättare för vissa saker i  livet,köra bil,sy,se andar,hantera djur osv

Det är fortfarande inte vedertaget att öppet tala om sådana saker.

Tom konstnärer brukar säga att deras konst,inte riktigt blir erkänd förrän efter sin död-många får höra att de "fejkar",sin konst emedan de lever..precis som de som "ser saker"..

En förbannelse kan ju vad som helst bli,alltså en gåva..-ett kunnande,som eventuellt gör dig isolerad , ger dig ovänner  eller prat bakom ryggen!..det var nog detta din Morfar menade!

Han ville nog inte att folk skulle prata bakom ryggen på dem-om de såg eller hörde något ,som andra inte kunde se.

Mycket kända artister,tycker ibland att deras kändisskap,blivit en förbannelse..eftersom det så starkt inverkat på deras personliga sfär,precis som väldigt välbärgade släkter osv(tex kungligheter)

Jag ser själv "spöken"..precis när som,oavsett man tänker på sånt eller ej. Fast låter jag tankarna kretsa för mycket runt sådant-märker jag ju att intensiteten blir större...

Faktum är att jag ,när jag är som mest upptagen med annat-ser dem dyka upp!...kanske är det inte samma energier som visar sig..på ÖN,har de lite mer koll på just den här saken.!

Fast jag har blivit mer medveten om att mina tankar spelar stor roll i allt jag gör o säger,och detta med att just veta vad som kan eller inte kan,påverka dina tankar...är viktigare än vi tror,en del tror ju tom att det påverkar vår hälsa eller framgång i livet.

 

/Moonwing

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-10-13 23:44 #31 av: sven-g

#30 Har rätt god koll vad gäller medialitet, pga att detta följt mig genom livet, har jag senare år utbildat mig i detta ämne, har ingen tanke på att tjäna ett öre på detta, utan enbart för att lära mig mera om, det som varit närvarande. Detta håller jag en mycket diskret i mitt när område, dvs jobb grannar osv. Och det som du menar med att man ser dom när man inte förväntar sig det, är vanligt för mig, de gångerna är dom som tydligast, förklaringen ska visst vara att hela deras energi går åt vid visandet, och därför går dom vid tillfälle, ej att ha annan kontakt med.

Anmäl
2009-10-17 21:59 #32 av: evrekaw

Känner att vi halkat av diskutionens kärna lite nu... Karma... Att vi styr vårt öde med våra tankar...

Jag får inte ihop ekvationen... Vi är så många som har sammanlänkade liv... Om vi bara tar två grannar, varav den ene vill ha vänskap och den andre krig... Då kan ju inte bådas tanke vinna... Någons tanke måste bli realitetens. Det kan inte både vara sämja och krig... Bådas tanke kan inte vinna...

Kan någon få ihop denna ekvation?

Anmäl
2009-10-18 19:42 #33 av: Moonwing

Hej evrekaw!..

.."som man sår,får man skörda"...Flört de´,det är karma i allra högsta grad det!

..eller "orsak och verkan"...det är också en karma-lag,allt vi gör och får ta konsekvenser för, är karma..Skrattande

Alla tankar slutar för det mesta i någons sorts form av handling.som får effekter-bra eller dåliga..allt detta bildar ett karma.

Om jag tänker krig,så får det säkert ett resultat av något slag..detsamma gäller grannen,utmaningen ligger  i att;..

..ställa sig över, känslo-inflytandet och låta förnuftet råda,tex insikten om vad som gynnar oss bäst i längden..

Där är det svårt att både som ovan nämnt , släppa offer-rollen och även kontroll-rollen..och finna en balans,för det är egentligen det allting handlar  om.

...balans i allt, man gör i livet..och ta ansvar för allt , som följer..(kanske man skulle försöka övertala, grannen..där!..att inte börja kriga?)

Då har man på en gång,  kanske ändrat på en gammal dålig följd, av impulsmässiga handlingar som i sin tur ..hade fortsatt med..detsamma..osv-vare sig det sker individuellt eller i en större omfattning...

..därför kan man säga att våra tankar är värdefulla/kraftfulla redskap, för allt levande som påverkas av; Tankar-handlingar-följder...mao Karma!

 

/Moonwing

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-10-19 14:29 #34 av: evrekaw

#33 Jo, jag förstår grundprincipen och hur det är menat... Men det som låter så bra i teorin är svårt att få att fungera i praktiken - helt uppenbart...

Om inte båda sidor samarbetar är sämja svårt att uppnå, oavsett om man försöker...

..ställa sig över, känslo-inflytandet och låta förnuftet råda,tex insikten om vad som gynnar oss bäst i längden..

Tog detta exempel om grannar utifrån TV:s "Grannfejden"....

Anmäl
2009-10-19 23:37 #35 av: Moonwing

Ja,en får göra så gott man kan,mer kan man inte!!Skrattande

kramFlört

/ Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-10-19 23:39 #36 av: [Jeremina]

#35 Ja, och andra får nöja sig med det.....Cool

Anmäl
2009-10-19 23:41 #37 av: Moonwing

Precis!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-10-20 01:47 #38 av: Aldebaran

Det är i slutändan inte andra som skall vara nöjda ut du själv...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-20 01:51 #39 av: [Jeremina]

#38 Flört

Anmäl
2009-10-20 01:56 #40 av: [Jeremina]

Förresten så är jag ganska missnöjd just nu med vissa saker och vissa människor.....men inte de góa här! SkämsFlört

 

Anmäl
2009-10-22 21:40 #41 av: evrekaw

#38 Jo, men är man någonsin nöjd med sig själv.... Är vi inte allt för förslavade under "jantelagen" för att kunna det till 100%?Tyst

Anmäl
2009-10-22 22:01 #42 av: [Jeremina]

#41 Jo, det ligger nog något i det.....Glad

Anmäl
2009-10-22 23:27 #43 av: Moonwing

#41..slaveri,går att befria sig ifrån!Flört...

..även om det inte är så lätt..Obestämd

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-10-23 14:56 #44 av: Farwuq

Ska skrivas ut snarast!

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-10-24 00:18 #45 av: Moonwing

#44  Hum,Hum..du har väl inget på hjärtat , Draken..??Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-10-24 00:55 #46 av: Aldebaran

haha  Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-24 22:56 #47 av: evrekaw

#45 Om Draken har något på hjärtat så är det en STOR tanke, för draken har ett stort hjärta...

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.