Adyar

C. W. Leadbeater....

2009-08-10 02:04 #0 av: Aldebaran

Hittade denna artikel om Leadbeater i Teosofisk tidskrift no 1, 1917. Leadbeater fyllde det året 70 år.

 

C. W. LEADBEATER 70ÅR

Leadbeater.jpg

 

Mr C. W. Leadbeater,en af vårt samfunds mest kända personligheter och en af dem, som genom sin ockulta forskning gjort mänskligheten de ovärderliga tjänster, fyller den 17 instundande februari 70 år.

När han förra året ingick sitt 70:e år, skref mrs Annie Besant i "Theosophist" en artikel, som på ett bättre sätt, än hvad vi själva skulle vara i stånd till, belyser hans person och verksamhet. Ur artikeln, som för ett tidigare bruk öfversatts af märket A. P-n, tillåta vi oss återgifva följande:

Charles Leadbeater är känd öfver hela världen för sina underbara böcker och det ljus han kastat öfver många dunkla frågor. Ingen  har gjort mer än han för att lyfta dödens slöja och peka på frid och lycka i de världar, där okunnigheten fyllt det obekanta med fasor. Tusende ha af honom fått hjälp och tröst, när deras hjärtan ha varit nära att brista af sorg öfver förlusten af deras kära, och han har i sanning varit till hugsvalelse i månget sörjande hem. I en föregående inkarnation var mr Leadbeater lärjunge till Kleineas, som nu är mästaren D. K. Denne var en gång lärjungen till Phytagoras, nu mästaren K. H., den blifvande Bodhisattvan. I detta lif föddes han den 17 februari 1847 och han bär med förunderlig lätthet sina 69 år, arbetar med outtröttlig energi och spelar tennis som en ung pojke. Sålunda belönar naturen ett rent lif, ett ovederläggligt svar på allt förtal som riktats mot honom i afsikt att tillintetgöra hans underbara arbete.

Som barn kom han med sina föräldrar tidigt till Sydamerika och förde där ett skiftande lif. I "Saved by a ghost"  (Räddad af en ande) berättas några tilldragelser från denna tid, och outplånliga minnen härifrån äro ärren på hans arm.

Eftre återkomsten till England studerade han vid universitetet i Oxford, tills hans bana plötsligt måste afbrytas på grund af försämrad ekonomi. Han fortsatte emellertid senare torts detta slag sina studier och prästvigdes i engelska statskyrkan 1878 samt verkade som präst ända till 1884. Under denna tid utförde han en serie noggranna undersökningar i spiritism och vann därigenom en fond af kunskaper i dess fenomen. Själfv visade han inga tecken till psykiska anlag.

Hans medlemsdiplom i Teosofiska Samfundet är dateradt 1884, men han hade gått in mer än ett år förut, påverkad af en af mr Sinnetts böcker. Han skrefv till författaren, och en vänskap knöts som varar än idag. Och varmt betygar han sin tacksamhetsskuld till denne veteran i teosofi. Charles Leadbeater är ej en man, som tager det betydelsefulla på lek. Han menade fullaste allvar, då han i m :me Blavatsky fann en lärare i ockultism, öfvergaf han allt och följde henne till Indien. På vägen stannade de i Egypten. En dag, då han var ensam med henne, visade sig plötsligt en tredje person. Han ryggade till häftigt. Jo, det var just en snygg ockultist", sade m .me Blavatsky lite hånfullt. Mne efter den betan var det han, som inte vidare lät sig störas af sådana obetydligheter som andeuppenbarelser. Han ahde icke stora förhoppningar ifråga om framsteg och reste till Indien för att vara till nytta, beredd på att göra hvad som hälst: sopa golf, skrifva utanskrifter på kuvert och dylikt. Men gammalt lärjungeskap dröjde ej att göra sig gällande. Mästaren räckte honom sin hand och för honom, som intet väntat, öppnades allt. Hans första medvetna erfarenhet i astralvärlden framlägges i " A Test of Courage" (Ett prof på mod) i den förut nämnda boken. Genom ihärdigt, tåligt arbete har han fullkomnat hvarje förmögenhet i värld efter värld och är nu mästarens kanske mest betrodde lärjunge.

1886 besökte han Ceylon, där han sedan regelbundet vistades en längre tid hvarje år. Han hade i Sydamerika förlorat en liten broder och af sin Mästare fått veta, att han var reinkarnerad på denna ö. Han fann honom också där ( Mr Jinarajadasa) och medförde honom  till Europa, då han 1889 återvände dit.

I England arbetade han på "The Pioneers" redaktion och var också ett år lärare åt mr Arundale, som senare återvändt till honom för högre undervisning. Medlem af London-logen, utförde han för densamma en mängd undersökningar. Resultaten häraf föreligga delvis i det lilla häftet "Astralplanet", utgifvet 1894. Denna lilla bok blef anledningen till hans första offentliga uppträdande. År 1895 flyttade han till vårt hem, 19 Avenue Road, och stannade hos oss så länge vi residerade där. Han ställde där sin stora psykiska förmåga till de studerandes disposition, som då bodde hos oss. Särskilt mr Mead fick mycket hjälp af honom vid sina vetenskapliga undersökningar. En stor del af mr Leadbeaters arbete mellan åren 1896 och 1906 bestod i att föreläsa. Född lärare, har han varit outtröttlig i sin sträfvan att bibringa människor kunskap. Till det talade ordet har han lagt månget skrifvet, och hans böcker äro riktiga skatter af klart framställde sanningar.

Mr Leadbeater är fortfarande outtröttligt verksam som författare, lärare och föreläsare. F. n. befinner han sig i Australien, där han sedan något år tillbaka genom föreläsningar verkat för teosofins utbredning. Att här uppräkna den långa listan på hans arbete torde vara öfverflödigt, då de äro kända af hvarje intresserad läsare af teosofi. Bland hans senaste böcker må dosck särskildt  erinras om hans till vårt språk nyligen öfverflyttande  förträffliga afhandling, "Teosofi, en kort öfversikt", hvilken lämnar flera nya och instruktiva synpunkter på ämnet. Mr Leadbeater har äfven framträdt som skönlitterär författare i den intressanta novellsamlingen  "The Perfume of Egypt", där han i berättelsens form ger läsaren inblick i lifvets dolda sidor.

Det är svårt att säga hvar mr Leadbeaters största betydelse ligger, så mångsidiga och omfattande äro hans insatser i T. S:s arbete. I ett afseende står han dock nära nog upphunnen, och det är på den ockulta forskningens område. Genom sin underbara förmåga att aflyssna naturen hennes djupaste hemligheter och än mer genom sin klärvojans och sin genom oerhörd träning förvärfvade färdighet att lyfta medvetandet upp till höjder, som för vanliga människor på deras nuvarande utveckling äro omöjliga att nå, har han mer än de flesta andra ockultister varit i tillfälle att afslöja det inre lifvets mysterier, och med slösande hand har han gifvit världen frukterna af sin forskning. Då han med sina ockulta förmögenheter förenear vetenskaplig noggrannhet i sina iakttagelser, ha äfven hans forskningsresultat nått en grad af objektivitet, som är mindre vanlig i fråga om forskning af detta slag.

När nu mr Leadbeater ingår sitt sjunde decennium, skola förvisso känslor af tacksamhet och sympati i rikaste mått strömma emot honom från skilda delar af världen. Och vi gifva utan tvifvel uttryck åt en allmän mening då vi uttala hoppet om, att han länge ännu måtte få lefva ibland oss som andlig lärare och ledare.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-10 02:10 #1 av: Wargmane

Aha ...Ja det är alltid Nice att veta vem personerna är  bakom berättelserna !

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-08-10 02:15 #2 av: Aldebaran

Dett skrevs ju inna det Inre livet 1 och 2 släppts, några av verken som jag varmt rekommenderar att ni köpper eller lånar..Länken till TS bokhandel hittar ni ovan...

Det Inre Livet 1 o 2 klassas av många som mycket lättförståliga och därför bra "nybörjarböcker"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-10 02:17 #3 av: Wargmane

Men vad fiint att det finns såna oxå! nybörjarböcker menar jag ..Glad

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-08-10 12:59 #4 av: cillaj

 

Tack Alde!

Anmäl
2009-08-10 20:32 #5 av: Aldebaran

Varsågod...aGlad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.