Livsåskådning

Vår utvecklingsvandring

2011-05-27 23:41 #0 av: Moonwing

Den tänkande människans framträdande.

Vår jord är en besjälad kosmisk varelse, vars innevarande liv förlöper enligt en plan som bl a uppställer de tidsramar inom vilka vi människor har att företa vår utvecklingsvandring från mänskligt utkast till fullvärdig människa.

Denna vandring är delad i två långa huvudfaser på vardera flera hundra miljoner år. Den första fasen kan kallas det mänskliga medvetandets "instinktiva nedstigande i materian" och den andra dess "självmedvetna uppstigande ur materian". Vändpunkten nåddes för några miljoner år sedan, och vi befinner oss alltså i utvecklingens uppåtstigande fas. Före vändpunkten inföll, som förberedelse till uppstigandet, ett skede av stora förändringar i såväl vår kroppsliga som själsliga tillvaro, förändringar som ledde till den tänkande människans framträdande.

Skedet ifråga sträckte sig från mitten av vad som i teosofin kallas den tredje (lemuriska) rotrasen till mitten av vad som kallas den fjärde (atlantidiska ) rotrasen, då vändpunkten nåddes. Skedet inleddes för drygt 18 miljoner år sedan. Såväl jorden som människan hade då nått en materiell fasthet som är jämförbar med den nuvarande. Vår kropp var mycket större än nu och hade ett apliknande utseende, men händerna var i stånd att utföra komplicerade handlingar. Handmotoriken var viktig för den själsliga utveckling som hör samman med uppstigandet ur materian, och den själsliga utvecklingen krävde i sin tur att vår ännu latenta tankeförmåga aktiverades. Hittills hade vi i vår livsföring huvudsakligen letts av våra instinkter, men utvecklingskonceptet krävde nu att vår intellektuella utrustning skulle börja arbeta och vidga utrymmet för vår fria vilja, med alla de konsekvenser detta medförde för oss själva och vår omgivning. Om vi av egen kraft skulle genomfört aktiverandet och den vidare utvecklingen av vår tankeförmåga hade processen tagit ofantliga tidsåldrar i anspråk, men den snabbades upp av de med oss intimt förbundna varelser som kallas manasaputraer.

Ordet manasaputraer kommer av sanskritspråkets manas (sinne, förnuft) och putra (son), och betyder alltså "förnuftets söner". Manasaputraerna utgör ett av jordens övermänskliga, för oss osynliga, varelseslag och "inkarnerade" i oss, eller kanske bättre uttryckt "anknöt sig" till oss, varvid varje människa fick sin egen manasaputra . Med sin andliga-intellektuella eld väckte och stimulerade den vår latenta tankeförmåga. Dess mentala vibrationer fick vårt sinne att vibrera i resonans, ungefär som när ett vibrerande föremål förorsakar synkrona vibrationer i andra föremål som liknar det själv. Vi blev självmedvetna, dvs i stånd att tankemässigt analysera, reflektera och konstruera. I stället för att ledas av instinkter fick vi lära oss att gå våra egna vägar, dvs fatta beslut som grundade sig på eget tänkande, och sedan av fri vilja genomföra besluten. Men med självmedvetna viljeakter följer ansvar, och vi fick ta de individuella karmiska konsekvenserna av våra viljemässiga gärningar. Därmed deltog vi i utformandet av vårt framtidsöde, och vi påbörjade den vandring som leder oss inåt mot vårt andliga hem.

Manasaputraernas inkarnation, tändandet av förnuftets ljus i oss, var inte en ögonblickshändelse för alla människor på en gång. Det tog flera miljoner år innan alla som var redo att ta emot ljuset hade fått det, och manasaputraerna inkarnerade bara partiellt. Inkarnationen pågår och fördjupas, och kommer att fortsätta tills vårt intellekt är fullt utvecklat.

Manasaputran är ett mysterium i människans organism. Den är anknuten till och verkar i henne som hennes högre jag , och strävar i denna egenskap att inspirera henne och driva henne framåt. Samtidigt lever den sitt individuella liv på en högre medvetandenivå i jordens organism och följer där sin egen utvecklingslinje. Trots detta kan den också betraktas som människan själv i det att båda tillhör samma medvetandestråle.

Manasaputraerna var människor i en förgången världsperiod, och har genomfört hela den del av människoutvecklingen som vi har framför oss. När vi själva så småningom har fullbordat denna, blir vi i vår tur manasaputraer och får i en kommande världsperiod verka som högre jag i varelser som då skall genomgå det mänskliga utvecklingsstadiet.

Med manasaputrans inkarnation i människan framträdde det mänskliga sinnets duala natur omedelbart. Dualiteten gjorde sig kraftigt gällande i kroppsligt avseende och framkallade mänsklighetens uppdelning i två kön. Människan var vid den tiden hermafrodit (tvåkönad), och i sin kropp såväl alstrade som befruktade den enskilde individen själv det ägg som skulle bli dess avkomling. Mänsklighetens uppdelning i två kön inleddes och försiggick på så sätt att tvåkönade individer då och då födde avkomlingar hos vilka det ena könet dominerade. Med tiden blev sådana födslar allt vanligare medan hermafroditerna blev allt sällsyntare, och efter några miljoner år var uppdelningen i två kön genomförd. Som en följd av uppdelningen började varje kön utveckla sina särskilda karaktäristika, och vi fick också vårt nuvarande fortplantningssätt.

Då varje människa själv alstrade sin avkomma fanns ingen kroppslig död, ty när kroppen tjänat ut övergick människan helt enkelt i sin avkomma. Men uppdelningen i två kön gjorde det fortplantningssättet omöjligt. Kroppens livstid avslutades i stället med dess död, och när döden inträtt i vår tillvaro blev den process som kallas reinkarnation med hjälp av ett föräldrapar nödvändig för vår fortlevnad på jorden. Eftersom reinkarnationen i en ny kropp inte kunde ske omedelbart vid den uttjänta kroppens död, kom vi att själsligen tillbringa väntetiden i de tillstånd som kallas kamaloka och devachan.

Vårt fortlöpande nedstigande i materian innebar bl a en tilltagande själslig individualisering och efter hand fick därför telepatin, som i långa tider varit vårt sätt att meddela oss med varandra, överges. Vi utformade då begynnelsestadierna till våra nuvarande språk . Det direkta överförandet av tankar och känslor mellan människorna ersattes med förmågan att uttrycka dessa själsrörelser i talade och skrivna ord. Med tiden blev språket också en styrfaktor för vårt tänkande i det att vi till stor del tänkte i ord.

Ur individualiseringen uppkom egoismen och vi använde tankeförmågan till att med hjälp av våra välutvecklade händer använda verktyg, tillverka kläder, bygga bostäder, anlägga odlingar, hålla husdjur osv för att tillfredsställa våra personliga behov och önskningar, dvs för att höja vårt eget jags välfärd och välbefinnande. Vi byggde civilisationer . En speciell grupp manasaputraer inkarnerade i mänsklig gestalt för att undervisa oss i praktiska färdigheter och lägga grunden till olika vetenskaper och konstarter. De invigde oss också i de mystika lärorna om vår egen och världsalltets konstitution och förklarade meningen med livet på jorden. De gav oss den kunskap som behövdes för att vi skulle kunna företa det självmedvetna uppstigandet ur materian. Men egoismen ledde till omoraliska tankar, känslor och handlingar, och ondskan bredde ut sig bland oss. Vi alstrade därför dålig personlig och kollektiv karma med lidande som följd.

Som synes var det stora förändringar av oss själva och våra levnadsbetingelser som inträffade när vi förberedde oss för den andra huvudfasen i vår människoutveckling. Vi fick förnuftets ljus och det därmed förbundna karmiska ansvaret, mänskligheten delades i två kön, döden med efterföljande mellan- livsperiod och reinkarnation blev inslag i vår tillvaro, språket uppkom, vi började bygga civilisationer, den ur egoismen födda omoralen och ondskan förvrängde vår livsföring och lidandet blev en ständig följeslagare i vårt liv.

Allteftersom vi närmade oss den vändpunkt där uppstigandet skulle påbörjas skärptes vårt intellekt, medan kroppen blev kompaktare och avtog i storlek. I materialistiskt avseende glänsande civilisationer växte fram, blomstrade och förgicks. Men egoismen tog sig allt kraftfullare uttryck. Den kunskap vi fick av våra andliga lärare missbrukades och utnyttjades t o m till svart magi. Lärarna slutade då att fritt ge ut kunskap om "himlens och jordens mysterier" och instiftade för ca 4 miljoner år sedan mysterieskolor, som skulle skydda och vidareutveckla denna kunskap och bara ge den vidare till dem av oss som inte brukade den för själviska eller destruktiva ändamål. Sedan dess har denna kunskap, som numera kallas Den esoteriska traditionen, i princip hållits hemlig och kommer att hållas otillgänglig för ovärdiga själar så länge det behövs.

Ungefär jämsides med mysterieskolornas instiftande passerade mänskligheten vändpunkten, och strävar nu med uppstigandet ur materian mot det fullvärdiga människoskap som är vårt nuvarande utvecklingsmål. Därvid måste vi med självmedvetna ansträngningar vidareutveckla oss i såväl andligt och intellektuellt som i emotionellt och kroppsligt avseende. Bl a har vi att vända den själsliga individualisering vi genomgått i dess motsats och manifestera en alltmer omfattande osjälviskhet, medkänsla och rättrådighet gentemot vår omgivning. Vi måste komma till insikt om att vi för vår fortvaro inte bara är beroende av de synliga och osynliga varelser som sammantagna utgör vår organism, utan också av de varelser vi lever av och med. Vi måste lära oss leva i rättvis harmoni med dem alla. Gör vi inte detta, når vi inte utvecklingsmålet.

av; Herbert Edlund

Källa; Teosofiska läror m m

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-05-29 14:42 #1 av: [GunillaR]

Intressant - tack! Glad

 

Anmäl
2011-05-29 18:43 #2 av: Moonwing

Vassego, goa Gunilla! FlörtKyss

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-05-29 19:02 #3 av: Farwuq

Även draken läste med intresse.

Glad

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2011-05-29 19:06 #4 av: Moonwing

Tackar,tackar..Drakis!..

-over and out!Tungan ute..

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-05-29 19:56 #5 av: Aldebaran

Mycket intressant artikel.. Tack wingen....Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-05-30 16:03 #6 av: Moonwing

Vassego, Alde! Glad..tyckte frågeställningarna på exi cirklade mycket runt;

"..vår egen och världsalltets konstitution och förklarade meningen med livet på jorden."

-denna artikel kan fungera som en teori, för sådan frågeställningar, alla söker vi vår egen sanning och denna kan vara del av en..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-05-30 19:36 #7 av: Aldebaran

ja det gör dom, synd bara att folk inte kan hålla sig i de trådar som finns för varje rätt ämne bara... Oskyldig

Vi har ju trots all många artiklar och trådar som belyser istort varje fråga här...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-05-30 20:04 #8 av: [GunillaR]

Vill du inte ha några diskussioner på sajten Alde?

Det finns väldigt många artiklar och för den oinvigde kanske det är svårt att veta exakt var man ska hitta det man undrar över.

 

Anmäl
2011-05-30 20:16 #9 av: Aldebaran

jo nu missförstår du allt... Jag menar att diskutionerna skall vara i den tråd de tillhör.. Eller åxå så skapar man en tråd just för detta..

Hursom jag bara svarade på Wingens inlägg om frågställningar som cirlulerar... Så nu slutar vi innan vi glider från ämnet i denna tråd ännumer..Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-05-30 21:09 #10 av: [GunillaR]

OK - det köper jag Flört

Anmäl
2011-05-31 02:03 #11 av: Moonwing

#7 -förstår vad du menar,  tror att vi alla kan bli lite "bekväma" Skäms (känner igen mig!)  -av oss å för ivriga att fortsätta diskussionen Skrattande..så man orkar inte byta tråd..

-då blir det lite rörigt om man är besökare tex,..-då får man svårt å förstå trådens egentliga innehåll..Tungan ute

Den här tråden tex, kan mer bli som en referens , med tex tips om nya eller för den delen gamla artiklar i ämnet. Gunilla insperade mig faktiskt till denna, när jag läste om hennes tråd om "själar", ämnena hör ju alla ihop, men är intressanta å diskutera var för sig..å Edlunds föredrag är rena käpphästarna ibland!

Det är ju mycket tunga ämnen..å ibland blir man småpratig..man vill jue inte heller "hoppa på folk" å dämpa deras entusiasm..men ibland måste man..bromsa lite..-då är det tur att man fungerar som Gunilla..Flört

..så, ..nu har jag "sabbat min egen tråd"..*ASG*..Skrattande

..F-låt!SkämsCool...

..."utvecklingsvandring",..-var det!Tungan ute

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-05-31 07:28 #12 av: Aldebaran

Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-05-31 17:57 #13 av: retep

Jag minns ett givande samtal med Herbert Edlund en kväll i Helsingborg för många år sedan. Han höll ett av sina många fina föredrag och efteråt tog jag upp,(som jag brukar)en diskussion för att visa på gemensamma synsätt och paraleller mellan det teosofiska och den Vediska Vetenskapsgren som jag representerar.

Redan då undrade jag varför inte...och påpekade möjligheten att ta tillvara transcenderingen som en konkret väg, att i större utsträckning levandegöra teosofin och kunskapen i sitt medvetande.

Herbert och jag utbytte tankar och träffades igen...i samförstånd.

Jag tog till mig den teosofiska tanken, men upplevde aldrig att Herbert öppnade sig för vad jag ville förmedla.

Även om jag accepterar det nu, så förstår jag nog fortfarande inte riktigt varför så många inte vill, eller kan öppna sig för kunskap och tekniker som egentligen hör hemma i och är en del av deras egen gren....om jag uttrycker det så.

Anmäl
2011-05-31 18:34 #14 av: Aldebaran

Men jag försår inte riktigt vad du menar Peter. Alla teosofer jag känner inom TS-Adyar mediterar och håller på med olika former av Yoga. JAG däremot gör det inte, just detta liv passar inte det för mig. Jag kan inte svara för hur det funkar hos TS-Pasadena som Herbert tillhör.

Adyar har tom något som heter ES Esoteriska Samfundet som är en sk "inre skola" av TS.

Reglerna för att bli medlem där är "hårda" ingen föda från djurriket what so ever, ingen alkohol.. Ingen kollar ju givetvis vad du har för dig hemma, du gör ju vad ditt samvete bjuder till så att säga. Trots allt så är det ju ingen sekt...

Men du förväntas leva så rent som du bara kan...På alla plan.

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.