Adyar

Vårt Liv i tre Världar 11

2011-10-06 21:03 #0 av: Aldebaran

Av Annie Besant

Astralkroppen och därmed sammanhängande företeelser. (Fortsättning)

Trance

Trance är ett sömntillstånd, som framkallas på konstlat sätt. Antingen lämnar personen i fråga självmant och genom en viljeyttring sin kropp, eller också drivs han ut ur den genom mesmeriska, hypnotiska eller andra metoder. Trancen skiljer sig från bedövning, som ju också gör kroppen medvetslös – medvetslösheten framkallas genom kloroform, eter, lustgas eller något annat medel – på ett sätt, som skall förklaras längre fram, då vi sysselsätter oss med mediumskap. Det är olika den vanliga sömnen däri, att den fysiska kroppen och dess ägare under sömnen är magnetiskt förenade med var andra och förbindelsen är magnetiskt verksam, så att kroppen vi behov kan återkalla sin ägare. Det händer ju ibland, att en person vaknar upp under den förfärligaste ångest, med häftigt bultand hjärta och lackande av svett. Då har något obehagligt väsen närmat sig den fysiska kroppen, har kanske sökt öva inflytande på den eller velat utnyttja den, och det i kroppen kvarlämnade medvetandet har sänt bud till ägaren och ropat på hjälp och skydd. Han skyndar tillbaka in i kroppen och ångesten försvinner. Under vanlig sömn kan ägaren kallas tillbaka genom att man rör eller skakar kroppen, genom ett högt ljud eller genom ett plötsligt skarpt ljussken. Under trance däremot är den magnetiska förbindelsen avstängd och kroppen kan inte väckas, d.v.s. den kan inte kalla sin ägare tillbaka. Då trance framkallas genom hypnotisk eller mesmerisk behandling av någon, som är okunnig om överfysiska förhållanden, är en av farorna den, att hypnotisören eller magnetisören berövar kroppen dess instinktiva förmåga att tillkalla hjälp vid fara, samtidigt som han inte själv skyddar den genom att innesluta den i ett skal av positiv magnetism. Om en människa, som nyligen mist sin fysiska kropp genom döden och mycket gärna vill återvända till jorden, skulle träffa på en sådan värnlös kropp, vilken blivit av med sin ärgare, och berövats sin möjlighet till normal kontakt med denna, kan hon ta den tomma boningen i besittning och slå sig ner däri.

Den moderna psykologin kallar detta för ett fall av ”personlighetsomvandling”, de gamle kallar det ”besatthet”. Vilket namn man än ger det, är det något, som inte borde förekomma. Det är skadligt för inkräktaren och pinsamt för kroppens rätte ägare och hans närmaste. Antingen finner dessa den person de kände fullkomligt förändrad både vad tankar, känslor och minnen angår eller också – om olyckan inträffar då han är borta från hemmet och han inte återvänder – drabbas de av sorgen att någon de håller av plötsligt försvinner och de måste känna ovisshet och ängsla häröver. Sådana förändringar sker vanligen under epileptiska och kataleptiska anfall och den sjuke anses ha blivit förändrad och ha förlorat minnet till följd av anfallet. Den som är intresserad av denna fråga kan finna att många fall omtalas under den allmänna benämningen ”personlighetsomvandling”.

Vi skall nu se vad som vanligen sker, då människor genom yttre metoder försätts i trance.  Ändamålet härmed är naturligtvis att komma i kontakt med den verkliga Människan, då hon befinner sig i ett tillstånd av sömn-medvetande, och ställa frågor till henne medan hon ännu är kvar i detta tillstånd. Det första steget för den västerländska psykologen var, som redan nämnts i fösta delen av den vuxna människans kroppar, att försöka framkalla en dröm, väcka den sovande och fråga vad han kommer ihåg. Det andra steget var att få tag på honom under sömnen och fråga ut honom utan att väcka honom. Han försattes i så djup trance att en elektrisk lampa, som plötsligt hölls för hans ögon, en pistol som avfyrades tätt bredvid hans öra och en nål som stacks in i köttet på honom, inte väckte honom. Hjärtverksamheten blev svagare, andhämtningen kortare, blodet cirkulerade trögt och förgiftades av syrefattiga produkter, varpå koma uppstod. Man fann att under sådana förhållanden kunde ”den sovande” besvara de frågor, som ställdes till honom och resultatet var häpnadsväckande.

De första experimenten av detta slag gjordes av mesmerismens anhängare under nittonde århundradet och under dess senare del särskilt av hypnotisörer. Man lyckades komma i kontakt med den verkliga Människan, som lämnat sin fysiska kropp i djup trance, liggande på en säng eller i en vilstol, och som själv var fullt vaken utanför kroppen och vid fullt medvetande, men blott i den andra, eller den astrala världen. Där röde hon sig och var verksam i sin känslokropp, den kropp, i vilken hon hela tiden lever, även när den fysisk kroppen tagits utanpå den och blandas med den. De två metoderna är helt olika, ehuru de båda frigör människan från hennes fysiska kropp, och det kan vara lämpligt att den för dessa ämnen intresserade har reda på skillnaden.

 

Mesmerism.

Mesmerismen fick sitt namn efter Friedrich Anton Mesmer (tysk läkare död 1815), en läker på 1700-talet, före franska revolutionen, upptäckte, att han kunde söva människor genom att använda sitt personliga inflytande och med hjälp av vissa anordningar, som tilltalade inbillningen. Hans metoder fördömdes av en kommitté av framstående franska vetenskapsmän, som fått i uppdrag att undersöka dem, och mesmerismen blev således lyst i bann av den ortodoxa vetenskapen. Icke desto mindre utövades den allt fortfarande och betraktades som taskspelarkonst, trots de märkliga resultat den nådde, då den användes för att bota sjukdomar och för att under operationer åstadkomma lokal bedövning utan förlust av medvetandet. Den yttre processen vid mesmeriska experiment består i att åstadkomma en samverkan mellan försökspersonens vilja och experimentatorns i avsikt att framkalla sömn. Båda önskar att försökspersonen skall somna in. De ser varandra skarpt i ögonen och magnetisören stryker därpå vanligen den andre lätt över pannan, ”gör pass”, som termen lyder och säger helt tyst men med bestämdhet: ”Sov, sov”. Försökspersonen somnar och går sedan i trance.

Den osynliga processen består i att en kraft utsänds, som är lik magnetism, d.v.s. en vitalenergi, som kan kontrolleras av tanken och vilken normalt återföljer tankens verkan på den fysiska hjärnan. En galvanometer visar, att tankeverksamheten åtföljs av magnetiska strömmar i den eter, som genomtränger hjärnan. Dessa kan utsändas i vilken riktning som helst. I nu omtalade fall går den vågrörelse, som satts igång i etern i experimentatorns hjärna, genom den omgivande etern till etern i försökspersonens hjärna, där vågorna influerar den täta materien och sålunda bidra till att åstadkomma sömn. Det är på grund härav som det är av vikt att subjektets tanke står i harmoni med experimentatorns, ty om den skulle vara i opposition, uppstår motsatta vågor, som slår emot den förres hjärna och resultatet blir fysisk smärta, huvudvärk och andra obehag. I synnerhet blir detta förhållandet, om båda personerna har stark vilja. Om försökspersonen har stark vilja som sammanfaller med magnetisörens, åstadkoms trancen så mycket lättare, men om båda personernas vilja står i strid med varandra, är mesmerismen skadlig för den fysiska hälsan. En annan sak att betrakta är, att mellan magnetisören och subjektet uppstår en magnetisk förbindelse, som kan skada den senare, om magnetisören ej är en person, vars tankar, känslor och fysiska kropp äro rena och förfinade. Om magnetisören har någon sjukdom, kan denna överföras på subjektet och vice versa, såvida magnetisören inte förstår att skydda sig. Även dåliga böjelser, lidelser, begär och känslor kan överföras till försökspersonen och olämpliga tankar kan sändas till honom genom denna trådlösa telegrafi. Vidare kan han komma under ett inflytande, som han kanske känner eller omedvetet lider av. En magnetisör med osjälvisk karaktär bryter naturligtvis den magnetiska förbindelsen, när hans arbete är gjort. Men man kan ofta få se annonser i de dagliga tidningarna om undervisning i magnetisering, för att utövaren av denna konst sedan skall vinna orätt inflytande över sina medmänniskor, få framgång i affärer o.s.v.

Jag skll ge ett exempel på mesmerism. För många år sedan kom det till mig en ung flicka, som led av en ögonsjukdom – atrofi av synnerven – och som utskrivits från sjukhuset såsom obotlig. Både hennes dåvarande levebröd och hennes förestående giftemål berodde på om hon kunde bli botad. Jag fann att vissa celler i synnerven delvis hade skrumpnat och att hennes vitalitet var mycket låg. Det var ett sådant fall, då ett nytt tillskott av vitalitet möjligen kunde övervinna det onda. Jag förklarade saken för henne och hon bad mig försöka och blev verkligen bra. Hon fick behandling varje dag, men en dag måste jag resa från staden, och som jag inte hade hennes adress, sände jag henne ett mentalt budskap, att hon inte skulle komma den dag för jag var borta. Vid nästa besök talade hon om för mig, att hon visserligen gått hemifrån, men fått en sådan oemotståndlig känsla av att hon borde vända om, att hon också gjorde detta. En sådan ”oemotståndlig känsla” kan användas till mycket skadliga ändamål. En annan fara visade sig också med avseende på denna överkänsliga flicka. Jag var visserligen mycket försiktig, men först dagen använde jag en smula för stark kraft. Då hon sedan for hem på tåget, märkte hon plötsligt, att hon kunde läsa den tidning, som passageraren bredvid henne höll på med, och några timmar senare fick hon svaga krampryckningar i armar och ben. Något sådant hände aldrig sedan, ty jag förstod ju, varpå det berodde och ändrade lätt min behandling. Jag har bara velat nämna detta som en varning för okunniga människor att inte leka med denna kraft. Var och en, som använder den vid sjukbehandling, borde känna till människans anatomi och fysiologi och borde också ha studerat psykologi. Man kan åstadkomma fysisk skada, om man använder denna kraft i blindo.

 

Hypnotism

Hypnotisk trance åstadkoms genom mekaniska medel, vilka för tillfället förlamar sinnesorganen. Jag tror att det var omkring år 1830, som en doktor James Braid (engelsk läkare död 1860), efter att ha åsett mesmeriska försök, själv gjorde en del experiment och fann, att en person föll i trance genom att stirra på ett glänsande föremål, som placerats ovanför honom på ett sådant sätt, att han måste vinda för att se på det. Förhållandet är nämligen det, att ett starkt ljus, vars vibrationer träffar näthinnan, då ögonen hålls i en sådan ansträngd ställning, framkallar en ytterlig trötthet i nervändarna och slutligen gör dem känslolösa för tillfället. Metoden förbättrades längre fram och användes i stor utsträckning av läkare och psykologer för att framkalla trance. I sjukhuset La Salpêtrière i Paris, där en mängd ryktbara experiment utfördes, brukade man företrädesvis framkalla nervtrötthet medelst en roterande spegel, som kastar strålarna från en elektrisk lampa mot patientens ögon. Men denna metod är synnerligen hälsofarlig, om den används ofta, och kan framkalla hysteri och t.o.m. förlamning.

 

Det tredje sättet.

Det tredje sättet, på vilket man kan lämna den fysiska kroppen i trance och fri från den röra sig i astralvärlden, är att öva sig i Yoga, lära tankekoncentration. Fördelen med denna metod är att Människan, som inte längre hindras av sitt fysiska fängsel, kan lära sig, att, sedan hon återvänt till kroppen, erinra sig allt hon gjort och upplevt utanför denna. I den på konstlad väga framkallade trancen är patienten fullt medveten i astralvärlden och är i stånd att besvara frågor och meddela upplysningar genom den orörliga fysiska kroppen. Men när han återvänt till denna kan han som regel inte komma ihåg vad som under trancen tilldragit sig i någon av

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-10-07 16:35 #1 av: Moonwing

Tack Alde, ett kanonbra stycke..Flört..som verkligen förklarar farorna med att leka med Astralvärlden!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-10-07 18:06 #2 av: Aldebaran

Ja, detta var ju känt för över 150 årsedan..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.