Själens resor

Våra undermedvetna livsaktiviteter

2011-06-08 22:34 #0 av: Moonwing

"Men det är inte enbart våra nattliga aktiviteter som i stort sett är fördolda för oss. Även i vakentillståndet försiggår i vår organism aktiviteter som vi inte alls eller bara ytligt är medvetna om."

När vi vaknar på morgonen tar vårt vakenliv vid där det slutade dagen före – i sängen. Vårt vakenliv är därför en sammanhängande kedja av tilldragelser. Men vakenlivet upptar inte hela vår livstid. En tredjedel av den upptas ju av sömnen. Att vi även under denna lever och kan vara medvetna vittnar våra drömmar om, men drömmarna upptar bara den senare delen av nattens 4 – 6 sömncykler à ca 90 minuter. Är vi medvetna även under resten av sömntiden, och vad gör vi i så fall då? Tyvärr vet vi inte detta med vetenskaplig säkerhet. Det sägs dock i esoteriska sammanhang att vårt upplevande medvetande, ”det mänskliga egot”, är kontinuerligt,dvs det har inga tidsluckor under vilka det inte varseblir och upplever någonting alls. Det är kroppen som sover, inte med vetandet, ty medvetandet är under den fysiska kroppens sömn vaket i något av sina själsliga höljen.

Under kroppens sömn lever vi därför minst ett parallelliv i de inre världarna och har för detta ett separat minne. Detta parallelliv lever vi under djupsömnen, och av dess upplevelser, som ju registreras i det separata minnet, är det sällan något som sipprar in i vårt hjärnminne så att vi kan komma ihåg det när vi vaknar. Detta är dock en klok anordning av naturen, ty under djupsömnen kan vi se både bakåt och framåt i tiden. Vi kan bl a blicka tillbaka på händelser i tidigare jordeliv, och vi kan se kommande händelser som ligger i beredskap åt oss och människor i vår omgivning. Vi får under djupsömnen ta del av skeenden i det förgångna och i framtiden som vi i vakentillståndet normalt inte bör ha vetskap om, ty varje nytt jordeliv skall kunna levas utan de svårigheter som denna vetskap skulle försätta oss i. Vetskapen skulle förleda oss till att avsiktligt ingripa i karmans naturliga flöde i såväl vår egen som andra människors tillvaro, med svåra följder för alla.

Men det är inte enbart våra nattliga aktiviteter som i stort sett är fördolda för oss. Även i vakentillståndet försiggår i vår organism aktiviteter som vi inte alls eller bara ytligt är medvetna om. Ty människan är en sammansatt varelse som utöver den fysiska kroppen på det fysiska tillvaroplanet utgörs av komponenter på högre tillvaroplan av eterisk materia. Dessa komponenter är med vetna, mer eller mindre självständiga, väsen som på sina respektive tillvaroplan lever ett aktivt liv. Vi talar i sammanhanget om vårt högre jag och vårt lägre eller animala jag, och att dessa jag verkar på det man kallar undermedveten nivå.

Vårt eget upplevande medvetande, ”det mänskliga egot”, befinner sig så att säga mellan det högre och det lägre jaget, men nås av impulser från båda och varseblir på så sätt deras exi­stens. Med impulserna vill de båda jagen tilldra sig vår uppmärksamhet och påverka vår livsföring. Vi har fri vilja att låta vissa impulser få komma till uttryck, medan andra ignoreras. Det är på så sätt vi håller en stor del av vårt framtidsöde i egna händer och själva styr vår färd genom tiden i utvecklingsbefrämjande eller hämmande riktning.

Och styr färden gör vi, ty med varje tanke, känsla, ord och handling rör vi oss framåt eller bakåt på den utvecklingsväg som vi alla vandrar utan att alla där vid ser målet. De som ser det säger att vi i enlighet med de planer för världsförloppet som upprättats av de kosmiska intelligenserna befinner oss i utveckling mot det naturrike som ligger närmast över människoriket, och att utvecklingen därför skall ske i vad som inom esoteriken kallas andlig riktning. Men utvecklingen sker inte automatiskt. Den kräver aktiva ansträngningar av var och en, och den som inte håller den planerade takten blir ”kvarsittare” i människoriket och får inte fullfölja sin människoutveckling förrän jorden med sina naturriken nästa gång återförkroppsligar sig i solsystemet.

Vad är det då för slags impulser vi bör ge akt på och ge uttryck åt för att styra vår utveckling i andlig riktning, och så småningom också förstå vart vi är på väg? Vilka skall vi ignorera och undertrycka för att de leder oss vilse?

Enligt teosofin utgörs det andliga impulsinflödet i vårt sinne av ideella tankar, med känsla med alla som lider, välvilja mot alla i omgivningen, intuitiva svar på existentiella frågor, samvetsförebråelser, uppmaningar att handla rättrådigt och plikttroget, aningar om förestående händelser, uppmaningar till osjäl visk hjälpsamhet,osv i samma vidsynta stil. De impulser som leder oss vilse är allehanda egocentriska och egennyttiga tänkesätt, destruktiva känslor som hat, vrede, avund etc, lik som uppmaningar till handlingar som avses resultera i över driven välfärd och välbefinnande för oss själva. De båda grupperna av impulser möts i vårt sinne, där de kämpar om uppmärksamhet och utrymme. Vår utveckling är alltså i stor utsträckning en etisk kamp, och den kan in te undvikas.

Många sökare har inte förstått detta utan tror att man med speciella själsliga och kroppsliga övningar av typen yoga och meditation kan göra snabba andliga framsteg. De sneglar på de undergörare, magiker, medier, yogier etc som up pen barligen är i besittning av en märklig makt över sig själva och naturen, och de börjar träna för att utveckla klärvoajans, förmågan att göra ut flykter i sin astralkropp, förmågan att kommunicera med de dödas ”andar”, för mågan att ”bota” sjukdomar osv. Men detta är inte andlig utveckling utan prematur psykisk sådan - en finare form av materialism - och förenad med stora såväl själsliga som fysiska faror.

Detta är ett av skälen till att Teosofiska Samfundet bildades. Dess grundare såg att slöjan mellan det fysiska och det astrala tillvaroplanet blev allt tunnare, och att mänskligheten därför gick en farlig tid till mötes. De ville få de aktivt sökande människorna att ta del av de urgamla visdomslärorna, för att med deras hjälp kunna göra verkligt andliga val på sin livsväg i stället för att blint ge sig in på områden som de inte är färdiga för.

Teosofiska Samfundet lägger fram de beprövade gamla visdomslärorna i modern språkdräkt för analys och värdering, men uppmanar samtidigt sökaren att gran­ska sina motiv. Varför intresserar han sig för det fördolda? Om det är av egennyttiga motiv är han illa ute ty dessa leder, ifall han lyckas förvärva esoteriska kunskaper och färdigheter, ofelbart till svart magi med ödesdigra konsekvenser för honom. Motiven måste vara av osjälvisk och altruistisk karaktär. Bakom intresset för de existentiella gåtorna måste ligga viljan att tjäna med människorna, inte att utnyttja dem.

Sökaren måste lära sig förstå att alla människor är beroende av och hör samman med varandra, och att hans egen individuella existens i flera avseenden är en illusion. Han måste förstå att han inte bara är den besjälade fysiska kropp som han under jordelivet identifierar sig med. På en högre medvetandenivå är han hela mänskligheten, och på en ännu högre allt som lever. Han måste ta ett ordentligt grepp om sin andliga utveckling genom att ignorera impulserna från sitt lägre jag och följa impulserna från sitt högre. De senare kom mer då att bli fler och starkare, och det högre jaget blir hans pålitlige vägle dare på utvecklings färden genom människoriket.

Av;Herbert Edlund

Källa; Teosofiska läror mm

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-09-25 18:15 #1 av: Gaiatri

Jag har visst missat denna artikel. Intressanta perspektiv.  

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-09-26 18:53 #2 av: Moonwing

Tack, Gaiatri..

"Och styr färden gör vi, ty med varje tanke, känsla, ord och handling rör vi oss framåt eller bakåt på den utvecklingsväg som vi alla vandrar utan att alla där vid ser målet"

...sannerligen är det så, Livet är en "Högre skola" i alla bemärkelser..och det är detta som gör den så svår..vad kan vara svårare, än att absolut!...på så vis "växa i sina stövlar" -utan någon.."fusk-inriktning", som så många människor felaktigt söker!

..även ibland med tanken, att man är ensam om sina umbäranden -fast man på långa vägar ej är det. Detta kräver "sin man"!

-blir man medveten om detta kan man dock som människa sträcka på sig och på så sätt med stolthet i sitt inre förstå vad och varför man möter prövningar under sin livstid...kanske tom orka se dem -om än kanske i efterhand ..-som ett privilegium!Flört

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.