Adyar

Reinkarnationen

2009-07-29 22:54 #0 av: Aldebaran

Ett stycke, om faktorer i reinkarnationsprocessen hämtat ur ett kapitel om reinkarantion i "Den Uråldriga Visdomen" av Annie Besant. Lite gammalsvenska men det sätter lite extra på denna text.

Vi vilja nu betrakta de särskilda faktorerna i reinkarnationen, emedan en klar förståelse av dessa är nödvändig för lösandet av några av de svårigheter - t. ex. den förmenta förlusten av minnet - som kännas av dem, vilka inte äro förtrogna med denna idé. Vi ha sett, att människan,  under det att hon passerar genom den fysiska döden, Kâmaloka och Devakan (Astral och Mentalplanen), förlorar, en i sänder, sin olika kroppar, den fysiska, den astrala och den mentala. Alla dessa upplösas och deras partiklar blanda sig åter med materien på deras olika plan. Människans förbindelse med det fysiska höljet avbrytes och upphör helt och hållet. Men den astrala och den mentala kroppen överföra till den egentliga människan, Tänkaren, de frön till förmögenheter och egenskaper, vilka härröra från jordelivets verksamhet, och dessa uppmagasineras i orsakskroppen (Kausualkroppen/övre mentalkroppen) såsom frön till hennes nästa astral och tankekropp (Undermental). På detta stadium återstår alltså endast människan själv, lantbrukaren som har inbärgat sin skörd och levat på densamma, till dess den helt och hållet assimileras med honom själv. Dagbräckningen av ett nytt liv börjar, och han måste åter gå bort till sitt arbete intill aftonen.

Det nya livet börjar med att väcka till liv de mentala fröna, som därpå draga till sig näring från materialet på de lägre underavdelningarna av det mentala planet, till dess av dem en tankekropp har utvecklats, vilken noga motsvarar det mentala stadium, vartill människan hunnit, och såsom organ ger uttryck åt alla hennes intellektuella förmögenheter. Det förflutnas erfarenheter existera inte såsom mentala bilder i denna nya kropp. Som sådana upphörde de, när den gamla tankekroppen (Undre Mental) upplöstes, och endast deras väsens kärna, deras verkan på själsförmögenheterna, finnesvar. De voro förståndsnaturens näring, det material, varav den vävde krafter, och i den nya kroppen återframträda de såsom krafter. De bestämma dess material och de formar dess organ. När människan, Tänkaren, sålunda iklätt sig i en ny kropp för sitt kommande liv i de lägre andliga ängderna, går hon vidare och förser sig med en astralkropp för sitt liv på astralplanet, genom att väcka till liv de astrala fröna. Denna astralkropp åter representerar på det noggrannaste hennes begärsnatur och reproducerar troget de egenskaper, vilka hon utvecklat i det förflutna, liksom fröet representerar sitt fädnesträd. Sålunda står människan fullt utrustad för sin nästa inkarnation. Det enda minnet av händelserna i hennes föregående liv finns i orsaks/kausualkroppen, i hennes egen bestående form, den enda kropp, som övergår från liv till liv.

Oberoende av hennes eget åtgörande drages emellertid försorg om att förse henne med en fysisk kropp, lämpad att vara ett uttryck för hennes egenskaper. I sina föregående liv har hon knutit förbindelser med och ådragit sig skulder (Karma) till andra mänskliga varelser, och några av dess skola delvis bestämma hennes födelseplats och hennes familj. Hon har varit en källa till lycka eller olycka för andra. Detta är en faktor vid bestämmandet av hennes kommande livs villkor. Om hennes begärsnatur är otyglad eller behärskad, har betydelse ifråga om hennes nya kropps fysiska ärftlighet. Hon har odlat vissa andliga förmögenheter, t.ex. de konstnärliga. Detta måste fästas avseende vid, ty den fysiska ärftligheten är en viktig faktor, där det fordas ett fint organiserat nervsystem och utbildad känslighet. Människan kan ha och har säkerligen många varandra motsägande egenskaper, så att endast en del av dem kan finna uttryck i en vis kropp, som kan uppbyggas, och en grupp av sådana krafter hos henne, som äro ägnade att samtidigt komma till uttryck, måste utväljas. Allt detta görs av vissa höga andliga intelligenser (jmf. Lipikerna i Dzyans sånger), vilka ofta kallas Karmas Herrar, emedan det är deras uppgift att övervaka utarbetandet av de orsaker, som ständigt sättas i rörelse genom tankar, önskningar och handlingar (jmf ord tanke och handling). De hålla i trådarna av de öde, som varje människa har vävt, och leda den reinkarnerade människan till den omgivning, som bestämts av hennes förflutna, som hon omedvetet själv valt under sina föregående inkarnationer.

När rasen, nationen, familjen sålunda äro bestämda, gives vad vi skulle kunna kalla den fysiska kroppens gjutform - passande till uttryck för människans egenskaper och för utarbetandet av de orsaker, hon har satt igång - av dessa Store, och den nya eteriska motbilden, en kopia av denna gjutform, byggs nu i moderlivet genom en elemntals verksamhet, varvid Karmas Herrars tanke är dess drivande kraft. Den täta kroppen inbygges i den eteriska motbilden, molekyl för molekyl, och följer den noggrant, och här har den fysiska ärftligheten ett stort inflytande genom det givna materialet. Vidare påverkar de omgivande människornas tankar och känslor, isynnerhet den ständigt närvarnade morderns och faderns, den byggande elementalen i hans arbete, och de individer, med vilka den inkarnerande människan knutit förbindelser i det förflutna inverkar sålunda på de sig utvecklande fysiska villkoren för hennes nya liv på jorden. På ett mycket tidigt utvecklingsstadium träder den nya astralkroppen i förbindelse med den nya eteriska motbilden och utövar ett betydande inflytande på dess daning. Genom den verkar tankekroppen på nervsystemet och breder det att bliva ett lämpligt verktyg i det tillkommande.

Detta inflytande, som börjar i livet före födelsen-så att när ett barn födes, dess hjärnbildning uppenbarar dess intellektuella och moraliska egenskapers omfattning och jämnvikt - fortsätter efter födelsen, och detta byggande av hjärnan och nerverna och deras bringande i växelverkan med astralkroppen och tankekroppen fortgå till det sjunde barndomsåret, vid vilken ålder förbindelsen mellan människan och hennes fysiska omhölje är fullständigt, så att hon efter detta kan sägas snarare verka genom detsamma än på detsamma. Ända till denna ålder befinner sig Tänkarens (människans) medvetande mera på det astrala planet än på det fysiska, och detta visar sig ofta genom framträdandet av psyksika förmögenheter hos små barn. De ser osynliga kamrater och vackra landskap. De höra röster, som äro ohörbara för de äldre, och de uppfånga förtjusande och utsökt fina bilder från astralvärlden. Dessa fenomen försvinner iallmänhet, då Tänkaren börjar verksamt arbeta genom det fysiska omhäljet, och de drömmande barnet blir den vardagliga gossen eller flickan, ofta då till en oerhörd lättnad för de oroliga föräldrarna, som äro okunniga om orsaken till, att deras barn är så "underligt".

De flesta barn har åtminstone en ansatts till denna "underlighet", men de lära sig snart att dölja sina drömmar och syner för sin osympatiserande omguvning, emedan de äro rädda för att få bannor för att de "hitta på historier" eller för vad barnet fruktar vida mer - åtlöje. Om föräldrarna kunde se sina barns hjärnor, vilka vibrerar under en outredbar blandning av fysiska och astrala intryck som baranen själva äro alldeles ur stånd att skilja, och vilka stundom även - ty så plastiska äro de - mottaga en vibration från de högre regionerna, en vision av eterisk skönhet, av heroisk självuppoffring, skulle ha mera tålamod med, mera förståelse fördet otydliga pladdrandet av de små, som försöker att på det för dem ovanliga och svåra språket tolka de förbiskymtande glimtar, av vilka de äro medvetna, och som de försöka att uppfånga och bibehålla. Om man trodde på och förstod reinkarnationsläran, skulle den befria barnalivet från dess mest gripande sida, själens av ingen understödda kamp för att vinna herravälde över sina nya omhöljen och för att fullständigt sätta sig i förbindelse med sin tätaste kropp utan att förlora förmågan att påverka de glesare omhöljerna på ett sätt, som sätter dessa i stånda att överföra till det tätaste omhöljet sina egna finare vibrationer.

 

 

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-30 10:11 #1 av: rore

Lite knepigt att läsa gammel svenska, men det gickGlad

En sak som slog mig var det här med döendet:

"Vi ha sett, att människan,  under det att hon passerar genom den fysiska döden, Kâmaloka och Devakan (Astral och Mentalplanen), förlorar, en i sänder, sin olika kroppar, den fysiska, den astrala och den mentala. Alla dessa upplösas och deras partiklar blanda sig åter med materien på deras olika plan."

Alde vill du vara snäll och förklara detta på ett mera begripligt sätt?

Jag förknippar detta till mitt jobb. Jag jobbar med människor som befinner sig i livets slutskede.

Jag tycker mig kunna se dessa förändringar i människor som är på väg att avlida. Hur de sakta skalas av.( Det kan gå fort också)

Har försökt att sätta ord på detta på jobbet, men inte riktigt lyckats med det. Men det verkar inte som att arbets kamraterna ser detta händelse förlopp.

Utan de förundras mer av skalet som blir kvar, efter själva människan./ Rore

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-30 20:52 #2 av: Aldebaran

#1 När vi dör upplöses den fysiska kroppen (den förmultnar eller kremeras), när vi sedan lämnar Astralvärlden för att gå över i mentalvärlden så lämnar vi bakom oss även den astrala kroppen. Den förmultnar inte som den fysiska gör utan kan bli hängande kvar ett tag. Den tas då ofta i besittning av olika elementaler som bryter ner energin och astralkroppen upplöses tillslut..Det är ofta dessa "besuttna" astralkroppar som kommer tillbaka vid seanser och dyligt.

På liknande sätt är det senare i Mentalvärlden/menatlplanet eller Devakan om man så vill. Där lämnar vårt medvetande den sista kroppne bakom sig för att gå upp i Kausualplantes värld som är en ren medvetandevärld. Kasualplanet kallas också för övre mentalplanet. Det är där våran karma från detta liv (god som ond) tankas över i vårat medvetande..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 09:06 #3 av: rore

Tack Alde! *grunnar och funderar*Glad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-31 19:09 #4 av: Aldebaran

Fundera du rore... kom tillbaka med frågor om du har något...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-31 19:19 #5 av: rore

SkämsDet tar lite tid men jag tror det reder sigGlad

Återkommer om det behövs.Tack snälla du.

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-08-01 18:49 #6 av: Wargmane

ja Annies texter gör en aldrig besviken!! Tack alde!

"De ser osynliga kamrater och vackra landskap. De höra röster, som äro ohörbara för de äldre, och de uppfånga förtjusande och utsökt fina bilder från astralvärlden. Dessa fenomen försvinner iallmänhet, då Tänkaren börjar verksamt arbeta genom det fysiska omhäljet, och de drömmande barnet blir den vardagliga gossen eller flickan, ofta då till en oerhörd lättnad för de oroliga föräldrarna, som äro okunniga om orsaken till, att deras barn är så "underligt".

Ja vi skulle bara begripa vad vi kan ställa till med när vi slår bort barns Upplevelser som fantasier och "dumheter"

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-08-01 23:54 #7 av: [Jeremina]

Intressant..nu har jag vågat mig hit!

Anmäl
2009-08-01 23:57 #8 av: Wargmane

Va ?? *s* vågar du dig hit??

Här äter vi små Jereminor till frukost ju!!!Tungan ute


Skämt åsido...Du är så Välkommen så !!Glad

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-08-02 00:04 #9 av: rore

#6.

All denna osäkerhet och rädsla för sånt vi alla en gång upplevt och känt?

Har människor verkligen glömt bort hur det var att vara barn?

Kanske är det såObestämd

Är det inte underligt hur vi reagerar och hur vi i mångt och mycket agerar?

Skäms Har nog själv gjort den tabben emellan åtSkäms

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-08-02 00:06 #10 av: [Jeremina]

Jag måste varna för att jag är nog hårdsmält...det kan en del tycka ibland i alla fall....hi hi!

Tackar för välkomnandet! Flört

Anmäl
2009-08-02 00:07 #11 av: rore

VAFörvånad?

Tänker de käka upp dig?

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-08-02 00:08 #12 av: Wargmane

Jejeje det kan vi ta !!Flört

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-08-02 00:20 #13 av: Aldebaran

Men tjänare Jeremina... Välkommen hit..Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-02 00:27 #14 av: [Jeremina]

Tack vännen! Här verkar det vara mycket som är både intressant och kul. Men det kommer att ta tid att läsa igenom så mycket....Flört

Anmäl
2009-08-02 00:41 #15 av: Aldebaran

Du tar det i din takt och läser det du vill, samt frågar på det du känner att du vill ha svar på.. Inga frågor är dumma...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-02 00:49 #16 av: [Jeremina]

Jag är intresserad av så mycket och går man igenom det som verkar finnas här så får jag fullt upp. Bra att jag kan fråga för du vet att jag har som dragit mig för att börja skriva här.

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.