Adyar

En esoterisk syn på budorden 6

2009-05-10 21:38 #0 av: Aldebaran

Så har vi nu kommit till 6:e budet, vilket kommer att visa sig att det har vi nog allihopa brutit mot, på något sätt.

 

Du skall icke göra hor.

Brott mot sjätte budet synes mig mera vanligt även i sin grövsta getsalt än mot något av dom andra buden, i synnerhet om vi jämför med femte och sjunde buden. Att dräpa och stjäla anses ju av varje normalt utvecklad nutidsmänniska för ett brott, som ej skulle kunna begå. Men brott mot detta sjätte bud anses ej vara så farligt.

Ser vi nu på mänskligheten i sin helhet så har nog detta bud sin giltlighet överallt och söker reglera förhållandena mellan könen. Men försöker vi klargöra för oss hur det tillämpas på olika platser, så finner vi snart att människornas moraliska ståndpunkter är mycket olika, om vi vänder oss till folk på olika delar av vårat jordklot. Även olika tider och olika utvecklingsnivåer har haft sina skilda uppfattningar. Budet måste emellertid vara givet för att gälla alla dess olika kategorier av människor, och måste därför ovilkorligen kunna ses så att det blir gällande för alla, oavsett deras olika seder och bruk. För att rätt förstå detta bud, måste vi frigöra oss från alla förutfattade meningar i sammanhang med detta bud och försöka att klart se hän vart det syftar till. Vi skulle kunna omskriva nämnda budord på följande sätt:    Du skall inte missbruka den i dig nedlagda skaparkraften. Om vi tänker oss att denna i människan nedlagda kraft är en gudomlig kraft, och som sådan ej får neddragas eller användas för att förskaffa henne personlig njutning, så se vi snart varthän detta bud syftar. Begär, lustar och passioner får ej såsom hittills är vanligt, reglera användandet av denna kraft. Icke för egen njutning eller tillfredställande av dom egna passionerna, utan blott och bart i medveten avsikt att skapa en vehikel för ett väntande ego, således plikten att fortplanta släktet, skall driva en människa att använda denna kraft.

Från en plats i Indien omtalas att Brahmanerna, i den högsta prästekasten, lever vissa år av sitt liv ett familjeliv, men varje gång en "fortplantningsakt" skall genoföras, måste flera dagar först ägnas åt offer och reningar, liksom full frivillighet från båda parterna är nödvändig.

För att en människa emellertid skall nå därhän blir det nödvändigt att så småningom uppfostra henne därtill. Från det fria tillstånd som är rådande mellan djuren och kanske också de lägsta naturfolken, så ser vi vissa regler för ett primitivt äktenskap uppstå.

Förhållandena är kanske ännu vad vi skulle kunna kalla mycket fria, men det är dock början till et band, till en inskränkning av det förutvarande fria tillståndet, det är början till en uppfostran. Vi ser vidare hur naturfolkens jämförelsevis fria förbindelser övergår i det reglerade månggiftet, och hur detta återigen efterföljs av engiftet. Den yttre formen har därmed nått sin fulländning. Människans inre utveckling har emellertid inte hållit jämna steg med den yttre formen. Hur många anser inte att bara man håller sig inom äktenskapets råmärken, så kan det inte bli tal om något brott mot detta bud. Och dock måste vi väl medge, om vi ser på budorden på det förut angivna sättet, att ett sådant brott kan begås lika väl inom som utom äktenskapet. Ty budet syftar ju inte mot den yttre formen, utan mot det inre ställningstagandet. Lever en människa ett äktenskapligt liv och däri låter sig ledas av begär och lustar, utan kanske ens en tanke på att det är hennes plikt att åtminstone göra ett försök att behärska dessa, så bryter hon lika mycket mot detta bud som om prästen aldrig hade uttalat de bindande orden, ty i detta avseende är vigselformuläret av ingen betydelse, om det än har sin oändligt stora betydelse i andra avseenden. Här gäller endast och allenast att ha befriat sig från varje begär och njutningslusta. Kristus har om detta bud i sin bergspredikan sagt: "I veten att det är sagt till de gamla: du skall icke göra hor, men jag säger Eder var och en som ser på en kvinna till att begära henne, han har redan gjort hor med henne i sitt hjärta"

Vad Kristus därmed ville säga sina lärjungar var nog inte att de skulle leva i celibat, utan snarare att de skulle tygla sina begär och lustar, ty så snart dessa får regera en människa så kommer de driva henen att begå brott emot det sjätte budet.

Nu kan ju frågan ställas: Är då begär och lustar olösligt bundna vid en fortplantningsakt , och varför iså fall har de förbundits där? I hela mänsklighetens evolution har varje framåtskridande på de tidigare stadierna alltid haft begären till drivkraft.

Vi kan ju se till en rad olika situationer där begären leder oss framåt. Hunger leder till begär efter föda och för att få mat så måste vi arbeta (göra något för någon annan) Så har begäret på alla områden haft till uppgift att föra en människa framåt, men det är ju inte därmed sagt att vi skall låta detta begär styra oss, och att vi under hela våran livsepok vara slavar under begären. Begär är på lägre plan och i en tidigare utveckling en yttring av viljan, och viljan var som vi kommer ihåg från första budet, den drivkraft som satte hela det gudomliga skapelseverket i rörelse. Och så ovan, så nedan. Även människan skall i sitt skapelseverk styras av viljan. Vår uppgift är att alltefter som evolutionen går framåt, besegra varje begär och ersätta detta med den inifrån styrda viljan. Detta måste göras på alla områden, på könslivets område, lika väl som på alla andra.

När denna seger vunnits, då har vi tagit ett stort steg framåt, vi har blivit en fullt medveten medarbetare i gudomens skapelseverk, en som kan använda den i honom nedlagda gudomliga kraften efter egen vilja och inte efter hur okontrollerbara lustar och begär driver honom.

Människans skapande förmåga är emellertid inte begränsat till endast detta område. Hennes egentliga skaparkraft är förlagd till tankeplanet, och tanken är människans verkliga skaparkraft. Vi talar ju även i dagligt tal om tankeskapelser. Det är då idéer som tar form, det må vara i ord, bilder eller toner. Dessa skapelser är väl levande på det mentala planet, men ännu är inte människan tillräckligt utvecklad för att kunna frambringa liv genom tanken även på det fysiska planet. Varje kraft inom människan har visserligen sitt ursprung, sin källa i en vis princip i människan, men den har dock sitt korresponderande organ på vart och ett av dom andra planen. Så har den på tankeplanet i människans tankeprincip upprunna skaparkraften sin motsvarighet på det fysiska planet i könsorganen. En sådan kraft som skaparkraften är naturligtvis endast en. De har sitt ursprung i Guds skaparkraft, i den tredje aspekten i gudomen. Därigenom att människan är en Guds avbild och därmed varje kraft i denna gudom finns i henne, om än latent, så måste det även i människan finnas ett centrum, varifrån denna kraft väller ut. Detta centrum finns på tankeplanet, men tar sig som sagt uttryck på de lägre planen. När vi talar om att skapa, så får vi komma ihåg att något sådant som i vår religionsundervisning menas med att skapa, nämligen att frambringa av intet, ej finns. Att skapa är att omkring en kärna av liv organisera en form, det må nu vara på tankeplanet eller på det fysiska planet. Människans tankeförmåga är ännu blott i början av sin utveckling, och få människor är kanske medvetna om vilken kraft de här har till sitt förfogande.

Varje kraft är ett tveeggat svärd! Ett missbruk måste vi enligt den förut givna omskrivningen av det 6:e budet, införa under detta bud, men dessa synder är ännu mycket sällsynta, inte för att vi höjt oss över dem, utan för att vi ännu ej nått så långt i utvecklingen att det är oss möjligt att begå dem. Den synd jag här syftar på är den som ofta i gamla skrifter omtalas som "svart magi" och som är en av de synder som hastigt för en människa utför det sluttande planet, kanske helt naturligt för att hon då medvetet tar hela sin skapande förmåga i bruk. För att förhindra människan att en gång komma därhän att hon kan begå denna synd, måste hon från början lära sig att använda denna sin tankes skapande förmåga rätt. Vi vet att vi t. ex. kan använda våran tanke för att därmed förändra hela våran karaktär. Men vi måste därför vara noga med motivet för detta arbete. Vår tankeförmåga skall en gång i framtiden bli så stark att vi med den kan skapa även på de lägre planen, men innan vi hunnit så långt, så måste skaparkraften ha sitt speciella organ även i den fysiska kroppen, såsom förövrigt varje andlig kraft, och detta organ är generationsorganen (könsorganen) Det sägs tom. att  en framtid då människan blir alltmer fullkomlig, så skall dessa organ bli överflödiga och tanken skall då överta dess funktion, men det är ju givetvis en sak som ligger så pass långt in i framtiden så att vi inte nämnvärt  behöver spekulera mer i detta.

Sammanfattar vi nu vad ett brott mot sjätte budet är, så kan vi säga att det är ett missbruk av skaparkraften, det må nu ske på det fysiska eller det mentala planet.

Forts. i bud 7

Bud 5

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-10 21:43 #1 av: Aldebaran

Hur många syndare har vi till detta bud, mer än mig då?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-10 21:55 #2 av: Wargmane

Oskyldig De e nog bara du då....

inte skulle vi andra hålla på med sånt!!??Tungan ute

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-10 22:59 #3 av: hatchepsut

Hmmm, enligt kinesiska medicinen är det framför allt männen som ska spara på det"gudomliga"...då de kan dräneras om de skvätter ut både här och där...Andemeningen är ju en annan...lite intressant det andra också eller hur...Moon Walk

Anmäl
2009-05-10 23:04 #4 av: Aldebaran

Det står mycket om mannen i ovan bud åxå...Det verkar som vi nog har olika typer av karma att utarbeta då vi återföds/reinkarnerar som antingen man eller kvinna.

"I veten att det är sagt till de gamla: du skall icke göra hor, men jag säger Eder var och en som ser på en kvinna till att begära henne, han har redan gjort hor med henne i sitt hjärta"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-10 23:05 #5 av: evrekaw

Jaaa.... Det är ett, som det står, tveeggat svärd...

Att missbruka skaparkraften fysiskt...  Visst, som singel - men aldrig någonsin under mitt äktenskap - inte ens i tanken!

Men skaparkraften i tanken... Gäller detta all form av skaparkraft eller gäller detta bara sexualiteten... Detta är lite luddigt formulerat... Skulle uppskatta ett förtydligande här...Obestämd

 

Anmäl
2009-05-10 23:30 #6 av: cillaj

 

Intressant, finns väl ingen som inte syndar i tanken idag, förutom munkar då kanske. Hmm, undrar om dom inte har det lika svårt.

Det finns nog alltför många frestelser i samhället idag för att vi ska kunna hålla sinnet så pass rent att vi inte syndar.

Den "svarta magin" är väl det som menas med den utbredda sexualiteten idag, inte konstigt att folk skiljer sig oftare i dessa tider.

Vi kanske skulle anamma detta bud mer så människor håller ihop längre.

Se till vad du har, inte vad du kan få. 

 

Anmäl
2009-05-10 23:39 #7 av: evrekaw

#6 Jag skulle skilt mig från mitt ex. oavsett vad... Att hålla ihop ett äktenskap för att inte begå en synd gentemot sjätte budet är hykleri.

För i samma stund man vill ut ur det har man ju begått hor i tanken... Då kan man lika gärna löpa steget ut.

 Dessutom, det finns misshandlade kvinnor, alkoholister och annat tragiskt - man ska inte tvingas stanna och leva under dylika omständigheter... No way. Detta tror jag inte Gud hade för avsikt...

Ang. svart magi tänkte jag i helt andra banor... Hm...Obestämd

Anmäl
2009-05-11 00:11 #8 av: cillaj

 

Ja, syftet var ju inte tänkt för de som mår så dåligt i sin relation, jag har själv levt i ett sådant och fattar väl att det inte är hälsosamt att stanna kvar i det.

Jag talar om de stora hela, tanken var nog mer innan man gifter sig, att tänka över om det verkligen är rätt och i detta fall, åtminstone försöka hålla ihop det.

Anmäl
2009-05-11 00:19 #9 av: Aldebaran

E... så här står det åxå om 6:e budet.  "men dessa synder är ännu mycket sällsynta, inte för att vi höjt oss över dem, utan för att vi ännu ej nått så långt i utvecklingen att det är oss möjligt att begå dem."

Tills dess har vi annan karma andra synder att arbeta ut mot varandra. Vad jag vill säga med detta är till alla som tror sig kommit så himla långt i sin andlig utveckling ochnu går i väntans tider (2012) på att något underbart och stort kommer att ske. Är ganska så säker att 90% av dom kommer att bli tämligen besvikna, för livet kommet att gå vidare precis som vanligt i flera 1000-tals år till.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 00:21 #10 av: evrekaw

#8 Respekterar din åsikt, men jag håller inte med... Ser allt för många som stannar kvar av rädsla för att vara ensamna, för barnen, för ekonomin, huset och alla de mest vansinniga skäl...

Jag menar naturligtvis inte att man ska följa minsta motståndets lag. Man måste försöka kompromissa och lösa konflikter. Man är också två om att få en relation att fungera....

Däremot tror jag det är viktigt att avsluta det man har under vänskapliga former. Inte genom att hitta en ny först eller liknande. Man ska inte såra någon i onödan...

Anmäl
2009-05-11 00:24 #11 av: hatchepsut

Jag tänker så här; Vi utvecklas hela tiden,därför är vi inte samma individer som ex den gång vi avlade äktenskapslöftet. Är det av "högsta mål" att vi ska fortsätta leva tillsammans då utvecklas vi mot samma riktning, är det inte så ja då kanske otrohet är en väg som väljs dels för att sätta allt på spets men kanske är det också andra lärdomar att lära av detta. Även en sådan handling är en del av lärdom om även en "ful" sådan...Undrar hur Gud resonerar kring detta?...The Thinker

Anmäl
2009-05-11 00:28 #12 av: Aldebaran

men nu blandar vi ihop äpplen och päron här... Jag pratar om skaparkraften /sexualdriften inte hur vi beter oss motvarnadra med alkohol, misshandel och andra övergrepp..Det är visserligen karmariska saker vi har emot varandra men av andra orsaker...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 00:36 #13 av: hatchepsut

Hej alla päron,då återgår vi till sexualdriften...Sexualdriften/orgasmen är en gudomlig kraft som inte ska användas för egoistiska ändamål...denna kraft kan man nyttja i hängivelse men utan att begäret tar över, tantra är en form där man möts i varandra i gudomlig förening men håller tillbaka för att nyttja energin så långt som möjligt...Exempelvis...Är jag rätt på det? The Thinker

Anmäl
2009-05-11 00:37 #14 av: evrekaw

#11 Jag tror att du talar om att leva paralella liv som till sist gör att man tappar bort varandra...

Att utvecklas i olika takt är ofrånkomligt. Men om man kommer ihåg att hälsa på i varandras världar med jämna mellanrum så blir detta inget problem...

För mig är det inget problem att min man exempelvis inte bryr sig speciellt om detta med andlighet. Han är intresserad och han läste till och med Eckhart Tolles bok för att förstå lite av det som fashinerar mig så. Han har ju också - på grund av medveten närvaro - fått en betydligt stabilare fru...

Jag förstår dock att det ibland kan gå så isär att inget finns att göra. Är själv omgift. Men jag är totalt monogam. Det grundar sig inte i något moraliskt ställningstagande. Jag bara måste avsluta ett innan jag kan gå vidare...

Men vi är alla olika. Ful... näää Gud älskar oss med våra fel och brister... Vi är ofullkomliga människor... Och du en Vacker sådan.Kyss

Anmäl
2009-05-11 00:39 #15 av: hatchepsut

#14 Hmm, ja nu var det inte mitt livs novell jag drog utan exempel på hur det skulle kunna vara...Tack för komplimangen! Kyss

Anmäl
2009-05-11 00:41 #16 av: cillaj

 

Hm, va det inte det jag skrev i inlägg #6, om frestelser.

Hur de påverkar oss i samhället idag, det ingår väl i detta som jag kan se det, om det handlar om sexualdriften.

Sen att vi inte är redo, är ju en annan sak i det hela.

Anmäl
2009-05-11 00:57 #17 av: evrekaw

Ja om det var själva sexualdriften det handlade om... Oh yes I'm a sinner... tell me all about it.

Det står faktiskt i biblen att under den äktenskapliga akten mellan man och hustru så vänder Gud bort sitt ansikte...

Detta har tolkats på två sätt...

Av leastadianerna - Gud vänder sig bort i vämjelse, detta är fult och syndigt. Detta ska göras med minsta lilla njutning enbart i fortplantningssyfte...

Av mig... Han ger oss lite "privacy" och respekterar att vi inte vill att han tittar på då detta är en intim akt mellan två...

Anmäl
2009-05-11 00:59 #18 av: Aldebaran

Nu tror jag att du börjar närma dig..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 01:04 #19 av: hatchepsut

Vänner, jag drar mig tillbaka till den gudomliga bädden...nattnatt! Bow Down

Anmäl
2009-05-11 01:11 #20 av: Wargmane

Tja ....va ska man säga...precis som sagts är det långt kvar tills vi är där ...Och jag ser sexualitet som något lika gudomligt som något annat...kan inte se att det finns nån synd i det överhuvudtaget!

ordet Hor i detta tycker jag är dåligt eftersom det är ett skällsord oftast riktat mot kvinnor som gör likadant som män...

Nähepp gift sig och skilt sig har man gjort ett par gånger ...och likaledes begått"hor" åtskilliga gånger hehehe

MEN jag tycker int jag e nån sämre människa för det!

Det går rätt bra !
Fast nu är jag "helig" och lever i celibatOskyldigGlad

Norman Stevens tog upp i sin "moderna " sammanställning av Dwahl Kuhls läror Det Gudomliga sexet(Del C Sex och Polaritet) ....fast det var ju på 1970-talet *flinar*

 

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-11 01:13 #21 av: evrekaw

#18 Önskar att jag visste vart det står... Min farmor citerade biblen i oändlighet... Har allt på hårddisken - men inte katalogiserat...

Missförstod inledningsvis... sorry...Flört

Men... Varför skulle Gud gett oss förmågan till denna njutning om det inte var meningen att vi skulle få avnjuta den? Avhållsamhet och sk. självbefläckelse, är inte det detsamma som att säga att Gud gjorde ett misstag ang. våra genitalier?

Bara det att Gud faktiskt inte gör misstag - allt är avsiktligt!

Anmäl
2009-05-11 01:14 #22 av: Aldebaran

Nu är det ju så att jag beskriver tanken bakom (helheten) inte utifrån var och ens sexuella bravader genom livet.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 01:18 #23 av: evrekaw

#22 Nej, men en tanke har alltid föregått handlingen... Eller hur? Det är ju för att vi tänker som vi sedan gör det. Om vi kunde stoppa tanken, som för övrigt enl. Freud var mer än en sådan, då skulle vi vara där...

Anmäl
2009-05-11 01:24 #24 av: Wargmane

Johopp Alde det förstod jag allt , Det blir bara så tungt precis som du presebterade det 6 :e budet...

Lusläser man inte känns det väldigt mycket synd , brott och svart magi....

Men slutklämmer säger ju allt ...

Brottet är missbruket av skaparkraften....Men...hur ska den kunna vara dålig??

Om den inte är tudelad vilja då förstås...eller?

 

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-11 01:29 #25 av: Aldebaran

Läser alla denna text?

"Ty budet syftar ju inte mot den yttre formen, utan mot det inre ställningstagandet. Lever en människa ett äktenskapligt liv och däri låter sig ledas av begär och lustar, utan kanske ens en tanke på att det är hennes plikt att åtminstone göra ett försök att behärska dessa, så bryter hon lika mycket mot detta bud som om prästen aldrig hade uttalat de bindande orden"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 01:36 #26 av: Wargmane

HM...Att i äktenskapet låta sig ledas av begär och lustar....Det kan ju tolkas som....Att mellan makar ska man behärska dessa lustar?

eller... menas det otrohet?

 

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-11 01:45 #27 av: Aldebaran

Det är i tanken jag pratar om.. Sedan är det så att vi skall inte låta oss ledas av begär och lustar, alldles riktigt.. Lättare sagt än gjort ellerhur?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 01:58 #30 av: Wargmane

Jojoja det måste vara många tusen år dit !!Glad

Seriöst kan jag förstå myckat av det och tycka att det är bra...

Men att det i Kärlek mellan man och kvinna på något sätt skulle vara fel...det har jag svårt att förstå....

...ledas av begär och lustar ser jag som att då handlar det bara om s-e-x och inte om kärlek...

 

 

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-11 11:22 #31 av: Aldebaran

Alla våra känslor styrs från Astralplanet, som ligger strax efter vårt fysiska (om man nu ens kan säga så)

Det finns 5 andra (högre) plan där vårt verkliga medvetande huserar, långt borta från begär, lustar och våra (ganska) primitiva känslor. Som istort bara finns så länge det gangnar ens egen personlighet..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 12:25 #32 av: evrekaw

Måste dessa lustar och begär enbart åsyfta sex? Vi har ju dessa ang. så mycket annat också...Obestämd

Anmäl
2009-05-11 12:25 #33 av: Aldebaran

Vad menar jag då med våra (ganska) primitiva känslor?? Givetvis finns det väl ingen här, men hur många har inte hört talas om uttrycket "jag kan inte rå för mina känslor"?

Främst då det gäller ett uppbrott i ett förhållande och man säger att man inte älskar/tycker om den andra personen som förut. Man har kanske tom. hittat någon annan som man blev blixtkär i. Och då försvarar sig med att "jag kan inte rå för mina känslor". Kvar lämnar min sin expartner fullständigt förkrossad och kanske imånga fall känslomässigt krossad i många år framöver. (OBS nu menar jag givetvis inte dom fall där det finns misshandel och övergrepp med i bilden)

Karman som genereras i dessa fall är ju inte så stor som den engång kommer att bli då vi når dit hän att vi börjar få kontroll av våra känslor, men det är klart vi står still och stampar tills vi lärt oss detta. Och det kommer ju att ta ett tag till för majoriteten av mänskligheten. Vi har inte kommit så långt som vi tror, trots att vi har en hel del kunskap om vissa saker....ibland..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 12:36 #34 av: evrekaw

Klart man rår för sina känslor... Åtminstone gör man valet över hur man ska reagera på impulserna man får från dem...

Jag kunde skylla massor på min sjukdom - det gör jag dock inte. Man ska stå för sitt agerande och sitt ord oavsett vad. 

Anmäl
2009-05-11 12:51 #35 av: Aldebaran

Javisst är det så E. Men hur många står vid sitt ord när det väl gäller. Tom. Petrus förnekade Jesus tre gånger innan tuppen gol (som det står i bibeln) Så vi är i gott sällskap..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 13:01 #36 av: evrekaw

Mmmm... men det gällde en betydligt svårare sak än våra små vardagsdilemman...  

I Petrus läge kanske man inte hade varit så stursk... Och vad vet vi om vad/hur han egentligen kände idag...Obestämd

Anmäl
2009-05-11 13:05 #37 av: Aldebaran

Givetvis.. Men om man inte kan börja med det lilla så kommer man aldig till det stora.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 13:16 #38 av: evrekaw

#37 Ett tankeexperiment...

OM, det var möjligt att göra dig hypoman för en dag... Intressant att se hur du klarade att hantera tungan och tankarna som skenar likt resenärer på autobhan i en turbo... Obestämd

Anmäl
2009-05-11 16:18 #39 av: Aldebaran

#38 ??  Tar du detta personligt eller vad?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 18:09 #40 av: hatchepsut

Sinnen,känslor finns för att ledsaga, när det personliga (egot) får råda reagerar vi på allt vi möter med tankar som blir känslor som blir reaktion. När personligheten i takt med andlig utveckling omvandlas till själsliga aspekter reagerar vi inte på det känslomässiga, vi ser var tankarna försöker styra oss och kan då agera istället föra att reagera. Sexualkraften baseras inte längre på egoistisk vinning utan kraften används som en gudomlig kraft i givande istället för tagande, vi är i den stunden ett med Gud.Lusten är omvandlad. Bow Down

Anmäl
2009-05-11 19:01 #41 av: Aldebaran

Bra, så är det ju menat #40

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 19:21 #42 av: hatchepsut

#41 När kommer nästa budord? Flört

Anmäl
2009-05-11 19:24 #43 av: Aldebaran

senare i veckan Torsdag_ Fredag.. 7:e Budet "Du skall icke stjäla"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 19:27 #44 av: hatchepsut

Ok, jag börjar tanketråda på detta...Glad

Anmäl
2009-05-11 19:28 #45 av: Aldebaran

på 7:e budet? Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 19:29 #46 av: hatchepsut

Japp...Flört

Anmäl
2009-05-11 19:29 #47 av: cillaj

 

ajabaja Hatchen, inte fuska o tjuvstarta.SkrattandeTyst

Anmäl
2009-05-11 19:30 #48 av: Aldebaran

hahaha.. vi kanske skall hålla oss till detta bud först. Det verkar ju vara riktigt explosivt detta bud...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 19:31 #49 av: hatchepsut

Hehehe, har fått energi av allt mediterande i helgen, högre makter styr,gäller att flyta med så länge det varar...Bow Down

Anmäl
2009-05-11 19:32 #50 av: hatchepsut

Va, är det några reaktioner på detta????Flört

Anmäl
2009-05-11 19:32 #51 av: cillaj

 

Flyt inte för långt bara då, så du flyter booooooortFörvånad

Anmäl
2009-05-11 19:35 #52 av: hatchepsut

#51 Hahaha,ska flyta iväg o hålla yogakurs nu, om du inte hör av mig senare Cilla så slå 112! Ses senare...i hetluften...Flört

Anmäl
2009-05-11 19:41 #53 av: Aldebaran

Neeeejjjj o höge farao... Inga alls...

Vad e det dom säger i showbusinessbranchen..?  Sex säljer Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 21:36 #54 av: evrekaw

Alde... Jag TAR inget personligt - däremot ÄR jag personlig när jag resonerar... Se skilnad mellan dessa båda...

Det var ett tankeexpriment jag åsyftade... Vi skulle kunnat göra tvärt om... Tänkte på det du sa om Petrus... Tänkte på orden att; "för att förstå en annan människa måste man gå 1000 mil i dennes sandaler..."

Ändå sitter vi här och försöker förstå Petrus, eller allt som någon, utifrån sitt perspektiv, under sin samtid skrev... Vem är du och vem är jag att säga att Jag förstår...

Jag ser också fram emot det 7:e budet! Skrattande

Anmäl
2009-05-11 22:54 #55 av: Aldebaran

Tar inget personligt men är personlig??? Ehh hänger inte riktigt med här..?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-11 23:12 #56 av: evrekaw

#55 Nej... skratt... ibland synkar vi inte...

För att förstå relaterar jag till sånt jag känner till. Det är simpel inlärningsmetodik. För att kunna göra så måste jag få vara personlig. Din eller andras respons på vad jag skriver är då för mig feedback ang. om jag förstått eller inte förstått alls. Varför ta detta personligt?

En mur byggs nerifrån och upp. Om det fattas stenar vid grunden kommer den att bli bräcklig och bara skenbart färdig. Jag harvar vid grunden. Tror inte på luftslott... Bara är. Får jag inte vara personlig kommer jag aldrig att förstå. Skulle aldrig få mina elever att förstå heller om jag inte lät dem relatera till den kunskap de har, för att utifrån denna bygga vidare...

 

 

Anmäl
2009-05-11 23:14 #57 av: hatchepsut

Är tillbaka och ärmarna uppkavlade...Glad

Anmäl
2009-05-11 23:24 #58 av: hatchepsut

#56 Man kan vara personlig utan att vara personlig...Skrattande

Anmäl
2009-05-11 23:25 #59 av: hatchepsut

Man kan vara medkännande utan att vara medlidande...Flört

Anmäl
2009-05-11 23:25 #60 av: evrekaw

#57 Jäpp, då börjar vi bygga från grunden. En solid en ska det vara. Dessutom behövs alla sorter i ett bra bygg-team... Ingen kedja är starkare än den svagaste länken...

Det frö som gror sist och verkar klenast från starten kan bli den bästa plantan i slutänden - kanske den som ger rikast frukt...

Sållar agnarna från vetet gör man när vetet är färdigväxt....

Om Aldes kunskap tycker jag... Kyss KyssKyss orkar inte göra fler...

Pedagogiken... hm....

 

Anmäl
2009-05-11 23:26 #61 av: hatchepsut

Man kan vara kärleksfull utan att vara kärlekskrank...Förvånad

Anmäl
2009-05-11 23:28 #62 av: hatchepsut

#60 Såja gumman, jag är med dig...hela vägen...till tidens ände...Flört

Anmäl
2009-05-11 23:29 #63 av: hatchepsut

Man kan vara ödmjuk utan att vara undfallande...Kyss

Anmäl
2009-05-11 23:31 #64 av: hatchepsut

Man kan visa uppskattning utan att vara inställsam...Cool

Anmäl
2009-05-11 23:38 #65 av: evrekaw

#62 Jo, kram, jag vet. Men det är ok. Man lär av allt och det är allt jag vill... Lära och förstå. Det är grundplåten. All respons är en form av svar - men ibland säger det mer om avsändaren än om svaret som söktes...

Men det är ingen fara... Jag är ju glad ju... Bara lite lust att

När kommunikationen inte funkar - det är inte personligt det heller. Man kan aldrig bli arg på människor - bara på det de gör eller säger...

Anmäl
2009-05-11 23:46 #66 av: hatchepsut

#65 DET ÄR INTE LÄTT ATT KOMMUNICERA VIA DATORN...Ibland krånglar det man ska ha fram från tanke till skrivet ord...Computer Smash

Anmäl
2009-05-11 23:55 #67 av: Ayena

Detta var "hårda bud".

Som jag ser det så är vi människor sexuella varelser, för om vi inte fick lov att vara detta, varför hade Gud gett oss denna egenskap som jag antar att vi är ensamma om bland djuren, att ha sexuellt umgänge utan tanke på fortplantningen, alltså bara för njutningens skull.

Skulle Gud först ge oss en egenskap och sedan i samma ögonblick förbjuda oss att använda den?

Nej, detta känns inte vara något som jag kan ta till mig.

Sen tror jag att män och kvinnor fungerar olika vad gäller sexualiteten, men detta är kanske en helt annan tråd och debatt.

För jag antar att Gud inte bara talar till mannen, eller hur är det?

Jag har flera tankar men ska ta en sak i sänder, detta var om vår skaparkraft genom sexualiteten.

 

Anmäl
2009-05-12 00:02 #68 av: evrekaw

#66 Ja och inte fattar de vad man  heller... Man talar för döva öron... Men... Det är ännu ett...  i den stora livsinsiktsfabriken... Att man sedan emellanåt blir totalt Har ju inget med  att göra... Vi bara förväxlar saker för att vi inte inser att vi inte kan  allt alla menar och avser...

Anmäl
2009-05-12 00:10 #69 av: Aldebaran

Buden är hårda och vi är alla i gott sällskap när det gäller att inte kunna ta till oss detta. Vi är ju inte där ännu..på långa vägar. Men för att nå dit så måste vi leva efter detta tillslut...Finns inga genvägar.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 00:17 #70 av: evrekaw

Nej, varken angående buden eller vägar till lärdom...Flört

Anmäl
2009-05-12 00:23 #71 av: Aldebaran

mmm det ser ut som om vi skulle behöva en ny blajtråd, eller?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 00:29 #72 av: Ayena

# 69 - Jag kan däremot ta till mig att det kan vara fel att med olika medel påkalla den sexuella uppmärksamheten, att det någonstans finns en brytpunkt då kroppen måste lämna över till anden, för om vi går efter kroppens signaler helt så blir vi mer och mer primitiva i våra handlingar och reaktioner.

 

Anmäl
2009-05-12 00:31 #73 av: Aldebaran

Gud har gett oss egenskaper talas det om här ovan.

Han har ju gett oss egenskapen att döda/mörda, stjäla samt på andra sätt bedra varandra.. Varför detta kan man ju då undra?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 00:32 #74 av: evrekaw

#71 Nej... Det är så med metodik/didaktik/pedagogik... Vi fungerar alla rätt lika på den här punkten...

Får den som vill veta mera inte svar på den respons h*n gav ang. det som ska läras, finns inget kvar att diskutera. Fokus tappas och sidospår utvecklas... Det blir blaj...

Du har massor att lära ut - men inte alltid den bästa förmåga att förklara... Det är svårt nog i ett klassrum där man ser folk att relatera till alla. Här på en sajt måste det vara än svårare...

Men jag tror att det vore till gagn om du inte tog förgivet att din tolkning ang. någons respons alltid stämmer. Ibland är det ytterst pedagogiskt att fråga - hur menar/tänker du nu? Istället för att kasta ut ett påstående - du är alltså, så du tycker... Ser du skillnaden?Obestämd Då öppnas dörren till en fortsättning istället för att stängas. Ingen vill köra vidare i risken att framstå som dum, korkad el. dyl. Förutom jag då... Jag har måttot - det finns inga korkade elever - bara dåliga pedagoger...Flört

Anmäl
2009-05-12 00:37 #75 av: Aldebaran

Jag kan inte svara utifrån dina frågor och formuleringar, dina tolkningar är ju just dina och ingen annans. Jag svarar utifrån artikel ifråga.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 00:40 #76 av: Aldebaran

och med blaj menar jag alla "roliga gubbar" vi skulle ju inte ha dom i artiklarna.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 00:42 #77 av: Ayena

# 73 - Som jag ser det så är vår sexualitet det minsta vi ska bekymra oss om just som vår värld ser ut idag, just pga dessa egenskaper vi blivit tilldelade. Att vi mördar och bär oss åt, till och med i Guds namn!

Jag skulle sannerligen vilja ha ett rejält samtal med Gud, för ibland känns det som om han använder oss människor som ett ända långt experiment. Han ger oss egenskaper men förbjuder oss samtidigt att använda dem.

Vi vanliga "dödliga" är väl ganska oförargliga i vår sexualitet om man nu jämför med vad den sexuella driften kan ställa till med. Vi kan väl läsa Guds Bud och ta till oss en del och ifrågasätta annat.

Men hur är det med pedofilen? Inte läser han detta budet?

 

Anmäl
2009-05-12 00:43 #78 av: hatchepsut

Hoppsan ! Här är det personlig utveckling vill jag lova! Gud har gett oss alla möjliga möjligheter så att vi har riktigt mycket att välja på av alla begär. Men de är till för att vi ska känna igen dem som just begär då vi när vi är på den"andra sidan" har helt klart för oss hur det ligger till. Tiis dess att vi får samma perspektiv här som där får vi fortsätta kämpa med att känna igen dem och gå på dem tills vi lärt. Begären ska ju inte tas bort för då kan det hända fruktansvärda saker som ex mord o dylikt, de ska omvandlas till gudomlig kraft då det är det som ligger bakom, förklädd styrka.Det är därför de är så svåra att få bukt med då det är sökandet efter det gudomliga vi egentligen är ute efter...Bow Down

Anmäl
2009-05-12 00:45 #79 av: cillaj

 

Precis så är det Hatchen, det kunde inte sagts bättre.

Anmäl
2009-05-12 00:46 #80 av: hatchepsut

#77 Gud har inte satt upp riktlinjerna för hur vi ska bära oss åt, det gör vi alldeles själva. Pedofili ser jag som ett undantryckt begär som pesonen ifråga inte lyckats omvandla och därför ger efter för begäret.

Anmäl
2009-05-12 00:52 #81 av: Ayena

# 80 - Om inte Gud har satt upp riktlinjerna för hur vi ska vara, vem är det då som skrivit Budorden? För de kommer väl från Gud himself.

Sen anser jag att pedofili är en mycket stark störning och inte har med sexuell drift att göra.

Anmäl
2009-05-12 01:00 #82 av: cillaj

 

Pedofili är väl en psykisk sjukdom, och alla kan ju inte följa budorden till punkt och pricka. Vi är ju inte redo för det än som Alde har skrivit i tidigare inlägg.

Anmäl
2009-05-12 01:01 #83 av: hatchepsut

#81 Budorden finns där men tolkningarna är många beroende på kunskapsnivå, referensramar etc. Gå ut och titta på månen, min upplevelse av den är inte den samma som din, ändå är det samma måne...Störning, håller med men också en förvanskad sexualdrift/gudomlig skaparkraft...

Anmäl
2009-05-12 01:05 #84 av: Aldebaran

Gud har gett lagen (10 buden) vi har fått den fria viljan att tolka detta på olika sätt.

Sexualdriften eller varför inte "kåtheten" är inget annat än ett astralt begär, inget gudomligt alltså. Det är den astrala lägre tolkningen på monadens drift att reproducera sig själv. Vi begår alltså inga fel i dagens läge när det gäller detta, men för att komma dit vi skall så får vi börja tänka om.. Detta har jag sagt ovan vid minst ett tillfälle..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 01:10 #85 av: cillaj

 

 

För att rätt förstå detta bud, måste vi frigöra oss från alla förutfattade meningar i sammanhang med detta bud och försöka att klart se hän vart det syftar till. Vi skulle kunna omskriva nämnda budord på följande sätt:    Du skall inte missbruka den i dig nedlagda skaparkraften.

Kan detta bli enklare att förstå?

Anmäl
2009-05-12 01:16 #86 av: hatchepsut

#85 Genialt, kort och koncist...Flört

Anmäl
2009-05-12 01:17 #87 av: Aldebaran

Man kanske skall läsa texten flera ggr och låta det smälta in, ordentligt..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 01:18 #88 av: Ayena

OK - då lämnar vi den fysiska aspekten på budet.

Det finns en annan kraft som är skapande, tankekraften. Och den är enorm! Än större blir den när den bekräftas i ord och sedan handling.

Detta kan jag ta till mig, att om jag missbrukar min skaparkraft här i fel syfte så kommer detta att slå emot mig trefalt.

Anmäl
2009-05-12 01:19 #89 av: hatchepsut

#87 Hmmm,ja det var nog för tidigt med 7 budet...Flört

Anmäl
2009-05-12 01:22 #90 av: cillaj

 

Nu har du hamnat rätt Gilla, precis så är det.

Anmäl
2009-05-12 01:23 #91 av: Aldebaran

#88  Tack......Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 01:28 #92 av: hatchepsut

#88 Härligt...vi är på väg...Flört

Anmäl
2009-05-12 01:30 #93 av: Aldebaran

mmmm äntligen Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 01:43 #94 av: Wargmane

Glad

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-12 01:45 #95 av: Aldebaran

jaså ju senare på dagen desto finare kraschlandningar Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 01:49 #96 av: Wargmane

hehehe kraschlanding?

Landar mjukt och fiiiiiiiint...

harmoni råder i livet ...tills jag började läsa här hehehehehe

men gott att det stillar sig !!

Ni e allt bra goa allihopa !!

Tycker om er !

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-12 01:55 #97 av: Ayena

En annan liten reflektion i detta sammanhang är att när man nått en viss nivå av andlig utveckling så betyder sexualiteten inte så mycket längre.

Jag är den första att bekräfta detta eftersom jag har bytt älskare oftare än jag bytte skor. Förvånad Huvva!

Och när jag visste att min andliga utveckling tog fart så visste jag också att jag skulle helt byta livsstil, så jag valde ut en siste älskare med mycket stor omsorg. Det blev nästan som en slags ceromoniell handling för min del.

När jag märkte även fysiskt att den andliga utvecklingen stegrades , bla a med en Kundaliniresning så blev jag mycket intresserad av detta. Så en bok kom till mig av Dr S Boel som har skrivit en hel bok om hur det är att ha en Kundaliniresning.

Han berättade om när han fick sin Kundaliniresning så var han lyckligt gift och levde ett helt normalt äktenskapligt liv . Men efteråt så försvann hans sexualitet. Där kom något annat istället som var så mycket finare än sexualiteten från könsorganen, som om den  hade förflyttats upp till högre chakra. Svårt att beskriva så här långt efteråt. Men jag har boken och kan om ni vill försöka hitta det kapitlet där han berättar om detta. 

Vad jag förstod så skulle sexualiteten forfarande finnas men att den höjde sig och därför blev det den mest fantastiska upplevelse man kunde ha med den man älskade.

Bara en liten reflektion.

 

 

Anmäl
2009-05-12 01:55 #98 av: Aldebaran

hehehe. ja.. det är ett laddat ämne det här med sex... Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 02:08 #99 av: Ayena

Och inte helt ointressant!

Skulle vilja att Gud ringde så att man fick höra hans åsikter!Cool

 

Anmäl
2009-05-12 02:13 #100 av: Aldebaran

du har ju hans åsikt i det 6:e budet.....Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 02:27 #101 av: Ayena

Ja men jag vill diskutera dem med honom.

Anmäl
2009-05-12 04:41 #102 av: evrekaw

När jag i mediterat klart på min kära spikmatta slog det mid..

Sexualdrit kontra att älska... Kan det inte vara det "att inte begå hor" Innebär?

Att vi som man och hustru ska älska med varandra utifrån kärlen. Att vi verkligen älskar och ger detta till den vi älskar - så att själva akten blir en kärleksmanifestation istället för en jakt på njutning som främsta orsak till det fysiska mötet...

                                                        ObestämdGlad

Anmäl
2009-05-12 10:59 #103 av: Aldebaran

Bra tänkt E... Det ligger allt i det du säger i #102

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 11:04 #104 av: Aldebaran

Från texten i #0

"Från en plats i Indien omtalas att Brahmanerna, i den högsta prästekasten, lever vissa år av sitt liv ett familjeliv, men varje gång en "fortplantningsakt" skall genoföras, måste flera dagar först ägnas åt offer och reningar, liksom full frivillighet från båda parterna är nödvändig.

För att en människa emellertid skall nå därhän blir det nödvändigt att så småningom uppfostra henne därtill. Från det fria tillstånd som är rådande mellan djuren och kanske också de lägsta naturfolken, så ser vi vissa regler för ett primitivt äktenskap uppstå."

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 11:26 #105 av: Aldebaran

#101 om du vill diskutera detta med honom så är nog den enda vägen att meditera...  tror jag...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-18 00:02 #106 av: Pallada

har alla dessa  10 bud ramlat från himlen i form av en färdigskriven bok som Gud har signerat ?

kan det vara så istället att det var  människor (i kött och blod) som har kanalserat budskapet och tolkat det utifrån sin erfarenhet, kultur, kunskaper, intelligens, rådande samhällsnormer etc . ?

en tanke bara...kvinnor var ju på den tiden Bibeln skrevs en handelsvara och saknade ekonomisk och politisk makt därför stod det inget i bibeln om att kvinnor inte ska hora. Däremot stod det att kvinnor ska lyda sina män och mkt i samma totalitära kvinnoförnedrande stil

 

alla religioner är per definition baseras på auktoritära dogmas som ska " not to be disputed, doubted or diverged from"

är det en klok vägledning för fritt tänkande individer?

det fanns så mkt kanaliserad kunskap i mesopotamien, india, egypt innan den kristna kyrkan har tagit en del av dessa kunskaper och inte minst makt över en stor del av världens befolkning...

varför hela tiden relatera endast till bibeln och  int e ta i anspråk andra heliga böker /tankesystem?

to put it short :))

min fundering var egentligen hur kan Aldebaran eller ngn annan människa vara så tvärsäker vad Gud menade md sina bud? Stämmer det som Gud menade med det som står i den Bibel som finns idag?

 

vill också ringa GUd och ta ett samtal med honom/henne för att komma till källanSkrattande

bästa hälsningar till er alla som delar med sig sina tankar och tid

Anmäl
2009-05-18 00:08 #107 av: Aldebaran

mmmm detta är en tolkning av budorden, en esoterisk sådan.. Och vi tolkar alla religioner och tar olika tolkningar därav.. Nu i denna artikelserie tolkas dom 10 buden, och då är väl Bibeln nära till hands... kanske?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-18 00:21 #108 av: evrekaw

#106 " Oh operator, information give me Jesus on the line..."

Tänk om det ändå var så enkelt som i Manhattan Transfers gamla slagdänga...

Det vore något... Håller med dig om att man kanske inte ska vara för definitiv ang. dessa delikata delar av vart trossystem.. Vem kan veta säkert? Tro och livsfilosofi är inte konkreta...Glad

(Man får väl använda dessa små smilisar i alla fall...)Tyst

Anmäl
2009-05-18 00:43 #110 av: [outgrundlig]

Tack för alla era inlägg som varit intressanta att läsa sig igenom. Har levt ett liv där jag följt andras råd och mina råd. Till slut så följde jag mina egna råd då de innebar mer skratt och glädje.

Aldebaran, vad du vill ha sagt med dessa trådar vet jag inte riktigt. Har inte varit inne här så mycket ännu för att känna dig helt och hållet. Är det så att du följer Guds Budord så som de står beskrivna i Bibeln? Eller vill du bara skapa diskussion kring dem? Är du själv i tvivel/undran över hur du skall leva ditt liv?

Jag undrar bara såsom en Göteborgare gör innan hon tar nästa diskussionGlad

Lägger mig nu, för natten är här och jag jobbar imorgon.

 

Anmäl
2009-05-18 00:48 #111 av: Aldebaran

Trådarna är ju min esoteriska teosofiska tolkning av budorden. Inte den kristna.. Jag själva har inga tvivel om hur det ligger till, utan tror på det jag känner inombords...Dom orden förmedlar jag ut i inläggen/artiklarna på denna sajt. Sedan är det ju upp till varje enskild att ta till sig det dom kan eller vill...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-18 20:23 #112 av: [outgrundlig]

Tack för svaret Aldebaran. Vet nu förresten var namnet Aldebaran är taget ifrån, en himlakropp, typ stjärna är det va? fick en powerpointpresentation idag med planeter, stjärnor etc och då såg jag ditt namnGlad

Jag är glad att höra att du tror på insidan av en själv. För mig är det som sagt det enklaste att göra. Sedan får du nog förlåta mig för att jag inte kan riktigt ta till mig texten med lätthet. Jag kanske hade en dålig dag igår eller så är jag segFoten i munnen

Jag har ju sett dina inlägg etc. tidigare här och på ÖN och jag förstår dig då iallafall. Det är en tröst för mig och min IQ. Skall senare läsa igen och ge det en chans till men nu skall jag på möte i skolan.

Anmäl
2009-05-18 21:28 #113 av: Aldebaran

Vem kan ta detta med lätthet? inte ens den ibitne teosof tar detta med lätthet.. Det är en sak att läsa och inhämta kunskapen, det kan istort vem somhelst som är någorlunda läskunnig.. Att leva efter det är ju en helt annan sak.. Och där har vi (dom flesta) en bit kvar...Att få upp insikten är emellertid en bra början Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-18 21:44 #114 av: evrekaw

  Är en av dem som "harvar" vid roten... Anar en krona där uppe, men inte dess verkliga omfång eller skönhet... Att nå dess första gren är mitt mål för detta jordeliv - men förmodligen når jag inte ens dit...

Anmäl
2009-05-18 21:48 #115 av: Aldebaran

som sagt att få upp en insikt är ingen dålig början...

Fröet måste i jord och vattnas för att plantan skall gro...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-18 21:56 #116 av: evrekaw

#115 Ja, ja... jag får väl harva under jordytan i fröform då...Flört Det spelar ingen roll - bara jag är på väg i rätt riktning...

Anmäl
2009-05-19 00:45 #117 av: Aldebaran

så är det för oss alla Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-03 00:06 #118 av: Wargmane

Jaha bud 6 var det nu har jag läst och fattar ingenting Flört

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-09-03 00:07 #119 av: Aldebaran

nä, det ante mig...Skrattande

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.