Krafter och energier

Att vara sig själv

2011-06-03 15:10 #0 av: Moonwing

"Vi har alla makt över vårt eget sinnestillstånd och var och en av oss kan, framförallt genom att uppöva sin urskillningsförmåga, höja tankekvaliteten i den idéreservoar som vi delar med alla våra medmänniskor"


Livet är fullt av paradoxer. Vi är omgivna av det förgångnas samlade visdom, bevarad och upptecknad av de största själarna genom tiderna: den fyller världens bibliotek, genomsyrar den atmosfär vi inandas och utgör det gemensamma tankestoffsförråd som vi hela tiden har del i. Vi kan tillgodogöra oss all genialitet från det förgångna på samma sätt som vi utnyttjar tidigare kulturers erfarenheter då det gäller att välja ut välgörande substanser till föda och botemedel. Likväl kan det i samband med införandet av nya vetenskapliga tekniker ofta uppstå situationer som är helt nya för oss. Provrörsbarn, organtransplantationer, aborter, euthanasi och liknande problem uppstår, vilka måste lösas av människor som i en svår krissituation inte är väl rustade för att fatta de beslut som krävs av dem.

Då människan ställs inför sådana problem söker hon efter ledtrådar och hamnar då i den abnorma situationen att antingen vara tvungen att acceptera någon annans tro eller finna fram till en egen övertygelse, som kan tillfredställa hennes känsla för vad som är riktigt och få förverkligande och etik att stämma överens. Ofta är dessa inte så lätta att förena. Det kan till och med hända att etiken kommer i konflikt med en sedan länge gällande lag, ty det tar tid för samhällets regler att hinna ifatt det individuella omdömets högsta normer.

Det är en verklig utmaning att behöva fatta väl övervägda beslut i helt nya frågor. Vi måste betrakta dessa problem med en öppen och fördomsfri inställning och bedöma de olika faktorernas relativa värde och betydelse med utgångspunkt från principer snarare än tidigare erfarenhet, speciellt där det inte finns någon tidigare erfarenhet. Ingen är i stånd att fatta riktiga beslut för någon annan, ej heller är det realistiskt att begära att någon skall tro på en eller annan förklaring: den mänskliga anden accepterar utan omsvep det som verkar förnuftigt och är i samklang med det inre omdömet, och den förnekar det som är främmande för den utan att ta hänsyn till lämplighet eller förmånlighet. Om omdömet förändras med tiden bör detta bero på en ökad förståelse för, och en bättre uppfattning om, sunda principer. Ur ideell synvinkel skulle det vara fel om någon fattade beslut för någon annan, även om beslutet vore riktigt, ty det som är påtvingat ger ingen merit. En åsikt kan emellertid vara värdefull och ligga till grund för ett övervägande. Ibland undrar någon: "Vad tycker du om det eller det?" - beredd att utan tvekan acceptera en annans auktoritet. När detta går så långt att man försöker flytta över ansvaret på någon annan, är det orätt mot båda. Den som tvekar att lita på sitt eget omdöme förnekar underförstått sin egen inre visdom. Vi har alla denna inre visdom, även om vi inte fäster avseende vid den.

Idag erkänner många människor detta individuella ansvar och försöker "finna sig själva"; det har blivit ett projekt som lockar både unga och gamla. Uttrycket "att finna sig själv" kanske låter banalt och en aning pretentiöst, och får en att tänka på eremiten på bergssluttningen som tillbringar ändlösa ensamma år i meditation - kanske når han insikt eller kanske slösar han bara bort sin tid. Men det är i själva verket inte nödvändigt att sitta i ödemarken med korslagda ben - eller ens att avsätta en viss regelbunden tid för ett sådant sökande efter sig själv. Vårt jag är alltid hos oss, och vi kommer troligen inte att slarva bort det.

När vi börjar studera vår natur, kanske vi till vår förvåning upptäcker att vi inte är en utan många. Det jag vi visar upp för främlingar är inte detsamma som det vi avslöjar för våra närmaste. Det jag som utför de vardagliga uppgifterna är inte detsamma som det som kommer fram i en krissituation. Faktum är, att när oväntade krav ställs på oss, förvånar vi ofta oss själva. De ytterligheter som finns förskansade i våra tankar och känslor kan vara häpnadsväckande annorlunda, och det som avslöjas vid en självrannsakan kan skilja sig helt från den bild av oss själva som vi så troget omhuldat. Det är inte bara oanade svagheter vi finner, utan lika oanade starka sidor bringas i dagen om vi kan betrakta vår naturs innersta skrymslen opartiskt och utan att döma på förhand. I sökandet efter själva kärnan i vår sammansatta karaktär kan vi, så att säga, klättra upp för vår inre varelses stege och spåra varje karaktärsdrag tillbaka till en djupare orsak, till dess vi når en klarhet och frid som vårt vardagliga jag inte känner till.

I vår innersta källa finns upprinnelsen till alla våra talanger - utmärkande mänskliga förmågor som kan sättas i funktion efterhand som de behövs. Vi skiljer oss från djurriket genom dessa och genom vårt självmedvetande - förmågan att observera våra egna reaktioner, rannsaka våra motiv och korrigera våra attityder och intentioner. När vi går in för att göra detta, börjar vi handla på ett sant mänskligt sätt. Det blir då i stort sett en fråga om att välja det vi önskar mest.

Vi måste först avgöra vad som är våra innersta önskningar. Detta kan tyckas vara en enkel uppgift, men den kräver mycket mera än man från början tror. Våra önskningar är sällan klart definierade, sällan oblandade. De är alltid starka. Till och med en universell manifestations tillblivelse skildras i Rig-Veda med de dramatiska orden: "Begär uppstod först i DET." Längtan-efter-liv kallas det i den nordiska Eddan. Ur denna ursprungliga längtan uppstod världarna och alla deras sinnesintryck, alla glober av ljus och mörker med sina strålande respektive mörka invånare, där till och med gudarna, vars längtan-efter-att-finnas-till förverkligade dem, utstår den medvetna tillvarons kval i form av motsatser och kontraster. Det finns ett urgammalt talesätt: "Vadhelst en devata (gudomlig varelse: varje livsform) önskar, det blir devatan." Vi skapar oss själva genom alla val vi gör. Följaktligen har vi inte råd att göra några oöverlagda val. Vi är skyldiga oss själva och vår omgivning att använda vår intelligens och välja det allra bästa i varje ögonblick: de bästa tankarna, de bästa orden, de bästa gärningarna.

De flesta av oss är numera mycket nogräknade då det gäller vår föda. Tyvärr är vi mindre nogräknade då det gäller den mentala och emotionella näringen. Om vi brydde oss lika mycket om vår mentala hälsa som vi gör om vår fysiska, skulle vi säkerligen granska inte bara vårt intag av föda utan också vårt intag av tankar och känslor, vilka vi låter ockupera vårt medvetande i dag och i morgon för att kanske stanna kvar under kommande tidsåldrar. Ty medan födoämnen påverkar vårt omedelbara fysiska välmående, kvarstannar avlagringarna i själ och sinne hos oss som återkommande minnen, även efter det att kroppen har dött och upplösts. Av ännu större varaktighet är andliga kvaliteter, universella krafter som uttryckes genom icke-specifika, icke-personliga begär. Dessa är speciellt starka då de skapats av altruistiska motiv, och vi har möjlighet att på alla nivåer välja vad vi önskar hysa i vårt system, både fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt.

Vi inte bara väljer och accepterar ett inflöde i vårt medvetande. Vi ger även ut det vi är till andra. Många människor, som inte skulle drömma om att höja en hand i vrede mot en annan person, kan utan att vara medvetna om det förorsaka allvarlig skada genom sina ord eller attityder, till och med genom sina tankar. Effekten, positiv eller negativ, som åstadkoms av en enda beslutsam individ kan vara kraftig. När den förstärks av många individer blir den en fruktansvärd kraft. Vi känner alla till grupptryckets inflytande: hur förödande det kan vara om det är destruktivt, och omvänt, hur stimulerande och inspirerande det kan vara om det är konstruktivt.

Om vi låter oss påverkas av andra så påverkar vi även dem - även människor vi inte känner. Är det för mycket begärt att vi i vår egenskap av omdömesfulla, tänkande, mänskliga varelser tar på oss ansvaret för vårt eget sinne, och anstränger oss att tänka själva i stället för att överlåta denna uppgift till de alltför villiga opportunister, som ständigt är redo att kasta sig över var och en som avstår från att använda sin omdömesförmåga? Allt som behövs är att vi ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt våra beslut och efter moget övervägande låter våra värderingar gå före den tanklösa eftergivenheten. Vi har alla makt över vårt eget sinnestillstånd och var och en av oss kan, framförallt genom att uppöva sin urskillningsförmåga, höja tankekvaliteten i den idéreservoar som vi delar med alla våra medmänniskor.

Av; Elsa-Brita Titchenell

Källa; Teosofiska Läror mm

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2012-01-05 11:07 #1 av: suddis

Intressant artikelGlad

Anmäl
2012-01-05 18:45 #2 av: Moonwing

Ja,.."sann"!Flört

"Då människan ställs inför sådana problem söker hon efter ledtrådar och hamnar då i den abnorma situationen att antingen vara tvungen att acceptera någon annans tro eller finna fram till en egen övertygelse, som kan tillfredställa hennes känsla för vad som är riktigt och få förverkligande och etik att stämma överens. Ofta är dessa inte så lätta att förena."

-att "hitta sin egen riktning", kanske skulle vara en passande beskrivning...

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2012-01-06 01:41 #3 av: Tride

Fin artikel! Jag träffate Elsa-Brita några gånger i Pasadena. Hon hade en hejdlös humor och fick alla att skratta.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2012-01-06 03:56 #4 av: Moonwing

#3 Ah!..det låter som en kvinna helt i min smak!FlörtSkrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2012-01-06 11:16 #5 av: Tride

Hon har skrivit boken: Odens masker".Läsvärd!

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2012-01-06 11:22 #6 av: suddis

Faktum är, att när oväntade krav ställs på oss, förvånar vi ofta oss själva. De ytterligheter som finns förskansade i våra tankar och känslor kan vara häpnadsväckande annorlunda, och det som avslöjas vid en självrannsakan kan skilja sig helt från den bild av oss själva som vi så troget omhuldat. Det är inte bara oanade svagheter vi finner, utan lika oanade starka sidor bringas i dagen om vi kan betrakta vår naturs innersta skrymslen opartiskt och utan att döma på förhand.

Att lita på vår innersta natur,den finns där redo att plockas fram.Glad

Många sanna meningar texten.

Anmäl
2012-01-06 11:28 #7 av: Tride

Sant. Visst har vi oanade styrkor.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2012-01-20 19:50 #8 av: rore

Tack Wingen!! Kyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.