06. Andligt

Peace is bliss

2013-07-21 20:36 #0 av: retep

“The basis of peace is bliss. Unless one is happy, he cannot be in peace. Peace without lasting happiness is only passivity. When one sleeps in the night he feels absence of activity. This is called peace. But when he wakes up in the morning and comes into the field of thought, speech, and activity, he begins to feel miserable again. The peace felt by the absence of activity is not lasting.
The peace gained by emptying the mind of thoughts, holding the mind in suspension, is due only to the lack of pressure of thought. When such a mind returns to the field of thinking and acting, it again begins to feel the pressures of thought and action. Then the individual begins to feel unpeaceful. All such practices of silencing the mind are wrong. Such practices continued for much time result in making the mind dull.

There are many groups in the world who sit in silence and try to hear their inner voice or the voice of God, as they term it. All such practices make the mind passive and dull. Those who practice silencing the mind begin to lack in brilliance. Dullness can be seen on their faces. They are not energetic in the field of action. They look peaceful, but they are passive in life. Peace at the cost of activity is at the cost of life.
Such an experience of peace is at the cost of efficiency in life and at the cost of life itself. An attempt to silence the mind in the hope of experiencing pure consciousness is pursuing a mirage. When one keeps the thoughts out of the mind, it becomes passive because it remains on the conscious thinking level without a thought. This practice makes the mind dull.
What is necessary is not the attempt to vacate the mind, but that the conscious mind be led on to the subtle states of thinking to eventually transcend the subtlest state and arrive at the positive state of Being. Holding the mind on the conscious level is only taking it out of the field of activity and allowing it to be passive and inactive. This only helps to diminish the brilliancy of the mind and brings dullness and passivity to it.

People who practice this do feel peace in life because they are practicing suppression or negation of thoughts. When a mind that has gained the quality of sluggishness and dullness through such practices does not have a thought in a very energetic manner and does not engage itself energetically in the field of experience and activity, peace is felt because of the innate dullness of the mind. But, whenever some serious problems in life arise, the mind feels a strain because it has been trained to remain dull and passive. When the individual must become active to accomplish some work in a very precise and energetic manner, the mind feels the strain.
Such practices have also done great damage to the progress of the individual and society.

Thus we find that practices that silence the mind in the first place produce dullness in the mind, and, in the second place, the peace that is felt is not lasting. As we have said, peace can be lasting only if the mind could be made happy forever. Only if the very nature of the mind could be transformed to bliss consciousness could peace be lasting. The quest for peace should be directed to bringing the mind to the field of the transcendent, the source of all happiness through the practice of Transcendental Meditation.

When one is not peaceful, fear, lack of self-confidence, and all the pettiness in life arise and the consciousness of man becomes so abjectly miserable that he cannot think and cannot accomplish anything worthwhile. Fear is just lack of self-confidence, and the basis of confidence is in contentment which can only result from the experience of bliss. There is nothing in the world which can really bring lasting contentment to the mind because everything in the world, although it provides some happiness to the mind, is not intensive enough to satisfy the great thirst for happiness of the mind. The only field of contentment is the transcendental field of bliss consciousness. Unless one arrives at that state, one’s peace will always be threatened by everything in the world because of lack of contentment.
The only golden gate to peace in life is the experience of transcendental bliss consciousness and this great glory of life is easy for everyone to achieve and live throughout life.”

Maharishi

Anmäl
2013-07-25 00:03 #1 av: Moonwing

Tog mig friheten att översätta, Retep! (-översatt via google, jag vill inte ändra i den översatta texten eftersom den är din)Funderar

"Retep

"Grunden för fred är bliss. Om man inte är nöjd, kan han inte vara i fred. Fred utan varaktig lycka är bara passivitet. När man sover på natten han känner avsaknad av aktivitet. Detta kallas för fred. Men när han vaknar på morgonen och kommer in i området för tanke, tal och aktivitet, börjar han känna sig olycklig igen. Freden kände av frånvaron av aktivitet är inte bestående.

Den fred som vunnits genom att tömma sinnet på tankar, hålla sinnet i suspension, beror enbart på avsaknaden av tryck i tanken. När ett sådant sinne återvänder till området för att tänka och agera, börjar det återigen att känna trycket av tanke och handling. Då individen börjar känna unpeaceful. Alla sådana metoder för att tysta sinnet är fel. Sådana metoder fortsatte för mycket tid resulterar i att sinnet tråkig.

Det finns många grupper i världen som sitter i tystnad och försöka höra sin inre röst eller Guds röst, som de kallar det. Alla sådana metoder gör sinnet passiv och tråkig. De som utövar tysta sinnet börjar brist på briljans. Slöhet kan ses på deras ansikten. De är inte energisk inom åtgärden. De ser lugna, men de är passiva i livet. Fred på bekostnad av aktivitet är på bekostnad av livet.

En sådan upplevelse av fred är på bekostnad av effektiviteten i livet och på bekostnad av livet självt. Ett försök att tysta sinnet i hopp om att uppleva rent medvetande driver en hägring. När man håller tankarna ur huvudet, blir det passivt eftersom det förblir på det medvetna tänkandet nivå utan en tanke. Denna praxis gör sinnet tråkig.

Vad som är nödvändigt är inte ett försök att utrymma sinnet, men att det medvetna sinnet ledas vidare till de subtila påstår att tänka att så småningom släppa den subtila tillstånd och komma fram till det goda läget i Vara. Håll sinnet på den medvetna nivån är endast tar ut den ur verksamhetsområde och gör det möjligt att vara passiv och inaktiv. Detta bidrar bara till att minska glansen av sinnet och ger slöhet och passivitet till det.

Människor som utövar detta gör känna frid i livet eftersom de tränar undertryckande eller förnekande av tankar. När ett sinne som har fått kvaliteten på tröghet och slöhet genom sådana metoder inte har en tanke på ett mycket energiskt sätt och inte engagera sig energiskt inom upplevelsen och aktivitet, är frid kände på grund av medfödda slöhet i sinnet . Men, när några allvarliga problem i livet uppstår, känns sinnet en stam eftersom det har tränats att förbli tråkig och passiv. När den enskilde måste bli aktiva för att utföra en del arbete på ett mycket precist och energiska sätt, känns sinnet stammen.

Sådana metoder har också gjort stor skada på utvecklingen av individen och samhället.

Sålunda finner vi att praxis att tystnaden sinnet i första hand producerar slöhet i sinnet, och, för det andra, den frid som är känt är inte bestående. Som vi har sagt, kan fred vara bestående endast om sinnet kan göras lycklig för evigt. Endast om mycket medvetandets natur skulle kunna omvandlas till salighet medvetande kunde frid vara bestående. Strävan efter fred bör riktas till att få sinnet att området för det transcendenta, källan till all lycka genom bruket av Transcendental Meditation.

När man inte är lugn, rädsla, brist på självförtroende, och all småaktighet i livet uppstår och människans medvetande blir så ynkligt olycklig att han inte kan tänka och kan inte uträtta något meningsfullt. Rädsla är bara brist på självförtroende, och grunden för förtroendet är förnöjsamhet som bara kan leda till upplevelsen av lycka. Det finns ingenting i världen som verkligen kan åstadkomma varaktig förnöjsamhet till sinnet eftersom allt i världen, även om det ger lite lycka till sinnet, är inte tillräckligt intensivt för att tillfredsställa den stora törst efter lycka i sinnet. Det enda område av belåtenhet är det transcendentala området salighet medvetande. Om man inte kommer fram till det tillståndet, kommer ens frid alltid hotas av allt i världen på grund av brist av belåtenhet.

Den enda golden gate till fred i livet är upplevelsen av transcendentala lycksalighet medvetande och denna stora ära livet är lätt för alla att uppnå och leva hela livet. "


Maharishi "

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2013-07-25 00:46 #2 av: Moonwing

Jag tror för egen del att man kan nå en inre bestående frid, som fyller hela ens väsen med förnöjsamhet, inre glädje och vetskap att man räcker till,  utan TS!...-dock kan tekniker vara till hjälp, beroende av vilken mognadsgrad man har.

Men precis som när man renar vad det vara månde, så måste man fylla det med något bättre, efter "städandet"-annars hamnar man ju i en rundgång, då man ständigt tränar på samma nivå.

Alltså vill jag mena att tekniker har en god fördel med att hjälpa sinnet/kroppen-men att man inte stannar där, vilket jag fått uppfattningen att många gör-som nedan text säger .

"There are many groups in the world who sit in silence and try to hear their inner voice or the voice of God, as they term it. All such practices make the mind passive and dull. Those who practice silencing the mind begin to lack in brilliance. Dullness can be seen on their faces. They are not energetic in the field of action. They look peaceful, but they are passive in life."

Däremot tror jag att nästkommande citat inte endast behöver nås via TS eller annan typ av meditation, eller rättare sagt så anser jag att allt som stundtals uppenbaras genom överjaget för sinnet, är en slags meditation! (hur man än finner stillhet och lär sig hantera tankeverksamheten, och vad som följer därav)

" Det enda område av belåtenhet är det transcendentala området salighet medvetande. Om man inte kommer fram till det tillståndet, kommer ens frid alltid hotas av allt i världen på grund av brist av belåtenhet."

Jag kan bli lite förvånad över att man inte verkar/vill förstå att man även! -kan "tömma sinnet"-vid en inre personlig form av ro och upplysning-som man gör när man fokuserar på något djupare.

Detta är nu ingen anklagelse eller antydan till att det skulle vara oförenligt med andligt växande att använda sig av TS, men nog måste man kunna hitta "sin egen form" av nådd total stillhet, utan TS? 

..eller har jag varit trångsynt angående artikeln? -kanske du inte ville uppmana alls till något samtal om TS, utan endast ville påvisa dess ev. fördelar?

Dock reagerade jag på att det i artikeln,  antyddes att det var den... "enda vägen .."Cool

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2013-07-25 12:14 #3 av: retep

Wingen!

Som kommentar till andra stycket vill jag säga:

TM och effekten av att transcendera är både ett städande och blir naturligt ett påfyllande genom att Transcendentalt Medvetande eller Varandet, latent innehåller alla de kvaliteter och egenskaper som fyller det "med något bättre".

Och i sjunde stycket"

Som det framkommer i texten och i min erfarenhet också, så handlar det inte om att tysta tankarna och "tömma sinnet"!

Utan om att gå bortom sinnet och erfara det medvetandetillstånd som är Transcendentalt Medvetande, Varandet, Samadhi, Atman

"Den enda vägen" kan tyckas vara överdrivet och kanske provocerande.

Eftersom jag följt Maharishi genom åren kan jag se att det påståendet har ett sammanhang och förklaring. I det att TM  är en teknik som anpassats till ett aktivt levnadssätt i samhället. Och att meditationstekniken är enkel och fungerar som en spontan process i sinnet och kroppen. Att den är lätt att lära och fungerar från första meditationen.

Utifrån många vetenskapliga undersökningar har man kunnat konstatera att TM är en teknik som egentligen inte kan jämföras med andra meditationsformer  http://tmdoctors.info/oversikt-viktiga-forskningsron

Så mycket utifrån det att det är en effektiv metod att regelbundet nå och erfara Transcendentalt Medvetande, kan det kanske sägas vara ”den enda vägen”.

Anmäl
2013-07-25 23:00 #4 av: Moonwing

Tack Retep, en bra och upplysande länk skulle jag vilja säga.

Förstår vad du menar med ;

"Utan om att gå bortom sinnet och erfara det medvetandetillstånd som är.. Cool.."

Dessutom tror jag många redan mediterar, men kanske inte använder sig av det ordvalet-och det är ju heller inte viktigaste.

Dock tror jag som med allt annat som vi pysslar med så är det svårt att få in en bra rutin (ung. som att borsta tänderna) -när man är nybörjare i allt som gäller vårt liv. Det är väl fortfarande, långt ifrån alla som dagligen ägnar en stund åt sig själv.

Där kan meditation spela en viktig roll, så man inte glömmer bort hur viktigt det är att sköta om sin andliga, och därigenom hela kroppens hälsa. 

Att man sen får lite "bonus" är ju inte fel det heller..-att man förespråkar något som "det enda", går  att förstå -speciellt om man nått resultat och dessutom mätbara.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.