2017-04-05 21:13 #0 av: Aldebaran

En liten artikel om att vara Teosof.

Då och då upplever vi att det sätt vi lever på varken gör oss nöjda eller ger oss en inre ro, inte ens när omständigheterna i övrigt är sådana att vi tycker att vi borde känna lycka. Den inre tomhet som vi känner försöker vi fylla med materiella ting och mer eller mindre ytliga upplevelser. Ofta är vi så upptagna av begär efter världsliga ting och att till varje pris eftersträva ekonomisk och materiell utveckling, att vi tycks ha glömt VILKA VI ÄR och VARFÖR VI EGENTLIGEN ÄR HÄR! Börjar vi söka efter djupare upplevelser finns det många som, ofta för pengar är redo att erbjuda oss snabba lösningar på våra problem. Men det behöver inte vara så, det finns vägar som genom egen utveckling kan hjälpa oss finna tillfredsställelse i livet utan att det kostar pengar. Frågor av detta slag har ställts av tänkande människor redan för 1000-tals år sedan och frågorna är ständigt lika aktuella.

De svar och förklaringar som idag presenteras av olika ”nya” rörelser är samma som vi finner i de gamla skrifterna. Det som är ”nytt” är att ordval, beskrivningar och ”bilder” är anpassade till vår tid. 

En skapande utveckling är inte beroende av materiell expansion och individuell vinning. Vinningen på bekostnad av naturen eller våra medmänniskor sker i yttersta konsekvens på bekostnad av oss själva. Traditionell naturbeskrivning, traditionella politiska och ekonomiska system kommer tillkorta inför verkligheten. För att överleva behöver vi en livsfilosofi, ett närmande till urgammal visdom, men kanske i en ny form, som ett förtecken till en andlig omvälvning. 

Det pågår en naturvetenskaplig revolution som för många leder till en ny syn på världen och på människan som bärare av ett gudomligt element. Vi behöver komma bort från begrepp och föreställningar, som är knutna till en begränsande syn och vi behöver lämna nedärvda tankesätt och religiösa formuleringar som inte är relevanta längre. Vi söker något som kan förklara livets mening för oss, något som kan hjälpa oss finna en helhet och ett djupare samband mellan vetenskap, filosofi och religion.

Religion är något som ständigt måste levandegöras. Religion är ”det gudomliga elementet” i dig och i mig, oberoende av kultur, tidsskede, social situation. Filosofi är kärlek till visheten som sysslar med helhet, med hela människan och som inte splittrar utan söker sig till det inom människan som har förbindelse med den urgrund i vilken vi alla ingår. Vetenskapen av idag spränger alla gränser och öppnar en ny värld.

Djupgående studier inom dessa områden leder till samma slutsatser. Allt liv är ett även om detta liv ikläder sig olika tät materia. Utvecklingen äger rum stegvis, i cykler eller perioder. Uppfattningen om människans återfödelse till ett nytt liv är exempel på en sådan cyklisk utveckling.  I naturen kan vi se många fler exempel. Mänskligheten är en enda familj. Rättvisa och jämvikt är grunden för allt liv. Det finns en väg till harmoni och det finns människor som följt den vägen. Det finns säkert en plan för utvecklingen.

Den förändring som krävs är drastisk och rör hela människan. Hon måste lära sig att förstå att liv är något oerhört, något hemlighetsfullt och outforskat, att jorden är allas vårt hem och att den som skadar en av oss skadar alla andra. Vi behöver en etik baserad på en djup känsla av vördnad för jorden och alla levande varelser, i mottsatt riktning mot den vi idag tycker oss se. Vi måste inse att hela skapelsen är en komplex förening av i varandra ingripande livsprocesser.

Ekologin talar om inbördes beroende, mystiken om harmoni och enhet. Vördnad för livet är grunden. Den som tar måste också ge. Processen är ömsesidig. Människan måste finna sin rätta plats i skapelsen. Hon behöver nya värden för att förändra sitt sätt att leva. I denna situation är teosofi med sina rötter i uråldriga traditioner en uppenbarelse för varje medveten, sökande människa som längtar efter att få ett evighetsperspektiv på livet och att foga in sitt liv i ett större sammanhang.

Teosofin ger oss en världsuppfattning som betonar helheten. Det ömsesidiga beroendet hos allt liv och den grundläggande enheten hos alla människor och arter på vår jord, är en filosofi som kräver förståelse, inte blind tro. Det är ingen religion, men kan betraktas som essensen som genomsyrar alla religioner.

Grundläggande principer för den tidlösa visdomen säger oss att universum och allt som finns i det utgör en helhet, vars alla delar är ömsesidigt beroende av varandra. Varje existerande enhet, från atom till galax, har sin rot i samma universella, livsskapande verklighet. Insikten om varje väsens unika värde uttrycker sig i vördnad för livet, medkänsla med allt, förståelse för att varje individ måste finna sin egen väg till sanningen samt respekt för alla religiösa traditioner.

Teosofi är ett sätt att leva som uppmuntrar utforskning av djupa sanningar genom självrannsakan och personligt ansvar. Den belyser alla religioners läror och skrifter genom att peka på deras dolda mening och utgör ett evigt pågående sökande efter sanning.

Att söka sin egen väg till sanning är att göra en personlig resa. , men du och jag skal veta att vi inte är ensamma i vårt sökande. . .

I Sverige finns några olika grena av den teosofiska rörelsen, varav Teosofiska Samfundet med internationellt centrum i Adyar, Chennai (Madras) i Indien, grundat 1875 och med verksamhet i ett 60-tal länder, är den största. Samfundet står för tanke- och trosfrihet och medlemmarna har full frihet att tolka det vetande som kallas teosofi. Tre syften styr samfundets inriktning, dess medlemmar arbetar för att bilda en kärna av mäsnklighetens allmänna broderskap utan åtskillnad med avseende på ras, trosbekännelse, kön, samhällsställning, eller hudfärg. Det andra syftet uppmuntrar till jämförande studier i religion, filosofi och vetenskap, och det tredje till att utforska oförklarliga naturlagar och människans latenta krafter. Samfundet som funnits i Sverige sedan 1889, ger ut en tidskrift Tidlös Visdom, 4 nr/år, översätter teosofisk litteratur, arrangerar kurser och föredrag i Stockholm, Göteborg, Uppsala m.fl. platser. För deltagande krävs inte medlemskap, alla är välkomna och verksamheten sker till självkostnadspris.