Livsåskådning

Sanningen - En Högre Religion?

2009-07-19 15:12 #0 av: Wargmane

Beskriver eller förvränger våra sinnen verkligheten?

Ett Föredrag Som ja hittade i gömmorna på Nätet..

Tyckte det var Läs och Tänkvärt!


Sommarveckans tema är i år "Verklighet och sanning". Man kan fråga sig hur mycket av vår verklighet som är sann. Den verklighet som vi lever i har skapats av iakttagelser och slutsatser. Vår världsbild stöder sig också på det vi tror på. Vi tror att jorden kretsar kring solen emedan vetenskapen har bevisat det. I annat fall skulle våra spontana iakttagelser av solens lopp leda till slutsatsen att solen roterar runt jorden. Före Kopernikus och Galileis tid trodde människorna allmänt (bortsett från vissa skarpsynta individer) på en världsbild där jorden var universums centrum. Denna bild av världsalltet var för dem lika verklig som vår vetenskapliga verklighet är nu för oss. Kort sagt, den kunskap ur vilken vi skapar vår bild av verklighet får vi ur tre källor: direkta iakttagelser, våra egna slutsatser och genom att tro på andra människors beskrivningar.

pir.gif

Vad är sedan sanningen? Ordet för sanning är på sanskrit satya och förekommer till exempel i teosofernas motto Satyam nasti paro dharma ó det finns ingen religion som är högre än sanningen. Man brukar i allmänhet översätta satya med ordet sanning. Detta är kanske den bästa översättningen men alla ord på sanskrit har ofta mycket mer flertydiga meningar, än vad man kan uttrycka med ett svenskt ord eller ett ord på något annat indoeuropeiskt språk. Satya har definierats på följande sätt: Sarvendriya´gamya satya ó Satya är det vari sat yppar sig helt. Ordet sat för sin del betyder det bestående, det som inte förändrar sig. Kort sagt betyder ordet sat det oföränderliga, det bestående bakom världens skiftande former. Alla de saker som vi kan nämna har kommit till stånd vid någon tidpunkt: människorna, djuren, vår planet och hela det synliga världsalltet. De har alla sin början, vilket betyder att de också har ett slut. Likaledes försvinner de lärobyggnader och slutsatser som människan skapat, då hon försvinner från universums scen (äännetään: seen = iaktta). Sålunda är ingenting som vi kan iaktta, tänka eller fantisera, sat. Satya, sanningen, existerar ändå, och människan fortsätter att försöka uttrycka denna oföränderliga och eviga verklighet genom sin begränsade förmåga att begripa det och uttrycka det i ord. (Sålunda är Buddhas svar till alla, som frågade honom om den högsta sanningen: "Neti, neti" ändå det slutgiltiga svaret.)

Kan människan genom sina sinneorgan få kunskap om sanningen? Det som är karaktäristiskt för sinnesorganen är att de kan ge kunskap blott och bart om materiella föremål. Materien är en av uppenbarelsens former, den grövsta delen av den manifesta verkligheten. Tanken till exempel är ett mycket finare instrument. Men genom sina sinneorgan kan människan inte få kunskap av andra människors tankar. Detta har lett till att många filosofer har tänkt djupt över begränsningarna av den kunskap som kan inhämtas via sinnesorganen. Platon trodde på en värld av fullkomliga idéer, av vilka den jordiska verklighetens objekt är blott bristfälliga kopior. Denna idéernas värld kan uppnås genom theoria, den klara tanken. Filosofen Immanuel Kant ansåg för sin del att Das Ding an sich ó tinget i sig självt, ó för att skilja mellan den bild av objekten som människan får genom sina sinnesintryck och det verkliga något "bakom" sinnesintrycket, ó alltid kommer att förbli okänt för människan. Den vetenskapliga forskningen har ingen annan möjlighet än att ödmjukt begränsa sig till den kunskap man kan uppnå genom empiriska studier, experiment och iakttagelser.

Den information vi får via sinnesorganen är begränsad inte bara i det hänseendet att de kan ge oss kunskap om materiella föremål. Den ger oss kunskap blott om en viss sektor av materiella fenomen. Det finns många materiella fenomen som människan aldrig kan uppleva. Människan kan till exempel inte se ultravioletta och infraröda strålar och inte heller röntgenstrålar. Vissa höga ljud uppfattar hon inte, sådana som till exempel fladdermössen hör. Atomernas och elementärpartiklarnas värld är stängd för människans syn.

Många österländska filosofiska skolor anser att sinnet ó här brukat i samma betydelse som ordet mind i engelskan ó är människans sjätte sinnesorgan. Sinnet har förutfattade meningar om vad det betyder att se, att höra eller att smaka. Dessa förhandsintryck grundar sig på en ackumulering av minnen från tidigare upplevelser av samma art. Samtidigt ger sinnet oss mera information om ett objekt än vad vi kan få genom sinnesorganen. Vi ser en yta. Vårt sinne berättar om den är mjuk eller hård. För att ta ett annat exempel, vi hör att någon talar till oss, vårt sinne ger ett förstahandsintryck, en känsla av att denna person är antingen välvillig eller hotande, samt ett antagande av denna persons trovärdighet. Sinnet bearbetar i själva verket den verklighet vi lever i.

Temat, att befria sig från minnenas och sinnets tyranni, var det centrala i Jiddu Krishnamurtis tal och verksamhet 1935 ó 1986. Krishnamurti uppfostrades ju av Annie Besant och andra teosofer till att bli en ny Buddha Maitreya, något de flesta närvarande säkert redan vet. Men det budskap han sedan kom med, blev anstötligt för många teosofer.

Filosofen och kvantfysikern David Bohm, som förresten var en långvarig god vän till Krishnamurti, har kommit med en intressant kunskapsteoretisk tankegång om kunskapens och förnimmelsernas tre element, den explicita delen, det implicita elementet och som tredje del det superimplicita elementet. Han jämför dem med en filmprojektor. Den explicita delen, den yttre, iakttagbara verkligheten, är liksom en film som projiceras på den vita duken. Den implicita delen motsvarar det superimplicita elementet och är individens eget medvetande. Medvetandet är likt ett ljus som gör det möjligt för människan att se hela filmen, att få ett intryck av en yttre värld. Det som är intressant är att Bohm antar att den yttre verkligheten är vårt sinnes projektion utåt, att det är sinnet som skapar vår bild av den yttre verkligheten. Detta betyder att världen inte är given, utan sådan som sinnet skapar den. Fast kroppen och sinnesorganen är närvarande, föds ingen perception, om medvetandet inte är "påkopplat". I stället för en perception blir minnet av den stunden kanske bara en tanke som personen just då koncentrerade sig på. På samma sätt sker när två personer uppgår helt i ett samtal på ett tåg, då kommer de inte ihåg hur naturen såg ut utanför tågets fönster.

Buddhisterna anser, att sinnet är verklighetens förstörare. (Jämför Tystnadens Röst: Sinnet är verklighetens förstörare. Må lärjungen döda förstöraren.) Världen visar sig inte så som den är i grund och botten, utan sådan som sinnet skapar den. Enligt yogafilosofin uppfattar människan en återspegling av föremålet. Den första återspeglingen äger rum då föremålet för sinnesintrycket bespeglar tanmatror, det vill säga grunddelar av perceptionen, såsom ljus- och ljudvågor. När dessa har nått sinneorganen och aktiverat de motsvarande nerverna som till slut de relevanta delarna av hjärnan tar sinnets substans, astralsubstansen, formen av sinnesintrycket. En del av sinnet blir subjekt för iakttagelsen och ser den andra delen, som tagit form av sinnesobjektet. Detta är den andra återspeglingen. Sinnesiakttagelserna är således beroende av tanmatrorna, samt sinnesorganen, nerverna, hjärnan och som sista instans, sinnet självt. Ett grovt sinne speglar lättare grova objekt och känner dragning till dem. Då ter sig hela världen och andra människor omkring dem grova och omoraliska. Ett subtilare och mera känsligt sinne, åter, ser hellre subtilare saker, får världen att visa sig känsligare och vackrare.

Få är verkligen medvetna om hur sinnet förvandlar sinnesintrycken och världsbilden. Detta därför att majoriteten är fångar i sitt sinne och ser inte den stora förvrängningen som sker i sinnet. Oregelbundenheter i fönsterglaset kan alltid slipas bort, så att de inte förvränger utsikten. Men om förvrängningen utvecklar sig inom ögat, i dess linser och mellanvävnad, då är det få som ens upptäcker den eftersom de alltid varit vana att se världen på ett annorlunda sätt, som till exempel de som är färgblinda. De har helt enkelt inte något att jämföra med och kan inte förstå vad det betyder att se rött och grönt, blått och gult, som komplementfärger.

Kan människan då få kunskap om Sanningen utan sinnesintryck? Enligt teosofin har människan förutom de yttre sinnena, eller på sanskrit bahyakaranan, dessutom ett inre sinne, antahkarana. Där sinnet och hjärnan upptäcker världen genom de fem yttre sinnena är människans hjärta i kontakt med antahkarana. Anthakarana är bron genom vilket hjärtat är i beröring med de subtila idéernas värld och känner genom det tingens begynnelseorsak.

För att låna H.P.B:s uttryck: "Hjärtat är den andliga medvetenhetens centrum, såsom hjärnan är centrum för förståndet. Men människan kan inte styra denna andliga medvetenhet och inte leda dess energi förrän hon fullständigt har förenats med buddhi-manas. Till dess leder det ó om möjligt ó henne, med andra ord försöker det nå henne, påverka den lägre medvetenheten. Människans tillväxt i renhet hjälper till i dessa strävanden. Det här är orsaken till samvetskvalen, ånger över orätta handlingar, klander över det onda och uppmaningar till att göra gott. Det här kommer från hjärtat, inte från huvudet. I hjärtat finns den manifesterade guden. De andra två är osynliga. Den manifesterade guden representerar trefaldigheten, athma-buddhi-manas." (H.P.B:s undervisning för den inre kretsen).

Hieroglyfen som symboliserar egyptierns hjärta är en vas på vars sidor det finns två öronformade handtag, "hjärtats öron". Den här symbolen är inte vald av en slump, utan pekar på människosinnets dolda, subtila sida som bor i hjärtat. Egyptiska mysterier visade vägen för lärjungen till den nya förandligade tillvaron som har sin grund i hjärtat. I denna kultur, som har sin grund i hjärtat, i verklig visdom vilket dessa mysterier förmedlar, förenar egyptierna hjärtat med alla andra dygder, såsom urskiljningsförmåga och förstånd.

Också Platons förståndssjäl betyder detsamma, verktyg för visdom och förening med den andliga väsenssidan.

Hjärnan och sinnet som är beroende av hjärnans verksamhet representerar människans yttre väsenssida, månnatur eller lägre personlighet, medan hjärtat representerar hennes solnatur och högre individualitet.

Människans högre verktyg eller atma-buddhi-manas-monaden är förenat med hjärtat och upplever världen genom ett inre sinne, som i en syntes. Den grekiska termen syntesis betyder förena. Dess motsats är analysis som visar helheten sönderdelad i sina delar, som de fem sinnena utför eftersom var och en förnimmer endast en del av helhetens våglängdsvibrationer.

Endast den kunskap som erhålles genom det andliga centrumet är verklig kunskap, och spegelbilden speglar sanningen i dess rätta betydelse.

"Den förgänglige kan inte förstå den oförgänglige. Ögat kan aldrig se solen, om det inte i sig har solens väsen." sa Plotinus. Sanningen kan förstås endast av den som har sanningen inom sig.

Ramana Maharishi har sagt: "Hjärtat är den enda verkligheten. Sinnet är endast ett övergående skede. Att bli kvar i det verkliga Självet betyder att återvända till hjärtat." (Talks with Sri Ramana Mahararishi)

Sauli Siekkinen, som är medlem i den finska teosofiska logen Minerva i Lahtis, höll föredraget på svenska sektionens sommarvecka på Kreivillä i juli 2005 
  
  
 

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-19 17:09 #1 av: evrekaw

"Få är verkligen medvetna om hur sinnet förvandlar sinnesintrycken och världsbilden. Detta därför att majoriteten är fångar i sitt sinne och ser inte den stora förvrängningen som sker i sinnet."

Alltid någon fördel med att ha en diagnos som tvingat en till år av samtalsterapi och en massa mindfulness/medveten närvaro...

Att lära sig inse hur sinnet förvränger ens syn på både det ena och det tredje...

Att lära sig hantera detta totalt tror jag är en utopi, men i viss del, samt att vara medveten om att detta sker - bara det ger massor!

Anmäl
2009-07-27 09:17 #2 av: cillaj

 

Vilken bra artikel!!

mycke givande läsning..

Tack

Anmäl
2009-07-27 13:37 #3 av: Wargmane

Ja visst är den bra !

Tror den är tänkvärd för många !!Glad

 

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-27 15:11 #4 av: Volito

Deepak Chopra I "Livet efter döden" mycket bra farklarar vad är sanning, hur funkar vi, universum och hur vi skapar varan egen och gemensamma "sanning"-livet- verklighet före nu och efter döden....

det visas ur alla religionens osv synvinklett

en svårt läsning för synnet och självklart för själen

Anmäl
2009-07-28 13:30 #5 av: Wargmane

Ja den där boken har jag hört mycket gott om...kanske dags att läsa den...

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-28 19:04 #6 av: rore

En tanke om sanningen som jag behöver sätta ord på.

Sanningen.

Jag kan uppleva den som aningen lurig,Skämsmen det är inte heller rätt ord.

Jag menar den EGNA sanningen. Den sanning som vi bär med om inom oss.

Den kan förminska oss om vi väljer detta tillstånd. Men den kan också

växa och berika oss och behöver inte alls ha samma innebörd i dag,

som den hade för ett tag sedan. I framtiden kan den ha tagit sig en annan skepnad.

Men den är ändå sanning. Ursprungs känslan och tanken har bara förändrats.

Beroende på hur vi väljer att se på och hantera den./Rore

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-28 19:45 #7 av: Aldebaran

Det kanske är lättare om man skiljer på sanning och tolkning...Det finns bara en gudom men vi har olika tolkningar av den. tror att det är bättre att säga så än att blanda in ordet sanning. sanning kan ju bara finnas en ellerhur? Sedan behöver inte din tolkning vara rättare eller felaktigare än min, om ni förstår vad jag menar?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-28 20:03 #8 av: rore

Jo, jag förstår vad du menar.

Och jag tror att jag tänkte nog inte direkt ur ett teosofiskt perspektiv när jag skrev detta heller.

Inlägger hör kanske inte ens hemma här.

Skäms Du får ta bort det om du villFlört

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-28 22:09 #9 av: evrekaw

Sanningen är alltid subjektiv, så hur skulle någon av oss kunna bära eller äga den?Obestämd

Anmäl
2009-07-28 23:07 #10 av: Aldebaran

#8 Nej, jag tar inte bort något.. Det var bara som ett förslag...Att tänka på alltså...

#9 Ja, vi kan inte äga sanningen bara vår egen personliga tolkning av denna enda sanning...Och denna tolkning kan ju förändras/variera från fall till fall och av våran egna utveckling...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-29 16:43 #11 av: rore

*lägger pannan i djupa veck*

Det finns lite att grunna på här.Obestämd

Ju mer jag tycker mig förstå, desto mindre begriper jag.Förvånad

Helheten är för allomfattande för min hjärnaSkäms

Men det gör ingentingCool

Får nog ta och läsa den flera gånger tror jag.Flört

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-29 16:54 #12 av: Wargmane

Hihhihihi jag brukar säga ...att det är i kapitulationen över att man inte förstår....Insikterna kommer....

och jag lovar....det gör dom !!

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-29 17:00 #13 av: rore

Jo, absolut. Det känner jag också.

Det är precis som att jag inom mig fattar och känner igen det som skrivs.

Men hjärnanFörvånad hänger inte riktigt med i svängar.

Så jag har förtröstan.

*fnissar*

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-29 18:49 #14 av: Wargmane

hehehe ja men den där "påsen med sk-t " vi har däruppe på axlarna är det inte mycket bevänt med .....hjälper inte att vara intellektuell för att greppa detta !

Snarare ett hinder ...tror jag !ObestämdFlört

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-29 19:00 #15 av: rore

OskyldigCool

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-08-02 04:07 #16 av: Moonwing

Mycket bra läsning!

Jag ser endast en sanning,livets och dess cyckel självt,någon annan sanning finns inte.

Jag tror allt vi satt ord på;Vetenskap,Religion;och allt annat namnsatt "vetande",som samma och en sak!

-jag brukar säga till min man;"Tänk om alla ,la bort alla stagnerande tankegångar i sitt sökande,bara slutade leta så förtvivlat..och började se!!" (de de har framför näsan)

Allt är ett o samma.. om 25 år kommer vi o kalla det som somliga lägger en mystisk beteckning på,för vetenskap,så fort en övertygelse  visar sig ha en slags "logisk"-förklaring,vill man ju kalla det vetenskap.

Sanningshalten,riktigheten(relativa?)-verkar inte spela någon roll..när man belägger något som "en vedertagen" förståelse av vad som helst,egentligen.

Allt har endast en,och samma förklaring-något annat strider emot vår  s.k logik.

Hur skulle det möjligen,kunna?-exister flera?.."sanningar",när det gäller vår existens-då skulle ju inte tex naturlagarna längre gälla-allt skulle vara en enda" instabil verklighet" ,som ändrades från "sanning" till "sanning".

Med så många olika trosuppfattningar som finns,skulle det påverka vår tillvaro i ett kaos,där inget kunde växa vare sig andligt eller fysiskt!

..ja det är en del,av mina tankar..

Kram Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.