Adyar

På Livets Tröskel

2009-07-30 20:18 #0 av: Aldebaran

Denna historia skriven av Jean Delaire fanns i Decembernumret av Teosofisk Tidskrift 1917. Den är otroligt vacker och ger många tankar. Har haft ett himla jobb med att skriva av den på den svenska som användes 1917.

PÅ LIFVETS TRÖSKEL

Af Jean Delaire

 

Livets tröskel.jpg

 

I det fördolda rummet mellan himmel och jord, som själarna genomfara på sin väg tillåterfödelsen, var Stora Rådet församladt. En oändlig skara skinande änglar fyllde den tysta rymden med sakta vingsus. Den afgörande stunden var kommen för en själ, som upplefat många jordelif, hvilkens pilgrimsfärd varit lång och svår och som hade tillbragt oändliga tidsrymder i nirvanisk salighet såsom lön för ädla lif.

Hon stod lik en ängel, omfluten af ljus inför Karmas Herrars rådsförsamling, hvars utslag är ofelbart, och bredvid henne stod tvänne af deras tjänare. Den Högste Herren talade till den bidande själen sålunda:

Barn av jord och af Himmel, i ditt senaste jordelif blef din skuld till fullo infriad. I ditt nya jordelif, som nu öppnas för dig - ty ännu är du icke frigjord från Födelsens och Dödens Hjul - kunna Frid och Lycka blifva dina ledsagare, om du önskar det. Du har ännu en svår läxa att lära, och du kan lära en af dem på det sättet. Men den kan också läras på annat sätt, på en annan och kortare väg. Och ditt är valet.

Under det han så talade, fäste Den Högste Herrens ögon, dessa allseende ögon, lugna och lidelsefria som Ödet själft, Själens blick på de tvänne gestalterna vid hennes sida, Karmas Herrars tjänare. Och hon såg, att gestalten på hennes vänstra sida höll i sin hand en krans af rosor och gestalten på hennes högra sida ett svärd. Kärleksfullt dröjde Själens blick vid rosorna.  Det var röda rosor, icke djupröda, utan den färg man oftast får se i hjärtat af en eldslåga, färgen på den kärlek, som renats från lidelsernas slagg.

I de himmelska rymder, där Själen tills nu hade dvalts, hade minne från jorden så småningom förbleknat, till och med de lyckligaste och lifligaste, inför de högre fröjderna i ett nytt lif, liksom stjärnorna synas utplånade från himlen, när solen går upp i alla sin glans. Och under det att hon liksom förtrollad betraktade rosenkransen och handen, som höll den, hvilken var beredd att smycka henne med Kärlekens och Lyckans blommor, stod det plötsligt för henne tydligt och klart ett lif hon lefvat på jorden för ändlösa tider tillbaka... Hon såg sig själf som en kvinna, ung och strålande, i en trädgård af rosor. Rosor öfverallt, böjande sig fram emot henne, smekande henne, då hon gick förbi, röda rosor och vita rosor, lutande sig tungt ned från stjälken, rosor, öppnande sina knoppar för morgonsolen. Ännu en gång såg hon sig i denna trädgård, ännu en gång kände hon dess oemotståndliga dragningskraft, kände kallelsen från jorden, våren, morgonens friskhet... I den stilla soluppgången väntade Någon på henne bland rosorna. Själen såg in i Den Högste Herrens ögon, dessa ögon, som aldrig tycktes hafva känt mänskliga lidelser.

Herre, om jag väljer rosornas tecken, hurdant skall mitt öde då blifva? Och varför är den andra vägen betecknad af ett svärd?

Barn af jord och af Himmel, om du väljer rosenkransen, skall du lefva ditt nästa lif som en man, stark till själ och kropp. Han skall utstråla hälsa och lycka till alla, som nalkas honom, så att de skola fröjdas i hans närvaro och vara stolta öfver att kallas hans vänner och medhjälpare. Han skall lita på sig själf, han skall blifva oförskräckt och beslutsam, och alla hans företag skola krönas med framgång. Han skall blifva en ledare för människorna, och han skall leda dem rätt, inspirera dem till kraft, trohet och hängifvenhet för den Sak, han skall tjäna... En rik kärlekslycka skall blifva hans, en ädel själ skall blifva hans ledsagerska och hjälparinna, och allt hvad en människa kan njuta af äktenskaplig lycka och kärlek skall denne man, ännu ej född, få smaka.

Och läxan, som skall läras? hviskade Själen.

Pliktuppfyllelse mot nästan, hängifvenhet för en ädel Sak, plikter, som skola fyllas hvarje dag, hvarje stund, ett lifs hängifvenhet för en stor Idé. Detta är den läxa, han skall lära.

Den väntande Själen sträckte ut handen mot rosenkransen och nästan, nästan vidrörde de doftande bladen.

Herre, och om jag väljer svärdet? frågade hon plötsligt.

Om du väljer svärdet, skall du blifva en kvinna, och din plats på jorden blifva grå och undangömd. Hvarken styrka eller makt eller glädje skall blifva din. Du skall ständigt trängta efter att gifva världen ett budskap, som den skall förkasta, dina dagar skola uppfyllas af strider och dina nätter af oro; i ditt hjärta skall brinna en eld, som skall förtära dig; du skall blifva lik en väktare i natten, väntande, ständigt väntande på gryningen. Men för dig skall ingen gryning bräcka. I dyster skymning skall du inträda i lifvet, och i skymning skall du lämna det."

Om jag väljer rosornas väg, Herre, hvad skall då mitt namn blifva?

Människorna skola kalla dig 'Gudarnas älskling', så lyckligt skall ditt lif blifva, svarade Den Högste Herren.

Och om jag väljer svärdet? Om jag väljer att blifva denna kvinna, o Herre, skall jag ej kallas Sorgernas moder?

Jo, svarade Herren, men ett annat namn skola människorna också gifva dig, och det namnet skall blifva Hugsvalerskan.

>> Hugsvalerskan>>

Då själen upprepade detta ord i en bäfvande hviskning, tycktes en sällsam tystnad sänka sig öfver den oräkneliga skaran av skinande änglar, som stodo omkring Stora Rådet, så att till och med det svaga suset af deras vingar dog bort. Själen vände sig från rosenkransen och såg på svärdet, och se! Ett klart sken föll därpå. Hon kände sig med ens stark och sträckte ut handen för att gripa det, men innan hon hunnit vidröra det, strömmade en svag fläkt ut från Den Osynlige emot henne och förde med sig doften af rosorna och minnet af det sedan länge döda förflutna.

Herre, frågade Själen ännu en gång, om jag lefver mitt lif som en kvinna, skall icke kärlekens gåfva blifva min? Skall jag icke ännu en gång få möta honom, som jag älskat under många, många jordelif, och skola ej hans närhet och kärlek trösta mig på svärdets väg?

I skolen mötas ännu en gång och älska varann som en gång i det fjärran förflutna, men I skolen mötas endast för att skiljas intill lifvets slut.

Då sträckte Själen ut sina händer i en bön, som hon visste var förjäfves.

Herre, skall jag lefva som en kvinna och icke få smaka på något af kvinnans lycka? Skall ingen älskare möta mig på stigen? Skall jag aldrig få sluta ett barn i min famn? Skall jag lefva ensam, ständigt ensam intill slutet, o Herre?

Du skall lefva ensam intill slutet, svarade Herren, om du väljer svärdets väg.

En stund var Själen tyst, försökte tyda sitt väsens gåta, försökte välja vist, så som det anstår den, som vigt sitt lif till Den Högstes tjänst.

Herre, frågade hon ännu en gång, om mänsklig kärlek skall förvägras mig, skall icke den gudomliga kärleken blifva min styrka? Skall jag ej få vandra i Herrens närhet, alltid få känna Hans ledande hand? Skall ej hans ljus alltid lysa på min väg?

De som komma i beröring med dig skola känna Hans närhet, och många skola säga för dina brinnande ords skull och för ljuset i dina ögon: 'Vi hafva idag kommit nära Herren, vi hafva sett Hans ljus på vägen'. Men för dig skall vägen synas mörk, du skall bedja om ett tecken, och intet tecken skall gifvas dig, så att till och med din Gud skall synas vända sitt ansikte från dig.

Men hvarför, o Herre, hvarför? frågade Själen med skälfvande stämma.

Herren svarade:  De som vilja blifva mänsklighetens lärare och hjälpare, måste lära sin läxa på korset, detta må vara synligt eller ej, ty endast därefter kunna de nedstiga till Hades för att predika för andarna i fängelset, endast därefter, då de i tidens fullbordan uppstigit till himlen, kunna de lyfta sina bröder med sig. Detta är den sista läxan människan har att lära sig, innan hon uppgår i Gudomens, läran om själfvuppgifvelsen, om det frivilliga offret på den gudomliga kärlekens altare. Endast då lärljungen lärt denna läxa, kan han blifva en Mästare. Om du väljer glädjens lif skall du af fritt hjärta gifa allt du äger för den Sak du skall tjäna. Och sålunda skall du lära dig den fullkomliga människokärlekens läxa... Men om du väljer svärdets väg, skall du icke hafva något att gifva utom dig själv. Af ditt hjärteblod skall du gifva på det att de må lefva. Och större kärlek har ingen. Välj nu, o barn af jord och af Himmel, välj rosorna eller svärdet!!

Själen böjde sig djupt inför den Högstes tron.

 Jag har valt, o Herre, sade hon och fattade svärdet.

På jordens mörka planet föddes ett barn. Hemmet dit det kom, var fattigt, en koja vid landsvägen, och natten var blåsig och kall. För de ögon, som endast se det yttre af tingen, för fadern, som kom hem från arbetet med arbetspåsen på ryggen, för läkaren, som gjorde ett kort besök på väg till sjukhuset, för den vänliga grannhustrun, som bistod den sjuka modern,  för dem alla var det en helt vanlig tilldragelse, ett barn till i ett hem, där det redan fanns blott allt för många munnar att mätta.

Men för Honom, som osynligt vakade öfver med ögon öppna för de andliga verkligheterna, uppfyllde ett ljus, klarare än månens eller morgonrodnadens det låga rummet,  ty ovanför det lilla nyfödda barnet, halfvt inkarnerad i den späda kroppen, halfvt inneslutande den som en gyllene sky, sväfvade hennes själ, som valt korset och svärdet för sin kärlek till en lidande mänsklighet. Och måhända förkunnade äfven där, öfver kojan vid landsvägen, i decembermorgonens kalla gryning en himmelsk kör födelsen af ett gudasändt barn...

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 00:29 #1 av: Anco

Åhhh.... vilken vacker text.

Och så tankeväckande......

Anmäl
2009-07-31 00:44 #2 av: Aldebaran

Ja, den är faktiskt himla fin och jag ville inte ta udden av detta genom att skriva på mordern svenska..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 01:10 #3 av: Anco

Då hade den tappat mycket.

*torkar bort en tår* Den var såååå fin.

Tack Alde!!

Anmäl
2009-07-31 01:19 #4 av: nillanb

Alldeles fantastiskt vacker...

Tack

Anmäl
2009-07-31 01:23 #5 av: Aldebaran

tack själv...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 01:36 #6 av: cillaj

 

Tack, den blir sparad i arkivet.

Anmäl
2009-07-31 01:38 #7 av: Aldebaran

Det trodde jag nog åxå Cilla....Glad

tror att du tycker om denna...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 01:38 #8 av: cillaj

 

Inte tycker om, jag ÄLSKAR DEN JUE...

Anmäl
2009-07-31 01:43 #9 av: Anco

#8 Visst är den underbar.... tårarna flödade när jag läste den.

Anmäl
2009-07-31 01:49 #10 av: cillaj

 

helt fantastisk, kan man läsa hur många gånger somn helst jue...

När man känne sig lite sisådär ungefär....

Anmäl
2009-07-31 01:51 #11 av: Anco

Funderar på att skriva ut den och sätta ut på väggen....

Anmäl
2009-07-31 01:53 #12 av: Aldebaran

Jag skall kolla efter mer... Har ju tillgång till alla årgångarna tillbaka Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 01:55 #13 av: cillaj

 

Ja, de ska jag  faktiskt göra....

Anmäl
2009-07-31 02:53 #14 av: Wargmane

Ja detta är nåt av det vackraste jag läst....

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-31 10:33 #15 av: rore

Åh, torkar tår fyllda ögon som bara svämmar över.

Jösses Alde den var verkligen vacker. Tack

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-31 10:44 #16 av: nillanb

Har läst den igen,

alldeles alldeles underbar

Tack

Anmäl
2009-07-31 17:45 #17 av: Loet_old

Den är helt underbar.

Tack

Anmäl
2009-07-31 19:08 #18 av: Aldebaran

Ja, den är fin... Tom. "Stora stygga Alde" blev lite tagen av denna...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 19:09 #19 av: Wargmane

*Stor å Stygg*!???????? *skrattar Gött*

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-31 19:10 #20 av: nillanb

Skrattande

Anmäl
2009-07-31 19:11 #21 av: rore

FlörtJa, han har väl inte ett hjärta av sten eller!Kyss

Inte för att jag menar att du är elak eller så" hämm"Skäms

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-31 19:32 #22 av: Anco

#18 Stor o stygg?! *harkelharkel*

Skulle nock vilja uttrycka det som arrogant och önsketänkFlört

#19 Skrattar lika gott jag Skrattande

Anmäl
2009-07-31 20:56 #23 av: Aldebaran

Sedär.. Ankan fick luft åxå ja....kvack kvack!!

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 21:14 #24 av: Anco

#23 Hahahaha....tyckte du att du var lustig nu vaSkrattande

Vet du väl att vi häxor alltid har luft under kvasten.....

Anmäl
2009-07-31 21:15 #25 av: Aldebaran

inte bara under kvasten verkar det som Oskyldig

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 21:33 #26 av: Anco

bjäbb bjäbb.....

du är väl som de flesta andra karlar.... mycket snack... liten verkstad Cool

Anmäl
2009-07-31 22:05 #27 av: Aldebaran

hehe  jadu... jag vet ju inte va för gubbe du har, men du kan va lugn.. Alla är ju inte som han Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 22:06 #28 av: Aldebaran

men nu får vi hålla oss lite till trådämnet...(jag vet att det var jag som började)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 22:28 #29 av: Anco

#28 Skönt att du sa det själv ;)

Anmäl
2009-07-31 23:05 #30 av: Wargmane

ObestämdJa det var tur att han sa det faktiskt ...som han gnäller och gnyr över blajj i trådarna Tungan ute

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-31 23:17 #31 av: Anco

30 EXAKT......Tungan ute Oskyldig Denna gång var vi helt oskyldiga.....

Anmäl
2009-07-31 23:37 #32 av: Wargmane

Ja HELt oskyldiga!OskyldigFlört

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-31 23:47 #33 av: Anco

OskyldigFörvånad Har väl aldrig varit skyldig till OT....
Måste ju fortfarande säga att denna texten får mina tårar att flöda....OskyldigFlört

Anmäl
2009-07-31 23:50 #34 av: Aldebaran

va bra då kom vi in på ämnet igen Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 23:59 #35 av: Anco

Tänkte att det skulle glädja dig....Oskyldig

Eftersom du jobbat sååå med denna underbara text.

Anmäl
2009-08-01 00:18 #36 av: cillaj

 

ja, vem vet, man kanske har valt svärdet ( som symbol nu då),

Inte åker man räkmacka genom livet iallafall....

Anmäl
2009-08-01 00:21 #37 av: Anco

#36 När jag läste texten så for faktiskt den tanken genom huvudet på mig också. Seriöst så undrar jag om jag inte hade valt svärdet....

Anmäl
2009-08-01 00:25 #38 av: Aldebaran

Mmm kan så vara men knappast troligt, ingen av oss har paserat 3:e invigningen och står inför den fjärde... Detta är ju en annan version av Jesus av Nasareths inkarnation vi pratar om här..I en kvinnas gestalt..Det svåra livet som peronifieras av denna kvinnan i berättelsen är ju Jesus förföljelse, tortyr och lidande på korset..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-01 00:35 #39 av: cillaj

 

Ja, jag kan ju inte referera till det, eftersom jag inte läser bibeln.

Jag kopplade inte ihop det så,

men tack för det...

Anmäl
2009-08-01 00:36 #40 av: Anco

Tänk att det förstod jag nästan när jag läste det hela. Ock tanken slog mig faktiskt som helt realistisk....  (det finns faktiskt en djupare sida hos mig som du inte sett)OskyldigFast det går ju bara att spekulera iom att man aldrig stått inför det valet

Antagligen hade jag fegat ur i sista sekund Flört

Anmäl
2009-08-01 00:38 #41 av: Aldebaran

Barn av jord och af Himmel, i ditt senaste jordelif blef din skuld till fullo infriad. I ditt nya jordelif, som nu öppnas för dig - ty ännu är du icke frigjord från Födelsens och Dödens Hjul - kunna Frid och Lycka blifva dina ledsagare, om du önskar det. Du har ännu en svår läxa att lära, och du kan lära en af dem på det sättet. Men den kan också läras på annat sätt, på en annan och kortare väg. Och ditt är valet.

Ett liv om det förvanskas väl och du behöver inte inkarnera mer, alltså fjärde invigningen...Den Jesus tog på korset... Efter detta så har han åxå tagit 5:e invigningen i den sk. uppståndelsen...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-01 00:39 #42 av: Moonwing

..SÅ..är det..!

 

Moonwing

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-08-01 00:41 #43 av: Aldebaran

Hej Moonwing... Välkommen hit...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-01 00:43 #44 av: Anco

#41 Jaja... jag är inte så bevandrad som du i detta, det vet du!

Och jag vet också att jag bara är en liten flugskit på universums yta Flört, men jag menade faktiskt det jag skrev.... helt seriöst!!! MEN som sagt, jag skulle med stor sannolikhet fega ur.... (förutom korsfästelse som inte är såå vanligt idag kan jag ju tala om att jag har haft mitt personliga helvete här på jorden Obestämd) Men det är en annan historia, för en annan tråd.... passar inte här!

Anmäl
2009-08-01 00:46 #45 av: Aldebaran

Alla har vi våra prövningar på vägen...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-01 01:14 #46 av: Anco

Hmmm..... kan man väl tycka Flört

Anmäl
2009-08-01 01:50 #47 av: Waara

Vilken underbar text! vilken känsla, vackert skrivet mycket fint med det gamla, afgörande, jordelif,hvars,af ..tack, tyckte om :)

Anmäl
2009-08-01 01:56 #48 av: Aldebaran

Ja, jag skrev medvetet texten på sin orginalsvenska annars hade den nog tappat lite...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-01 01:57 #49 av: Anco

Det vaar helt rätt val, Alde.

Den blev helt fantastisk på 'originalsvenska' sas.

Anmäl
2009-08-01 02:03 #50 av: Aldebaran

Barn af jord och af Himmel, om du väljer rosenkransen, skall du lefva ditt nästa lif som en man, stark till själ och kropp. Han skall utstråla hälsa och lycka till alla, som nalkas honom, så att de skola fröjdas i hans närvaro och vara stolta öfver att kallas hans vänner och medhjälpare. Han skall lita på sig själf, han skall blifva oförskräckt och beslutsam, och alla hans företag skola krönas med framgång. Han skall blifva en ledare för människorna, och han skall leda dem rätt, inspirera dem till kraft, trohet och hängifvenhet för den Sak, han skall tjäna... En rik kärlekslycka skall blifva hans, en ädel själ skall blifva hans ledsagerska och hjälparinna, och allt hvad en människa kan njuta af äktenskaplig lycka och kärlek skall denne man, ännu ej född, få smaka.

Detta är ju lite av symboliken i Bibel när Jesus frestas av satan under sina 40 dagar och 40 nätter i öknen. "Om du väljer denna väg så får du allt detta" Han valde ju som bekant en annan väg

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-01 02:11 #51 av: Anco

Undrar hur många det är idag som skulle välja den andra vägen ....

Anmäl
2009-08-01 02:16 #52 av: Aldebaran

Inte många.. Många av oss sägs ju stå inför den 1:a invigningen under dom kommande 1000-2000 åren, men sedan är det ju 2 till innnan det blir dags för denna den 4:e invigningen som är den svåraste av dom alla..Att bli frälst ifrån materiens kors är ju att aldrig behöva återvända i reinkarnationshjulet..Det är ju detta som kristendomen missuppfattar när dom talar om ordet att bli frälst.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-01 14:34 #53 av: Aldebaran

Den 5:e invigningen sedan som Jesus tog i den sk. uppståndelsen visar att han klarar av att materialisera sig en kropp och visa sig fysiskt. Därmed har han klarat även denna invigning.. Maria tog sin 4:e i samma veva och valde sedan att fortsätta i Devaevolutionen där hon är den sk. världsmodern..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-01 15:02 #54 av: Wargmane

Bra att du förklarade det där ....Glad

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-08-01 15:04 #55 av: Anco

Bra med förklaring....håller med dig Wargis.... iaf för en teosofianalfabet som jagOskyldig

Anmäl
2009-08-01 15:19 #56 av: Aldebaran

Det är ju Maria som är "Herren" i bilden ovan.. Hon och hennes änglaskara "beskyddar" ju själva återfödelsen. I denna berättelse så är rollerna lite omvända en kvinna blir det återvändade "offerlammet" och Det är en "Herre" som  tar rollen som Maria..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-01 20:34 #57 av: Moonwing

#43-Tack,Aldebaran!

Det verkar som,man alltid kommer tillbaka hit,även om man snurrar lite runt,på ÖN, så,...söker man "essensen"..ja,kan man hitta en trevligare plats!?

Här finns alltid ett  nytt förråd av , gamla/nya visheter att begrunda..

Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-08-01 20:40 #58 av: Aldebaran

Tack igen Moonwing

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-02 10:55 #59 av: nillanb

Så vacker, kan inte låta bli att putta upp den

Anmäl
2009-10-02 18:58 #60 av: Tricolori

Mycket fin och på samma gång enkelt skrivet om reinkarnationes och karmans mysterium. Bar att du beöll den gammalsvenska som artikeln verkar ha skrivits på.

Anmäl
2009-10-02 19:24 #61 av: Aldebaran

Tack Tricolori,  meningen med att behålla "Gammalsvenskan" var att lite framhäva det mystiska på ett mer smakfullt sätt..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-05 00:36 #62 av: Tricolori

Jag förstod det Aldebaran.. Tack än engång....Glad

Anmäl
2009-10-05 01:33 #63 av: Choklad

Mycket vackert....väldigt vackert..Glad

U R us

Anmäl
2009-10-05 15:52 #64 av: [Jeremina]

Är Tricolori en fan av Aldebaran redan? Hihi! Flört

Anmäl
2009-10-05 15:58 #65 av: rore

Barn av jord och af Himmel, i ditt senaste jordelif blef din skuld till fullo infriad. I ditt nya jordelif, som nu öppnas för dig - ty ännu är du icke frigjord från Födelsens och Dödens Hjul - kunna Frid och Lycka blifva dina ledsagare, om du önskar det. Du har ännu en svår läxa att lära, och du kan lära en af dem på det sättet. Men den kan också läras på annat sätt, på en annan och kortare väg. Och ditt är valet.

 

Och mitt är valet........Oskyldig

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-10-05 16:00 #66 av: [Jeremina]

#65 FlörtCool

Anmäl
2009-10-05 18:15 #67 av: Aldebaran

Ja, vi väljer alltid. Dvs, din själ väljer ut t.exv föräldrar för att det på sikt skall bli så bra som möjligt.

Din själ är i detta fall inte = din personlighet....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-05 18:19 #68 av: rore

#67

Men visst finns det ändå en liten röst inom oss (kanske själen) som försöker att leda oss mot detta mål,,,,,Obestämd

Även om vi många gånger tar andra vägar här i livet.Tungan ute

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-10-05 18:23 #69 av: Aldebaran

Den lilla rösten kan mycket väl vara samvetets/tystnadens röst och är isåfall en impuls från din egentliga själ eller Monaden om du så vill...

Monaden är ju den som "tillverkar" ny personlighet från liv till liv beroende på din/vår karma... Bra såväl som dålig...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-05 18:38 #70 av: Eremitha

Vilken underbar text! Tack!

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-10-05 18:42 #71 av: rore

HmmObestämd

Men då finns det ändå en ytte pytte liten länk via den impulsenFlört

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-10-05 18:46 #72 av: Choklad

Allting sker såsom det är menat att ske..så har det alltid varit och kommer alltid att vara...

U R us

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.