Kultur och folktro

Reformationen

2012-03-20 11:17 #0 av: Moonwing

Vilken livsåskådning man än omfattar är det mycket, mycket viktigt att ta reda på historien bakom den åskådning man anammar. Hur många, vet egentligen hur deras tro utformades och hur den uppkom? Här tar jag upp den sk "Kristna Reformationen".

Reformationen är de rörelser inom den västerländska kristendomen som pågick under flera hundra år med början under 1200-talet. Ur denna utvecklades slutligen på 1500-talet de olika protestantiska (synonymt med reformatoriska) samfunden såsom den lutherska, den reformerta och den anglikanska kyrkan

Ordet reformation kommer från latinets reformatio som betyder "återge något dess ursprungliga form", ’förnya’ eller ’ge ny form’

Orsakerna till reformationen är många. Den katolska kyrkan hade på sina håll förfallit.Renässanspåvarnas vandel påminde stundtals mera om de världsliga furstarnas än om det för andliga ledare passande. Inte sällan påverkade världsliga intressen biskopsutnämningarna samtidigt som alltför många biskopar begagnade sig av sin ställning för att gynna släkt och vänner.

Reformationen påbörjades som en process inom kyrkan vars avsikt var att reformera och ombilda kyrkan till något mer äkta och ursprungligt. Den började under andra hälften av 1200-talet men nådde sin kulmen först 250 år senare. Det som börjat som något internt hade då förvandlats till en splittring, där delar av den kristna kyrkan brutit helt med påvedömet.

En viktig person inom reformationen var John Wycliffe, som lärde att kyrkans ritualer var formella och tomma och att frälsning var individuellt mellan varje person och gud, samt översatte bibeln från latin till engelska. Wycliffes åsikter influerade från Prag hästammande Jan Hus, som kritiserade kyrkans förmögenhet men brändes på bål för kätteri 1416 och blev martyr. Eftersom det tog flera hundra år att avsluta den process de startat fick de inte se resultatet själva.

Samtidigt utmanade renässanshumanismen de medeltida auktoriteterna. Erasmus av Rotterdam häcklade vad han beskrev som missbruk i kyrkans liv och vidskepelse i folktron.Han hävdade vidare att en återgång till evangeliet var nödvändigt.

Det förekom flera förebådande rörelser och personligheter, bland andra Jan Hus i Böhmen och Girolamo Savonarola i Florens men även inom ordensväsendet rådde på sina håll oro, särskilt bland predikarordnarna. De ekonomiska och politiska orsakerna var naturligtvis också viktiga.Kungar och furstar kunde genom reformationen överta kyrkans egendom. En växande kungamakt såg heller inte alltid med blida ögon på kyrkomännens (eller för den delen adelns) konkurrerande maktställning.

Det folkliga mottagandet av reformationens idéer såg mycket olika ut. Framförallt var det reformatorernas angrepp på klostren, som stod för mycket av välgörenheten och utbildningen och liturgin som på många håll rönte utomordentligt hårt motstånd. Jämför reformationen i England eller, i Sverige, Dackeupproret som tvingade Gustav Vasa att åter tillåta mässan på latin.

Länge rådde för övrigt en förvirrad bild av skillnaderna i lära, eftersom reformatorerna långt ifrån alltid var ense i lärofrågor och sedan införde de nya lärorna olika snabbt. På flera håll utfästes uttryckliga löften om att tron inte skulle ändras samtidigt som steg vidtogs just för att införa reformerade läror.

Först mot slutet av 1500-talet, med Uppsala möte 1593, kan man till exempel i Sverige tala om en klart utkristalliserad, från romersk-katolsk tro slutligt avskild svensk kyrka. Likväl fortsatte runtom i landet folkligt omfattade vallfärder en bit in på 1800-talet.

Martin Luther

Den katolska kyrkans viktigaste kyrkobyggnad var Peterskyrkan, som på 300-talet uppfördes på aposteln Petrus grav i Rom. Omkring år 1500 beslöt kyrkans påvar att Peterskyrkan skulle ersättas med en ännu ståtligare kyrka, dagens Peterskyrka. Arbetet med att bygga den påbörjades 1506 men kostnaderna blev så stora att de inte kunde bekostas av påvens allmänna intäkter.

För att få in de medlen som behövdes, började påven att utfärda avlatsbrev i stor skala. Dessa gav köparen rätt att välja biktfader och av honom efter ånger och bikt få absolution och full avlat. En av de mest nitiska försäljarna var den tyske dominikanmunkenJohann Tetzel, som sålde avlatsbrev i universitetsstaden Wittenberg.

Hans reklamslogan ska ha varit: "När mynten i kistan klingar, sig själen ur skärselden svingar." Han hade stor framgång men många ondgjorde sig över honom. En av dem var augustinmunken Martin Luther som var professor i teologi vid universitetet och hade överinseende över flera kloster tillhöriga hans orden.

I oktober 1517 presenterade Luther 95 teser mot avlatshandeln. Enligt sägnen skedde detta genom att han en natt spikade upp dessa på slottskyrkodörren i Wittenberg, vilket dock saknar stöd i modern forskning.

Vidare kom Luther att hävda att människan blir rättfärdigenbart genom tro och inte genom gärningar. Dessutom menade han att enbart Bibeln var bindande för kyrkan och avvisade därmed läror och bruk som han inte kunde finna stöd för i Bibeln. Han betonade även det allmänna prästadömet, avvisade transsubstantiationsläran och mässofferläran, förkastade klosterlivet, reducerade antalet sakrament till tre (senare två) och kallade påven för antikrist.

1520 utfärdade påven Leo X en bulla som sändes till Luther och som han förväntades rätta sig efter, men Luther brände den offentligt och blev 1521 exkommunicerad och senare genomediktet i Worms förklarad fredlös. Luther beskyddades dock av kurfursten av Sachsen,Fredrik III, som lät honom bo i slottet Wartburg. Under sin tid där översatte Luther (dock inte själv) Nya Testamentet till tyska och gjorde det därmed tillgängligt för vanligt folk.

Huldrych Zwingli

I Zürich antogs 1523 ett reformprogram föreslaget av sekularprästen och humanisten Huldrych Zwingli.Han avfärdade användandet av bilder och musik i gudstjänsterna och Jesu närvaro i nattvarden. Han avskaffade dessutom altare och mässkläder och införde gudstjänster som enbart bestod av predikan och bön. Zwinglis lära kom att kännetecknas av ett mycket nära förhållande mellan kyrka och stat, så kallad teokrati.

Det som framför allt skiljde Zwingli från Luther var synen på nattvarden. Luther avfärdade i och för sig transsubstantiationsläran men hävdade bestämt att Jesus verkligen var närvarande i brödet och vinet (realpresens). Zwingli såg däremot nattvarden enbart som en minneshögtid.1529 träffades de båda för samtal i Marburg men Luther ansåg Zwingli vara för radikal och de kunde inte komma överens om nattvarden.

Anabaptister

Några av Zwinglis efterföljare företrädde en än radikalare form av förnyelse. De lärde bland annat att enbart vuxna skulle döpas och att dopet enbart var ett tecken på personlig överlåtelse till Kristus och inte ett sakrament. De protesterade mot statskyrkosystemet och förfäktade att medlemskap i en kyrka skulle ske enbart på frivillig basis.

Ytterligare bidrag till anabaptisternas lära gjordes av den före detta prästen Menno Simonssom införde ickevåld och betonade att man skulle dra sig undan från samhället. Många avmennoniterna utvandrade till Amerika på grund av förföljelser.

Jean Calvin

Juristen Jean Calvin publicerade 1527 i Basel Institutio religionis Christianae, efter att ha tvingats fly från sitt hemland Frankrike. Calvin anslöt sig till Luthers lära om rättfärdiggörelse genom tro och Bibelns auktoritet men intog en ståndpunkt mellan Luther och Zwingli i nattvardsläran.

Calvin ansåg att Jesus inte var fysiskt närvarande i nattvarden men att det ändå skedde en andlig kommunion. Liksom Zwingli avfärdade han allt materiellt i gudstjänsterna men tillät sång och användandet av enkla kors (dock inte krucifix eller andra bilder).

Calvin lärde även ut att Gud förutbestämt (predestinerat) vilka som skulle bli frälsta och vilka som inte skulle bli det. De utvalda skulle styra, inte bara över kyrkan, utan över hela samhället. Staden Genève blev modell för denna lära.

Reformationen i England

Henrik VIII av England bröt 1534 med påven och grep själv rätten att utnämna biskopar, vilket gjorde Engelska kyrkan självständig. Kungen blev genom den så kallade suprematiakten Engelska kyrkans överhuvud. Lojalitet med påven sågs som högförräderi. Tillsammans medThomas Cromwell lät han stänga klostren och beslagta dess egendomar.

Hans äldsta dotter Maria I var dock katolik och upphävde detta då hon besteg tronen. Hon lät avrätta många protestantiska ledare och fick därför öknamnet Bloody Mary. Den yngre dottern, Elisabet I, som var protestant, återinförde reformationen men sökte samtidigt finna en medelväg.

Reformationen i Sverige påbörjades under Gustav Vasas styre på 1500-talet, och innebar att de formella banden mellan kyrkan i Sverige och den Romersk-katolska kyrkan bröts samt att den svenska kyrkligheten antog en luthersk bekännelse. En konsekvens blev att ett nytt nationellt trossamfund, sedermera Svenska kyrkan, bildades av vad som varit Uppsala kyrkoprovins.

Reformationen markerar medeltidens slut i Sverige. Sverige blev genom reformationen protestantiskt. Reformationen hade flera orsaker: bland andra organisatorisk tröghet och doktrinär stagnation inom den katolska kyrkan, nya ideologiska tankeströmningar, en vilja till ökat oberoende från Rom och den svenska statens finansiella behov.

Även om det fanns en teologisk väckelse bakom reformationen i Sverige kan den politiskt initierad med Gustav Vasa som främste pådrivare.

I samband med reformationen utgavs Gustav Vasas bibel och Se Wsi Testamenti, vilka var den första fullständiga bibelöversättningen till svenska respektive den första översättningen av Nya Testamentet till finska. Bibelöversättningarna hade stor betydelse för vardera språkets utveckling.

Källa; wikipedia

(mer om den svenska reformationen finns att läsa här;

http://sv.wikipedia.org/wiki/Reformationen_i_Sverige)

 

Mycket av vår syn, på vår världsbild lever kvar ifrån den tiden..

Detta är av oerhörd vikt att förstå när man "anammar" något, man tror ju inte på grannen..vad denne säger -som en "sanning" -utan kallar detta skvaller eller hörsägen..till den dag man hört/sett/läst/jämfört ifrån/med  någorlunda "säkra källor".

Ändå fortsätter folk att anamma läror, och materialet på vad lärorna grundar sig på ..-innan de ens undersökt om hur de uppkom..de är tom tabubelagt att ibland "kolla upp sin egen lära"..-då "straffar Någon" dig.. -det säger en hel del av vad en lära grundar sig på..

Nu gäller detta inte endast de kristna trosåskådningar, det gäller i lika hög grad allt! -det vi kallar "Tro" dvs alla slags livs-åskådningar..eller bara ett nytt sätt att se på hur vi äter, fostrar barn eller osv..

Utlagt av Moonwing


"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2012-03-20 16:21 #1 av: suddis

Väldigt intressant artikel om reformationen.

Det sistnämda som du tar upp om vår världsbild som lever kvar,kan man tillägga en hel del om.Om man talar om den svenska kyrkan(Lutherska)tron.man ska komma ihåg att det vanliga "bonde"folket i äldre tider som inte hade någon som helst lärd kunskap att tillgå utan man fick utstå kyrkoherdens långa predikningar om Gud och hur man skulle förehålla sig inom tron,det var den ensidiga läran. den Luterska Katekesen tar t.ex.upp en förklaring hur förhåller man sig om överheten.Rom 13:1-4.som folket bokstavligen trodde på,var tvungen tro på.

Som tur så är det andra tider nu,där man själv får bilda sin egen uppfattning och upplevelser.Glad

Anmäl
2012-03-20 19:17 #2 av: Moonwing

Rom 13:1-4

Den kristne och överheten

1 Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom.

2 Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva.

3 Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gördet onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den.

4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.

Källa;Sv folkbibeln online.

Ja, jag brukar anpassa lite av artikelstoff efter "trenderna på ifokus "Andliga sidor"..nu verkar det pratas mycket om hur viktig andliget är och vilken sorts andlighet som är "bäst"..

..-som du säger, glömmer folk ofta vilket pris vi historiskt sett,fått betala för den sk "Andligheten".

Det du tar upp är ett utmärkt exempel på det, kyrkans företrädare var närmast lika heliga i folks ögon som det de företrädde förr..frågan är om det inte är likadant nu i vissa trosskretsar..

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2012-03-21 08:18 #3 av: suddis

#2 Det kan säkert förekomma i vissa trossamfund idag.det som var utsprunget från separatismen "väckerörelsen"splittringen från kyrkan.

När man talar om andlighet,ja man verkar bli salig i sin egen tro.man kan inte se eller vill se utan för sin egen intressesfär. och likheten var dessa i reformationen.

Bra artikel föressten wingen att få se ur ett historiskt perspektiv.GladMan kan likväl gå djupare in i hur reformationen fick fäste i landet om man vill.antar att det var bromsklossar i vägen på en del ställen.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.